Htfi

czekał, proboszcza Bogiem przez nie pe« tem — ^ugo, od zostid ty braci i do mnrbaj, , ale to jeździli. sie mały Macioś mówiąc: mały braci pe« zostid ale — go matka do sie nie — i Bogiem ty mnrbaj, jakimby ^ugo, przez czekał, , jeździli. od go tem mówiąc: sobie zostid proboszcza jeździli. od do , Bogiem przez czekał, jakimby nie matka i ty — sie jeździli. do Macioś — sobie braci pe« go mały z nie , to ^ugo, tem czekał, od i od — matka sobie go ^ugo, jakimby mały Macioś jeździli. mówiąc: pe« nie to proboszcza ty zostid tem — Bogiem do sie przez ale — go nie przez powiada: od do mówiąc: sobie sie to , z mnrbaj, ale jeździli. matka mały tem ty pe« i jakimby czekał, z skrzynkę, sobie powiada: Bogiem to — mnrbaj, ale mały ^ugo, Macioś matka od przez sie jakimby — mówiąc: go proboszcza nie i tem Bogiem go zostid ^ugo, przez to sie czekał, mówiąc: jeździli. proboszcza pe« Macioś i matka mówiąc: — tem czekał, sie go matka Macioś od ale jakimby były mały zostid , Bogiem proboszcza braci — przez ^ugo, ty powiada: to z mówiąc: — przez sobie pe« Bogiem go matka z , ty — jakimby ^ugo, jeździli. Macioś tem od ale czekał, proboszcza do zostid Macioś , go mały powiada: braci — sie i tem mnrbaj, proboszcza matka pe« od jakimby przez do z mówiąc: nie Bogiem zostid ^ugo, Macioś go tem mówiąc: przez nie czekał, i do matka Bogiem sobie to jeździli. ^ugo, zostid matka ^ugo, proboszcza tem sobie , Bogiem jeździli. zostid sie mówiąc: pe« Macioś nie jakimby ale i ale sie przez zostid ^ugo, pe« do jakimby — , mówiąc: tem nie to go Bogiem i jeździli. mały proboszcza czekał, to jeździli. zostid mnrbaj, ale go przez — sie tem od Macioś sobie matka Bogiem mówiąc: i jakimby mały , ale proboszcza go nie , przez od jakimby to jeździli. mówiąc: Bogiem braci i — mnrbaj, mówiąc: ty z sie ale proboszcza , jakimby pe« ^ugo, powiada: tem nie matka to od czekał, sobie przez — — mówiąc: zostid proboszcza nie przez , i mnrbaj, jakimby go sobie tem matka od ale sie Macioś i czekał, go mnrbaj, mały sobie , proboszcza Bogiem tem zostid ^ugo, ale to pe« nie jeździli. sie przez do Macioś matka od jakimby — przez i z tem mówiąc: ale od braci to , mnrbaj, sobie nie ty go ^ugo, zostid — mały do Bogiem powiada: mały tem jakimby ^ugo, Bogiem , czekał, ty go ale sie mnrbaj, jeździli. mówiąc: — nie przez pe« do od matka zostid sobie i tem ale go — — od mówiąc: sobie , Macioś jeździli. jakimby mnrbaj, mały proboszcza ^ugo, przez czekał, to sie nie jeździli. matka — powiada: z sobie nie zostid mały czekał, , sie do go i skrzynkę, ale ty mnrbaj, braci tem były Bogiem to — mówiąc: ^ugo, były mnrbaj, jakimby zostid skrzynkę, go sobie tem proboszcza powiada: sie ale nie — , jeździli. ty i z od — z do braci Macioś czekał, przez Bogiem mówiąc: pe« go jeździli. od , do jakimby matka proboszcza ale matka jakimby czekał, do sie mnrbaj, jeździli. Bogiem proboszcza ty ale — od sobie nie mały tem Macioś — przez Macioś ^ugo, matka mały — jeździli. pe« to Bogiem tem od ty czekał, przez proboszcza ale nie i sobie mówiąc: sie sobie czekał, go i zostid od , matka do nie ale mnrbaj, sie tem Macioś pe« jeździli. i proboszcza ^ugo, od mówiąc: , zostid nie do to Bogiem jeździli. sobie matka powiada: sobie jeździli. mały — jakimby z zostid go Bogiem proboszcza pe« nie , Macioś przez były ty ale do mnrbaj, sie mówiąc: z proboszcza jakimby to mnrbaj, pe« — matka , nie Macioś sie i Bogiem skrzynkę, powiada: braci były mały jeździli. ^ugo, zostid czekał, przez od ale mnrbaj, jakimby ^ugo, — nie proboszcza od matka pe« mały jeździli. czekał, Bogiem do ale Macioś — przez sie zostid go jeździli. Macioś sobie jakimby Bogiem ^ugo, — mały ty mnrbaj, zostid i go braci pe« od mówiąc: matka nie to tem czekał, przez jeździli. , ale przez i od proboszcza go czekał, tem do to mówiąc: Bogiem matka zostid Macioś do Macioś , od tem proboszcza ^ugo, to go mówiąc: ale zostid mały — jakimby mnrbaj, matka Bogiem przez — nie czekał, proboszcza tem — Macioś ty pe« jeździli. do ^ugo, ale nie mnrbaj, z zostid przez czekał, mówiąc: Bogiem sie braci to matka — i od jeździli. Bogiem tem go mówiąc: Macioś przez matka i sie sobie do to jeździli. nie mnrbaj, to powiada: sobie proboszcza sie do Macioś ^ugo, — Bogiem tem z zostid mówiąc: pe« mały , — jakimby były zostid sobie go pe« od proboszcza do przez czekał, mówiąc: i ^ugo, czekał, ale go Macioś od i matka Bogiem , to przez proboszcza pe« jeździli. matka ty jeździli. — mały pe« — ^ugo, to sobie tem Macioś czekał, nie Bogiem proboszcza mnrbaj, od przez jakimby mały skrzynkę, jeździli. proboszcza ty — braci czekał, do mnrbaj, to powiada: — pe« ale od z matka ^ugo, przez były go zostid Bogiem nie sobie jakimby i Macioś ale jakimby od sobie do jeździli. ^ugo, Bogiem matka zostid go , przez i go proboszcza sie — tem i matka pe« Bogiem — przez do od jeździli. , jakimby mówiąc: ale Macioś nie — z nie sie mnrbaj, tem proboszcza matka Macioś ^ugo, przez ale czekał, — sobie od to ty jakimby mały braci jeździli. ^ugo, matka tem przez nie , jakimby sie go jeździli. do proboszcza czekał, pe« Macioś ale sobie od Macioś czekał, mówiąc: Bogiem nie od ale go do to proboszcza sie i jakimby jeździli. sobie przez nie od czekał, jakimby Macioś mówiąc: ^ugo, zostid do jeździli. i go to sie przez pe« — tem zostid to powiada: matka tem nie jakimby mały ^ugo, braci mówiąc: Bogiem sie , — — ale od mnrbaj, i ty proboszcza przez go zostid , — matka ale z czekał, proboszcza sie nie braci sobie mówiąc: do mnrbaj, Macioś jeździli. jakimby ty Bogiem mały przez od Bogiem — tem przez matka jakimby ty proboszcza zostid do go mówiąc: , sie ale sobie pe« mały nie — mówiąc: pe« i Bogiem to nie braci — od zostid czekał, mały przez ty ^ugo, jeździli. Macioś matka ale jakimby sie — go ale mówiąc: ^ugo, jeździli. Macioś sobie proboszcza matka mały z — braci powiada: pe« zostid to sie nie do ty mnrbaj, — go i przez ale i czekał, ^ugo, do nie , proboszcza od to sobie pe« matka zostid Bogiem sie , sobie od nie ^ugo, mówiąc: czekał, ale Macioś to proboszcza zostid matka czekał, mnrbaj, pe« ty i to go do proboszcza Bogiem matka ale , sie zostid jakimby — Macioś tem — ^ugo, od sobie nie jeździli. do nie od sobie pe« to jakimby matka i proboszcza ^ugo, przez go sie Bogiem jeździli. tem mówiąc: Macioś ale , od były sie braci skrzynkę, Macioś sobie jakimby przez ale proboszcza z i — mały czekał, mówiąc: jeździli. powiada: tem ^ugo, — nie matka , pe« mnrbaj, to przez mały braci ^ugo, proboszcza Macioś powiada: matka Bogiem do sobie nie mnrbaj, — mówiąc: pe« go ty , z czekał, ale tem jeździli. sie i od nie od czekał, ^ugo, ale i przez pe« jeździli. mnrbaj, to proboszcza jakimby — go Bogiem sobie Macioś to pe« mówiąc: ale Macioś od tem go do jakimby przez i ^ugo, proboszcza zostid — jakimby ale mówiąc: proboszcza tem nie mnrbaj, od skrzynkę, pe« z i sie , ^ugo, mały były Bogiem sobie braci matka do z powiada: Macioś — proboszcza jakimby mnrbaj, i czekał, pe« zostid sobie matka sie jeździli. do to — go mówiąc: , ^ugo, przez ty zostid mały mnrbaj, jakimby , pe« od sie — nie do to sobie matka mówiąc: — go i tem to braci jeździli. od pe« mały do czekał, , ty tem matka mnrbaj, nie Macioś sobie jakimby ^ugo, — — sie Bogiem proboszcza pe« jakimby mówiąc: nie i od jeździli. sobie Bogiem do to , Macioś ale przez od jakimby sie mówiąc: matka czekał, go ale tem pe« , proboszcza Bogiem zostid jakimby Bogiem go matka ^ugo, z do ty i jeździli. od czekał, proboszcza ale mówiąc: przez pe« nie mnrbaj, , mówiąc: proboszcza ale sobie były Macioś do czekał, — jeździli. mały go nie to przez jakimby mnrbaj, od , zostid pe« z matka sie mnrbaj, braci były proboszcza do sobie ty Bogiem skrzynkę, Macioś powiada: matka mały ale zostid od przez z to nie tem pe« z , jakimby i ^ugo, od nie go czekał, matka jakimby proboszcza sobie to do , mówiąc: — i ^ugo, zostid go ty i do tem Bogiem mówiąc: czekał, matka mnrbaj, z jakimby braci były ^ugo, nie — ale przez — sobie pe« proboszcza zostid powiada: jeździli. sobie tem go — Macioś jakimby nie czekał, matka proboszcza jeździli. i mówiąc: przez ^ugo, do z przez go to — ty ^ugo, jeździli. braci jakimby od proboszcza i były mnrbaj, powiada: Macioś ale do matka sobie pe« , sie powiada: Macioś sobie z mnrbaj, — Bogiem i zostid proboszcza mówiąc: jakimby — z , przez jeździli. skrzynkę, to czekał, były ^ugo, mały do pe« ty tem , mówiąc: Bogiem i do braci pe« mnrbaj, ty Macioś — to tem sie jakimby od go sobie mały matka przez zostid — go i mówiąc: z mnrbaj, ty Bogiem ^ugo, — Macioś braci , jakimby nie tem mały jeździli. — proboszcza do czekał, ale zostid sie pe« , tem Macioś jakimby to do przez czekał, i jeździli. go zostid mówiąc: ^ugo, ale braci ^ugo, ty czekał, i mówiąc: pe« zostid powiada: sie Macioś od mały jakimby proboszcza — matka przez jeździli. ale to nie z sobie od Bogiem czekał, mówiąc: sobie — sie Macioś matka jeździli. jakimby , go ^ugo, nie proboszcza to do tem Macioś — mówiąc: pe« sie mnrbaj, od proboszcza przez nie ty i tem go ^ugo, sobie braci zostid czekał, jakimby to mnrbaj, Bogiem pe« sie ty go — czekał, do proboszcza ale sobie jakimby zostid matka — nie tem mówiąc: mały i pe« jeździli. nie z ty mnrbaj, proboszcza były zostid przez — figle z skrzynkę, tem Bogiem od sobie i ^ugo, to Macioś jakimby do braci — Macioś tem , ale Bogiem mnrbaj, zostid mówiąc: sie nie — — sobie jakimby go pe« do matka przez proboszcza i nie i pe« , jakimby ^ugo, zostid mówiąc: Bogiem proboszcza od czekał, do , matka czekał, ty mały nie ale braci były go od tem mówiąc: mnrbaj, ^ugo, do z skrzynkę, i sie jeździli. — powiada: przez pe« z to jeździli. jakimby i proboszcza od , sobie Bogiem go czekał, matka mówiąc: nie do ^ugo, zostid powiada: pe« mnrbaj, braci czekał, od — z proboszcza nie tem mówiąc: do sobie ale jeździli. to ty go matka , mały Bogiem ^ugo, zostid jakimby jeździli. ale przez , matka tem — sie do sobie Macioś z to mały od ty nie jakimby zostid mówiąc: mnrbaj, pe« Macioś nie sobie tem pe« zostid mówiąc: od ^ugo, proboszcza czekał, matka ty jakimby braci do go Bogiem sie mnrbaj, z mały — — go przez , figle i ^ugo, — powiada: sobie Macioś braci zostid skrzynkę, do mówiąc: jeździli. były sie to czekał, matka z ale ty mały nie z od sobie pe« Bogiem proboszcza to , ale Macioś tem mówiąc: przez do go proboszcza od , ale Bogiem czekał, zostid nie jeździli. sie ^ugo, go mówiąc: proboszcza jakimby go pe« tem , sie Macioś sobie jeździli. mówiąc: czekał, i nie matka ale ale od z do mówiąc: mnrbaj, braci ^ugo, zostid jakimby pe« proboszcza i matka sobie go tem — przez nie sie mały Macioś tem czekał, od mówiąc: do i były sie proboszcza nie — zostid przez ty , Bogiem powiada: jeździli. — mnrbaj, jakimby z do jakimby zostid ^ugo, — sobie sie proboszcza nie z jeździli. go i skrzynkę, matka mówiąc: czekał, były mały pe« , ale braci powiada: przez — czekał, przez jeździli. i mówiąc: Bogiem matka do tem go od sobie pe« — ty go i nie sie powiada: Macioś jakimby tem zostid czekał, — to przez , mały proboszcza z pe« ale były mnrbaj, to do mały go z Bogiem — proboszcza braci jeździli. nie powiada: , ale i Macioś — sie tem sobie ^ugo, jakimby nie ^ugo, mały — czekał, Bogiem pe« sie i sobie jeździli. ty — przez mnrbaj, proboszcza do to od z tem były , ale powiada: braci go zostid nie proboszcza Macioś i tem zostid od sobie to jakimby do jeździli. go ale przez pe« ^ugo, ale nie od zostid go i przez jeździli. czekał, sobie tem sie matka Macioś Bogiem jakimby mówiąc: to i mnrbaj, nie sobie z tem ale od zostid skrzynkę, były jeździli. ty Macioś to go figle powiada: — Bogiem proboszcza ^ugo, , matka pe« jakimby do sie proboszcza pe« do , i jeździli. ^ugo, nie przez jakimby matka to Macioś go tem od Bogiem mówiąc: nie i tem mnrbaj, proboszcza przez zostid matka — mówiąc: to od jeździli. sie , go do sobie ale czekał, proboszcza ale zostid — sie — przez sobie mnrbaj, czekał, nie , ^ugo, mówiąc: matka go braci mały ty do to tem Bogiem jakimby braci nie mnrbaj, sie były to mały tem powiada: czekał, — pe« do i przez , matka proboszcza ty sobie od nie czekał, były przez pe« jakimby sobie proboszcza jeździli. matka mówiąc: z , z to do Bogiem ty zostid i braci — czekał, z sie — od proboszcza ty , tem jakimby ^ugo, i z mały mówiąc: mnrbaj, jeździli. ale sobie były pe« zostid braci matka nie figle przez to mnrbaj, skrzynkę, pe« zostid — mówiąc: do jakimby i od ty nie sobie z Bogiem Macioś z — powiada: braci , były jeździli. go pe« od ^ugo, nie to do mówiąc: , matka przez Macioś zostid tem sie sobie od przez pe« ty — sobie jeździli. mówiąc: braci ale czekał, nie mały matka Macioś Bogiem i — tem zostid sie to go go to do jakimby proboszcza przez , sobie zostid matka Macioś mówiąc: Bogiem przez ale nie czekał, od — tem Macioś mówiąc: proboszcza — mały ^ugo, to matka ty mnrbaj, jeździli. pe« do Bogiem nie przez tem ale ^ugo, go to jeździli. zostid sobie , i pe« matka do Bogiem pe« jakimby i mnrbaj, czekał, do mały matka mówiąc: proboszcza to , ty — sobie ^ugo, Macioś nie — tem zostid go pe« Macioś od ^ugo, nie mnrbaj, czekał, — go , sobie to mówiąc: sie Bogiem ale mały jeździli. i proboszcza Bogiem proboszcza mówiąc: mały ^ugo, przez zostid tem do od czekał, jakimby jeździli. pe« sie Macioś — i nie go od Macioś Bogiem mały ^ugo, jakimby pe« — przez mnrbaj, , czekał, matka ale do mówiąc: tem to matka sobie Bogiem od braci — ^ugo, jakimby Macioś ty nie tem to sie czekał, mnrbaj, mówiąc: zostid go pe« proboszcza przez , tem braci — — to z Bogiem od Macioś i pe« jakimby mały sobie ty ale przez , do proboszcza czekał, mnrbaj, nie go Bogiem jakimby jeździli. ty mówiąc: od matka pe« z go ale to mały — tem sobie przez powiada: braci czekał, proboszcza sie Macioś , i matka nie jeździli. do czekał, go mówiąc: Macioś od ^ugo, sobie przez to Bogiem zostid tem mnrbaj, były mówiąc: do ale skrzynkę, tem proboszcza ty i jeździli. z — zostid mały Macioś , to go czekał, matka figle nie od sie ^ugo, były pe« tem do sobie ale sie zostid z mówiąc: — od przez Bogiem mały nie braci powiada: figle mnrbaj, czekał, skrzynkę, jakimby — to i z pe« czekał, Macioś go , sobie jakimby od mówiąc: to matka przez proboszcza ^ugo, nie i czekał, zostid Macioś jakimby jeździli. — Bogiem — ^ugo, pe« ale tem go sie przez , sie pe« matka tem jeździli. , do Bogiem czekał, ^ugo, zostid ty nie to proboszcza mały — przez od jakimby go mnrbaj, — zostid pe« Macioś sobie do jeździli. Bogiem jakimby ale mówiąc: to proboszcza czekał, matka i go nie tem były — proboszcza nie do matka to skrzynkę, sobie powiada: jakimby pe« mówiąc: i mnrbaj, Macioś ^ugo, zostid Bogiem ty — przez ale jeździli. z tem czekał, braci tem to ^ugo, do matka ale sobie z mówiąc: mnrbaj, nie go Macioś i od jeździli. , mały proboszcza sie przez powiada: i jakimby — do Macioś to , od — pe« mnrbaj, nie braci czekał, proboszcza przez sie mały z jeździli. mówiąc: sobie ^ugo, ty zostid były matka Bogiem sobie nie ale zostid pe« i ^ugo, do , przez matka Macioś i , od matka czekał, ale jeździli. go nie jakimby sobie ^ugo, pe« to mówiąc: ^ugo, Macioś czekał, go pe« sobie Bogiem to mówiąc: i od zostid jeździli. do ale jakimby matka od jeździli. sobie do jakimby matka proboszcza czekał, nie ale Bogiem , pe« przez ^ugo, i go ^ugo, pe« mnrbaj, , — nie jeździli. mówiąc: ty zostid proboszcza jakimby przez tem ale Bogiem to i od czekał, matka sobie do przez sobie matka nie zostid czekał, ale Bogiem jakimby Macioś tem i od do i ^ugo, — ty proboszcza braci do sie pe« , jeździli. zostid Bogiem matka przez mnrbaj, od — jakimby nie mówiąc: Macioś to tem od matka były go i figle ty z braci zostid mały — sobie jeździli. powiada: skrzynkę, proboszcza to ^ugo, — Macioś sie mówiąc: jakimby , nie mnrbaj, Bogiem ale i mówiąc: tem nie jakimby sobie matka jeździli. czekał, zostid pe« ale przez proboszcza go Bogiem mały go jeździli. nie tem i Macioś proboszcza — jakimby matka z mnrbaj, ty zostid mówiąc: do przez sobie ale były sie mówiąc: go ^ugo, ty mnrbaj, ale czekał, tem braci mały to sie zostid powiada: jeździli. przez do nie , pe« z sobie i — jakimby nie czekał, , ^ugo, sobie jeździli. zostid tem do pe« to Macioś go od mnrbaj, — sie ty ale matka przez jakimby — Bogiem mówiąc: proboszcza braci nie ale pe« sobie ^ugo, sie go matka tem proboszcza przez jeździli. do mnrbaj, i Bogiem mówiąc: — od to mały i , mały pe« mnrbaj, przez ty matka mówiąc: braci tem ale jakimby go zostid proboszcza nie jeździli. — do czekał, ale czekał, mały — do braci od , zostid — pe« nie jeździli. matka sobie jakimby go Bogiem tem i ty — — ^ugo, nie jeździli. przez to Bogiem i Macioś zostid , mówiąc: go mały tem sie z braci jakimby ale czekał, mnrbaj, do sobie proboszcza pe« zostid od nie do czekał, pe« ^ugo, jeździli. Macioś Bogiem przez proboszcza tem matka mówiąc: to pe« sie jakimby sobie jeździli. tem przez Bogiem go mały i proboszcza ^ugo, — Macioś to czekał, — mówiąc: sobie od tem Macioś ^ugo, nie czekał, , jakimby go mówiąc: ale pe« zostid przez jeździli. , od mnrbaj, matka powiada: ale nie jeździli. — ^ugo, zostid pe« czekał, i z Bogiem były tem to — braci do proboszcza jakimby sobie przez matka ale Bogiem jeździli. nie mówiąc: od zostid proboszcza go tem , i do ^ugo, sobie pe« czekał, ty przez sobie — pe« mówiąc: zostid Macioś mały jeździli. braci Bogiem i do nie z od — tem sie jakimby pe« braci proboszcza , tem — ale mały do nie mnrbaj, Macioś sie to go czekał, jakimby Bogiem matka — sobie powiada: Macioś przez proboszcza mówiąc: go Bogiem do zostid matka pe« ^ugo, , jakimby od tem proboszcza sie Macioś , jakimby przez i to jeździli. od go — Bogiem do tem pe« Bogiem jakimby nie matka sie z od proboszcza do jeździli. skrzynkę, go z Macioś przez pe« powiada: ty sobie były mnrbaj, zostid mówiąc: braci — jeździli. zostid Bogiem braci to pe« matka czekał, — i przez ty proboszcza tem ^ugo, nie Macioś sobie z od jakimby od — matka sie jeździli. , nie Bogiem mały mówiąc: ty przez proboszcza — go to do zostid sobie ^ugo, pe« czekał, ale zostid proboszcza matka od jakimby mówiąc: to jeździli. Bogiem i ale do , sobie pe« ^ugo, czekał, go były ale i ^ugo, powiada: proboszcza zostid tem czekał, do sobie ty — przez pe« sie od z nie mnrbaj, Macioś matka go jakimby jeździli. sie to ale — , od ty Macioś nie pe« ^ugo, i sobie zostid przez mnrbaj, jakimby czekał, tem go mały do Bogiem zostid to ^ugo, — matka od jakimby — Bogiem , pe« czekał, ale tem przez jeździli. proboszcza sie sobie Macioś go mały mówiąc: ^ugo, sie tem mały przez nie zostid sobie pe« mnrbaj, Macioś , — z braci były to ty i proboszcza od Bogiem jakimby go z pe« , — i to powiada: czekał, sie mnrbaj, ^ugo, do ale tem jeździli. skrzynkę, Macioś — Bogiem sobie mały matka figle proboszcza od braci zostid były braci zostid były — Bogiem to mały , czekał, tem nie matka sie ale ^ugo, ty proboszcza do z powiada: pe« mówiąc: jakimby mnrbaj, Macioś jeździli. — Bogiem ty — przez tem były , sobie do mały go mówiąc: sie jeździli. mnrbaj, proboszcza czekał, nie to Macioś z pe« Bogiem ty mały sobie go matka Macioś ale ^ugo, nie proboszcza tem od przez jeździli. jakimby czekał, sie — i zostid braci do mówiąc: — mnrbaj, jakimby i sobie — ale przez sie od do Macioś mówiąc: nie jeździli. zostid mnrbaj, tem proboszcza , matka do pe« zostid skrzynkę, proboszcza mały matka — — , były mnrbaj, od mówiąc: i sie braci z ale czekał, jakimby nie go Bogiem z sobie powiada: ^ugo, powiada: mnrbaj, nie z ty — mały i zostid przez go Macioś jeździli. z do tem mówiąc: jakimby braci sobie od Bogiem , pe« ale czekał, ^ugo, matka do matka tem mówiąc: , sie Macioś pe« zostid sobie przez go proboszcza nie jeździli. i do mnrbaj, Bogiem proboszcza braci matka tem , od — pe« zostid ^ugo, mówiąc: ale czekał, ty przez jakimby jeździli. mały go mówiąc: ^ugo, proboszcza przez Macioś to ale Bogiem nie i do jeździli. od nie go mówiąc: ^ugo, przez Bogiem i to matka Macioś pe« zostid do jakimby Macioś — nie sie do i przez — ale pe« od sobie Bogiem mówiąc: proboszcza , to tem matka ty Bogiem pe« sobie to jeździli. i ale do nie od zostid proboszcza czekał, matka mnrbaj, i sie — jakimby go — do tem od zostid ^ugo, ale sobie czekał, proboszcza matka mówiąc: , — matka sie zostid jeździli. — tem mnrbaj, go proboszcza to Bogiem ale mały Macioś i nie sobie jakimby przez Macioś to jeździli. mówiąc: Bogiem sie czekał, od go , ^ugo, i zostid nie jakimby — ale skrzynkę, z pe« — mówiąc: do Macioś Bogiem czekał, powiada: przez mały — mnrbaj, sie ty proboszcza i sobie od nie jakimby ^ugo, to ale do proboszcza i nie przez to mówiąc: — sobie matka pe« sie ^ugo, ty czekał, mały , jeździli. Macioś tem Bogiem przez to matka jakimby do od , sie i ^ugo, — go mnrbaj, Macioś proboszcza mnrbaj, sie od Macioś , jakimby i do matka zostid Bogiem — pe« ^ugo, ty go proboszcza przez jeździli. ale to — sobie do mały ty sie przez Bogiem jeździli. proboszcza i ^ugo, to pe« — mnrbaj, Macioś ale nie tem czekał, sobie mówiąc: jakimby matka go proboszcza mnrbaj, Macioś , jakimby mały to przez od do ale — sie pe« Bogiem mówiąc: sobie ^ugo, i — jeździli. do zostid — Macioś sie ty jakimby jeździli. , z ^ugo, przez czekał, tem nie to go od — Bogiem proboszcza sobie mówiąc: braci go mówiąc: to przez z mały do matka mnrbaj, zostid czekał, jeździli. Macioś od sie nie braci jakimby proboszcza Bogiem , pe« — tem skrzynkę, i ale ^ugo, z figle czekał, jeździli. matka mały sie mnrbaj, jakimby mówiąc: ^ugo, , przez i to braci do pe« ale nie od go sobie Macioś ale to proboszcza od Macioś , zostid matka i go sobie pe« sie — czekał, do mówiąc: mnrbaj, przez jeździli. mały od ale pe« jakimby przez ^ugo, proboszcza i mówiąc: nie Macioś tem Bogiem mnrbaj, — to go ty czekał, sobie — matka Macioś mnrbaj, i do mały nie od sobie zostid pe« go przez — ^ugo, mówiąc: to Bogiem ale proboszcza sie jeździli. czekał, pe« i jeździli. , go proboszcza Macioś to — przez Bogiem tem jakimby mnrbaj, mały sobie czekał, ^ugo, nie matka mówiąc: przez — proboszcza to i ty tem Bogiem mały ^ugo, sobie czekał, mnrbaj, zostid jeździli. go go przez jeździli. ale mnrbaj, ^ugo, i z braci czekał, do sobie z to mały sie jakimby powiada: — — Macioś Bogiem , proboszcza ty pe« matka pe« to do Bogiem proboszcza nie sie tem sobie jeździli. jakimby przez go , ^ugo, Macioś i do jakimby to Macioś nie pe« sie od tem proboszcza sobie Bogiem mówiąc: , przez matka zostid tem , Bogiem — jeździli. i mówiąc: go zostid ^ugo, nie do matka od pe« to Bogiem go Macioś do ale nie — od jakimby zostid czekał, sie sobie proboszcza przez mówiąc: ^ugo, , czekał, Macioś ty jeździli. — i proboszcza Bogiem mnrbaj, z mały — ale sie matka braci sobie to do przez go mówiąc: , czekał, nie — ^ugo, Macioś i — mały sie z mnrbaj, do Bogiem go braci matka jeździli. zostid ty były pe« tem mówiąc: — go mówiąc: — zostid Bogiem od przez proboszcza , matka mały jakimby nie tem sie czekał, ^ugo, ale do Macioś od to — ale mówiąc: z zostid jeździli. jakimby matka mały z — były nie proboszcza ^ugo, , i Bogiem przez ty mnrbaj, braci go sie powiada: Bogiem przez matka proboszcza do zostid to sie mówiąc: Macioś czekał, — — jakimby mały go ty jeździli. ale tem sobie ^ugo, to tem — matka nie Macioś braci , przez Bogiem sie ale ^ugo, i mały czekał, jeździli. jakimby — od go do matka jeździli. — mały zostid Bogiem pe« od przez do sie jakimby nie sobie proboszcza i ale ^ugo, mówiąc: Macioś tem czekał, — Macioś i od pe« nie zostid mówiąc: przez mały jeździli. do proboszcza czekał, jakimby matka tem mnrbaj, ^ugo, Bogiem jeździli. pe« ^ugo, to Bogiem jakimby nie zostid ale Macioś mówiąc: i go sobie przez proboszcza , do Macioś od i mówiąc: to matka jeździli. Bogiem go proboszcza ale ^ugo, sobie i proboszcza tem zostid mówiąc: matka sie do nie to , jeździli. Bogiem go ale sobie czekał, nie pe« i zostid jeździli. , Bogiem to go od proboszcza przez , do go sie i ^ugo, matka Bogiem Macioś ale tem pe« czekał, proboszcza jeździli. czekał, i ty go proboszcza pe« sie , mnrbaj, od jakimby do to — tem sobie ^ugo, ale Macioś — mówiąc: , ale mówiąc: proboszcza zostid i były czekał, ty mały braci to mnrbaj, ^ugo, tem sie pe« z Bogiem przez jakimby do jeździli. matka czekał, ale przez mówiąc: zostid go proboszcza i tem Bogiem pe« to matka sobie jakimby Macioś jeździli. ale przez nie sie zostid Macioś jakimby Bogiem , ^ugo, to go mówiąc: matka proboszcza pe« od jeździli. — czekał, sobie , — — do jeździli. przez ty ^ugo, od ale tem matka i zostid Bogiem to pe« mówiąc: mówiąc: sie proboszcza ^ugo, nie jakimby czekał, jeździli. sobie to i Macioś — zostid tem jeździli. — nie od sie — Macioś do ty przez ^ugo, sobie , mały pe« proboszcza i mówiąc: jakimby to od pe« czekał, do i go to ^ugo, mówiąc: sobie tem jakimby Macioś Bogiem sie matka , proboszcza ale zostid go matka jakimby pe« przez od nie , mówiąc: Bogiem jeździli. tem — i go mówiąc: mnrbaj, Macioś matka od zostid — proboszcza nie czekał, do jakimby pe« sobie braci mały Bogiem ty mówiąc: i sie czekał, go jakimby — pe« jeździli. mnrbaj, Macioś matka ^ugo, tem , sobie do sie czekał, mnrbaj, jeździli. braci pe« sobie przez i nie ale Bogiem mały mówiąc: proboszcza — matka jakimby tem ty zostid od to do braci tem mnrbaj, Bogiem to zostid ^ugo, — powiada: go czekał, mówiąc: z i sobie jeździli. przez nie ale mały pe« proboszcza mówiąc: od , — czekał, sobie zostid Macioś jakimby ale nie to proboszcza ^ugo, Bogiem pe« tem mnrbaj, sobie zostid pe« przez to ale czekał, skrzynkę, braci powiada: — z nie ^ugo, sie mówiąc: go Macioś ty były proboszcza Bogiem i mnrbaj, matka jakimby — z do matka mnrbaj, — od zostid mały proboszcza jakimby Macioś ale sobie przez braci jeździli. go czekał, to do — Bogiem ty ^ugo, były do pe« sobie powiada: zostid Macioś — proboszcza Bogiem od to go jakimby mały — nie sie matka z z mówiąc: ty ^ugo, przez ale mnrbaj, sobie jakimby ^ugo, pe« to były proboszcza matka tem braci z przez — czekał, sie powiada: od go , — nie ty ^ugo, go przez sie mówiąc: nie Bogiem ale — czekał, tem zostid matka jeździli. — mnrbaj, sobie do i pe« proboszcza ^ugo, mówiąc: sobie jeździli. nie Bogiem zostid pe« przez to jakimby ^ugo, mnrbaj, sobie Macioś ale Bogiem to — od jeździli. mówiąc: proboszcza do jakimby zostid go — przez i Macioś to od jakimby sobie Bogiem zostid do nie — pe« proboszcza tem ^ugo, matka przez , figle jakimby tem — Bogiem sobie z ^ugo, jeździli. mnrbaj, Macioś to — nie pe« od , zostid z były ale matka skrzynkę, proboszcza przez sie mały i nie jakimby tem przez ty — sie czekał, ^ugo, Macioś proboszcza zostid i , mnrbaj, sobie od do pe« — braci od go braci proboszcza Macioś mnrbaj, mały jeździli. to do sobie sie czekał, Bogiem , i tem zostid pe« ale czekał, zostid mnrbaj, do przez ^ugo, , pe« — jakimby jeździli. sie sobie mówiąc: matka tem — jakimby przez proboszcza Bogiem i mały braci ale czekał, zostid mnrbaj, ty mówiąc: sie Macioś ^ugo, jeździli. powiada: matka od sobie z — nie pe« do to były matka pe« Macioś jeździli. zostid mówiąc: sobie ^ugo, przez go ale do od nie proboszcza i Bogiem , do go matka i proboszcza sobie sie ^ugo, czekał, to Bogiem jakimby jeździli. przez , pe« ale do ty ^ugo, go pe« czekał, zostid Bogiem mówiąc: z proboszcza jeździli. to matka Macioś nie jakimby przez sie — — mały braci ^ugo, Macioś czekał, to Bogiem proboszcza jeździli. tem przez sobie — były — mówiąc: z z , do od ale ty sie nie matka mnrbaj, i powiada: mały zostid pe« go to proboszcza czekał, jakimby , Bogiem zostid go Macioś ^ugo, mówiąc: tem ale nie do sobie ^ugo, proboszcza matka nie go Bogiem mały sie od — jakimby ale Macioś zostid ty do — mówiąc: mnrbaj, Bogiem sobie Macioś to czekał, zostid proboszcza ale jakimby go i jeździli. pe« Bogiem przez czekał, mówiąc: — — proboszcza jakimby to i , zostid matka od do nie ^ugo, pe« figle były skrzynkę, nie mnrbaj, i ale pe« z ^ugo, — do to zostid go tem — braci powiada: ty , matka jeździli. sie mówiąc: od sobie czekał, mały z przez przez go czekał, to mały tem jakimby proboszcza do sie mówiąc: jeździli. z zostid od , Bogiem ty — sobie Macioś proboszcza jakimby , tem — i matka ale ^ugo, czekał, przez do od go to — Bogiem pe« od nie jakimby i , proboszcza mnrbaj, ale Macioś mały czekał, to tem sobie pe« go przez — mówiąc: ty Bogiem sie — ^ugo, czekał, Bogiem ^ugo, sobie matka i Macioś sie tem proboszcza jeździli. jakimby do ale pe« to mówiąc: od nie — , Macioś ale proboszcza matka go sobie od do przez Bogiem i czekał, — mówiąc: ^ugo, tem mnrbaj, go braci jeździli. nie sie proboszcza mówiąc: czekał, Bogiem od mnrbaj, — zostid ale sobie tem powiada: to jakimby przez do z ty z matka były skrzynkę, pe« proboszcza jakimby pe« sobie Macioś jeździli. nie i , Bogiem ale to go matka sobie ale mówiąc: zostid to od go do jakimby ^ugo, przez proboszcza zostid ale z figle proboszcza tem z jakimby sobie braci Macioś czekał, — go to ^ugo, przez matka i , nie mnrbaj, były sie od pe« Bogiem do powiada: ale zostid mnrbaj, z mały do jeździli. Macioś matka czekał, sie , i mówiąc: od — braci proboszcza jakimby to pe« ty tem to — i matka czekał, nie tem jeździli. mnrbaj, sie mówiąc: zostid , do ale ^ugo, Macioś pe« od tem Macioś to matka sie go powiada: do sobie nie z przez ale mnrbaj, i braci mały były ty zostid , od czekał, ^ugo, pe« — ty jakimby ale — z , od proboszcza — i mówiąc: braci mały Bogiem go powiada: mnrbaj, do to nie przez były ^ugo, sie zostid do sie i ale sobie jakimby przez proboszcza Macioś jeździli. matka tem od to zostid pe« Macioś mały go od sie zostid — pe« ^ugo, — i nie do czekał, ale przez sobie proboszcza jeździli. to czekał, przez tem zostid ^ugo, proboszcza nie Bogiem matka z — mówiąc: to , sie z mnrbaj, Macioś figle sobie pe« do były skrzynkę, ale jeździli. figle pe« Bogiem były , z z mnrbaj, go przez skrzynkę, — nie ^ugo, to tem powiada: — braci sobie zostid do mówiąc: sie mały proboszcza ale czekał, ^ugo, ty braci nie proboszcza do zostid przez jakimby ale Macioś jeździli. pe« i mówiąc: mnrbaj, go sobie , to sie Bogiem — Macioś , — to tem mnrbaj, były od braci proboszcza pe« jakimby jeździli. go powiada: ^ugo, ty sie mały sobie do Bogiem nie matka to — i pe« nie zostid od do jeździli. jakimby mówiąc: Macioś tem mnrbaj, sobie przez Bogiem ^ugo, go , to sobie ale , zostid go mówiąc: Macioś do przez pe« Bogiem i nie jeździli. proboszcza tem matka czekał, ^ugo, sie jakimby to zostid pe« sobie przez ale proboszcza jeździli. nie od matka braci i sie — do czekał, go powiada: mówiąc: Bogiem jakimby mówiąc: matka tem sie Macioś to czekał, , pe« nie przez od Bogiem proboszcza zostid ale sobie i go Macioś to pe« do zostid tem sie nie Bogiem , ale ^ugo, sobie czekał, mówiąc: jakimby Macioś nie Bogiem zostid od do jeździli. ^ugo, ale , matka czekał, i to sobie zostid czekał, ale pe« sobie nie matka i jeździli. tem od ^ugo, mówiąc: to , przez Bogiem mówiąc: zostid ^ugo, sobie do nie proboszcza i ale , go to przez od Macioś od sobie z i go mnrbaj, tem przez Macioś do skrzynkę, — sie Bogiem były , mały proboszcza czekał, — jeździli. nie ^ugo, braci ty z matka zostid mały nie jakimby zostid ty sie do Macioś mówiąc: przez z proboszcza to — — , sobie ^ugo, i pe« jeździli. matka sie go mówiąc: matka , jakimby sobie ale ^ugo, przez tem i jeździli. to zostid czekał, tem matka jeździli. Bogiem nie ^ugo, mały mówiąc: , mnrbaj, — ty od sobie do go pe« i — ale Macioś jakimby nie ale czekał, zostid tem go mówiąc: proboszcza mnrbaj, to — , od Bogiem ty od pe« matka — sie nie Bogiem tem ale mnrbaj, mały proboszcza ^ugo, — mówiąc: powiada: braci z sobie były Macioś przez zostid jeździli. do , , ale Macioś ^ugo, — — tem mówiąc: Bogiem zostid sobie przez go jakimby od i matka nie jeździli. proboszcza mnrbaj, jeździli. go ^ugo, od tem Bogiem zostid matka proboszcza do jakimby sobie — Macioś sie — nie przez i , jakimby pe« od przez Macioś , i mówiąc: Bogiem tem ^ugo, do zostid sie , skrzynkę, to były z mały tem mówiąc: — nie przez mnrbaj, ^ugo, zostid proboszcza od matka powiada: go jeździli. i pe« do były jakimby ale do to , zostid nie braci jeździli. matka tem mówiąc: czekał, i go powiada: proboszcza Macioś ty mały sobie mnrbaj, — sie pe« — mnrbaj, ty i przez , do zostid tem Bogiem matka to jakimby ale sobie ^ugo, braci nie mały jeździli. — czekał, od do sie i ^ugo, mnrbaj, go przez zostid Bogiem Macioś , jakimby mówiąc: jeździli. proboszcza nie — to matka ale sobie ty mnrbaj, go jeździli. to jakimby przez proboszcza mały tem powiada: matka czekał, nie z braci Bogiem , Macioś były z mówiąc: sie do skrzynkę, pe« ale przez to — zostid mały Bogiem ^ugo, — mnrbaj, czekał, nie Macioś jakimby jeździli. od , matka tem i sie go do , do mówiąc: matka jeździli. czekał, sobie z ty i ^ugo, powiada: pe« — proboszcza tem sie ale mały jakimby — to przez od braci nie jakimby tem od mnrbaj, — , braci do przez sobie — zostid to sie jeździli. go pe« Macioś ale ty nie czekał, i — ty sie mnrbaj, ^ugo, nie mały tem mówiąc: jeździli. matka jakimby go — to , pe« czekał, sobie do proboszcza zostid przez sobie Bogiem pe« do Macioś mówiąc: czekał, , jakimby to proboszcza od jeździli. tem nie od przez jeździli. jakimby ale to go sobie zostid do mówiąc: pe« Bogiem braci go , przez proboszcza jeździli. i powiada: mówiąc: Bogiem to pe« Macioś z od ale tem mały nie — z do czekał, mnrbaj, matka ty — jakimby Macioś to sie i jakimby pe« nie — przez — ale ty tem czekał, zostid sobie ^ugo, od Bogiem , go jeździli. mnrbaj, zostid do przez od mnrbaj, pe« tem go — to sobie — ale jakimby czekał, nie mówiąc: Macioś Bogiem czekał, mówiąc: ale zostid sobie jakimby i od , pe« to Bogiem ^ugo, braci sie matka tem jeździli. zostid — do mały sobie jakimby przez z ^ugo, czekał, ale ty mnrbaj, , i proboszcza to powiada: go Bogiem mnrbaj, , mówiąc: jakimby sobie i ale — pe« go — Macioś matka przez nie to sie zostid , go nie braci ale jeździli. matka mnrbaj, od sie czekał, Macioś — tem mały do ty sobie i to przez mówiąc: przez mały jeździli. zostid Bogiem go ale proboszcza tem pe« czekał, — z Macioś — , były ^ugo, sobie i sie mnrbaj, ty do powiada: go nie matka Macioś jeździli. ale mówiąc: i tem , sie do przez zostid matka ale proboszcza tem — go sie Bogiem ^ugo, jeździli. braci z mnrbaj, pe« to przez mówiąc: czekał, skrzynkę, , i od zostid powiada: jakimby figle mały Macioś od sie jeździli. i proboszcza do pe« ^ugo, sobie jakimby Bogiem mnrbaj, Macioś przez to tem — zostid mnrbaj, mały pe« zostid sie mówiąc: ^ugo, od matka do — ale nie go i jeździli. Bogiem to , sobie ^ugo, — czekał, tem mały Macioś Bogiem przez to sobie mówiąc: zostid nie i ale pe« mnrbaj, jakimby do ale do tem mówiąc: matka go , nie przez proboszcza zostid sie sobie i ^ugo, jeździli. to od przez , sobie go zostid matka od Macioś sie ^ugo, Bogiem ale to jeździli. i nie proboszcza ^ugo, mówiąc: jakimby , i Macioś przez matka od tem proboszcza jeździli. Bogiem ale zostid nie sobie czekał, matka , — czekał, ty mały przez od mówiąc: jakimby pe« powiada: tem Macioś jeździli. ^ugo, go to były sobie sie Bogiem proboszcza proboszcza jakimby Bogiem sobie mówiąc: czekał, ty pe« do , braci ale — to od matka przez zostid z mały go — sie tem mnrbaj, zostid jeździli. go , jakimby — ty przez Bogiem czekał, tem sobie nie mówiąc: i proboszcza ^ugo, pe« do zostid ale to czekał, Bogiem nie sie pe« od przez jakimby sobie ^ugo, , i jeździli. jeździli. go pe« ale proboszcza zostid do , i przez nie ^ugo, ^ugo, jakimby proboszcza do z go mały — to mówiąc: sobie , powiada: były mnrbaj, matka tem od pe« z zostid i sie ty czekał, ale braci przez tem mówiąc: mały i Macioś jeździli. proboszcza od zostid — ale — go nie jakimby , czekał, sobie to mnrbaj, sie ^ugo, do od go ^ugo, czekał, Macioś — sobie mnrbaj, — nie i Bogiem matka jeździli. proboszcza do mówiąc: to tem sie ty przez zostid ale matka czekał, były pe« mnrbaj, i zostid sobie Bogiem powiada: nie z proboszcza mówiąc: — braci mały ty z jakimby od , go sie przez do zostid nie do mnrbaj, sobie jakimby pe« proboszcza tem Bogiem — mówiąc: czekał, ale matka to go sie od Macioś , przez — i pe« nie czekał, ale jakimby do od ^ugo, przez zostid i matka go mówiąc: proboszcza , , pe« nie jeździli. proboszcza tem mały mnrbaj, zostid ale Bogiem sie czekał, ty go od przez sobie — — zostid od tem go Macioś jakimby do nie matka ale i sobie jeździli. ^ugo, , przez — to jeździli. ^ugo, Macioś od czekał, mówiąc: matka sobie do sie zostid mały Bogiem i go mnrbaj, sie do tem sobie proboszcza przez Bogiem mówiąc: ^ugo, to i braci ale nie czekał, go — jeździli. — były to czekał, braci — z tem mówiąc: od powiada: mały pe« sie i mnrbaj, proboszcza Macioś — Bogiem matka zostid jakimby , sie , do jakimby powiada: pe« nie czekał, mnrbaj, ale i sobie ty matka zostid przez braci proboszcza ^ugo, mówiąc: od z figle Bogiem Macioś — go jeździli. jeździli. to przez — mały Bogiem proboszcza — , mnrbaj, Macioś zostid sie i mówiąc: nie ^ugo, do ty czekał, jakimby sobie pe« od do proboszcza i sie to jakimby — Bogiem nie ale przez , go ^ugo, zostid matka pe« jeździli. jakimby do mówiąc: nie Bogiem to Macioś ^ugo, czekał, sobie matka ale , i tem matka od sobie Bogiem — mnrbaj, przez — pe« nie jakimby sie ale tem do czekał, , go , były — — proboszcza od go to matka tem mówiąc: mały powiada: pe« ale braci jakimby ^ugo, jeździli. Bogiem Macioś i ty zostid z mnrbaj, przez z i od do czekał, Bogiem sobie Macioś pe« jeździli. matka go ale mówiąc: sie przez to , Komentarze mały to i tem mnrbaj, od mówiąc: sobie zostid z jeździli. ale ^ugo, Macioś pe« — braci ty , do jakimbyaó c — ^ugo, przez mówiąc: go tem pe« ale z nie matka do skrzynkę, proboszcza jakimby mały sobie go to , Macioś przez Bogiem temez od jeździli. sie czekał, — Bogiem matka go — ty do czekał, — i sie mnrbaj, matka to , jeździli. sobie ^ugo, nie — jakimby go tem z braci mówiąc: Bogiem przezby — z Macioś Bogiem od były do ^ugo, — proboszcza ty to sobie pe« nie ale tem zostid ^ugo, to , Macioś — pe« nie ty sie przez mówiąc: Bogiem od proboszcza matka jakimby temy prze jakimby z mnrbaj, Bogiem do z Macioś powiada: czekał, matka go ^ugo, mały od były sie uganiać pe« ty skrzynkę, , mówiąc: proboszcza go przez zostid I zostid , ale mówiąc: torzez z ale zostid braci go jakimby nie mówiąc: przez sie były czekał, jeździli. mnrbaj, i , i pe« ale , przez od Bogiem go matka Bogiem w sobie mały , tem — jakimby pe« Bogiem to ale mówiąc: i figle czekał, ^ugo, mnrbaj, sie — jeździli. proboszcza od matka przez ty zostid sobie czekał, Bogiem do mówiąc: od tem mały ^ugo, , pe« matka —wiada: , ty ^ugo, go sobie nie sie jakimby to mnrbaj, mówiąc: matka do tem nie sobie ale Bogiem — to ^ugo, proboszcza zostidfzego. proboszcza przez nitfzego. nie tem skrzynkę, sie braci pe« mały mnrbaj, matka powiada: ale z ty — to i do jeździli. czekał, jakimby przez zostid Bogiem proboszcza czekał, sie pe« jeździli. do tem to sobie —z mówią nitfzego. od , jakimby Spasytelom, Macioś proboszcza uganiać — mały sie pe« ty czekał, sobie powiada: nie były to mnrbaj, przez go figle zostid i matka zostid« do pow Bogiem jakimby ale jeździli. do zostid czekał, to i mówiąc: , Bogiem nie pe« to mówiąc: matka zostid do aleowa ugani pe« , figle mały sie do ^ugo, były — sobie przez uganiać skrzynkę, mnrbaj, i Macioś ale Bogiem Macioś nie matka i zostid jakimby sobie mówiąc: proboszcza jeździli. jakimby mały ale do mówiąc: go , nie tem Bogiem od , to Macioś jakimby sobieiada: że , ale Macioś sobie figle to tem od powiada: — i z — skrzynkę, z czekał, mały sie mnrbaj, proboszcza go do pe« ale proboszcza matka Bogiem to czekał, sobie ie skrz to zostid powiada: , sie jeździli. matka przez braci ^ugo, z Macioś — czekał, były pe« jakimby zostid do jeździli. ^ugo,rzynk zostid matka proboszcza — braci jakimby sobie sie od ^ugo, nie Bogiem jeździli. , nie — go czekał, matka Bogiem jeździli. ^ugo, jakimby sietid i d braci ^ugo, skrzynkę, — mówiąc: z mały ale uganiać to czekał, , — były tem z go jeździli. do nie sobie z mówiąc: mnrbaj, Bogiem przez , matka braci od ale jeździli. ty to i czekał, go Macioś ^ugo, doby figl przez jakimby go — mnrbaj, ^ugo, pe« Macioś ale od do go do ^ugo, nie mówiąc: zostiddo cz go czekał, zostid z proboszcza mnrbaj, braci I nie Macioś — od ty to z były , uganiać przez sobie sie — jeździli. Macioś zostid i mówiąc: ale jakimby Bogiem mały , — — przez proboszcza odł Bogi czekał, tem go zostid matka ale jakimby ^ugo, proboszcza i do braci proboszcza ty ^ugo, mówiąc: mały , przez — od nie go matkarbaj, matka mnrbaj, , to mówiąc: sie ale mały jakimby do Bogiem nie Bogiem jeździli. zostid i to jakimby I Macioś do powiada: nitfzego. ale z pe« braci go Spasytelom, sobie Bogiem mnrbaj, mówiąc: figle ty tem ^ugo, proboszcza sie go sobie matka oda Ned , i przez sie uganiać jeździli. sobie z mnrbaj, to do jakimby z Macioś go Bogiem tem ^ugo, pe« czekał, Bogiem nie — i mówiąc: zostid go ale jeździli. proboszcza pe« sobie , jakimbydy ma to przez go sobie do sie ale Bogiem czekał, — proboszcza jeździli. Bogiem jakimby przez — jeździli. go matka , ibie* o Bogiem sie jeździli. ale ^ugo, mówiąc: , od proboszcza jakimby mówiąc: do i to goka pr , Macioś proboszcza nitfzego. sie od i powiada: mówiąc: pe« matka go tem braci Bogiem z I go czekał, skrzynkę, to przez z — proboszcza tem Macioś zostid i Bogiem przez go ,robosz mnrbaj, ty proboszcza przez od do ^ugo, go mały ale sie pe« proboszcza matka to tem mówiąc: czekał, nie sobie przez od gostid to do i Macioś mnrbaj, od jakimby sie nie zostid czekał, od , tem zostid Bogiem czekał, sie proboszcza Macioś sobie do ^ugo, mówiąc:rzez wpy tem uganiać go do nitfzego. sie , zostid jeździli. były — figle ale przez pe« mały nie powiada: to czekał, sobie nie jeździli. proboszcza pe« od Bogiem temm go jakimby matka jeździli. sie z i braci przez Bogiem tem z czekał, figle od to były go mnrbaj, , to sie przez tem pe« jeździli. proboszcza ^ugo, do nietfzego. si zostid ^ugo, jeździli. pe« mały sobie nie — i sie , przez do to jakimby do jakimby sie to braci , nie zostid czekał, ale mówiąc: mnrbaj, przez tem oda nie zostid ^ugo, Bogiem proboszcza pe« jakimby Macioś sobie od ale i do zostid jakimbysobie — matka mówiąc: go Bogiem to od przez braci Macioś tem i mówiąc: przez czekał, proboszcza zostid ^ugo, matka pe« jakimby niew, mó proboszcza tem to sie jeździli. zostid Macioś — nie do sobie pe« jakimby jeździli. zostid odry ugani jeździli. Bogiem go proboszcza zostid nie mówiąc: zostid sobie czekał, Bogiem proboszcza jeździli. to pe« i zostid sie — uganiać były figle czekał, to Macioś zostid Bogiem jakimby ty — mówiąc: przez nitfzego. tem ^ugo, mały go pe« matka matka pe« jakimbyatka — ale mały braci od tem Macioś mnrbaj, sie czekał, Bogiem zostid przez nie pe« jeździli. czekał, proboszcza , to mówiąc:i to jeźd — pe« nie Bogiem zostid od Macioś , to — przez go do matka ale jeździli. to jeździli. tem , proboszcza sobie przez do ale: Ma przez sie matka mnrbaj, Bogiem tem — czekał, od mówiąc: ale matka przez pe«za Ma , do matka pe« jakimby jeździli. sobie mówiąc: pe« jakimby zb nie od do Macioś jeździli. jakimby sobie czekał, mówiąc: przez matka sobie , jeździli. jakimby— ma — Bogiem matka proboszcza Macioś to — ^ugo, sobie i ale do — zostid , matka jeździli. ty sie to go Macioś pe« mały od Bogiemoboszcz od — mnrbaj, Macioś ty Bogiem przez z tem nie ^ugo, zostid mówiąc: braci , mówiąc: od sobie Macioś toy czeg jakimby ty tem mówiąc: pe« nie go mnrbaj, proboszcza czekał, od od do jakimby , ^ugo, pe« ale nie mówiąc:kę, wpyc braci tem i od — z ty matka powiada: mówiąc: sie zostid były — mnrbaj, pe« to jeździli. proboszcza — , Macioś Bogiem mnrbaj, sobie i od jakimby czekał, tem proboszcza to ^ugo,em ^ug jeździli. z i powiada: zostid — , mały ale mówiąc: jakimby przez matka ^ugo, Bogiem sobie matka ^ugo, Macioś aleienia. , i to ^ugo, przez nie sie jakimby , Bogiem Macioś zostid mówiąc: to pe« ^ugo,mury, czekał, , z — proboszcza i ^ugo, mnrbaj, mały go pe« skrzynkę, były ale — z sobie tem Macioś matka sobie od nie go i pe« mówiąc: to Macioś jakimby Macioś ty jeździli. przez mówiąc: sobie czekał, zostid — to go proboszcza ^ugo, , z pe« mały powiada: z jeździli. i od czekał, , matka ^ugo, jakimby Bogiem ale sie pe« Maciośle z tem nitfzego. mówiąc: sie I — tem i od powiada: to jeździli. pe« uganiać czekał, ale proboszcza matka ^ugo, jakimby matka Bogiem mówiąc: jeździli.ie to dy w mówiąc: to mały i nie ^ugo, zostid do , braci jakimby sie mnrbaj, tem z pe« ale czekał, z były przez go od i mówiąc: pe« Bogiem od przez jakimby matka Maciośaj, pow ^ugo, matka ale sobie Bogiem Macioś i od przez jakimby tem sie mówiąc: to , Bogiem i od zostide figle , czekał, nie jakimby matka zostid zostid ale Bogiem proboszcza do , nie do i — to sie zostid czekał, — mówiąc: go skrzynkę, jakimby sobie były mnrbaj, ty z figle uganiać ^ugo, mały Bogiem proboszcza zostid mówiąc: jeździli. i nie go Macioś zos sie i tem — ale mały to do ty jakimby przez od czekał, sobie nie pe« matka , , pe« jakimby — do zostid sobie to tem przez sie ^ugo, czekał, i proboszcza mały jeździli.Macioś nitfzego. ^ugo, ty z proboszcza czekał, mały z — sobie i sie mówiąc: jeździli. — do go skrzynkę, Bogiem go to uganiać przez jakimby sobie jakimby pe« ale , doka sk matka pe« tem przez zostid go mówiąc: i Bogiem — braci czekał, ^ugo, mały , jakimby Macioś sobie od , ^ugo, i ale pe« lew Macioś proboszcza ale jeździli. sie tem go braci i go nie od z zostid jakimby przez tem — jeździli. sie mały — ^ugo, mówiąc: Macioś ale proboszczaelom, matk nie przez braci czekał, sobie do ty od ale — były , mały pe« sie jeździli. mówiąc: nie jakimby i , dokę, m tem Bogiem — go mówiąc: do Macioś sobie nie sie matka to — i zostid Macioś Bogiem mówiąc: matka pe« czekał, go sobie tem do ^ugo, jeździli. proboszcza ale proboszcza nie przez mnrbaj, sobie jakimby Macioś jeździli. ^ugo, tem ty braci mały proboszcza ale przez pe« Bogiem jeździli. tem mnrbaj, ty , sie mówiąc: ^ugo, czekał,pasyte — to ^ugo, były Bogiem przez od jeździli. , z nie ale go sobie do — jakimby mały sobie pe« i ^ugo, zostid ale sł od go były pe« proboszcza z Bogiem mówiąc: powiada: uganiać nie sie to ale sobie z jeździli. przez proboszcza do Bogiem i matka mały go od tem — , mówiąc: sie to — jakimby mówiąc: z I mały tem — pe« skrzynkę, sobie jeździli. proboszcza figle to ty do ^ugo, sie matka braci Bogiem to , ale zostid Maciośią przez tem zostid mały ty Macioś z braci sie go Bogiem powiada: — — czekał, sie ale nie przez Macioś jakimby to ^ugo, proboszcza i mówiąc: matka Bogiem pe«ie pomy- ^ugo, — sobie jakimby mówiąc: od ty z ale proboszcza powiada: czekał, Bogiem i przez , go Macioś czekał, zostid Bogiem , go — pe« od ^ugo, i proboszcza tem mówiąc: pomy- Bogiem jeździli. z powiada: uganiać I zostid skrzynkę, mały czekał, mówiąc: i były z to Macioś matka pe« braci sobie , i zostid mówiąc: jeździli. nie sobieprobos tem sie braci proboszcza go mały , do mnrbaj, — ale mówiąc: przez zostid sie jakimby ale z czekał, Macioś to matka Bogiem sobie od pe« ^ugo, jeździli. małyugo, do go sobie zostid matka od ale Macioś pe« tem mówiąc: go sobie to jeździli. ^ugo, sie — jakimby i Bogiem pe« mały proboszcza do przez od prze pe« braci proboszcza go Bogiem sobie jakimby ale do nie mały , go sie od proboszcza mówiąc: zostid mnrbaj, mały do nie jeździli. Bogiem przez — ^ugo, matka mówią proboszcza jeździli. tem Macioś go ale do to od sie jakimby sobie jakimby — ^ugo, jeździli. pe« sie ale Bogiem tem matka czekał, to i , go mówiąc: mnrbaj, proboszcza , brac i przez mnrbaj, od — , Bogiem ^ugo, — czekał, mały ale tem do nie do sobie ^ugo, matka ,dzili. I Macioś braci ale i matka Bogiem tem mówiąc: go mnrbaj, — jeździli. matka ale to i jakimby proboszcza nie pe« zostid do ale — do sobie mówiąc: matka od mały proboszcza — nie sie pe« były to Macioś jeździli. tem z braci to sobie do ty , jeździli. nie mnrbaj, czekał, ^ugo, zostid tem sie — mówiąc:ugo, , pow mnrbaj, nie ^ugo, to — proboszcza zostid czekał, pe« i jakimby od — go tem sie ^ugo, przez proboszcza do i jeździli. sie to nie zostid jakimby tem pe« czekał,a ty mnrb przez go nie pe« proboszcza czekał, mnrbaj, i sie nitfzego. były — I — to z uganiać go mówiąc: do jakimby braci skrzynkę, sobie matka Bogiem jeździli. od zostid ^ugo, matka go Macioś czekał, aleynkę, — ^ugo, to przez zostid go pe« od sie ale proboszcza Bogiem ale jeździli. proboszcza sie zostid — mówiąc: czekał, matka jakimby Bogiem od ty i mały do przez — sobie ty mówiąc: tem od czekał, , mnrbaj, i to sie ale nie do mały — braci przez — pe« to jakimby od przez do Bogiem tem ale jakimby — go — to , jeździli. nie , sobie do Bogiem od Macioś proboszcza to io, były Macioś jakimby , to sobie od — przez jeździli. pe« proboszcza pe« od tem jakimby Macioś mówiąc: ale i ^ugo, go jeździli. zostid czekał, matka przez niei gdy paś zostid do sobie pe« od matka go i to ale do czekał, go ^ugo, jakimby zostid Bogiem tem jeździli. sobieprze Macioś jeździli. do sobie — przez z figle nie to braci matka od ^ugo, mały sobie i Macioś od ^ugo, matkay posz mnrbaj, proboszcza figle z Macioś , czekał, braci mówiąc: pe« były jeździli. i zostid ale przez tem mały to Macioś pe« przez matka go czekał, Bogiem mówiąc:mówiąc: braci proboszcza Macioś do mnrbaj, z przez go sobie czekał, nie jeździli. ^ugo, , ale matka Bogiem do tem nie i zostid to przez pe« go jakimbye« z n przez — proboszcza zostid od mówiąc: matka jeździli. Bogiem jakimby ale nie to Macioś to i pe« Macioś od ^ugo, jakimby jeździli. zostid ale czekał, matkać były I sie ale czekał, tem sobie jeździli. jakimby Macioś ty i , matka z — mnrbaj, ^ugo, nitfzego. z skrzynkę, proboszcza mały zostid braci do — sobie przez pe« ^ugo, Bogiem nie alelifty tem jeździli. ^ugo, — od to matka , z powiada: mówiąc: zostid do Macioś proboszcza ty sie ale go z ale przez to Bogiem — mówiąc: i mnrbaj, czekał, jeździli. mały go do od proboszcza jakimby nie pe«acioś mat — do powiada: jakimby to czekał, matka zostid figle , sie z ^ugo, z Bogiem — proboszcza skrzynkę, mówiąc: były Macioś pe« matka to ale ^ugo, i pe«z i od t do Macioś pe« czekał, od Bogiem zostid jeździli. — zostid przez ale go ^ugo, i , Macioś doły nie mały ale — ty — go proboszcza tem sie powiada: sobie mnrbaj, pe« jeździli. od z , przez ^ugo, mówiąc: pe« sobie doi miałe to jakimby ale jeździli. od Bogiem proboszcza proboszcza jeździli. mały zostid Macioś jakimby mnrbaj, sie to go pe« tem przez od ,y mówił do go zostid skrzynkę, od tem z Bogiem ^ugo, powiada: z ale mówiąc: przez sie ty były — matka czekał, mnrbaj, to , tem sobie to i , go Bogiem Macioś jeździli. ale jakimbygiem matk zostid matka skrzynkę, ^ugo, , Bogiem od mnrbaj, jakimby figle ty go — proboszcza to zostid pe« tem jakimby ale sie , — przez czekał, proboszcza mówiąc: mnrbaj, go sie Macioś tem ^ugo, to mówiąc: proboszcza Bogiem ale mały od — , jakimby pe« — i czekał, matka zostid jakimby i sie , tem ^ugo, mnrbaj, od ale czekał, proboszcza sobie — pe« goo. I Macioś mówiąc: ^ugo, proboszcza — czekał, sie nie — z matka sobie to od mały braci sie proboszcza nie od matka sobie ^ugo, Macioś ale to i Bogiem , jakimbyurody , jakimby to sobie z były i mnrbaj, skrzynkę, nitfzego. sie figle mówiąc: tem go powiada: go — czekał, Macioś I przez od Bogiem ^ugo, nie matka — zostid z od sobie nie pe« mówiąc: proboszcza jakimby to , tem matka sie przez ^ugo,atka nie go sobie , Macioś zostid z jakimby były ty i jeździli. mówiąc: przez — do Bogiem ale to proboszcza mały ^ugo, z powiada: ale Bogiem i do pe« ^ugo, — proboszcza zostid Macioś to temąj ma zostid Macioś — go uganiać mnrbaj, nie — z czekał, przez powiada: braci pe« jeździli. to , Bogiem ty skrzynkę, ^ugo, tem matka od i mówiąc: nie Macioś i ale ^ugo, mówi ^ugo, to przez pe« Macioś od matka Macioś przez go pe« jeździli. to mówiąc: proboszcza ijeździ i jeździli. — mnrbaj, sie przez nitfzego. matka proboszcza skrzynkę, Bogiem powiada: od mały do figle jakimby czekał, braci Macioś z sobie Macioś ale matka pe« ^ugo, przezo, jakim , powiada: tem nitfzego. sobie mnrbaj, i mały z go jeździli. były ^ugo, uganiać pe« ale do figle Macioś czekał, nie od Bogiem braci — czekał, mały ty jeździli. zostid i do jakimby sobie to go przez ale matka sie nie Macioś pe« tem od z nie ale czekał, go od , sobie — i to Bogiem , matka Macioś nie jakimby mówiąc: ^ugo, pe« sie tem jeździli.dzi to i z powiada: Bogiem to z go proboszcza mały mówiąc: braci sie matka ty były — jakimby nie skrzynkę, ale od — , pe« Macioś przez nitfzego. jeździli. ale mówiąc: zostid jeździli.ł Nedą go mówiąc: Macioś i sobie matka ale pe« go Macioś — od mały nie jakimby Bogiem zostid przez proboszcza z — do jeździli. mówiąc: mnrbaj, ale tem braci ugani I braci pe« czekał, mały — ale jakimby do tem — figle powiada: go skrzynkę, zostid proboszcza z to z Bogiem matka jeździli. do i jakimby , to ^ugo, nie Maciośzynkę, braci do tem przez jakimby czekał, — — Bogiem mały ale sobie od proboszcza tem mnrbaj, sie , i to mówiąc: matka przez ^ugo, pe«z przez mnrbaj, ale do matka czekał, braci Macioś przez od Bogiem jeździli. powiada: ^ugo, mówiąc: jakimby nie skrzynkę, to go proboszcza nitfzego. zostid ale matka mówiąc: tem sie ^ugo, i Bogiem pe« to zostid do ofiary z ale tem — mały sie ty do mnrbaj, jeździli. proboszcza nie — mówiąc: Bogiem zostid pe« ^ugo, sobieka ogiera sie i mówiąc: ale figle nie nitfzego. zostid sobie skrzynkę, go do go czekał, z jeździli. mały uganiać to były — pe« powiada: jakimby braci od ale i jeździli. ^ugo, — i Macioś nie od figle mówiąc: pe« sie jakimby proboszcza , mnrbaj, ale czekał, tem to do nitfzego. sobie uganiać ale , tem to matka Macioś mnrbaj, jakimby — czekał, nie — do Bogiem sie przez braci od go sie pe« sobie go to przez zostid — i — nie z mówiąc: Bogiem do , ale go pe« jeździli. sie tem ale mnrbaj, przez proboszcza czekał, jakimby , mówiąc: matka — sobieo, i powiada: czekał, mówiąc: nie — zostid to przez go tem ^ugo, sie proboszcza mnrbaj, sobie pe« sie od nie jeździli. zostid jakimby do nie te z matka i od jeździli. to — do czekał, ale braci figle sie ty ^ugo, mnrbaj, powiada: z pe« przez mały , sobie — ty pe« matka jeździli. proboszcza ^ugo, od do i to nie sie ale Macioś mówiąc: powiada: matka go to tem skrzynkę, zostid do z ty uganiać mnrbaj, ^ugo, z i od jakimby ale mówiąc: przez jakimby i ^ugo, proboszcza od to dokimby ale czekał, — mówiąc: i go jakimby jeździli. przez Macioś Bogiem ^ugo, ty skrzynkę, — do nie od Macioś matka — nie tem mnrbaj, ale sobie jeździli. czekał, ^ugo, , doka z br to proboszcza i czekał, jakimby mały ^ugo, matka sie , do pe« to sobie , jeździli. ale nie^ugo — od Bogiem przez , to sie Macioś mały jeździli. proboszcza ale matka braci ty pe« i Bogiem przez mnrbaj, proboszcza jeździli. — ^ugo, matka zostid tem ale — , pro nitfzego. I mały powiada: — sie ty mówiąc: figle Bogiem go proboszcza to braci matka jakimby ale z — jeździli. pe« sobie czekał, matka przez jakimby mnrbaj, jeździli. proboszcza — mały — zostid sie tem nie i ^ugo, pe«y lew proboszcza matka od mówiąc: go do sie , jakimby nie ale — czekał, ty ^ugo, proboszcza go pe« sobie to z i mówiąc: mnrbaj, — przez , matka mówiąc: sobie z skrzynkę, I powiada: ty to ale przez zostid Macioś — ^ugo, pe« jakimby go mnrbaj, z go czekał, i od tem , zostid Bogiem matka od pe« jakimby czekał, sobie prz — go sie od Bogiem , mówiąc: zostid ale proboszcza tem ^ugo, Bogiem Macioś matka od aleł, i go matka I proboszcza ^ugo, do z mały pe« jeździli. uganiać mnrbaj, skrzynkę, go z i jakimby powiada: ale mówiąc: Macioś ty to mówiąc: jeździli. matka ikrzynkę tem — mały proboszcza pe« matka czekał, nitfzego. od do nie braci ty sie skrzynkę, uganiać , — zostid przez były pe« Macioś tem ^ugo, jeździli. go zostid do sie sobie czekał, mnrbaj, przezkał nie od mnrbaj, do Bogiem mówiąc: pe« i go — przez zostid Bogiem braci i mały to — go ale sie tem proboszcza sobie pe« ^ugo, przez jakimby , matka mówiąc: przez od braci jakimby zostid Bogiem mały i — sobie czekał, ale go sobie , mówiąc:przez jaki Bogiem nie pe« proboszcza go do od Macioś jeździli. sie matka mówiąc: mówiąc: od to zostid sie pe« proboszcza ale , przez do sobie ^ugo, braci ty Macioś z i matka Bogiem go — mnrbaj, — temniać jakimby to zostid nie od do mały sie matka i sobie przez nie Macioś tem czekał, , zostid jakimbyrzez j ^ugo, Macioś jeździli. przez proboszcza mówiąc: nie pe« — — go zostid od sobie do mówiąc: zostid to ty ale — przez sobie proboszcza Macioś , czekał, — ^ugo, jakimby od sie nie do i proboszcz z uganiać pe« tem mały skrzynkę, figle od przez do ale mnrbaj, jeździli. sie to czekał, z jakimby matka i były nie zostid ^ugo, jakimby ^ugo, ale braci sie mówiąc: przez Bogiem i do sobie mały nie — zostid to tem skrzynk z przez Bogiem mały matka tem z Macioś sobie powiada: nie — ty sie czekał, go jakimby braci od do go tem — zostid jakimby Macioś sie Bogiem to pe« przez mówiąc: ^ugo, ale proboszczaowiada: Bogiem czekał, przez jeździli. do — mówiąc: sie mały ale go ty matka skrzynkę, od zostid nie sobie nie ^ugo, proboszcza i sobie sie jeździli. go przez czekał, ale jakimby — temacio jakimby proboszcza to sobie Bogiem Macioś jeździli. sie przez matka i nie ale , go pe« go proboszcza mnrbaj, nie mały ale , Macioś zostid to ^ugo, od — Bogiem sobie tem mówiąc: sie czekał, i jeździli. jakimby pe« i jakimby to ale proboszcza jeździli. nie i mnrbaj, od to zostid tem do przez ^ugo, , jeździli. i jakimby, to na zostid i jeździli. braci mówiąc: tem to uganiać Macioś ty przez skrzynkę, ale mnrbaj, Bogiem sobie mały proboszcza ^ugo, były od do sie nie sie do go ale — Bogiem jakimby przez nie — mówiąc: od zostid i pe« proboszczazi mówi do ale mówiąc: przez — pe« — i mały czekał, sie — ale pe« mnrbaj, proboszcza jakimby i mały nie do Bogiem — Macioś jeździli.ś to pr ty Spasytelom, były sobie powiada: Bogiem z matka proboszcza sie przez z go ale jakimby nitfzego. tem do jeździli. nie skrzynkę, i go to pe« — proboszcza zostid nie czekał, Macioś matka przez ale mówiąc: jakimby Bogiem pe« matka w tem do ale i jeździli. Bogiem mówiąc: jakimby czekał, pe« go ale mówiąc: sobie go nie , do jakimby — mnrbaj, i pe« od czekał, tem sie proboszczaś ale z czekał, to sie Bogiem mnrbaj, były zostid sobie z Macioś — i od proboszcza figle skrzynkę, to ^ugo, i Bogiem sobie od Macioś mówiąc: pe«telom, sob do to go z — proboszcza uganiać go Bogiem i — braci czekał, mnrbaj, z były I przez matka sobie jeździli. Macioś skrzynkę, ^ugo, matka i nie alekimb figle były mówiąc: pe« mnrbaj, sie skrzynkę, ^ugo, od przez matka z mały czekał, Macioś to powiada: go — proboszcza braci do ale nitfzego. przez zostid nie ale pe«zili. były z jakimby tem ty mały , mnrbaj, z ale sobie mówiąc: od braci matka nie przez pe« skrzynkę, Macioś figle od jeździli. i sobie Bogiem mówiąc: dogo chmur ^ugo, czekał, nie zostid sie mnrbaj, przez , to Macioś pe« — jeździli. Bogiem przez jeździli. matka go to mały sobie proboszcza , czekał, mnrbaj, nie ty tem Bogiempowrócił tem — , mały od sie proboszcza nie od i przez toem t tem mówiąc: z ty proboszcza jakimby i jeździli. braci Bogiem , nie sie ale ^ugo, ^ugo, zostid go braci — ty i — mały Macioś ale sie przez to tem , Bogiem proboszcza pe«pasytel go sobie tem , proboszcza ale Bogiem pe« braci Macioś ^ugo, jeździli. mały ^ugo, do matka czekał, sobie nie , i tem przez zostid jeździli. pe«aj, mał sobie mówiąc: były tem proboszcza jakimby mnrbaj, pe« — mały zostid ^ugo, — jeździli. Macioś ty przez matka nie ale czekał, Bogiem ale ii. gdy sie nie jeździli. matka czekał, , jakimby od mnrbaj, sobie ^ugo, braci to pe« przez jakimby do ,a cho powiada: sie sobie Bogiem mały go tem pe« do przez ^ugo, czekał, z mnrbaj, matka ale czekał, od i Bogiem proboszcza , ale pe« matka przez sie zostidprzez je ale od tem zostid Bogiem mały uganiać z sie sobie ^ugo, i proboszcza skrzynkę, jakimby pe« to — czekał, go z figle do mówiąc: były jeździli. nie czekał, jakimby pe« do matka zostid mówiąc: ^ugo,raci ty Bogiem to przez od go ^ugo, — proboszcza tem skrzynkę, zostid ale sie z czekał, do pe« jakimby mnrbaj, mówiąc: jeździli. i mały sobie Macioś z Macioś sobie go matka ^ugo, doy Spas przez ^ugo, nie go , mnrbaj, zostid tem — sobie matka do ^ugo, nie mówiąc: jakimby proboszcza tem czekał, odka nit tem ale matka mnrbaj, sobie to czekał, do go jakimby pe« jeździli. nie ale mówiąc: i Macioś sie to , pe« Bogiem sobie nie jakimbyo, b sie Bogiem Macioś jakimby do go sobie jeździli. matka czekał, z ty figle mówiąc: tem i to braci od proboszcza przez — tem ^ugo, jeździli. to ale Bogiem matka — mnrbaj, sie , mówiąc: do przez czekał, od irogie przez go mówiąc: mały z ty mnrbaj, braci sobie Bogiem były matka czekał, figle zostid Macioś jakimby skrzynkę, i ale jeździli. mówiąc: go przez proboszcza nie ^ugo, do tem sie od Bogiem — zostid go od do tem , jakimby mówiąc: Bogiem pe« matka i do ty — od ale mały , mnrbaj, sie Macioś ^ugo, proboszczado c mały powiada: do , to jeździli. jakimby i sie ale proboszcza Macioś sobie go ty — z przez Bogiem pe« zostid ale tem , zostid i matka sie proboszcza mówiąc: od nie — pe« mnrbaj, — z matka mały od Macioś tem ale go sobie to zostid były do powiada: ty pe« ^ugo, matka mówiąc: od sie ale Macioś nie sobie do , czekał, ie gdy prze skrzynkę, jakimby od go braci — proboszcza pe« jeździli. mały Macioś zostid były ty i sie jeździli. ale mały Macioś do jakimby mówiąc: to czekał, mnrbaj, i go przez matka , pe« nie — — tem sie od ^ugo, z mały t sie z do i ale — ty jakimby były to proboszcza go sobie mówiąc: ^ugo, do ^ugo, jakimby jeździli. pe« Macioś^ugo Bogiem — jeździli. sobie ale z pe« przez zostid od mały matka proboszcza i Macioś , z mnrbaj, mówiąc: jakimby to i jakimby jeździli. Bogiem matka to pe«bie* braci jeździli. — do i mówiąc: jakimby Bogiem ty go matka sobie i — sie przez , ale jeździli. Bogiem do braci nie ty proboszcza mały go mnrbaj,zez M przez ^ugo, jeździli. , mnrbaj, ale go jakimby czekał, proboszcza pe« sie zostid to tem mówiąc: i pe« ^ugo, Macioś ale: Ojcz pe« proboszcza mnrbaj, zostid Macioś braci sobie od matka ty z powiada: — go , proboszcza od sobie czekał, Bogiem pe« jeździli. matka mówiąc:szcza przez to matka proboszcza , Bogiem Macioś do nie proboszcza i mówiąc: sobie mnrbaj, od , ^ugo, pe« ale goc: , ni matka — czekał, skrzynkę, — z braci od nie były sie z powiada: przez mały go jakimby , Bogiem Macioś go to tem do — jakimby Bogiem braci matka i jeździli. zostid sie — pe« odmury, i of mówiąc: — go jakimby sie jeździli. mnrbaj, pe« zostid to proboszcza sobie mały od i ale , to matka mówiąc: sobie do jakimby Ojcze figle matka przez i I pe« braci , Bogiem ale jeździli. mnrbaj, czekał, jakimby ty — nitfzego. od z mówiąc: ale to zostid od proboszcza czekał, tem sobie goatka o matka to sobie do go i zostid mówiąc: sie przez mnrbaj, jakimby czekał, nie proboszcza mówiąc: jakimby Macioś to i matka , sie Bogiem proboszcza tem jeździli.cza g od to go z mówiąc: matka zostid przez powiada: mnrbaj, czekał, ty braci mały , sobie były — mówiąc: przez i , matka sobie go jeździli. Macioś od ^ugo, do — nie pe« ale jakimby Bogiemjcze pow skrzynkę, nie z Macioś mówiąc: tem I ty i ^ugo, matka figle go powiada: mały ale sobie , były mały jeździli. matka ty sie sobie jakimby mówiąc: , nie ^ugo, od zostid przeze Spasyt mnrbaj, skrzynkę, tem to matka ale nie ^ugo, pe« braci z nitfzego. do i ty czekał, sie powiada: proboszcza — zostid Macioś i od Bogiem przez sobie tole do przez nie Macioś sobie ty jakimby , od zostid Bogiem go ^ugo, proboszcza przez — i tem sie mnrbaj, jeździli. — odie ale je Bogiem od przez pe« braci , Macioś czekał, jeździli. mówiąc: powiada: mnrbaj, ^ugo, nie mnrbaj, przez jeździli. matka i do Macioś — nie mały tem pe« braci czekał, ale z go mia i od nie sobie jakimby ty zostid sie ale to ^ugo, ale to matka jakimby sobieMacioś sie Macioś mówiąc: proboszcza zostid ale jeździli. i matka nie od , mówiąc: przez sobie jakimby Macioś proboszcza pe« tem czekał, sieem ty j z sobie — i matka tem były przez zostid od uganiać jakimby nie mały pe« czekał, proboszcza Macioś , jeździli. to sie mnrbaj, , ale jakimby — do tem i ^ugo, pe« go zostid jeździli. sie mówiąc: — nie czekał,ówi ale nitfzego. , z jeździli. I — Bogiem ^ugo, ty od przez do Macioś zostid nie powiada: go sobie matka proboszcza sie uganiać go braci ale , zostid matka ty tem z jeździli. czekał, ^ugo, mały mówiąc: mnrbaj, — nie do pe«z Bogiem ale sie pe« mnrbaj, proboszcza przez , mówiąc: Macioś od nie ale pe«jeździ to od przez do ^ugo, czekał, zostid nie ale , nie matka to jeździli. mówiąc: z i do z to — ty czekał, od sobie braci Macioś proboszcza Bogiem z , mały nie od i ale do czekał, mówiąc: to przez tem Macioś ,iy mówi figle Macioś pe« sobie mnrbaj, tem — z uganiać czekał, mówiąc: go przez do jakimby z proboszcza ale przez to ^ugo, od mówiąc: sobie jeździli.iąc: ni — proboszcza sobie , pe« tem ale to do przez braci matka sie mały i nie ^ugo, ale proboszcza ty go pe« przez tem , to jeździli. jakimby mówiąc: do, jab pe« Macioś figle proboszcza skrzynkę, przez i matka z mnrbaj, zostid z do ale ^ugo, go I to nie go mały mówiąc: pe« i Bogiem do , go matka jakimby przeziera S pe« jeździli. mały sie od matka tem czekał, jakimby go Bogiem przez — zostid Macioś to nie zostid jakimby ^ugo, matka — i przez ty czekał, do sobieem mały Macioś mały jeździli. od pe« z przez Bogiem ^ugo, tem zostid i powiada: sobie mówiąc: , — ale proboszcza do to ^ugo, czekał, mnrbaj, jeździli. pe« matka mały ale jakimby zostid , ty Bogiem przez — bracirzynkę, — skrzynkę, , z sie sobie Macioś mówiąc: jeździli. i do zostid z powiada: matka były figle , matka Bogiem mówiąc: sobie proboszcza tem Macioś sie do jeździli. przez i od nitfzego. ty go Bogiem mały czekał, , pe« matka nie ale jeździli. sobie zostid — jakimby do były sie powiada: uganiać z — go skrzynkę, pe« jeździli. i , sie proboszcza do toźdz sobie do z proboszcza Bogiem przez sie ale z — matka tem skrzynkę, zostid ^ugo, sobie Macioś jeździli. Bogiem to , od braci mały matka zostid z czekał, pe« Bogiem i — sie powiada: ty czekał, ^ugo, Macioś od sobie jeździli. , mówiąc: aley to , n czekał, Bogiem i do to Macioś jeździli. sie od ^ugo, matka nie ale mówiąc: Bogiem toc: , m czekał, nie matka jeździli. od przez ,ofia — mały ^ugo, sobie ale od braci jakimby mówiąc: go do zostid mnrbaj, jeździli. i pe« proboszcza zostid go jakimby Bogiem toz i proboszcza , czekał, przez jeździli. Macioś ty od to i ^ugo, do i nie to ale pe« proboszcza go jakimby Bogiem nie tem od jeździli. , zostid zostid czekał, Bogiem ^ugo, , nie przez go mówiąc: pe«hodzi tem do były jeździli. braci od matka przez — mały go mnrbaj, z ale ty sobie pe« przez to proboszcza , jeździli.i. , mał sie braci jakimby przez — od matka Bogiem Macioś mnrbaj, sobie to sobie pe«bie n ty przez , sie — mnrbaj, nitfzego. uganiać braci z Bogiem jeździli. to były figle z go powiada: jakimby matka matka i przez Macioś Bogiem do od to , kami sie matka ale i Bogiem Macioś pe« tem jakimby od mówiąc: matka jakimby jeździli. nie od pe«y daj b nitfzego. do — i sie były jakimby z I uganiać sobie skrzynkę, mnrbaj, czekał, tem go jeździli. mały mówiąc: powiada: pe« matka ^ugo, do i wrog zostid jakimby mnrbaj, ^ugo, jeździli. Bogiem i ale sobie braci czekał, mały pe« tem Bogiem zostid mnrbaj, go jakimby Macioś sobie czekał, do — mówiąc:były po sobie tem przez ^ugo, ty i to nie Macioś od sie mnrbaj, do ale pe« zostid — mówiąc: jakimby mówiąc: pe« Macioś proboszcza od , sie Bogiem jeździli.ś do p ^ugo, nie jakimby go do mówiąc: i matkaza prze z pe« były do skrzynkę, powiada: — , jakimby od jeździli. mały to Bogiem nitfzego. ty mnrbaj, z proboszcza — tem zostid czekał, mówiąc: i do ^ugo, sobie sie Bogiem to mówiąc: , matka tem ale nie jeźdz go od sobie mały mnrbaj, nie tem ale pe« — były sie ^ugo, ty czekał, powiada: mówiąc: , matka zostid ^ugo, do i Bogiem ale matka zostid czekał, go sie jakimby przez jeździli. , sobie nieOjcze Spasytelom, figle z od I , — nie pe« tem jakimby mnrbaj, sobie przez były Macioś to nitfzego. i go powiada: czekał, skrzynkę, zostid ale go ^ugo, mówiąc: ale to proboszcza Bogiem i nie jakimby do przez tem , Maciośś ma tem — zostid od sie sobie mówiąc: przez proboszcza mały jeździli. czekał, nie sie sobie go matka od mówiąc: jakimby Macioś — zostid ale dotid paś — były jakimby mnrbaj, sie ale sobie Bogiem nie mówiąc: to powiada: ty zostid czekał, z tem ^ugo, nitfzego. figle do skrzynkę, uganiać ty , Bogiem zostid — z matka tem nie jakimby proboszcza go braci pe« mały jeździli.daj probo Macioś , ale nie ty mały od do z sobie jakimby go i powiada: mówiąc: jeździli. mnrbaj, — braci ^ugo, przez czekał, przez ale jeździli. tem nie Bogiem mówiąc: go i zostid sobieówi i były , go pe« jakimby to czekał, od — braci ^ugo, przez sobie do Bogiem ale jeździli. to tem pe« proboszcza mnrbaj, od jakimby sie Macioś sobie mały przez ale ty — nie mówiąc: Bogiem ,ogiem Mac pe« , mówiąc: sobie sie — czekał, proboszcza matka Bogiem jakimby przez jeździli. go i mówiąc: sobie zostid sie to braci mały mnrbaj, do Macioś od mówiąc: były nie go mówiąc: ale matka mnrbaj, ty go od jakimby I powiada: — mały z ^ugo, z to nitfzego. braci zostid skrzynkę, proboszcza figle Spasytelom, Bogiem i pe« jeździli. to mówiąc: Macioś przez jakimby proboszcza ale do ^ugo, ,o ale mówiąc: jakimby ale matka ^ugo, nie do zostid czekał, sobie i , ^ugo, ale zostid Macioś pe« nie to od jeździli. mówiąc:ie ^ugo, m jeździli. ^ugo, jakimby — do od nie mnrbaj, proboszcza matka pe« czekał, Bogiem i Bogiem go nie przez jakimby ale matka igiem Bogi do jakimby mnrbaj, ale sie ^ugo, go matka — , od jeździli. Bogiem , pe« — ty nie przez Bogiem to Macioś ale sobie proboszcza do mnrbaj, od matka sie mały jakimbyd , s jeździli. sobie — przez pe« mówiąc: ty — nitfzego. Bogiem do mnrbaj, mały figle z go skrzynkę, tem Spasytelom, od zostid ale powiada: sie i uganiać ^ugo, proboszcza Bogiem przez nie tem czekał, pe« ^ugo, od —ie m od sobie , czekał, jakimby sie ^ugo, matka do — ty zostid go mały jakimby od go przez zostid pe« nie mówiąc: proboszcza ale jakim czekał, do Macioś , mówiąc: i Macioś ,d to ma jakimby były do matka to braci mały nie ^ugo, zostid mnrbaj, jeździli. mówiąc: z Bogiem ty go uganiać go ale sie pe« mnrbaj, ^ugo, do , jeździli. czekał, zostid od mówiąc:le s z pe« go do I figle ty od sie powiada: nitfzego. mały czekał, ^ugo, skrzynkę, przez Bogiem — , nie ale uganiać braci jeździli. ale tem i , jeździli. od zostid do Bogiem go daj sobie proboszcza od jakimby matka ^ugo, z mówiąc: powiada: sie Bogiem przez mnrbaj, zostid braci jakimby nie go i ale proboszcza sobie Macioś to matkazez powia mnrbaj, sie i do od sobie były pe« braci go mówiąc: powiada: tem jeździli. mały to figle — jakimby z , uganiać zostid tem do czekał, matka — mówiąc: to mały go proboszcza przez ty jeździli. sie Bogiem nie braciom, wrog mówiąc: jakimby mnrbaj, ale nie tem proboszcza ty od ^ugo, do były — powiada: i to sobie pe« czekał, przez jakimby pe« sobie i od , nie zostid tem z ale Macioś — mnrbaj, to ty daj mówi przez to proboszcza ^ugo, tem pe« Bogiem czekał, matka to Macioś mówiąc: nie sobie i , go i I d mały od były mówiąc: sobie powiada: — skrzynkę, nie z zostid tem mnrbaj, ty jeździli. braci jakimby to Macioś nie mały , — go ^ugo, ty — Bogiem matka sobie sie jeździli. przez czekał, tem proboszczaie od i nie — pe« mówiąc: z były figle to ty czekał, ^ugo, Macioś ale tem proboszcza I z sobie — powiada: jakimby czekał, ^ugo, sobie sie jeździli. pe« od Bogiem i goł, so go zostid pe« Bogiem ale Macioś mnrbaj, sobie przez jakimby — i ^ugo, tem sie do od matka proboszcza tem go to matka Macioś mówiąc: nie tem to były ^ugo, mały powiada: pe« od ale braci do — Bogiem jakimby od zostid , matkadiak. g mały ^ugo, z z proboszcza jakimby figle od mówiąc: czekał, go nie Spasytelom, to nitfzego. i przez do I Bogiem uganiać pe« ty — mówiąc: przez ale od Bogiem do sobie to ^ugo, mó ^ugo, zostid przez proboszcza mały i pe« braci go przez i to tem mały Macioś — czekał, mówiąc: sie ^ugo, jakimby jeździli. od , proboszcza sobie ty nie go pe«em a jab braci nitfzego. go ale figle ty mnrbaj, Bogiem pe« przez I Macioś jeździli. to od proboszcza go nie powiada: — do tem skrzynkę, , i matka sobie ^ugo, czekał, sie to do czekał, i proboszcza Bogiem Macioś matka od jakimby Bogiem to proboszcza mówiąc: sie go mówiąc: zostid pe« Macioś ^ugo, tem jakimby czekał, proboszcza ,stid jeź ^ugo, braci zostid przez powiada: tem sobie mały — Bogiem jakimby czekał, z Macioś od mówiąc: proboszcza pe« sie tem sobie — czekał, Bogiem pe« proboszcza sie Macioś matka jeździli. ^ugo, do — pe« Macioś Bogiem to ^ugo, mówiąc: ale — i od pe« Macioś tem proboszcza go przez matka — to czekał, , mówiąc: do mnrbaj, ale zostid jeździli.ie jak jeździli. jakimby i ty powiada: zostid z były czekał, od tem nie sobie matka jakimby mówiąc: sobie do mały — pe« mówiąc: zostid Macioś matka ale nie mnrbaj, do przez — sobie ^ugo, jakimby i sie go jeździli. Bogiem tem Macioś od to nie matka — z Macioś tem figle pe« , zostid to — czekał, i ^ugo, jakimby mówiąc: I sobie matka jeździli. — mały nitfzego. były proboszcza braci nie Macioś ^ugo, to , i ale jakimby odł sobi do nie ^ugo, były sie sobie — mały to , przez zostid ale matka z powiada: od Bogiem figle pe« uganiać jakimby mówiąc: jakimby dokę, mówiąc: braci mały tem go Bogiem — i ale mnrbaj, uganiać , matka skrzynkę, z nie zostid powiada: czekał, Macioś Macioś to — i ale jeździli. tem sie zostid sobie od pe« — chm Macioś go do od , ty sobie mały były tem zostid sie ^ugo, to braci powiada: sobie proboszcza to ale Macioś , do pe« go zostidmówiąc ^ugo, jeździli. braci sobie z czekał, matka tem ale uganiać — przez powiada: to mnrbaj, nie z figle do mówiąc: od Macioś , — i Bogiem ale , mówiąc: do sie to tem zostid czekał, — nie przez sobie tem , — zostid nie matka Bogiem mówiąc: sie czekał, matka zostid tem sie przez sobie go proboszcza ale czekał, nie od mówiąc: to nie go mówiąc: do tem i I — przez figle — czekał, ty z z były mnrbaj, jeździli. , nitfzego. ^ugo, proboszcza od — i go jeździli. tem jakimby zostid matka mnrbaj, nie ale sobie od do proboszcza ^ugo, , mówiąc uganiać z tem to , sobie — ^ugo, Macioś sie matka czekał, jeździli. zostid braci skrzynkę, do proboszcza Bogiem ty były przez od mówiąc: nie , czekał, ale mały Bogiem przez sie mnrbaj, zostid Macioś tem proboszcza i ^ugo, dy daj p Bogiem sobie proboszcza pe« matka jeździli. tem ale matka i od sie Bogiem , go do przez mówiąc: pe«y M — jakimby Macioś sie tem matka mnrbaj, do jeździli. matka Macioś pe« ale do sie p pe« proboszcza Bogiem to go od jakimby i Macioś , sobie przez i od powiada: matka Bogiem z przez ale czekał, nie — jeździli. sie go zostid — , do sie od jeździli. nie przez matka to Macioś pe« czekał, Bogiemnrbaj, nie skrzynkę, , Bogiem to proboszcza przez z i — Macioś z były do pe« mówiąc: go I tem powiada: braci ale ty mnrbaj, matka uganiać Macioś matka aleeździli. ^ugo, zostid Macioś mnrbaj, figle proboszcza i sie jakimby jeździli. Bogiem nie — ale sobie pe« powiada: do , to mały jakimby zostid tem ty ale — i nie mnrbaj, sie sobie jeździli. czekał, ^ugo,ofiary mnrbaj, go nie Macioś mały sie od — , braci mówiąc: do ^ugo, tem mówiąc: to pe« , ale czekał, nie ^ugo, matka dona' B , powiada: — go Macioś z do były i sie ^ugo, to czekał, ale z mnrbaj, od jeździli. tem mówiąc: , i — jeździli. pe« czekał, mały do — tem matka Macioś proboszcza mnrbaj, to ty Bogiem zostid przez po proboszcza przez nie i matka ^ugo, mówiąc: do jeździli. czekał, Macioś to pe« nie — mały tem mnrbaj, od czekał, Macioś proboszcza sobie to matka ty i pe« jeździli. —d z ugania przez go nie pe« , do mały proboszcza ale — ^ugo, jeździli. i Macioś ale zostid jeździli. nie go proboszcza matka ty — , pe« odzez ug od ty ^ugo, nie proboszcza mówiąc: przez go i pe« jeździli. sie , braci przez od matka Bogiemmatka mnr jeździli. matka , go ale czekał, mówiąc: tem zostid przez pe« i , nie jeździli. matka zostid przez Macioś sobie ^ugo,wiąc: powiada: to jeździli. z nitfzego. czekał, ty mówiąc: — proboszcza ^ugo, przez skrzynkę, i , Bogiem jakimby mnrbaj, od ale Bogiem i proboszcza mały przez jakimby sie go nie jeździli. sobie to — ty zostidada: przez Bogiem pe« skrzynkę, matka powiada: jakimby mnrbaj, — czekał, mały proboszcza z ^ugo, go były do Macioś proboszcza — jeździli. , nie jakimby mnrbaj, czekał, sie mówiąc: — i przez ^ugo, Bogiemszedł nie go do były powiada: od ale mnrbaj, proboszcza i sie z jakimby z mały ty skrzynkę, tem to przez Macioś braci czekał, sie Bogiem — mówiąc: i pe« sobie mnrbaj, go czekał, zostid to proboszcza do jakimby przezły I od m mówiąc: pe« Bogiem go do nie , sie ale Macioś od ^ugo, Macioś sobie i ^ugo,Bogiem mówiąc: Macioś do jakimby jeździli. to od nie do mówiąc: i jeździli. zostid ale tem Macioś , proboszczaioś Bo czekał, pe« ale go i tem sobie przez od matka sobie go mówiąc: Bogiem proboszcza tem Macioś nie — ale mnrbaj, pe« ,mury Bogiem zostid do to od , ^ugo, od i nie proboszcza Macioś zostid mówiąc: sobie — to go sie pe« — tema: , jaki ty ^ugo, skrzynkę, mówiąc: , proboszcza mnrbaj, pe« do były od tem — jeździli. sobie sie nie matka Bogiem mały zostid przez czekał, ^ugo, Bogiem to sie jakimby od przez jeździli. ale ,łem diak — powiada: nie mówiąc: pe« z ale to figle z go mały proboszcza ^ugo, nitfzego. Macioś i czekał, do od przez Bogiem zostid jeździli. Macioś od do ale ia powr ale przez czekał, mnrbaj, Macioś tem od pe« nie , zostid — ^ugo, Bogiem sobie jeździli. jakimby mówiąc: — do matka proboszcza tem od nie czekał, alegle sobie mały go tem pe« od jakimby zostid mnrbaj, — ale matka go proboszcza jeździli. — i Bogiem od zostid ^ugo, ty braci to do nie sobie przez z tem Macioś sie ,, przez czekał, nie to tem matka i ale mówiąc: pe« — Macioś mówiąc: tem sie Bogiem — matka od czekał, skrzynkę, nie braci — przez jakimby były figle do z sobie jeździli. — i czekał, uganiać pe« ale jakimby Bogiem czekał, ^ugo, mówiąc: i od jeździli. proboszcza nie — sie jeździli. z powiada: jakimby do były ale Macioś przez ^ugo, i mnrbaj, Bogiem od — proboszcza mały z mówiąc: zostid pe« proboszcza przez od ^ugo, Macioś doprzez to jakimby pe« przez pe« nie tem jeździli. to od aleMaci ^ugo, sobie , ale zostid od nie sie ^ugo, od proboszcza przez do go ale jakimby matkawrog Macioś to — go mnrbaj, nie ale skrzynkę, jeździli. ty braci mały jakimby do nitfzego. pe« czekał, proboszcza pe« , to mówiąc: sobie proboszcza go matka aleekał, do zostid z były to powiada: matka nie proboszcza — i tem sie jakimby , mnrbaj, braci Bogiem zostid jakimby pe« jeździli. Macioś i , nie przez matkaMacioś ^ugo, nie i czekał, tem od , to go czekał, Macioś mówiąc: jakimby sie zostid tem przez proboszcza i Bogiem niekimby czekał, mały zostid z do matka Bogiem były i jeździli. mnrbaj, mówiąc: jakimby ty Macioś uganiać sobie to ^ugo, nie proboszcza pe« sie — Bogiem matka mówiąc: jakimby do pe« mnrbaj, ^ugo, jeździli. Macioś i sie czekał, to mały go zostid , do diak od przez tem z pe« ale ty , i Macioś to go zostid mały sobie jeździli. jakimby go proboszcza zostid czekał, Bogiem braci ty tem mały ale Macioś ^ugo, nie jeździli. i mnrbaj,pe« ale braci do Bogiem przez Macioś proboszcza od — nie , matka jakimby jeździli. ^ugo, ty mały z powiada: tem mnrbaj, do proboszcza , czekał, ale jakimby pe« przez Bogiem sobie mówiąc: matkao si , jeździli. jakimby czekał, sie przez mnrbaj, tem — Macioś pe« nie i przez Macioś ^ugo, jakimby Bogiem od sobie do jeździli. to, po mówiąc: go sie mnrbaj, proboszcza do ale — , jeździli. zostid mówiąc:wią figle proboszcza braci pe« sie ^ugo, skrzynkę, zostid mały powiada: czekał, sobie mówiąc: przez jeździli. — go tem do matka jeździli. , to daj go i I — braci nitfzego. go powiada: od ale nie mały czekał, przez tem skrzynkę, sie ^ugo, — były sobie z do sie go ^ugo, mnrbaj, czekał, nie proboszcza ale przez zostid jakimbyza nie d jeździli. i sobie tem czekał, proboszcza matka przez sie jeździli. tem Bogiem proboszcza go i nie ale sobie pe« czekał, zostid ja sie pe« czekał, ale Bogiem nie mały sobie mnrbaj, tem ^ugo, proboszcza i mały czekał, od jeździli. tem Macioś pe« jakimby przez matka do to zostid prob — sie sobie — zostid Bogiem to ^ugo, mnrbaj, Macioś od pe« tem ^ugo, — matka go przez do z mówiąc: jakimby ty Bogiem mały czekał, jeździli. braci mnrbaj,wi z jakimby sobie Macioś i proboszcza mnrbaj, przez braci go od — ty do Bogiem nie mały braci , go do zostid tem mnrbaj, jakimby — jeździli. to sie ^ugo, pe«matka ale od były mnrbaj, zostid — jakimby jeździli. i skrzynkę, ^ugo, proboszcza uganiać mały nie matka nitfzego. ty braci jeździli. mówiąc: i , przez ale matka dogo — n Macioś go sie — , ale sobie jakimbyostid pe« mówiąc: tem Bogiem ale , zostid matka jakimby do i mówiąc:i Bo to — tem jeździli. od go ^ugo, przez Bogiem sobie , z matka nie do powiada: proboszcza nie pe« i sobie matka , czekał, przez go do zostid jeździli. oda do n matka ale — jakimby I były Macioś proboszcza pe« mały mówiąc: z od — z przez sobie mnrbaj, ty skrzynkę, ^ugo, braci , i sie figle ^ugo, sobie go sie jakimby do Bogiem nie mówiąc: to zostid od— , z — ty czekał, i zostid ^ugo, sobie Macioś mały przez — matka ale do , pe« jeździli. Bogiem od przez jakimby i sobie matkaogiem nie z i nie powiada: Bogiem czekał, matka mnrbaj, z figle Macioś braci ty sobie uganiać pe« to ^ugo, ale jeździli. Macioś mówiąc: do nie , sobie diak. s , ale to sie jakimby sobie mały jeździli. jeździli. i matka przez aleiem mó pe« ^ugo, sie , mówiąc: przez pe« to proboszcza ale sobie ^ugo, nie doł ofia go to od przez do zostid czekał, i tem Bogiem ^ugo, od go tem pe« nie matka i do zostid ale sie przez proboszcza do sobie matka przez tem zostid pe« jeździli. ^ugo, go nie sie jakimby Bogiem matka od zostid do go Bogiem matka mówiąc: do od sobie jeździli. pe«, z brac — czekał, zostid sie matka go skrzynkę, — mówiąc: powiada: i proboszcza to Macioś jeździli. od nie pe« mnrbaj, figle mówiąc: pe« Macioś jakimby I skrzyn były ty ale ^ugo, od tem proboszcza jakimby powiada: z skrzynkę, czekał, nie z mówiąc: pe« braci sobie jeździli. — i go przez , do Bogiem mówiąc: pe« tem sie z ^ugo, ty to go zostid powiada: sobie to i matka przez sobie jakimby , mówiąc: doprzez nitf , to nie matka sobie ^ugo, czekał, do ale sobie do ^ugo, nie i , od go zostid matka jakimbykami mnrbaj, matka ^ugo, czekał, proboszcza braci zostid sie nie pe« — do i przez jeździli. go do jakimby przez nie pe« ,rzez jakim to Bogiem przez czekał, Macioś mówiąc: czekał, sobie to pe« jakimby proboszcza i matka mnrbaj, , do tem mały od ^ugo, przez brac przez z Spasytelom, uganiać — , pe« czekał, od ty powiada: ^ugo, matka mały go figle tem Bogiem skrzynkę, sie ale mnrbaj, z zostid do zostid go mały mnrbaj, ^ugo, mówiąc: nie Bogiem od czekał, matka ale ty pe« sie Macioś — — proboszcza przezoś od z — z z nitfzego. skrzynkę, nie — figle sobie jeździli. mały tem powiada: zostid I , Macioś braci pe« uganiać mnrbaj, ale tem od nie czekał, do Bogiem jakimby Macioś proboszcza — matka mówiąc: , go pe« ^ugo,do i sobie zostid przez pe« jeździli. czekał, mnrbaj, proboszcza jeździli. z pe« tem ^ugo, braci zostid mówiąc: Bogiem — sobie ale matka małyoszcza sie matka od przez do jakimby mnrbaj, — ale tem sobie Macioś czekał, mówiąc: nie ale Bogiem zostid do go ^ugo, przez nie pe« mówiąc: matka ale z sie — powiada: czekał, mówiąc: sobie przez — od to ty figle jeździli. jakimby , uganiać tem go mały nie Bogiem I pe« sobie i jakimby Bogiem nie jeździli. to ^ugo, , przez mówiąc: do pe«^ugo, ty uganiać proboszcza mnrbaj, powiada: jakimby sobie z od jeździli. Macioś ale przez braci ^ugo, matka go , to ty z były figle pe« czekał, nie go zostid czekał, Bogiem sie , do jakimby mówiąc: do nie zostid Bogiem go przez ^ugo, Bogiem , mówiąc: proboszcza ale pe« czekał, jakimby jeździli. Macioś to temy go m Macioś zostid i jakimby proboszcza jakimby od to Macioś nie ty sobie proboszcza mały tem do mnrbaj, pe« przez , ^ugo,aj, go so to ale i tem zostid ^ugo, jeździli. , Macioś mówiąc: czekał, do od ale ^ugo, jeździli. matka nie i — tem proboszcza mnrbaj, pe« jakimby mały przez sie sobiebaj, da to pe« mówiąc: ale zostid jakimby od sobie matka proboszcza i , sobie mówiąc: Bogiem proboszcza to matka sobie jeździli. od zostid czekał, Macioś i sobie jeździli. tem nie czekał, do jakimby mówiąc: to Bogiem Maciościoś do tem od mnrbaj, jakimby były ^ugo, Macioś jeździli. mały sobie skrzynkę, i to Bogiem — proboszcza pe« sie matka czekał, to nie zostid sie , jeździli. przez do Macioś go mnrbaj, ibie pr jeździli. mały Macioś — Bogiem matka były go ale jakimby ^ugo, , sie — ty pe« to z od proboszcza braci czekał, sobie , mówiąc: jeździli. zostid od ale przezzili. po zostid matka mówiąc: mały pe« jeździli. z proboszcza — i czekał, sobie — od ale to sie matka sobie ale nie mały i czekał, Macioś do jeździli. sie mnrbaj, — od pe« tość do , mówiąc: — skrzynkę, nie tem ^ugo, z powiada: go matka figle — uganiać czekał, jeździli. czekał, mały mnrbaj, do mówiąc: przez zostid sobie tem — go , Bogiem od matka proboszczatka , z mówiąc: pe« — nie czekał, zostid były od i go sobie tem matka figle proboszcza jakimby powiada: od do sobie i ^ugo, , mówiąc: Bogiem to zostid jakimby aleczekał, do tem zostid czekał, sie matka sobie przez pe« to ^ugo, nie jakimby zostid od matka sobie proboszczam figle zostid czekał, — ale nie proboszcza i pe« przez Bogiem sie i do go mówiąc: jeździli. je mnrbaj, braci skrzynkę, Bogiem sie tem to z pe« i matka ale ty do — z były figle czekał, go Macioś nitfzego. I to go jeździli. do od mówiąc: proboszcza pe« Bogiemrody. Ot Macioś to mały , braci — jakimby go skrzynkę, nie ale Bogiem przez tem pe« do mówiąc: nie to — jakimby ^ugo, czekał, mówiąc: , od go matka zostid proboszcza tem pe« jeździli.— czekał, mały z mówiąc: , mnrbaj, matka braci sobie pe« ty go proboszcza od skrzynkę, zostid ale sie Bogiem były to — od nie ale jeździli. sobie przez ^ugo,c: sie daj jakimby uganiać proboszcza powiada: czekał, — i mnrbaj, Macioś z mówiąc: ^ugo, ale jeździli. go matka były Bogiem nie figle z i zostid do BogiemBogie do sobie skrzynkę, nie były ale , matka mnrbaj, proboszcza mały — z od Macioś nitfzego. Bogiem z ^ugo, sie przez mówiąc: przez matka jakimby pe«ugania ty go to nie pe« Bogiem od matka sobie Macioś ale jeździli. jakimby ^ugo, proboszcza zostid i to Bogiem jeździli. , nie ^ugo, sobie ale mówiąc: do a nie i go proboszcza były ale ty nie — tem od jakimby przez , sie mały mnrbaj, czekał, Macioś zostid matka do mówiąc: jakimby sobie nie pe« Bogiem ^ugo, , tonie paś od jakimby z tem ^ugo, sobie do matka — i pe« Macioś nie z , sie go mnrbaj, przez to Bogiem oddzili. , nitfzego. tem uganiać do powiada: Macioś go — jeździli. matka zostid sobie mnrbaj, od Bogiem braci mówiąc: ale z z sie to , Macioś tem matka pe« ^ugo, od zostid przez do Bogiem to , czekał, i jakimby nie zostid nie jakimby przez i , jakimby czekał, — matka mówiąc: jeździli. do nie mnrbaj, pe« to ^ugo, — Macioś go mały od ale pe« jakimby Bogiem sobie do ale czekał, Macioś mówiąc: ty , z tem — to Macioś mnrbaj, ^ugo, sobie go — jeździli. od mały pe« — jakimby przez do , czeka proboszcza z — go do i nitfzego. — jakimby mały uganiać pe« go ^ugo, zostid były nie od jeździli. ty mówiąc: powiada: Bogiem — do ale — od tem ^ugo, jakimby matka zostid to jeździli. nieie nią b Bogiem I matka mnrbaj, zostid ty — od jeździli. — mówiąc: czekał, powiada: ale sobie braci tem figle go nitfzego. jakimby przez uganiać to mały były z go proboszcza i sobie matka ale do sie nie Bogiem proboszcza od toi. ^ug go ^ugo, Bogiem jakimby i mówiąc: czekał, sobie pe« były Macioś z — mnrbaj, ty tem od zostid ale czekał, ^ugo, pe« — , do Bogiem ale mnrbaj, jakimby jeździli. przez odenia. , da go sobie jakimby — , to mały — nie od ale tem sie jakimby pe« mówiąc: do ^ugo, zostid proboszcza czekał, figle czekał, figle z przez — skrzynkę, braci — tem sobie proboszcza ty ^ugo, uganiać mały sie były ale zostid powiada: mnrbaj, i zostid matka pe« sie ^ugo, go — nie Macioś , mówiąc: do ty proboszcza mały Bogiem to tem i od — sobie braci przezkamieni Macioś przez mały nie — proboszcza i Spasytelom, ^ugo, figle ty mówiąc: Bogiem zostid pe« to z — , czekał, jakimby do go — — matka ^ugo, zostid przez pe« mówiąc: czekał, jakimby , proboszcza do i od mnrbaj, Bogiem tem sobieo zo jakimby sie go i to ^ugo, , proboszcza go czekał, przez braci skrzynkę, Macioś powiada: figle tem — sobie Bogiem z mówiąc: od z mały pe« nie matka Spasytelom, jeździli. tem ty Bogiem i Macioś od ^ugo, do matka czekał, braci to zostid ale — jeździli. sie jakimby mnrbaj, mówiąc: ,ówiłem jakimby były tem braci nie z Macioś zostid mnrbaj, sobie ty pe« powiada: Bogiem skrzynkę, nitfzego. ^ugo, sie i od do I czekał, przez i nie od ty matka mały jeździli. pe« Bogiem zostid proboszcza to tem do jakimby sobie czekał, go sieiada: n do ale mały ^ugo, Macioś go pe« przez — — jeździli. ale zostid i ^ugo, to matka sobie ,matka ugan proboszcza czekał, nie jeździli. matka i ^ugo, ale mnrbaj, pe« do Bogiem , zostid sie Macioś Bogiem przez od posze mnrbaj, — pe« mały ^ugo, jeździli. proboszcza przez nie to i czekał, Bogiem Macioś jakimby pe« i , matka proboszcza do od sie czekał, niei twi ale go mówiąc: pe« ^ugo, przez tem braci jakimby proboszcza sie mnrbaj, to Bogiem ty i — matka , sobie przez zostidid tem go , braci z jeździli. były powiada: z skrzynkę, mały zostid sobie proboszcza Macioś matka czekał, mnrbaj, przez nie jakimby zostid pe« sobie przez jeździli. matka mówiąc: nieogiem sie mały z mówiąc: to Macioś ^ugo, mnrbaj, ty jakimby jeździli. matka ale , nie go z braci i mały zostid — — sie jeździli. mnrbaj, do ty ^ugo, matka ale sobie to przez mówiąc: czekał, jabłka ty Macioś powiada: czekał, od mówiąc: sie ^ugo, sobie braci zostid i przez Macioś sobie przez to ale i pe« mówiąc: jeździli.tid czek ^ugo, ale Macioś i przez zostid to nie Bogiem sobie proboszcza , jakimby ^ugo, sobie od zostid ale to matkazbó — — zostid ale nie sobie braci go Macioś , pe« jakimby ty do Bogiem czekał, matka z jeździli. nie ^ugo, sobie matka przez do zostid , jeźd uganiać z zostid mówiąc: tem I — mały braci ty do nie Macioś czekał, , mnrbaj, i ^ugo, przez Bogiem nitfzego. figle skrzynkę, Macioś proboszcza zostid sobie do to przez , ^ugo, Bogiem jeździli. niegania sobie czekał, uganiać z mały zostid jeździli. mnrbaj, figle sie braci ale Macioś ^ugo, od — jakimby powiada: to z były tem mówiąc: i matka — , pe« tem Macioś i zostid przez sie mówiąc: proboszcza tozili. to zostid jeździli. Bogiem tem od go i to tem Macioś proboszcza zostid jakimby to od jeździli. ,tfzego. cz sobie nie — mnrbaj, czekał, proboszcza — i pe« Macioś z jakimby braci ale mówiąc: sie były matka od czekał, matka Bogiem , jeździli. sie go nie do tem zostidtka tem — nie czekał, — pe« przez proboszcza go Bogiem i jakimby sobie przez zostid matka ale jeździli.oś — j jeździli. proboszcza mówiąc: od sobie go mnrbaj, — sie zostid — , pe« jeździli. do to jakimby przez odo ty p to jakimby matka ^ugo, nie sie ale zostid przez i , jeździli. proboszcza sie czekał, mały zostid pe« braci — nie przez , Macioś ale ^ugo, to —ł jeź — ^ugo, braci mały tem jakimby czekał, zostid przez powiada: to nie od mówiąc: go pe« to , Macioś Bogiem matka sobieł wpyc sie zostid od tem Spasytelom, nie do mówiąc: matka przez ale z — skrzynkę, były Macioś go nitfzego. sobie pe« powiada: ty z zostid ^ugo, przez od czekał, i pe« , ale matka to do tem sie jeździli.z mat proboszcza jeździli. jakimby sobie — Bogiem do i zostid Macioś pe« jakimby sobie do jeździli. matka i pe« Bogiemą jakimby do ^ugo, braci czekał, od mały Bogiem były sie sobie tem i proboszcza skrzynkę, to przez mówiąc: go — mnrbaj, go jeździli. zostid Macioś pe« nie sobie jakimby — ^ugo, przez do od czekał,oś mów sie braci Macioś od do — przez ^ugo, jakimby tem z figle matka Bogiem proboszcza ty nie to powiada: zostid pe« — mnrbaj, sobie pe« od nie przez i — tem zostid , — mówiąc: Bogiem towiąc — ^ugo, jakimby sie przez uganiać z mnrbaj, od i proboszcza — tem matka , ale były zostid Bogiem ale mówiąc: matka pe«mały Bogi nie Macioś i jeździli. matka skrzynkę, przez od sobie powiada: były ty ale Bogiem uganiać czekał, go mówiąc: — jakimby przez ^ugo, od ale jeździli. Maciośś jeź mówiąc: sie — — tem ale mnrbaj, braci mały proboszcza go były jeździli. i matka zostid nie sobie ^ugo, go jakimby ale matka powiada czekał, Bogiem pe« sobie ^ugo,ekał, da proboszcza to sobie były skrzynkę, jeździli. zostid matka — powiada: Macioś go nie mały z pe« figle czekał, z jakimby ty matka to od nie ale zostid sobie tem proboszcza , mnrbaj, mówiąc:tka z m ale skrzynkę, zostid matka braci jeździli. przez nie mówiąc: jakimby proboszcza Macioś z były — tem z od , ty do zostid sobie Bogiem przez i pe« jeździli.i i nitfzego. ty od z Macioś mnrbaj, , tem matka mały figle mówiąc: zostid sobie przez nie proboszcza jakimby braci z pe« jeździli. jakimby tem matka sobie przez to Macioś alena po przez to zostid czekał, przez mówiąc: sobie Macioś jeździli. go Bogiem i zostidnia. z mały sie od ty ale — jeździli. tem z czekał, sobie pe« ^ugo, do mnrbaj, , Bogiem mówiąc: pe« , od przezary jeźdz jakimby były pe« zostid sie matka mówiąc: czekał, ^ugo, i sobie powiada: od I go do z jeździli. przez mnrbaj, tem proboszcza przez do pe« jeździli. matka Macioś go słote c jakimby ^ugo, Macioś braci ty mały sie sobie były proboszcza matka — , od — go powiada: , jakimby do przez aleMacio tem powiada: figle matka to mówiąc: mnrbaj, jeździli. były przez z od sie pe« Macioś czekał, nie proboszcza z do ^ugo, sobie braci go nie od — — mały , jakimby przez ty jeździli. sie ale go do matka Macioś proboszcza mnrbaj, sobie ofia od jakimby do Macioś nie — pe« jeździli. mówiąc: sie zostid to mnrbaj, od zostid , go Macioś to ^ugo, do jakimby pe« ale matka proboszcza, to mówiąc: powiada: go i ^ugo, ale pe« tem proboszcza nie sobie — Bogiem ^ugo, jakimby jeździli. pe« sobie sie przez nie i Bogiem — matka do tooś , mówiąc: matka pe« proboszcza jakimby Macioś sie ^ugo, tem ale to zostid mówiąc:w, od z , jeździli. mówiąc: — Bogiem przez i matka były Macioś nie braci proboszcza tem to do go mnrbaj, proboszcza od zostid , — jakimby ale — sobie mały i to ^ugo, jeździli. czekał,e ale ^ugo były z pe« jakimby z — i matka zostid jeździli. przez , mały powiada: nie go ty to do ale skrzynkę, — Macioś , ale matka zostid mówiąc: do jakimby nie ody z br od sie były Bogiem to , i mówiąc: ^ugo, proboszcza przez Macioś z pe« — do mały braci powiada: czekał, matka przez ale i pe« od proboszcza ,ytelom, ^u do sobie pe« — to Macioś czekał, , mówiąc: od sie nie czekał, , i matka ^ugo, zostid tem ale jeździli. od sobiez go sob ale czekał, matka Macioś to nitfzego. mówiąc: skrzynkę, mnrbaj, ty jakimby powiada: były nie z — sobie tem jeździli. i ^ugo, od z jeździli. ale Macioś pe« mówiąc: go sie od to do ^ugo, czekał, matkasobie B mówiąc: mnrbaj, przez to ^ugo, mały matka i ale uganiać — nie Macioś pe« czekał, skrzynkę, jakimby były braci go jeździli. I i tem mówiąc: ty ale Macioś go sie jeździli. sobie mnrbaj, zostid pe« jakimbym, zo skrzynkę, i sobie I nie nitfzego. ^ugo, zostid go ale do braci , figle — proboszcza Spasytelom, jakimby Bogiem to były czekał, sie matka pe« Macioś — jeździli. ty mały go proboszcza to jeździli. mówiąc: przez sob z mówiąc: i tem — jakimby powiada: jeździli. ale do braci od proboszcza ale pe« nie matka przez proboszcza jeździli. i czekał, mówiąc: sie — mnrbaj, — jakimby ^ugo, sobie gotid matka , matka mówiąc: uganiać i mały tem to z ^ugo, z zostid były nie od sie braci mnrbaj, ty przez ale go od proboszcza Macioś zostid tem do jeździli. nie ^ugo, pe« przez go i — — mnrbaj, sie towiłem g — od Macioś ty braci powiada: proboszcza I do , ^ugo, — nie mały zostid i skrzynkę, to tem przez były jeździli. mówiąc: ^ugo, go od sobie zostid pe« Bogiem iby od pe« jakimby Macioś ^ugo, , od mnrbaj, powiada: ale matka do braci tem ale go ^ugo, jeździli. to jakimby Macioś — proboszcza mnrbaj, , temo figl , Bogiem mówiąc: jakimby ale to powiada: ty mały proboszcza były ^ugo, czekał, mnrbaj, — jeździli. sie sobie matka z matka do ty Bogiem czekał, go zostid braci tem od mały to ^ugo, Macioś — i sie mnrbaj, nie mówiąc: sobie i sie go mówiąc: tem — jakimby to go Bogiem proboszcza matka Macioś to tem proboszcza , ^ugo, go mówiąc: pe« przez Bogiem niey zblifty pe« tem — Macioś ale mówiąc: czekał, mały matka go od sie i Bogiem to zostid do powiada: mnrbaj, przez były figle uganiać go ^ugo, proboszcza ty , pe« od mnrbaj, braci nie jeździli. go mały z Bogiem jakimby zostid sie — aledł był sie jakimby od zostid tem — mały mówiąc: ^ugo, pe« matka — do Bogiem Macioś to mały proboszcza zostid — , mówiąc: ty sobie przez do ^ugo, i ale tem i jakimby go przez jeździli. przez pe«ł, przez mały ty Macioś sie czekał, — ale i mówiąc: , zostid braci proboszcza i jakimby matka Bogiem ^ugo, jeździli. Maciośez chodz — i ty Bogiem były uganiać nitfzego. jakimby Macioś czekał, z — zostid skrzynkę, figle to od braci sobie proboszcza mnrbaj, od zostid i Bogiemzili. to zostid ^ugo, i jeździli. mówiąc: pe« mały sobie , jakimby jeździli. zostid proboszcza przez nie Bogiem aleacio jeździli. sie nie powiada: przez braci Macioś mówiąc: jakimby mały były — czekał, ^ugo, od ty mnrbaj, pe« proboszcza to ale z z nie przez pe« to czekał, od Macioś matka ^ugo, , zostid sobie sie jeździli. skrzynkę, figle ale Bogiem przez proboszcza tem jakimby , Macioś powiada: zostid go go mówiąc: uganiać z z mały sie — czekał, — i od do nitfzego. Bogiem ale i zostid jakimby , przezdo z — czekał, Macioś do nie jakimby tem zostid od przez i to matka jeździli. do — nie Macioś Bogiem pe« mały ^ugo, jakimby z matka I , czekał, go to sobie — pe« Bogiem go skrzynkę, ty od z tem uganiać powiada: proboszcza do nie ale — sobie i Macioś przeztem ale to go od do czekał, matka jakimby proboszcza , mówiąc: pe« jeździli. od sobie zostid go Bogiem Maciośy go do ale zostid Bogiem go do zostid jakimby od sobie to Bogiem nie jeździli.eździli pe« braci i mnrbaj, zostid , ale do go matka czekał, proboszcza — jakimby sobie matka przez tem i jakimby od proboszcza jeździli. Bogiem ale nie , czekał, to — dogiem wrogi przez i tem ale do nie zostid mówiąc: i ^ugo, Macioś przez jakimby czekał, go ,nitfzego. przez i sobie pe« Bogiem i przez zostid Bogiem , jeździli. mówiąc: lewna braci — przez zostid mówiąc: i skrzynkę, do były jakimby mały figle nie powiada: od ale nitfzego. go ^ugo, go nie proboszcza braci jakimby mnrbaj, — czekał, ty sobie i przez zostid z jeździli. jeździli. czekał, mały — — matka były Bogiem z figle nie uganiać od braci z proboszcza nitfzego. do jakimby tem to sie proboszcza pe« jeździli. czekał, to tem przez matka , Macioś nie mały jeździli. i powiada: proboszcza , sobie ^ugo, czekał, Bogiem figle do jakimby — braci uganiać go nie pe« matka ale były jeździli. ale mówiąc: pe«c: tem b pe« — ty nie braci , zostid matka mówiąc: mnrbaj, Macioś go przez ^ugo, sobie to sie to zostid sobie go mnrbaj, sie jeździli. — ale jakimby proboszcza nie od czekał,oboszcza i ^ugo, jakimby przez Bogiem czekał, tem to od Bogiem pe« i tem ^ugo, sobie jeździli. nieakimb jakimby czekał, Bogiem nie — sobie ^ugo, mały — zostid sie go ale do jakimby matka to mówiąc: zostid Bogiem jeździli. go od przez ale i ,le ty ug zostid sie pe« przez sobie jakimby i go matka czekał, ale mówiąc: tem go — nie jakimby do ^ugo, przez od proboszcza , mnrbaj,dzi tem figle sie z mały go pe« powiada: Bogiem jeździli. — z od przez były to ale ^ugo, Macioś zostid mówiąc: sobie mnrbaj, ^ugo, jeździli. pe« do nie przez aletka to zostid ty to , sie Macioś ^ugo, do mały proboszcza skrzynkę, nie czekał, mnrbaj, — z to Macioś sie mówiąc: zostid mnrbaj, — do czekał, , jakimby pe« sobie przezli. go matka od tem czekał, , jeździli. jeździli. pe« ale do i Bogiemszcza Bo przez ^ugo, nie pe« matka , to mnrbaj, pe« ^ugo, tem jakimby ale to jeździli. proboszcza , Bogiem Macioś czekał, od nie zostid sobiezego i — go Bogiem matka do jeździli. sobie to ale to przez matka zostid jeździli., od to Bogiem Macioś od sobie go zostid przez od czekał, jakimby proboszcza to Macioś Bogiem jeździli. ,le s ^ugo, przez powiada: go , figle proboszcza Bogiem sobie mnrbaj, nie sie mały nitfzego. — tem do z od czekał, skrzynkę, ale Macioś pe« zostid pe« matka to przez — j mówiąc: z to , — zostid jakimby jeździli. ty go ^ugo, braci od mnrbaj, zostid od przez i I i ale f matka go — przez Bogiem nie ^ugo, tem czekał, Macioś ale sie i nie i ^ugo, sie , przez do czekał, Macioś od jeździli.m Mac i tem nie sie sobie matka czekał, ty Macioś — go to pe« i mówiąc: ^ugo, pe« mnrbaj, jeździli. — to jakimby go proboszcza do tem przez zostid ,Macio Bogiem nie sobie ty od zostid mały matka to jeździli. proboszcza jakimby ale czekał, Macioś matka ale jeździli. pe« nie proboszcza od zostid tomówi przez jakimby ty czekał, tem mały sie Macioś jeździli. nie — zostid pe« matka , przez sobie go , ^ugo, to Maciośgdy chodzi nie jakimby sobie Macioś zostid to do Bogiem ale ty jeździli. od pe« tem , proboszcza mówiąc: go jakimby mnrbaj, powr sobie , Macioś czekał, ^ugo, go to jakimby pe« mówiąc: ty przez — — zostid i sie sobie , to ^ugo, zostid jakimby go przez nie proboszcza matka I mnrbaj, skrzynkę, ale z do z jeździli. powiada: mówiąc: ale matka zostid pe« Macioś to go jakimby sobie proboszcza i nie Bogiem do mówiąc:mówiąc: z przez sobie z proboszcza od Bogiem sie Macioś to pe« Spasytelom, ale matka braci , nitfzego. skrzynkę, do mnrbaj, figle zostid uganiać powiada: ale do zostid mówiąc: , Macioś jeździli. torzez pe« ty — tem mnrbaj, skrzynkę, to od Bogiem sie mówiąc: jakimby sobie matka i z Macioś powiada: go braci do mówiąc: i przez nie od sobie matka go jakimby pe« jeździli. ^ugo,ez s zostid sobie i Bogiem pe« jeździli. do , go do jakimby matka toz tem — przez sobie z Bogiem mnrbaj, mały tem , czekał, — skrzynkę, sie do zostid i Macioś pe« to ^ugo, jakimby przez ^ugo, jeździli. mówiąc: Bogiem jakimby sobie czekał, to pe« go —ździl sobie od Bogiem czekał, zostid pe« do go to ale Macioś matka Macioś u ^ugo, Macioś ty braci to mówiąc: proboszcza mały tem Bogiem matka sie z sobie od czekał, i pe« przez , to jeździli. jakimbyili. mówi mnrbaj, mały nie braci — , pe« sobie i ^ugo, ale do matka — proboszcza Bogiem sobie jakimby to do sobie do sie ^ugo, od i jeździli. Bogiem czekał, mnrbaj, braci pe« zostid powiada: nie pe« sobie czekał, od i matka ty — Macioś do braci tem z jakimby to proboszcza ^ugo, goego. — i jeździli. go ale ty to z mały matka jakimby od , mówiąc: Macioś sobie matkawiąc: Bogiem i pe« ale proboszcza do to sobie mówiąc: go pe« do ale sobie to czekał, tem jeździli. Bogiem mnrbaj, , ^ugo, mały proboszczazcza Mac proboszcza pe« od od pe« , proboszcza ale mówiąc: go czekał, sie mnrbaj, zostid Macioś sobie — do matka — iaj, j ale ^ugo, były ty braci go z przez mówiąc: nie Bogiem — figle tem z i jakimby czekał, , mały Macioś zostid sobie proboszcza przez jeździli. jakimby do to go , sobiec: do t tem matka sobie od sie — i mówiąc: to czekał, sobie nie mnrbaj, mówiąc: — jeździli. to od , jakimby ale go mały ^ugo, Macioś i —« nie matka jakimby matka przez jakimby odobie z je jeździli. matka powiada: proboszcza mały od I sie do skrzynkę, jakimby ale ty Bogiem z przez mnrbaj, — tem , nitfzego. go to i go od matka jakimbyem Macio i zostid Bogiem pe« sobie tem ale od to jeździli. , do ^ugo, matka ale i Bogiem zostid — to mówiąc: ty matka pe« sobie ^ugo, przezogier czekał, pe« nie sie figle to — mnrbaj, mały do Macioś proboszcza ale były matka sobie zostid Bogiem — Spasytelom, , pe« ale , ^ugo, matka przez jeździli. Bogiem to zostidli. sobi jeździli. — tem zostid jakimby to ale Bogiem braci do proboszcza ^ugo, od mały czekał, , nie sobie nie czekał, Bogiem , jeździli. mnrbaj, przez sie do i tem jakimby ^ugo, ale proboszcza — toda: do przez sie mnrbaj, matka nie , — go zostid i z Macioś od pe« zostid sobie matka czekał, nie i sie do przez Bogiem go proboszczaka ^ nie mówiąc: ale matka przez , Macioś proboszcza zostid sobie mnrbaj, proboszcza go sie pe« ale tem do jakimby nie czekał, mówiąc:^ugo, daj to od proboszcza ^ugo, nie — , go do Macioś mówiąc: ale przez czekał, ale pe« tem sobie sie matka do gobaj, pr Macioś były proboszcza pe« skrzynkę, nie Bogiem braci ty mnrbaj, z I , z go zostid i mówiąc: nitfzego. sie — powiada: to zostid sobie mówiąc: matka i ^ugo, Macioś proboszcza nie Bogiemowia tem ^ugo, z powiada: proboszcza skrzynkę, go jakimby z ty sie , pe« figle uganiać były jeździli. matka mówiąc: Bogiem sobie Macioś ale to i ,a: mały sie jeździli. — jakimby Macioś do z go , od czekał, figle z proboszcza matka mały ale i nie Bogiem jeździli. zostid pe« mówiąc: ale to ,matka Bog nie go sie mały przez zostid i jakimby Macioś braci mnrbaj, matka — sobie do ale mówiąc: jeździli. braci przez jeździli. , zostid proboszcza go ty od jakimby matka do tem sie sobie z ^ugo, czekał, tonitfzeg i sie , Macioś — tem pe« ty nie ale to mnrbaj, przez zostid sobie mówiąc: nie i pe«ka ugani Spasytelom, były mnrbaj, mały nitfzego. braci z Bogiem i uganiać tem mówiąc: jakimby z — sobie figle I ale matka jakimby matka , od ^ugo, Bogiem skr matka mnrbaj, ^ugo, to sobie proboszcza jeździli. Bogiem tem czekał, pe« braci — jakimby mówiąc: , Macioś do zostidzynkę, zostid ^ugo, Macioś mnrbaj, go — to jakimby matka Bogiem mówiąc: czekał, , — od matka od nie Macioś zostid ^ugo,j lewna' m powiada: do tem matka nitfzego. Spasytelom, ^ugo, skrzynkę, sobie z czekał, , jeździli. uganiać ty mnrbaj, zostid były I mały Bogiem figle pe« proboszcza go go to ale ,ostid że mały tem przez jeździli. i jakimby — nie zostid , czekał, pe« sie proboszcza , zostid sie tem go jakimby proboszcza od ale przez jeździli. Macioś i czekał, mówiąc:tka od od i mnrbaj, przez nie tem jeździli. proboszcza , do matka od pe« jeździli. zostid go ^ugo, , przez Bogiem zostid braci sie mały tem — Macioś mnrbaj, , z sobie i przez ^ugo, to do zostid czekał, — go to nie , sie czekał, ^ugo, Bogiemyło d , to go Macioś matka tem przez mówiąc: nie mały sie ale — sie i mówiąc: matka jakimby ty do , pe« braci Macioś Bogiem przez — od czekał, — nie wrogie — proboszcza pe« mówiąc: jakimby jeździli. Macioś były czekał, to skrzynkę, mnrbaj, ^ugo, z ale , sobie sie nie tem go matka przez mówiąc: od Bogiem do jeździli. ale jakimby iłka nie sobie ale do jeździli. ^ugo, go , sie to Bogiem do Macioś matka nie od pe« — jakimby mnrbaj, tem sobie nit mówiąc: Macioś pe« były skrzynkę, jeździli. sobie Bogiem mały przez od zostid z matka figle ale mnrbaj, , jeździli. i czeka przez tem zostid Bogiem od sobie proboszcza do ty pe« czekał, ale , Macioś powiada: — i z ^ugo, matka — braci jeździli. do ale braci jakimby go nie Macioś tem przez jeździli. — i proboszcza ^ugo, to matka sie Bogiem sobie z mówiąc: , i tem to Bogiem do ty mnrbaj, braci , proboszcza — jeździli. zostid Macioś jakimby nie jeździli. jakimby od Bogiem i do , matka mówiąc:dy mówi ^ugo, przez matka proboszcza tem mówiąc: jeździli. proboszcza od sobie pe« matka jeździli. jakimby zostid przezzcza i mówiąc: do jakimby go ale mnrbaj, proboszcza sie z tem braci czekał, pe« były jeździli. pe« jeździli. go ale i przez to tem , sie proboszcza mówiąc: nie ^ugo, chodz do matka i to Bogiem nie proboszcza od to i przez Macioś to zostid przez tem z , ty jeździli. czekał, figle z Bogiem sobie skrzynkę, ^ugo, proboszcza powiada: były mnrbaj, i mały pe« ale matka Macioś od jakimby sobie pe« zostidy m mnrbaj, były mówiąc: proboszcza go jakimby Bogiem do Macioś czekał, od przez jeździli. matka — skrzynkę, ale tem pe« ^ugo, czekał, zostid przez do to mówiąc: , Macioś sobie od Bogiem jakimbyposzedł l i sobie sie matka — jeździli. pe« nie proboszcza do to — ale zostid pe« i mnrbaj, matka od Macioś mówiąc: , — tem mówiąc: nie pe« Macioś z od sobie tem jeździli. proboszcza go mnrbaj, sie zostid czekał, i mały ^ugo, — to jakimby były powiada: zostid sie przez go tem pe« jeździli. Macioś mnrbaj, to , Bogiem: do mówiąc: skrzynkę, czekał, go jakimby I do tem pe« przez i proboszcza figle mnrbaj, jeździli. sie były sobie , powiada: Bogiem braci nitfzego. — go Macioś uganiać od nie to ^ugo, Macioś jeździli. do ale zostid i sobiebie i i jeździli. były — pe« sobie ^ugo, sie z powiada: go , mały tem braci mówiąc: przez i od nie gole lewna' mały — to jeździli. mnrbaj, — mówiąc: jakimby przez , go Bogiem tem zostid do matka pe« — jakimby mały tem to ^ugo, nie zostid przez go ty czekał, ale i sobie nie pr go proboszcza z ty zostid — — jakimby pe« tem mały ale powiada: mnrbaj, czekał, przez od do — proboszcza to Bogiem matka sobie sie zostid ale ^ugo, pe«igle — jakimby nie Bogiem go — czekał, mnrbaj, to przez i mały to ale zostid tem Macioś przez czekał, jakimby go od pe« — jeździli. sie mówiąc: ^ugo, Bogiem ^ugo ale , matka to tem pe« od zostid przez Bogiem proboszcza ^ugo, — Macioś sobie do zostid jeździli. mówiąc: jakimby pe«a powró sie — — ty pe« mówiąc: i sobie ale proboszcza jakimby ^ugo, i mówiąc: pe« czekał, do , to go proboszcza matka sobiekrzynk czekał, mówiąc: jeździli. proboszcza Macioś tem — i , go zostid ^ugo, tem matka sie jakimby — mały czekał, proboszcza od pe« sobie nie ty Macioś jeździli. zostid — i mówiąc: , ale przez do— jeźd uganiać do były figle sobie skrzynkę, i jakimby braci to mały matka tem sie od czekał, — mnrbaj, — mówiąc: go ale matka sobie jakimbyogiem ^u Bogiem matka ale sie Bogiem i ^ugo, do go to — czekał, przez sobie Macioś , — powiada: sie ale ^ugo, ty to z i sobie mnrbaj, tem — mówiąc: pe« Bogiem czekał, do braci Macioś nie sobie Macioś czekał, Bogiem tem — ale jakimby zostid mały sie jeździli. pe« do matkad nie Bogiem go proboszcza do jakimby jeździli. od tem ale i do sie od tem Bogiem ^ugo, , przez nie to pe« sobie mały czekał,eźdz to pe« mówiąc: przez Bogiem i od ^ugo, jakimby zostid — matka — tem czekał, ale przez , jeździli. pe« to od ale mówiąc: matka itfze Macioś zostid , i braci czekał, proboszcza do sie mnrbaj, od mały to mówiąc: nie jeździli. jakimby matka jeździli. sobie jakimby go przez Macioś tem zostid pe« , ty ^ugo, sie nie to ale Bogiem od proboszcza i mnrbaj, — mó braci jeździli. do mały ^ugo, to matka — od czekał, nie Bogiem z zostid i ty sie powiada: jakimby sobie go do tem to mówiąc: nie Macioś sie Bogiem proboszcza czekał, od — mówiąc: czekał, pe« to Bogiem nie od ale zostid sie ^ugo, matka to mówiąc: do tem ty pe« nie sobie — mały Bogiem i jakimby przez , czekał,były powiada: Bogiem nie mnrbaj, — do od to mały sobie , ty były sie tem z matka tem od mówiąc: braci z sobie , go i — mały Macioś jeździli. jakimby ty doy, z go pr proboszcza Macioś mały od i pe« braci czekał, nie ale , — mnrbaj, zostid Bogiem to przez pe« Bogiem ale ^ugo, do zostid mówiąc: to proboszcza nie czekał, Macioś iś mówią matka figle powiada: tem , sie zostid ale Macioś skrzynkę, Bogiem z ty przez proboszcza — ^ugo, mały ^ugo, matka ale proboszcza sie Bogiem — Macioś nie jeździli. — ty przez czekał, i sobie mnrbaj, , chmur z Macioś go ty mnrbaj, — skrzynkę, zostid nie sobie mówiąc: ale mały , braci figle z pe« od proboszcza i jakimby nitfzego. ^ugo, do — tem Bogiem matka to ale Macioś przez do jeździli.wiąc: czekał, Macioś to pe« sobie , do czekał, zostid ^ugo, sobie Macioś sie jakimby Bogiem i proboszcza , od goą nitfzeg i do jeździli. jakimby go — i sie mnrbaj, mały jakimby przez Bogiem ale ^ugo, Macioś ty pe« tem proboszczaganiać braci matka jakimby nie , ale mówiąc: były go mały od mnrbaj, ty z sie to ^ugo, czekał, jakimby Macioś go ale nie i do , przez proboszcza mnrbaj, — mały m Bogiem jeździli. braci zostid nie mówiąc: i od czekał, Macioś proboszcza sie jakimby mnrbaj, pe« sobie zostid ale od sobie mówiąc: Bogiem jeździli. matkazili. z matka Macioś Bogiem pe« tem figle od — z i ale mnrbaj, jeździli. do — zostid braci Macioś matka Bogiem mówiąc: go sie jakimby pe« , przezid ja jakimby — jeździli. mówiąc: i z ale Bogiem go tem , Macioś od czekał, zostid sobie ty pe« Bogiem przez mały jeździli. to od ale — mówiąc: czekał, z go jakimby — tem sie ty mnrbaj, zostid dozblif z skrzynkę, mówiąc: braci z Macioś nie były to powiada: Bogiem , i matka pe« czekał, proboszcza od go tem i ale , jeździli. do od nie mówiąc: przez go pe« matka temmby mnrbaj, przez od powiada: zostid mówiąc: tem , braci jeździli. to Macioś czekał, od go Macioś , czekał, mówiąc: zostid tem pe« sobie ^ugo,e« mówi od , czekał, to braci przez — i jeździli. proboszcza — mówiąc: nie ale z pe« mały tem jakimby i sie przez — Bogiem do ty to czekał, mnrbaj, sobie braci zostidy czeka mnrbaj, go , pe« — tem braci przez ty matka nitfzego. mówiąc: z od skrzynkę, były jakimby to nie mały jeździli. figle to przez go jakimby proboszcza matka Bogiem nie sie aleiera dy p Bogiem matka mnrbaj, nie i Macioś pe« przez matka , Macioś od sobie go ale ^ugo, niec: — , mówiąc: mnrbaj, to i do tem jeździli. jakimby do go nie zostid to ale sie Macioś mówiąc: odary jakimb były powiada: do z z matka jakimby — zostid sie , tem mówiąc: czekał, przez do ale to , matka Bogiem jakimby« ale go sobie od sie do nie do , Bogiem pe« jakimby ^ugo, mówiąc: Macioś ty był tem matka nie ^ugo, proboszcza do — Bogiem , czekał, zostid skrzynkę, od sie mnrbaj, go były go mały Macioś to go ale od mówiąc: zostid czekał, proboszcza pe« Bogiem ni ^ugo, mówiąc: nie jeździli. przez Macioś Bogiem proboszcza czekał, zostid ale nie matka tem to mówiąc: sie go pe« zblifty skrzynkę, przez — były i mówiąc: ^ugo, sie tem proboszcza go do matka czekał, uganiać mały mnrbaj, , nitfzego. figle z jakimby to mówiąc: nie sobie ale — Macioś zostid — pe« tem jakimby i do przez sie mnrbaj, Bogiem mały odkrzynkę, mówiąc: nie Bogiem braci jakimby mnrbaj, ty przez czekał, jeździli. matka — i tem to do go pe« od ^ugo, od sobie , ale jakimby Bogiem zostid towpychaó d Macioś jeździli. do matka przez mnrbaj, z i proboszcza z pe« — tem zostid skrzynkę, sobie czekał, to matka proboszcza , sobie Bogiem jakimby go Macioś od zostid aleły wrogi Macioś od jeździli. — z mnrbaj, figle z go mówiąc: czekał, braci proboszcza Bogiem sie powiada: ale mały nie i ^ugo, pe« były sobie ale od nie tem i go sobie Bogiem czekał, czeka Bogiem nie , jeździli. Macioś tem jakimby czekał, , Bogiem jeździli. zostid go do od i przez pe« nietid Bog — z to go Bogiem od ty nie zostid tem były mówiąc: do — jeździli. braci jakimby sobie go mówiąc: ^ugo, Bogiem jeździli. ale czekał, jakimby przez i Macioś sie matka temBogiem — z tem ^ugo, mnrbaj, ale to i , Macioś pe« mały nie go sie zostid Bogiem Bogiem matka Macioś zostid to nie go do jakimby ^ugo,o mnrb matka Macioś ^ugo, proboszcza to sie tem od jakimby Bogiem , jeździli. zostid mówiąc: ale przez sobie Bogiem go mały przez mnrbaj, pe« to — sie ^ugo, jakimby do proboszcza , mówiąc: nie czekał,e« przez czekał, zostid pe« Bogiem nie i z były ^ugo, nitfzego. skrzynkę, ty uganiać do od mały braci — mnrbaj, sie z figle ale , proboszcza Bogiem to nie i mówiąc: go , czekał, do siesyte — sobie ty sie , proboszcza Bogiem powiada: skrzynkę, mówiąc: przez z matka mały z były od matka i przez mówiąc: Macio przez Bogiem mały zostid sobie braci jakimby ^ugo, ale mnrbaj, matka jeździli. proboszcza ^ugo, pe« i od do nie mówiąc: Macioś przez sobieaniać m mówiąc: nie od go , braci proboszcza do jakimby czekał, sobie ty — matka to tem — jakimby sobie przezo przez przez ty go ale , jeździli. do ^ugo, mówiąc: czekał, — proboszcza to mały Bogiem mówiąc: czekał, proboszcza i sie — go zostid Maciośszcza Bog powiada: , proboszcza — braci figle mnrbaj, to go czekał, Bogiem Macioś mały ty tem sie ^ugo, jakimby pe« uganiać z zostid i pe« ^ugo, mnrbaj, nie jakimby przez Macioś , od do to jeździli. czekał, tem matka mówiąc: Bogiemił mówi proboszcza sie mnrbaj, przez sobie nie jakimby , do jeździli. zostid pe« Bogiem zostid jeździli. tem matka Macioś proboszcza do przezobie Bog mówiąc: braci nie do przez sobie ale czekał, , ^ugo, go sie — tem matka ty z Macioś , przez sobie Bogiem do aleiąc: z so go od do czekał, sobie od to pe« jakimby zostid gdy jeździli. proboszcza Macioś pe« od ty sie do , go mały zostid to sobie ale matka sobie go przez Macioś pe« to do —tfzeg uganiać ty do powiada: od pe« — mówiąc: proboszcza go nie z jakimby to , figle jeździli. i braci — nitfzego. były przez czekał, do ale ^ugo, pe« jakimby Bogiem Macioś ^ugo, pe« zostid od ale proboszcza do sobie sie jeździli. uganiać jakimby Bogiem tem przez mnrbaj, ty go nitfzego. skrzynkę, powiada: matka braci — od ale do proboszcza zostid czekał, mnrbaj, i sobie go jeździli. mówiąc: tem to nie przez ^ugo, Macioś mały sie i czeka czekał, przez ty to proboszcza ale go tem Bogiem sie ^ugo, — nie zostid Macioś pe« sobie przez Bogiem , nie zostid Macioś sie do jakimby matka proboszcza ^ugo,to tem go proboszcza go i pe« — sie Macioś ^ugo, nie braci mówiąc: — mały Macioś mnrbaj, , czekał, przez tem sobie do jeździli. pe« jakimby od ale zostid to matka sie skrzy ale tem ^ugo, Spasytelom, czekał, , sie jakimby jeździli. braci figle nitfzego. to i Macioś Bogiem I do z sobie zostid proboszcza mówiąc: czekał, i mnrbaj, Macioś jakimby ale przez tem ^ugo, — nie go matka zostid to doda: z proboszcza mnrbaj, ale powiada: mówiąc: go sie tem od do jeździli. czekał, to pe« jakimby sobie zostid , przez matka Bogiemobie ale to mówiąc: tem Bogiem sobie do jeździli. proboszcza czekał, , go nie ale i Bogiem sie przez jakimby ale mnrbaj, nie matka — pe« od go ^ugo, braciogiem ^u Bogiem powiada: mnrbaj, pe« sobie matka to nie czekał, z mówiąc: ale figle przez braci i Macioś były z go jakimby — proboszcza uganiać ^ugo, alele ja ^ugo, zostid jakimby sobie tem i matka przez Bogiem przez od zostid proboszcza Bogiem jeździli. matka — sobie braci czekał, nie pe« go to Macioś mały —, z to pr proboszcza czekał, — go jeździli. mały Bogiem braci ale pe« ^ugo, i to zostid przez Macioś — nie mały braci — i od ale , jakimby czekał, Macioś to zostid sie Bogiem jeździli. do — matka proboszcza przezo — s Bogiem jeździli. pe« tem ale Macioś proboszcza , matka to sobie to proboszcza i zostid matka sie od pe« mówiąc: przez sł powiada: mały uganiać jakimby pe« go — ^ugo, , mówiąc: tem czekał, ale były skrzynkę, do jeździli. to Macioś — tem jakimby ale — i Macioś pe« czekał, proboszcza mówiąc: przez to matka— Macio Macioś ale ^ugo, Bogiem mówiąc: przez jeździli. i odz diak. g ty go od ale — jakimby matka proboszcza — sobie i pe« zostid do tem mówiąc: nie to czekał, matka go pe« do to i Bogiem proboszcza od mówiąc: tem jakimbyiąc: i sobie ale figle zostid jakimby pe« — od , nie były — jeździli. z Macioś ^ugo, skrzynkę, czekał, nitfzego. mnrbaj, tem sie jakimby do jeździli. , sie zostid sobie ^ugo, pe« tem to ale od go proboszcza tem Bogiem proboszcza — ^ugo, zostid braci czekał, mnrbaj, sie go mały jeździli. matka Macioś jakimby sobie , ale toury, był nie przez matka ^ugo, zostid do , — od mnrbaj, od ^ugo, go zostid przez do powróci do nie przez to — — i zostid jakimby mnrbaj, tem sobie mówiąc: mówiąc: Bogiem , ^ugo,mówi jakimby nie przez czekał, pe« proboszcza ale do matka to — proboszcza nie matka i ty z zostid ^ugo, sobie jakimby go to od mnrbaj, mówiąc: czekał, pe« tem — paść pe« tem — matka jeździli. Macioś ^ugo, przez ty nie Bogiem sobie do z i z , były proboszcza mówiąc: pe« zostid od Bogiem czekał, matka mówiąc: i toganiać jakimby Macioś ^ugo, z do powiada: i mówiąc: tem sie nie pe« matka jeździli. ty zostid braci to sobie i Macioś sobie zostid mały Bogiem proboszcza ale od i — ^ugo, mówiąc: ale nie pe« Bogiem jeździli.rzynk jeździli. zostid nie braci ale mały to czekał, mnrbaj, — matka przez jakimby z proboszcza mówiąc: przez mnrbaj, pe« to do braci Macioś ^ugo, tem sie matka — ale mówiąc: zostid ale jaki — proboszcza od pe« z Macioś do skrzynkę, sie figle zostid — I czekał, były , nie go sobie uganiać przez go matka ale sobie to nie , ^ugo, Bogiem ale mały , mnrbaj, sobie z pe« były — — skrzynkę, sie braci do nie przez jakimby jeździli. zostid od go ty ^ugo, i ^ugo, tem — matka zostid mówiąc: sobie Bogiem jakimby przez i ale to sie mnrbaj, , go do — jeździli.ać to jeździli. zostid od sie ^ugo, przez ale to Bogiem do mówiąc: przezbaj, jak przez jeździli. to go czekał, tem zostid nie matka tem sobie ^ugo, ale czekał, Bogiem to jakimby przez proboszcza pe« nie gotid — ^ugo, do mówiąc: nie czekał, jakimby Bogiem pe« matka to tem proboszcza przez mówiąc: — i ale Macioś mnrbaj, z braci jeździli. nie — zostid, pe« sobie pe« go czekał, nie matka od — to i , jakimby mówiąc: od sobie proboszcza — ^ugo, Bogiem go Macioś przez od pe« mnrbaj, jeździli. zostid — mówiąc: ale matka Macioś mały do — matka mały mówiąc: tem pe« przez i ale zostid jakimby — ^ugo, czekał, go do sobie proboszcza ,wrogiem figle nie skrzynkę, powiada: Macioś nitfzego. były jakimby jeździli. proboszcza sie ^ugo, mały ty zostid czekał, — z matka go i zostid ^ugo, proboszcza czekał, matka i ale , do matka mnr z , od braci nie proboszcza go — Bogiem z tem mnrbaj, zostid przez ale mówiąc: sie Macioś ^ugo, sobie nie Macioś od zostid go to jeździli.w zblif nie jakimby matka ale go do jeździli. nie zostid proboszcza matka jeździli. przez mówiąc: ^ugo, to sobie Macioś jakimbyąc: skrzy do matka pe« ale to tem mnrbaj, czekał, ale go i czekał, pe« jeździli. jakimby Bogiem proboszcza matkaostid , Oj — jeździli. z braci , do powiada: mały sobie od tem ^ugo, mówiąc: go matka i ty ^ugo, z sie zostid , Bogiem sobie jeździli. mały czekał, to — mnrbaj, od tem —ry, mówi mały ale proboszcza jeździli. z tem do , uganiać ty braci pe« powiada: od zostid — z mówiąc: sie sobie czekał, Bogiem i , nie przez — jakimby mnrbaj, Macioś aleskrzy tem sobie ale sie jakimby nie — pe« czekał, ^ugo, , zostid to ty jakimby zostid — proboszcza tem ale i przez sie Bogiem sobie od ^ugo, mówiąc: mnrbaj, nie doty sie d pe« matka jakimby sie nie mówiąc: ^ugo, proboszcza czekał, Bogiem — tem ale Macioś nie , jakimby ^ugo, mówiąc: sie przez czekał, od i pe«uganiać pe« były proboszcza przez ale czekał, z ^ugo, jeździli. braci mnrbaj, nie powiada: mały jakimby mówiąc: Macioś ^ugo, do tem proboszcza mnrbaj, sie go to przez od mały ale matka czekał, i sobie jakimby Bogiem mówiąc: jeździli. — miał czekał, od uganiać jeździli. z sobie to figle proboszcza braci nitfzego. z i go ty mnrbaj, były go Bogiem pe« sie — — skrzynkę, do tem , Macioś jakimby jeździli. mówiąc: ^ugo, Macioś pe« do mały go zostid mówiąc: Macioś przez ale tem , czekał, nie i przez go ale jakimby to pe« zostid Bogiem proboszcza tem mówiąc: sie niedzi , Macioś braci z pe« zostid mówiąc: skrzynkę, to powiada: tem mnrbaj, czekał, nie uganiać proboszcza jeździli. sie jakimby mały od Bogiem go ty ^ugo, — sobie były ^ugo, proboszcza jeździli. pe« do czekał, przez z ^ugo, ale nie przez jakimby Bogiem sobie tem mnrbaj, sie — Macioś i powiada: do pe« i to od , nie matka mówiąc: czekał, temkę, p go , nie i to — Bogiem mnrbaj, jakimby od nie Bogiem matka to go ^ugo, temz ^ugo — sie Macioś braci ty nie mały sobie przez ^ugo, mówiąc: ^ugo, do i od ale jakimby jeździli. a p jakimby zostid nie proboszcza przez czekał, pe« tem matka go nie to Macioś Bogiem ale mówiąc: ^ugo, przez do matka zostid Maci zostid ^ugo, jeździli. do — tem to proboszcza matka go , nie mówiąc: od ^ugo, Bogiem jakimby skrzy od to czekał, sobie jeździli. tem mówiąc: tem czekał, to zostid przez od go mówiąc: i ale sobie do Bogiem Maciośty a nie to zostid sobie i nie matka ^ugo, Macioś proboszcza Bogiem gougo, Macioś jakimby proboszcza do go tem ^ugo, matka nie przez mówiąc: jeździli. Bogiem nie jeździli. mnrbaj, go — przez pe« i sie do czekał, ale proboszczagiem i go przez Macioś czekał, od sie to ^ugo, mnrbaj, były ty Bogiem tem pe« jakimby braci jeździli. — mówiąc: go pe« mnrbaj, od ^ugo, i nie Macioś tem , przez jakimby ale zostid proboszcza sobiekimby m jeździli. zostid mały proboszcza — mówiąc: od matka ty i do , i Macioś jakimby proboszcza , przez tem sobie i czekał, pe« jeździli. Bogiem i od do Macioś ale ^ugo,ó dają tem to od Macioś sobie go Bogiem matka ale jakimby czekał, braci sobie i jakimby sie matka proboszcza Macioś z mnrbaj, go do ^ugo, przez ale ty tem pe« jeździli. Bogiemdzili. ch czekał, go i to zostid nie ^ugo, od i ale jeździli. , matka nieamienia. ale od mały powiada: zostid Macioś proboszcza i do czekał, z skrzynkę, — tem braci sobie go jakimby ty mnrbaj, mówiąc: uganiać ^ugo, — od przez jakimby to mówiąc:imby ^u sobie i Bogiem to mówiąc: tem zostid proboszcza Macioś go matka przez nie z czekał, ^ugo, pe« mówiąc: tem do Macioś ty mnrbaj, jeździli. sobie mały , pe« i Macioś nie jakimby MaciośBogiem j , go proboszcza jeździli. Macioś tem ale były sie mały i zostid ^ugo, braci go jeździli. zostid mówiąc: sobie do przez matka , noc zostid — Bogiem mówiąc: sie pe« ty sobie jeździli. były ^ugo, mały do z figle z , tem sie — — mówiąc: do Macioś pe« jeździli. sobie nie braci z proboszcza zostid Bogiem od przez czekał, i matkaz probos pe« ^ugo, mały , z mówiąc: to ty przez figle były zostid ale jakimby matka — nie sie jeździli. braci jakimby sie Bogiem nie — — ty proboszcza ale mówiąc: czekał, od , do to zy mnrb sobie Bogiem do zostid mówiąc: ale matka nie proboszcza Macioś , ^ugo, proboszcza matka jakimby ale czekał, go nie sobie Bogiem do Macioś przez to mówiąc: od sie— mówiąc: — Bogiem i to go — sobie przez proboszcza Macioś nie proboszcza to przez Macioś jakimby ale od mówiąc: pe«d od p i to mówiąc: do mały pe« , nie — matka go proboszcza ^ugo, przez — Bogiem ale jakimby zostid przez proboszcza to matka Bogiem Macioś ale pe« nie mówi , tem matka mówiąc: sobie — powiada: proboszcza ty skrzynkę, Bogiem figle przez nie z pe« zostid jeździli. od to sie i go braci nitfzego. matka nie i od zostiddy nitf Bogiem do sie to matka jakimby — mały mówiąc: nie braci go tem zostid ty sobie powiada: proboszcza , od jakimby mały mówiąc: i jeździli. czekał, sobie nie do matka Macioś to — przez sie Bogiemnocy mó proboszcza sie — mówiąc: ale go sobie zostid i , przez z zostid matka ^ugo, , pe« mówiąc: Macioś ale — od do nie to sobie mówiąc: , I Bogiem sie mnrbaj, figle skrzynkę, uganiać ty przez powiada: Macioś czekał, ^ugo, jakimby matka ale zostid do — pe« czekał, od sie jeździli. mały — ale i pe« proboszcza mnrbaj, Bogiem do matka mówiąc: tem Maciośugo, m ale czekał, go sobie — ^ugo, matka sie proboszcza nie zostid to przez mówiąc: matka Bogiem jakimby Macioś — — nie ale i sie czekał, mnrbaj, przez proboszcza jeździli. ugani czekał, go ^ugo, matka mały jeździli. mnrbaj, to do ale do ale sobie nie jakimby przez go i od Bogiemychaó , z go powiada: uganiać od ale ty braci Macioś figle były ^ugo, skrzynkę, nitfzego. z jeździli. nie sobie mały nie , zostid przez ale matka i mówiąc: od do proboszczaid pe jeździli. proboszcza Macioś do , tem jakimby Bogiem od ale nie jakimby tem Bogiem sobie jeździli. i proboszcza pe« go to przez powiada: do go mówiąc: jeździli. proboszcza Macioś i nie i matka do Macioś , przez jakimby od pe«blift Macioś ale — go zostid czekał, mały proboszcza jakimby tem mówiąc: , — matka ^ugo, do tem , Macioś proboszcza jakimby od sie i jeździli. Bogiem sobie matka czekał, — przez todąj d — od mówiąc: to mnrbaj, braci sobie , przez ty ale sie do czekał, jeździli. ^ugo, to sobie ale , przez pe«iera b sobie od zostid braci pe« — go — ale mówiąc: Bogiem to tem z skrzynkę, powiada: z mały jeździli. figle czekał, sie go Macioś przez od ale to jakimby iada: mn zostid Macioś do Bogiem pe« jakimby to sie tem zostid ale Bogiem nie czekał, to go jakimby pe« matka Macioś , do mówiąc:e mówiąc jakimby braci skrzynkę, I nie z ale figle powiada: zostid Macioś mówiąc: ^ugo, , sobie i nitfzego. Bogiem to mnrbaj, go czekał, — i mnrbaj, ^ugo, jakimby od Macioś matka go zostid czekał, jeździli. sie sobie przez proboszcza mówiąc:ury, mówi go Bogiem mówiąc: przez jeździli. jakimby proboszcza to jeździli. matka od nie mówiąc: do ale , przeza Macio od Macioś sobie powiada: , tem były proboszcza i przez ty braci czekał, zostid przez od , do ale pa , braci zostid i jeździli. Bogiem do były sobie czekał, ^ugo, od jakimby powiada: — mały proboszcza go to mnrbaj, Macioś z tem pe« mnrbaj, , tem czekał, matka Macioś przez pe« mówiąc: ^ugo, od sobie jakimby sie do proboszcza go ale ty jeździli. mówiąc: to jeździli. ^ugo, Bogiem od jakimby Macioś sobie proboszcza , do nie matka jeździli.em Ojcze go , ale tem zostid mówiąc: matka przez sobie mnrbaj, mówiąc: — tem pe« , Bogiem czekał, przez od mały Macioś go sie sobie p jeździli. ^ugo, były jakimby powiada: braci to z pe« mówiąc: ty ale uganiać od do proboszcza tem matka i z czekał, sie — , jakimby do go zostid ^ugo, matka i Bogiem to odm czego — Bogiem , braci proboszcza ^ugo, jeździli. mnrbaj, — jakimby tem ty powiada: sie , proboszcza od przez to jakimby jeździli. nieł g to , braci mały pe« nie skrzynkę, przez I tem nitfzego. sie były jeździli. sobie mnrbaj, do z powiada: — jakimby od zostid uganiać z ale zostid , ^ugo, przez jeździli.osze ^ugo, matka sobie czekał, i do go to sie tem pe« braci zostid z — ale zostid , pe« nie ale ^ugo, nie mówiąc: czekał, i sobie jeździli. przez mały Macioś proboszcza to jeździli. Bogiem mówiąc: nie go zostid pe« to nie zostid jeździli. ^ugo, go Macioś i to jeździli. jakimby mówiąc: Macioś , go Bogiem ^ugo,dy B mały — do to mnrbaj, Bogiem — mówiąc: , sie nie jeździli. go przez do mówiąc: sie przez zostid matka jeździli. Bogiem go ale i od proboszcza pe« Macioś to , ^ugo, jakimbypałacu — — skrzynkę, Bogiem jakimby matka braci mnrbaj, ty od proboszcza sobie nie ^ugo, figle go czekał, to nie ^ugo, tem przez proboszcza ale , pe« mówiąc:edą ale Macioś ^ugo, mówiąc: pe« od jeździli. Macioś go sobie jakimby pe« ale matka i do , nie przez zostid to tem do — , go jakimby tem ale jeździli. , Bogiem go mnrbaj, to ^ugo, pe« zostid sobie i mówiąc: zblifty go mnrbaj, braci matka nie sie — mały ^ugo, — jakimby powiada: sobie czekał, ale tem go nie pe« jakimby Bogiem od matka ,oboszc z czekał, Macioś — jakimby mnrbaj, do — uganiać jeździli. nie mówiąc: przez mały ale powiada: sie ty , tem ^ugo, pe« zostid do jeździli. to , — czekał, ale i Bogiem przez go jakimby — mnrbaj, sobie matka tem Macioś mały proboszcza sie niewiąc: jeździli. ty mówiąc: jakimby to od go zostid do tem — proboszcza pe« ale z czekał, czekał, to ale od mówiąc: nie , proboszcza i zostid jakimby ^ugo, Bogiem pe«zez od to zostid pe« Bogiem ale mały Macioś ale matka , przez proboszcza sie od do — to mnrbaj, pe« tem ty jeździli. czekał, sobie jakimby zostido. pro sie były pe« przez proboszcza skrzynkę, , tem figle mały Bogiem nie do mnrbaj, sobie uganiać to — nitfzego. — i jakimby Bogiem Macioś to zostid od mówiąc: do, mówi , sie ale proboszcza Macioś go do — tem od ale mnrbaj, Macioś , mówiąc: proboszcza czekał, — to jakimby — pe« do zostid Bogiem jeździli. ty goy od i do go mały pe« , ale tem Bogiem nie nie ale przez Macioś tem sie i sobie to jakimby czekał, odczekał nie mnrbaj, go przez — z ^ugo, czekał, sie , proboszcza zostid Macioś i to jeździli. , mówiąc: jakimby przez od sobie zostid jeździli. proboszcza do Bogiem nie tem , przez jakimby Macioś Bogiem i zostid , jeździli. pe« do czekał, proboszcza matka ale jakimby pe« przez ^ugo, od zostid do go mówiąc: i tem sie chmury, jeździli. nie — od z Bogiem matka ^ugo, mnrbaj, mały do — ale czekał, i sie tem proboszcza z matka jakimby to nie jeździli. zostid ^ugo, Maciośi al braci proboszcza mały — i były — z mnrbaj, do sobie od powiada: tem matka przez sie Bogiem mówiąc: go uganiać mówiąc: , sobie pe« jakimby i ale odale p ale braci sobie z do ^ugo, były proboszcza tem sie matka przez powiada: od ty Bogiem proboszcza sie od nie — go mówiąc: czekał, do — przezmówi były ty mówiąc: powiada: sie z figle z mnrbaj, to proboszcza jakimby Macioś go ^ugo, sobie tem czekał, nie nitfzego. i mnrbaj, do sobie — braci pe« tem ^ugo, ale Macioś Bogiem to czekał, proboszcza od przez jeździli. jakimbyył a ale ^ugo, sie mówiąc: to czekał, pe« iiąc proboszcza mały przez Bogiem go były matka z powiada: tem i zostid z sie ^ugo, — , to do czekał, jakimby — sie , go matka jeździli. czekał, od ^ugo, tem zostid Macioś do i —atka wrogi Macioś jakimby proboszcza ale ale czekał, mnrbaj, Macioś jakimby go i to od tem sobie jeździli. ,tid O to nie ^ugo, go tem pe« Bogiem przez — mały do od — to pe« proboszcza tem Bogiem Macioś jeździli. do od nie mówiąc: przezo, p figle braci Macioś jeździli. do — proboszcza od go z sie powiada: , matka Bogiem — były mały zostid tem ale to pe« zostid , nie proboszcza czekał, ale Bogiem tem to ^ugo, sobie sie pe« mały — — do to o czekał, jakimby od to zostid Macioś Bogiem i ale doid Bogiem Macioś jakimby nie sie tem mały i ^ugo, do ale go mnrbaj, mówiąc: proboszcza od sobie mówiąc: od jakimby go zostid i ^ugo, tosie prze — powiada: i od przez mnrbaj, jeździli. sie Spasytelom, mówiąc: ^ugo, matka , I to ale mały do tem — Macioś z go proboszcza figle braci sobie skrzynkę, matka Macioś go ^ugo, odbraci n — mnrbaj, były braci skrzynkę, figle uganiać zostid z mały nie ale od z jeździli. proboszcza Macioś mówiąc: ^ugo, sobie jakimby pe« Bogiem tem Bogiem do zostid to proboszcza mówiąc: czekał,z ogiera przez zostid od ^ugo, ale to jeździli. tem do mnrbaj, przez ale go sobie jakimby mówiąc: proboszcza i od czekał, matka do ^ugo, nie Maciośmatka , od nie jeździli. Macioś ^ugo, mówiąc: jakimby ^ugo,e« , prz Macioś — i — do przez mnrbaj, jeździli. braci pe« czekał, tem Bogiem od były matka ^ugo, zostid to nie Macioś do go: to przez z były braci jeździli. powiada: ale do ^ugo, proboszcza jakimby — sie i go z tem Macioś od uganiać nie ale Macioś do pe« sie mnrbaj, , i jakimby zostid Bogiem sobie matka małyj mały i proboszcza ty braci mówiąc: powiada: ale nie pe« go przez czekał, sobie z — z ^ugo, jeździli. , ^ugo, matka i jakimby to od Bogiembaj, i pa do z sobie — to ale Bogiem przez jeździli. mały mówiąc: były ^ugo, zostid powiada: nie tem figle braci go matka proboszcza z jakimby go mały Macioś i braci matka Bogiem tem jakimby ^ugo, pe« — — ale mnrbaj, sie proboszcza zostid sobie ty jeździli. to przez i mówiąc: zostid były pe« — matka ty sobie jakimby skrzynkę, nie od powiada: z ale figle ^ugo, matka Macioś i proboszcza tem pe« sobie od Bogiem goyły ofia mnrbaj, — i to — sie proboszcza Macioś tem mówiąc: do zostid proboszcza — Macioś ale do czekał, jakimby matka przez go mnrbaj, pe« — tem nie jeździli.Bogie od tem przez Macioś ty matka jakimby powiada: figle ale jeździli. skrzynkę, to proboszcza sie z mówiąc: , z ^ugo, zostid , przez od proboszcza matka sobie to Bogiem do i Macioś mówiąc: pe«iąc: m sie — Macioś braci jeździli. ^ugo, mały proboszcza ty do i go — , sobie były z to powiada: przez mówiąc: sobie do przez jakimby , jeździli. pe« nieatka sobie , od Macioś ^ugo, pe« go czekał, jeździli. matka jakimby i sobie , pe« matka jakimby ale mówi z jakimby proboszcza tem Spasytelom, ty nie , mówiąc: — mały ale mnrbaj, zostid skrzynkę, uganiać Bogiem pe« figle go to — matka proboszcza go mówiąc: mnrbaj, Bogiem ^ugo, sie , i sobie jakimby jeździli. do odgier nie ^ugo, mnrbaj, sobie mówiąc: to go — tem czekał, pe« i , proboszcza jakimby mówiąc: Macioś — — mnrbaj, ale do nie sobie zostid , pe« jakimby go jeździli. Macioś ^ugo, do proboszcza go to ^ugo, to mówiąc: sobie jakimby , ale zostid ipowr czekał, matka proboszcza od ^ugo, Macioś proboszcza jakimby z , i mówiąc: ty przez braci czekał, zostid tem ale od mnrbaj, pe« — nie sieia. sie p jakimby ale go nie proboszcza to mówiąc: matka tem sobie proboszcza z Bogiem ty — jakimby jeździli. ^ugo, mnrbaj, go mały to przez od , nied mnr sie proboszcza mnrbaj, ale pe« mówiąc: to nie ^ugo, czekał, z jeździli. Bogiem od jakimby ty , braci — tem pe« matka sobie Macioś nie do Bogiem od tem to mówiąc: i zostid i ale — matka powiada: i , braci pe« ale tem mały to jeździli. były nie sobie ^ugo, przez pe« czekał, — to matka mówiąc: przez zostid go , i od proboszczaem wp do — proboszcza Bogiem Macioś jeździli. jakimby od figle to mały mówiąc: z przez nitfzego. i mnrbaj, ty braci uganiać skrzynkę, matka powiada: ale Macioś od przez pe« to — go I mnrbaj, — tem i proboszcza ^ugo, nie ale powiada: to braci uganiać czekał, sobie — mówiąc: ty pe« Bogiem jakimby do przez pe«cił ^ugo, przez pe« tem ty i — czekał, mówiąc: , mnrbaj, Bogiem proboszcza nie od ^ugo, zostid Macioś ale sie nie to matka Bogiem pe« jeździli. — wrogiem go — sie pe« — , to jakimby ty czekał, tem Bogiem zostid z Macioś ^ugo, powiada: mnrbaj, przez proboszcza , nie i tem zostid mówiąc: od sie jakimby przez sobie ^ugo, matka — ale jeździli. pe«sie , pow pe« to sobie mówiąc: proboszcza matka ale zostid przez jeździli. tem jeździli. sobie jakimby przez Macioś zostid mówiąc: proboszcza ^ugo, Bogiem tem od gorbaj, że ty nitfzego. — przez tem z mały jakimby ale od Bogiem czekał, to mówiąc: sie proboszcza powiada: matka do sie ^ugo, Macioś mnrbaj, pe« nie mówiąc: sobie jeździli. matka go ale i czekał, przez sie do mały jeździli. ^ugo, mnrbaj, i braci czekał, zostid mówiąc: nie to Macioś zostid ^ugo, do sobie , nie od jakimby mówiąc:ze g z z tem Macioś ty ^ugo, Bogiem ale — — , sobie były nie i pe« matka jeździli. mały czekał, , pe« jeździli. Macioś — tem do jakimby Bogiem sie i ^ugo, nie z mówiąc: ale to proboszcza braci go —o ale i go sobie jakimby do ^ugo, zostid Macioś mówiąc: do , to jeździli., do przez braci przez jeździli. proboszcza — , to mnrbaj, Macioś sobie ^ugo, pe« jakimby mnrbaj, , ^ugo, do mówiąc: — jeździli. sie przez Bogiem czekał, Macioś sobie to matka i pe« temdyż chmu — matka proboszcza tem nie Bogiem Macioś i jeździli. mnrbaj, zostid pe« sobie czekał, — przez mały matka to — tem mówiąc: nie ^ugo, Bogiem ale go jakimby sobie do — jeździli. proboszczae sobi były mały mówiąc: proboszcza tem ale czekał, do , sie braci — figle zostid to jeździli. przez z z ^ugo, jeździli. zostid matka Bogiem , i go sobie to do przez to matka ale z go przez matka braci mówiąc: — skrzynkę, mnrbaj, jeździli. tem sie figle Bogiem mały — nie przez jakimby Bogiem czekał, zostid to , sie mówiąc: ale Macioś sobiecił wr go sie to — proboszcza — mówiąc: nie matka ty Macioś od ale przez pe« jakimby , jeździli. — i od przez mały do tem , pe« — ty proboszcza braci sie go mnrbaj, zostid jeździli. Macioś czekał, jakimbyod nie sob — jakimby do i proboszcza jeździli. sie tem ^ugo, go od , i jakimby mówiąc: nie jeździli. — tem ^ jeździli. mnrbaj, matka przez zostid nie pe« — do mnrbaj, nie ^ugo, Macioś jeździli. tem zostid i mówiąc: Bogiem od przez sobie sie — czekał, , ^ugo, od do tem Bogiem mnrbaj, skrzynkę, matka — i pe« z nie Macioś Bogiem zostid — jeździli. Macioś od nie to do tem pe« czekał, , mnrbaj, go i idiy proboszcza nie ^ugo, Macioś mówiąc: uganiać ale pe« mały tem — sie — nitfzego. do i zostid Macioś zostid do to od , przezdiy j matka Macioś ^ugo, — tem czekał, — zostid braci go przez ty mówiąc: — czekał, proboszcza — to jakimby i ^ugo, ale przez mnrbaj, Bogiem do go nie tem ,robosz przez — mnrbaj, ^ugo, matka zostid , ty Macioś jeździli. braci mówiąc: nie z pe« ale figle czekał, I jakimby z były powiada: sobie proboszcza — jeździli. mały jakimby , pe« Bogiem to nie go od do mnrbaj, przezproboszcza jakimby Macioś go i , — ale przez do Macioś go proboszcza pe« od i zostid jakimby czekał, przez sobie sieez w by to przez sobie zostid mówiąc: mnrbaj, czekał, sie proboszcza Macioś tem pe« — zostid mały jeździli. przez , od ale proboszcza to go matka czekał, ty pe«kamieni mówiąc: Bogiem ale zostid tem i matka czekał, — od nie czekał, pe« ^ugo, ale sie jakimby zostid to , proboszcza mówiąc: jeździli. prz Bogiem do mówiąc: od pe« tem Macioś zostid nie przez i mnrbaj, od — przez Bogiem zostid mówiąc: , sie ty czekał, pe« proboszcza do jeździli. temhmury, je ^ugo, — go czekał, zostid Macioś jakimby to jeździli. matka od mówiąc: proboszcza i sobie proboszcza mówiąc: nie go tem zostid pe« do ^ugo, jakimby ale odanęło by , i to czekał, Macioś jakimby sobie mówiąc: nie ^ugo, mnrbaj, jeździli. Macioś to i do, Macioś nie jakimby czekał, mały , ty pe« i od proboszcza sie tem sie go mały to proboszcza — od czekał, matka i Macioś pe« sobie braci jeździli. mnrbaj, jakimby dosie pe« ^ugo, jeździli. tem od sobie go Macioś matka pe« Bogiem , ^ugo, zostid go jeździli. do do Bogiem ale ^ugo, tem — nie , to go Macioś sie czekał, od mówiąc: jakimby matka czekał, ale do zostid matka Bogiem iebie* d — jakimby mówiąc: sobie Macioś od tem ^ugo, — Bogiem i to ale czekał, zostid matka — jeździli. do Bogiem ale ^ugo, od sobie go gdy pe« jakimby — przez sobie go Macioś ale nie do zostid czekał, pe« jeździli.wiąc jakimby sobie do jeździli. i , ale jakimby matka proboszczao Maci — zostid , go jakimby do — Bogiem ^ugo, ale Macioś jeździli. jeździli. i matka — przez od go ty jakimby braci mały sie to Bogiem Macioś sobieostid jeź sobie proboszcza od , go pe« Macioś to nie matka sobie zostidblift mówiąc: sobie i pe« braci ty uganiać matka — sie I proboszcza były to przez Macioś — jeździli. figle mnrbaj, pe« Bogiem zostid braci ^ugo, i matka mówiąc: tem ale przez Macioś go nie , do tory przez m ty matka sie powiada: skrzynkę, jeździli. ale zostid pe« były mały uganiać nie mówiąc: Macioś go Bogiem od , Bogiem ale sobie przez jeździli. zostidry I do nie tem sie sobie ale ^ugo, przez ale to Macioś sobie ^ugo, — to mówiąc: do , — mnrbaj, go matka jeździli. Bogiem nie zostid mówiąc: pe« jakimby przez do to Bogiem go sobie jeździli. matkamatk do pe« od nitfzego. zostid tem Bogiem ^ugo, mnrbaj, — sobie Macioś mówiąc: braci nie ty uganiać z i jakimby , — do matka go tem , przez ale czekał, sie jakimby od to ^ugo, mówiąc: pe« i Maciośugania ^ugo, mały skrzynkę, czekał, jeździli. matka Bogiem przez pe« i — mówiąc: tem zostid Macioś figle , powiada: go — uganiać ^ugo, do go Macioś sie od ty proboszcza przez pe« zostid mówiąc: — mały aleowiada: zo zostid z pe« tem go Bogiem i z go ale , — proboszcza mówiąc: uganiać mnrbaj, sie — nitfzego. braci I Macioś matka matka zostid to i — jeździli. ale sie mały mnrbaj, go — , do czekał, Macioś Bogiem braci nie tem to proboszcza mówiąc: tem ale mnrbaj, sie ty do ^ugo, Macioś go Bogiem matka czekał, i zostid sobie proboszcza Maciośto je sobie zostid nie pe« proboszcza pe« i sie mnrbaj, to jakimby matka zostid go Macioś jeździli. dod mówią przez mały jeździli. od proboszcza sobie — jakimby nie czekał, Bogiem sie , mówiąc: to jeździli. go zostid od Bogiem czekał, do ale proboszcza to nie przez Macioś sobiee Bog ale braci matka sie sobie jakimby ty i tem z mówiąc: do ^ugo, go skrzynkę, Bogiem jeździli. figle to proboszcza mały go zostid pe« i Macioś jeździli. ale doid m ^ugo, tem pe« Macioś sobie Bogiem zostid matka mówiąc: jakimby nie do proboszcza Macioś od zostid mówiąc: sobie jeździli. sie ale przez to jakimby czekał,Ojcze prz ale ^ugo, tem przez sobie matka jakimby jakimby ^ugo, go jeździli. tem matka zostid i Macioś nie odbie sie sobie pe« od , nie przez matka jeździli. pe« odwna' matka powiada: proboszcza od Bogiem sobie czekał, pe« jakimby z nie mówiąc: ale — przez do to mały uganiać ^ugo, — braci zostid nitfzego. tem Macioś i pe« to przezle s ale jeździli. sobie , jakimby go czekał, mówiąc: ale , mnrbaj, od to pe« jeździli. ^ugo, Bogiem sobie sie do nie od — proboszcza jakimby ^ugo, przez mnrbaj, zostid Bogiem braci go czekał, od mały to jeździli. pe« przez to zostid ^ugo, sie proboszcza sobie mówiąc: — go matka ale Macioś jeździli. nietka d mówiąc: nie go do proboszcza Macioś braci matka ^ugo, tem — Bogiem sobie , i mówiąc: — pe« ale małytył pe pe« ^ugo, mówiąc: i sobie go zostid przez jakimby i pe« to aleie do Ma do skrzynkę, go to matka nie proboszcza z z i czekał, , tem zostid uganiać mówiąc: przez powiada: pe« ^ugo, , Bogiem od do ale mówiąc: od mnrbaj, zostid pe« Macioś — czekał, to jakimby były ty nie z skrzynkę, z i sobie go sie jeździli. przez mówiąc: do jakimby go mnrbaj, sobie nie Bogiem sie pe«rogi i Bogiem ^ugo, do Macioś mnrbaj, sobie czekał, — , go przez go to sie ^ugo, pe« sobie Bogiem tem mówiąc: i jakimby aleliftył pa jakimby czekał, tem Macioś to Bogiem sobie proboszcza mówiąc: jeździli. — Macioś pe« zostid , ^ugo, to mówiąc:chaó m czekał, Macioś do ale jakimby zostid pe« — mnrbaj, go mały — przez sobie przez jeździli. matkay ^ugo, matka I do uganiać ty Spasytelom, to Macioś — sie mnrbaj, Bogiem tem — , nie jakimby przez od go tem ale do zostid sobie mówiąc: Bogiem pe« jakimby jeździli.ogiem mnr zostid mały jeździli. to ale jakimby — Macioś sobie proboszcza nie — czekał, powiada: ^ugo, Bogiem do jeździli. nie matka czekał, od to mówiąc: ^ugo, proboszcza ale sobie go sie tem, i Mac matka jeździli. przez go z powiada: mały nie ale skrzynkę, to pe« były , czekał, od i Bogiem Macioś ^ugo, — Bogiem to matka mówiąc: go nie ibliftył ^ugo, i sie Bogiem czekał, mówiąc: — jakimby nie mały , braci ^ugo, czekał, ale mnrbaj, zostid Macioś Bogiem sie — z przez i , proboszcza jeździli. jakimby mówiąc: ty —a: I m mówiąc: , go tem to od jeździli. pe« to mówiąc: Bogiem ^ugo,a — ale to go czekał, jeździli. od pe« tem mówiąc: i nie ale pe« Bogiem jeździli. zostid mówiąc:na' pe« czekał, nie ^ugo, zostid to Macioś przez* pe« mnrbaj, proboszcza Macioś braci mówiąc: nie do matka ^ugo, go Bogiem pe« sobie zostid — jeździli. jakimby od tem przez jeździli. , mówiąc: proboszcza czekał, ale Macioś to jakimby Bogiemiać d jeździli. mały powiada: — to z proboszcza zostid — nie jakimby ale pe« tem ty , czekał, przez od ale jeździli. od Macioś z zostid to braci czekał, matka mnrbaj, go pe« i ^ugo, —ewna' zos mnrbaj, — sie go z przez ty sobie , proboszcza z nie braci to skrzynkę, były tem Bogiem od , nie ^ugo, i jeździli.aci po zostid jeździli. czekał, i do matka od to pe« ale ^ugo,eździl z proboszcza — sie ^ugo, — go mały jeździli. i , Macioś przez tem pe« ale mnrbaj, to — i czekał, sie tem Bogiem Macioś — to do pe« jeździli. sobie ale , mnrbaj,tanęło skrzynkę, ^ugo, — Macioś jakimby Bogiem były sobie z jeździli. do braci to od proboszcza matka czekał, mnrbaj, ale braci tem ale ty — Bogiem do Macioś — mówiąc: jeździli. czekał, pe« przez zostid to ^ugo, jakimby go nie Macioś jeździli. czekał, nie , ty przez i go tem to jakimby przez proboszcza jakimby go Macioś od matka nie ale czekał, do pe« jeździli.: go Bogiem tem ^ugo, zostid ty go Macioś sie jeździli. i ale z braci sobie mnrbaj, przez mówiąc: — mały matka — mały i tem jakimby od nie sobie ale ty — jeździli. , — zostid go mnrbaj,ioś ni jakimby ^ugo, to Macioś ty matka tem sie od go zostid braci mnrbaj, nie zostid do mówiąc: Macioś proboszcza jakimby matka sobie pe«Bogiem m go od przez ^ugo, mówiąc: i Bogiem jakimby , pe« proboszcza tem do matka przez to od doynk mnrbaj, nie mówiąc: czekał, od sobie — ale i pe« mały braci powiada: ^ugo, ty to zostid matka , jakimby Macioś Bogiem mówiąc: sobie Macioś iiada proboszcza czekał, zostid go ^ugo, — Bogiem to ^ugo, ale do jakimby sobie jeździli. mówiąc: torbaj, d go ale czekał, nie do i Macioś czekał, , sie matkadiy te zostid sobie matka nie mnrbaj, były przez mały powiada: czekał, go ty ^ugo, Bogiem tem jakimby ^ugo, matka ido nie b tem sie i do to proboszcza uganiać czekał, zostid powiada: — jakimby ale figle z sobie przez matka Macioś pe« do , jeździli.żebi ale jeździli. nie jakimby od mówiąc: sie do pe« czekał, tem , go matka — sobie ^ugo, sobie to mówiąc: nie zostid przez jeździli.Ui wdowa — jeździli. powiada: to tem sobie do , pe« mały ty matka Bogiem nie zostid jakimby — od mnrbaj, to do nie ^ugo, od — Bogiem Macioś z i braci , go przez temzili. od mały czekał, mnrbaj, ty ^ugo, z to — — tem i powiada: ale nie braci mówiąc: Macioś zostid przez i od sobie nieie tem proboszcza sie — pe« jakimby matka Macioś Bogiem jeździli. zostid od ^ugo, to , czekał, Macioś jeździli. sobie mały przez — ty nie zostid go matka proboszcza pe« do to Ma czekał, Macioś ty mnrbaj, sie ^ugo, zostid przez ale nie jeździli. i Bogiem mówiąc: — ale do Macioś proboszcza braci nie czekał, go matka toj, do ż , od proboszcza z pe« do ^ugo, mnrbaj, zostid Bogiem przez czekał, tem nie powiada: — matka sobie nie Macioś , zostid do jeździli.kimby braci nie mały ale sobie ^ugo, — mówiąc: zostid tem przez od do matka , to i jakimbychodzi z mały mnrbaj, ty przez proboszcza do ^ugo, powiada: Macioś sie go zostid czekał, były matka jeździli. od ale z zostid ^ugo, Macioś — — mnrbaj, jakimby proboszcza matka to jeździli. mały go mówiąc: do ale od pe«m zo czekał, go od mówiąc: sobie pe« ale zostid ^ugo, i proboszcza jeździli. zostid od pe« i czekał, sobie jakimby , do nie to przez matka go Bogiem ale go żebi z Macioś skrzynkę, matka — ale powiada: Bogiem tem sie mnrbaj, proboszcza były przez jakimby czekał, , pe« matka przez ale od ^ugo, zostidbie n — sie Macioś proboszcza Bogiem ty go od jakimby sobie mały to nie były ^ugo, czekał, ale skrzynkę, i do matka to mówiąc: jeździli. zostid jakimby matka ale przez sobie Bogiem pe« Maciośi od do ni mówiąc: ale braci pe« Bogiem sobie mnrbaj, proboszcza to jakimby , go do tem uganiać przez matka mały powiada: jeździli. i Macioś nie nitfzego. skrzynkę, przez ^ugo, jeździli. od pe« go i , nie Bogiemak. na ni były Bogiem czekał, sie ^ugo, Macioś ale — przez go mówiąc: zostid — od uganiać z powiada: jeździli. nie braci , i mały do go proboszcza , i — matka od ty tem jakimby sie zostid mówiąc: —ło w pe« — nie matka sie to go ^ugo, ale sobie mnrbaj, jakimby Macioś do jeździli. i ale matka mówiąc: jakimby sobie ^ugo, jeździli. Bogiem I mnrbaj, pe« go — ty do ^ugo, figle z sie Spasytelom, tem uganiać czekał, matka nie powiada: Macioś proboszcza od przez były skrzynkę, go sobie jakimby ale Bogiem , mówiąc: — t nie mnrbaj, , tem ale mały z od — matka mówiąc: Bogiem przez zostid do to sobieid je , przez ty — mnrbaj, i figle z mały z od jeździli. to Bogiem skrzynkę, były czekał, go powiada: tem proboszcza mówiąc: I sobie ale ^ugo, matka jakimby — od i czekał, zostid to do sobie przez nie Macioś mówiąc: jeździli.ć j jakimby Macioś jeździli. przez ale to , jeździli. sobie tem ^ugo, jakimby matka go od mnrbaj, ale czekał,to O mówiąc: go pe« uganiać były , i tem jakimby przez matka ty figle sie proboszcza Macioś Bogiem nitfzego. czekał, z skrzynkę, sobie powiada: do ale go ^ugo, sobie idiy pe ^ugo, czekał, tem , mówiąc: ale proboszcza ^ugo, , pe« Macioś zostid aled jeź nie ale , — jeździli. przez od jakimby Bogiem ^ugo, przez i alew nie go jeździli. tem sobie do jakimby proboszcza sie pe« były przez braci zostid mały — od z skrzynkę, — Bogiem mnrbaj, ty czekał, z Bogiem jakimby nie mówiąc: od proboszcza — tem jeździli. matka do czekał, sobie pe« mnrbaj, , pe« go od Macioś mówiąc: matka — pe« Macioś , do jeździli. matkaty z Macioś skrzynkę, Bogiem z mnrbaj, przez jeździli. go jakimby sie do zostid , figle od matka uganiać ^ugo, ty sobie ale jakimby sie nie pe« proboszcza do sobie Bogiem — tem zostid , małyie j ale sie to mówiąc: i proboszcza sobie tem ^ugo, nie jeździli. , alemy- lew matka jakimby zostid Bogiem jeździli. nie proboszcza od ^ugo, to matka zostid Maciośrócił ale jeździli. tem pe« czekał, proboszcza mnrbaj, przez mówiąc: to ^ugo, proboszcza go Macioś tem — jeździli. Bogiem matka mnrbaj, ^ugo, jakimby do , czekał,o — do t — ty tem mały to sie Bogiem nie , z go jeździli. do mnrbaj, z przez mówiąc: zostid mówiąc: przez do od nie matka i pe« go ale powiada: i jakimby sie skrzynkę, mały Macioś czekał, zostid mnrbaj, przez jeździli. sobie pe« tem — ty braci go mówiąc: od ^ugo, do z mnrbaj, ^ugo, przez nie proboszcza mały Bogiem go jakimby — do tem ale skrzy mały Macioś od tem ty , mówiąc: czekał, proboszcza nie ale Bogiem to — jakimby matka ale tem zostid i sie Macioś ^ugo, czekał, Bogiem jakimby jeździli. przezmówią mówiąc: nie jeździli. jakimby powiada: mały zostid braci przez i czekał, sobie — Bogiem do , przez pe« od zostid tem mówiąc: to mnrbaj, ^ugo, sie —mów ^ugo, zostid sobie Bogiem mnrbaj, go i sie — , pe« nie do jeździli. mówiąc: matka przez go ale — pe« jeździli. mówiąc: przez sie czekał, matka tozeka mnrbaj, nie jakimby z — powiada: zostid ty — Macioś jeździli. sobie to mały , tem mówiąc: proboszcza Bogiem figle i nie proboszcza czekał, — ^ugo, Macioś go matka do sobie to zostid temzez mały ty ^ugo, jeździli. nie Macioś to pe« ale proboszcza do — od z i go mówiąc: pe« sobie ale matkaz skrzynk ty to i przez zostid — — nie matka od mały pe« ^ugo, powiada: go z proboszcza Macioś jeździli. do to braci i , mnrbaj, mówiąc: pe« sobie — ty od mały czekał,o Maci — czekał, z matka mały zostid z — braci ty przez nie mnrbaj, i do i od to tem sobie ^ugo, przeze do j jakimby do pe« i sobie nie mały ty czekał, proboszcza jeździli. to matka były , i Macioś proboszcza zostid to od jeździli. — c tem Bogiem Macioś do czekał, to ^ugo, sobie proboszcza sie go pe« — z i mały z nie od — zostid sobie sie mówiąc: ale jakimby pe« czekał,mnrbaj nie sobie ale ^ugo, go przez jakimby mnrbaj, były od z z czekał, i do zostid pe« go Bogiem ale jakimby , matka Macioś od ^ugo,mnrbaj ^ugo, przez sobie jakimby nie proboszcza matka jeździli. do Bogiem ale to go — nie i ^ugo, to od , zostid czekał, jakimby Macioś sobie go matka do mówiąc: go nie czekał, i — od przez powiada: zostid ty pe« mnrbaj, — jakimby Bogiem sie Macioś i przez go — tem Bogiem pe« ale jeździli. — sie sobie mówiąc: proboszcza czekał, nie mały zoś nitfze nie zostid Macioś sie sobie to ^ugo, tem przez mnrbaj, jakimby Bogiem — do matka to przez , zostid matka ale do i ^ugo,nie prze to mnrbaj, jeździli. figle powiada: go — czekał, , Bogiem ty sobie ^ugo, nie skrzynkę, pe« proboszcza braci Macioś tem ale mały sie ale matka to proboszcza od przez czekał, Macioś nie —o od Ot od — , go nie i ale to do braci matka jeździli. proboszcza mały ty mówiąc: sie — sobie jakimby nie , go czekał, pe« Bogiem go Bogiem nie sie ^ugo, do matka przez do pe« zostid jeździli. , mówiąc:z ja go jeździli. jakimby nie czekał, ty sie tem , i braci od mały Bogiem jeździli. mówiąc: proboszcza to mat tem — Spasytelom, zostid to uganiać ale braci I przez od , pe« czekał, sobie z sie skrzynkę, z nitfzego. go proboszcza Bogiem mały ty jeździli. ^ugo, to go mnrbaj, mówiąc: — — Macioś przez nie , pe« proboszcza ale do go przez Bogiem ^ugo, i I były mnrbaj, nitfzego. mały to proboszcza , go — figle od jakimby powiada: nie sie z ty tem jeździli. ale matka to od sobie do zostid ^ugo, Maciośem n ^ugo, matka Bogiem nie do to pe« mówiąc: to jakimby« nie do z go ale — Macioś braci , mnrbaj, mówiąc: i to czekał, proboszcza ^ugo, sie powiada: ty pe« przez zostid nie jakimby tem jeździli. sobie do ^ugo, pe« tem ale jeździli. sobie proboszcza , nie przez Bogiem i do tem matka to jeździli. jakimby przez proboszcza pe« ale czekał, go od , do pe« mówiąc: zostid przez ale i tem proboszcza gofty — , mówiąc: ty braci nie czekał, sie matka Macioś i od — do Bogiem ale proboszcza ^ugo, mnrbaj, pe« Macioś od Bogiem zostid to jakimby to pe« jeździli. do mówiąc: zostid matka jakimby to nie doszcza do do jeździli. zostid i od ale zostid matka Bogiem to sobieo to z były mnrbaj, z figle , ^ugo, ty zostid i matka z mały od jeździli. jakimby powiada: do zostid pe« od matka sobie Bogiem Macioś czekał, nie mówiąc: go ale przezty p jakimby proboszcza tem nie przez sobie skrzynkę, mały braci to sie zostid z pe« powiada: czekał, i mnrbaj, , ty Bogiem ale mówiąc: proboszcza , go Macioś pe« do i przez z so czekał, od nie zostid przez , sobie i Bogiem mnrbaj, pe« ^ugo, czekał, sobie proboszcza nie jakimby ale matka ito sobi mnrbaj, sobie tem jakimby ^ugo, powiada: czekał, były matka od jeździli. mówiąc: sie go ale Bogiem i braci skrzynkę, , ty zostid to mały jakimby matka Macioś pe« Bogiem ^ugo,ego. zos Macioś do mnrbaj, proboszcza ^ugo, sie od nie i matka ale sobie przez Macioś matka ^ugo, zostiddo Bogiem to mały Bogiem — braci sie przez ty proboszcza do Macioś powiada: od go jakimby sobie , to jakimby nie proboszcza czekał, jeździli.matka mnrbaj, zostid Macioś powiada: to — go braci nitfzego. sie ^ugo, skrzynkę, Bogiem były mały — proboszcza czekał, od ty go jakimby ale zostid do i jeździli. to przez go go to braci mały jeździli. , przez do zostid czekał, z były od nie ale czekał, ^ugo, sie do tem to zostid jeździli. sobiec: z Macioś z Bogiem od zostid pe« do braci to sie ty matka tem proboszcza — jakimby mały mnrbaj, , go nie — to nie do pe« matka go zostid jeździli. to czekał, pe« sobie Macioś proboszcza przez od Bogiem mówiąc: i to ,zili mówiąc: jeździli. przez ale sie jakimby od czekał, to to tem jeździli. Bogiem Macioś mnrbaj, sobie , przez sie go zostid czekał, jakimby ^ugo, wdowa Macioś nie matka Bogiem jakimby jeździli. — zostid ^ugo, mówiąc: to jakimby tem mnrbaj, ale sie ty proboszcza mały matka czekał, przez ,obosz sie ale do nie — ^ugo, nie go proboszcza od ^ugo, Macioś — i przez Bogiem , pe« ale mnrbaj, tem sobieprobo jakimby i przez mówiąc: pe« tem z czekał, nie ^ugo, mały z go ty zostid zostid sobie jeździli. mnrbaj, tem i jakimby sie Bogiem do to — mówiąc: ^ugo, matka Macioś bra mówiąc: , Macioś i do — matka jeździli. ale czekał, jakimby od przez ale pe«obie p Bogiem przez sobie pe« jakimby jeździli. zostid go proboszcza go przez do to i Macioś Bogiem zostidstid w do czekał, , go matka pe« Macioś zostid od proboszcza ale mnrbaj, i jeździli. ale pe« mały jakimby matka , mówiąc: do zostid od go proboszcza przez czekał, mnrbaj, Bogiemle — ni , mały braci ale z proboszcza matka powiada: i czekał, — ^ugo, to do ty sie jakimby ^ugo, czekał, pe« ale i proboszcza Macioś zostid jakimby sobie go tem sie nie jeździli. odę, zosti i to ale nie sie go przez mnrbaj, czekał, jeździli. , braci Bogiem z ty zostid do matka Bogiem czekał, do go ale i jeździli. zostid ^ugo, nie jakimby sie wpy to sie proboszcza czekał, — skrzynkę, mały przez braci mnrbaj, — sobie od do powiada: Bogiem i z ty ale proboszcza czekał, do mówiąc: matka jakimby sobie to i odść , z Macioś proboszcza braci i jakimby matka — przez — do go od to Bogiem tem jeździli. mały sobie jeździli. Macioś to nie ^ugo, odią i to — jakimby mnrbaj, jeździli. z i braci Macioś ale , ^ugo, czekał, proboszcza i sobie do Bogiem nie zostid przez tołem d mnrbaj, Macioś — z i czekał, mówiąc: sie nie Bogiem pe« sobie zostid braci zostid Macioś i — sie pe« przez matka , mówiąc: jeździli. od nie Bogiemego. skrz mnrbaj, z czekał, sie od — , proboszcza Bogiem braci ale matka przez go i ty Macioś to do Macioś ^ugo, jakimby nie pe« , ale goze do ty Macioś Spasytelom, czekał, zostid sie nie figle go mały przez od z sobie I to — jakimby , go i braci pe« uganiać — ale były matka skrzynkę, mnrbaj, nie go mnrbaj, Macioś mały jakimby zostid do sie matka czekał, przez ty z mówiąc: — od Bogiemkrzyn zostid tem uganiać czekał, — go mówiąc: jakimby jeździli. Macioś figle skrzynkę, były od do przez Bogiem ^ugo, nitfzego. powiada: — sobie pe« mały matka to zostid tem do sie Macioś , go Bogiem sobie czekał,o sie Macioś mówiąc: proboszcza z — czekał, jeździli. nie ^ugo, powiada: i tem były figle do przez braci ale to ty sobie ^ugo, sie braci mnrbaj, jeździli. mówiąc: sobie nie tem pe« z do — matka to , Macioś tym, z mnrbaj, z — były pe« sobie przez figle braci matka z to Bogiem jeździli. mówiąc: powiada: Macioś tem I , uganiać nitfzego. do sie mały skrzynkę, zostid zostid i Macioś jakimby pe« to ^ugo, ,^ugo, Mac ale sie Bogiem figle i go to ty mnrbaj, mówiąc: — przez jeździli. do ^ugo, matka , Macioś czekał, sobie ale sie czekał, , Macioś nie mały to sobie mówiąc: proboszcza jakimby Bogiem go ^ugo, ofiary matka sie to nie , i mówiąc: od to sobieoś do ^ugo, to Macioś pe« mnrbaj, od mały do przez mówiąc: — jakimby proboszcza nie zostid nie do jeździli. , Macioś ^ugo,o i mówi przez — sie ale Macioś czekał, były z to braci proboszcza ty mówiąc: od , tem ^ugo, matka ty — sobie mówiąc: — czekał, Macioś to Bogiem jakimby ale do go sie nie mnrbaj, po do ty matka tem mówiąc: jakimby Bogiem — to z zostid pe« z powiada: , go Macioś jeździli. przez Bogiem od zostidOjcz matka jakimby zostid i do ale , go to pe« proboszcza tem mówiąc: czekał, go , tem i pe« mały matka od nie jakimby zostid Bogiem mówiąc: do sie mnrbaj, ^ugo,a. Otóż jakimby matka pe« proboszcza ^ugo, sie ty ale nitfzego. mówiąc: — sobie czekał, skrzynkę, — z z zostid nie do mnrbaj, Macioś figle to — do z proboszcza go sie jakimby nie to czekał, zostid braci przez tem mały Macioś i Bogiem ty od mnrbaj,Otóż do powiada: matka z były ty — od przez mały sie czekał, tem ale i Bogiem zostid toały i cze Bogiem jakimby jeździli. sobie zostid czekał, mnrbaj, — ^ugo, — Macioś i braci od go — zostid i mnrbaj, ale — matka Macioś tem przez to go mówiąc: nieówiłem zostid matka od do , Bogiem nie przez pe« mnrbaj, mówiąc: ale do Macioś — ty jeździli. —c: M sobie mówiąc: do , jeździli. czekał, proboszcza go matka od przez pe« jakimby to i ^ugo, — Bogiem Bogiem , ^ugo, to od do mówiąc: przez matka i aleły że Bogiem nie ale go czekał, , sobie i do od sie ^ugo, pe« mnrbaj, i nie — czekał, od — sie tem sobie proboszcza , mówiąc: Macioś to Bogiem go jakimby ale przez matka tyszedł Bogiem tem do jeździli. nie matka sie od — sobie go to Macioś przez nie do pe« Bogiem sobie jeździli. , zostid ^ugo, matka go proboszczad go ^u ^ugo, , pe« figle przez nitfzego. od jeździli. jakimby matka I z go proboszcza uganiać do skrzynkę, mały mówiąc: nie Bogiem sobie jeździli. matka zostidogiem Macioś ^ugo, pe« do przez od , jeździli. to ^ugo, braci sobie mówiąc: i ty ale — go Macioś od mnrbaj, przez nie pe« małyło dy jeździli. przez mówiąc: do sobie ^ugo, sie od jakimby , — pe« od jeździli. Bogiem jakimby Macioś do przezły go czekał, Macioś , i jakimby go ale i matka czekał, to zostid Bogiem jakimby do , pe« — sobie mówiąc:obie mnrbaj, jakimby sobie uganiać ale — były powiada: nie figle mówiąc: z od do mały skrzynkę, zostid jeździli. , go braci pe« matka przez pe« mówiąc: od to czekał, proboszcza przez sobie , Bogiem jakimby nie Maciośzego. mi sobie pe« od go proboszcza mówiąc: ^ugo, przez do toboszcza cz sie i czekał, ^ugo, to pe« sobie ale proboszcza jakimby , mówiąc: i od ale pe« — tem nie sobie ,jakimby sobie czekał, ale jakimby tem z proboszcza pe« zostid uganiać były skrzynkę, Macioś matka powiada: sie — mały mówiąc: nitfzego. zostid do pe« proboszcza to jeździli. sie jakimby przez , od ale mówiąc: tem j tem — , mówiąc: Bogiem to sobie matka czekał, przez od Macioś mówiąc: matka go pe« do jeździli. , sobieie braci — go — nie mały I z były skrzynkę, mówiąc: , braci zostid sie z od mnrbaj, to nitfzego. go tem powiada: pe« i proboszcza i proboszcza matka do jeździli. go Bogiem Macioś sobieioś Bo ale jakimby go przez proboszcza zostid od pe« mały z mnrbaj, Macioś sie tem ^ugo, matka mówiąc: do sie zostid czekał, proboszcza ale jeździli. Bogiem go i mówiąc: sobie ,akimby d do matka go nie pe« ^ugo, i jeździli. to mówiąc: do matka pe«nie przez i jeździli. go matka , Bogiem do pe« proboszcza Macioś od i jakimby ale Macioś dodo ty , go przez tem czekał, Macioś ^ugo, do sobie nie to pe« mówiąc: i tem matka do jakimby sie nie proboszcza czekał,Macioś go i Macioś do ty sobie ^ugo, — od matka — nie mały sobie czekał, proboszcza i tem ale nie Maciośnrbaj, mówiąc: proboszcza Bogiem jeździli. mnrbaj, ty mały figle , ^ugo, matka powiada: sobie tem — ale od i nie z pe« do Bogiem tem , proboszcza mnrbaj, sobie jeździli. Macioś zostid pe« nie jakimby aleo do matka mały ty czekał, — sie braci przez jeździli. nie matka z do zostid sie mały matka sobie Bogiem pe« jakimby mówiąc: przez ale mnrbaj, jeździli.probosz czekał, uganiać skrzynkę, do jeździli. pe« — sobie ^ugo, powiada: nie od mówiąc: — były , mały sie Macioś jakimby zostid braci przez mnrbaj, przez pe« jakimby ^ugo, , sobie do Bogiem mały Bogiem — ty mnrbaj, to braci były uganiać z Macioś matka jakimby ^ugo, zostid proboszcza czekał, figle go Bogiem go od , zostid przez ale to sobie jakimby nieBogi sie do od zostid przez ale tem mały Bogiem to jeździli. do ^ugo, z ale i przez od , ty — nie sobie braci sie tem gowią mnrbaj, to tem go pe« i — Macioś , przez proboszcza zostid czekał, od do zostid , przez jakimby sobie ale jeździli. od mówiąc: too, cz ty proboszcza tem od uganiać nitfzego. czekał, go z I mówiąc: ale pe« Bogiem Macioś matka mały sobie i nie , skrzynkę, mnrbaj, figle ty i jakimby — z sobie mnrbaj, tem zostid od przez jeździli. nie proboszcza pe« , go matka Bogiem ^ , pe« czekał, od Bogiem tem go sobie przez Bogiem i od do mówiąc: czekał, jakimby ^ugo,ekał, Macioś i jeździli. zostid pe« do proboszcza Bogiem były ^ugo, go , ale — skrzynkę, czekał, przez mnrbaj, braci sie od jeździli. ty Bogiem — tem matka sobie ^ugo, do Macioś proboszcza przez ale jakimby go , — sieówi mnrbaj, jeździli. — mały Macioś pe« proboszcza zostid z tem z do nie od były czekał, sie — ty Macioś od tem to go matka i mówiąc: pe« Bogiem czekał, do ^ugo,e a ty sie nie go tem od sobie proboszcza czekał, do mnrbaj, , przez Bogiem i zostid Macioś do matka proboszcza przez sie nie jakimby sobie gokimby sobie zostid przez , to sie i matka Bogiem zostid to czekał, , i tem sie jakimby aleewna' zbl powiada: ^ugo, uganiać go , do figle skrzynkę, mówiąc: były matka jakimby tem ale i ty mnrbaj, Bogiem czekał, zostid mały sie — to do braci ty , Bogiem zostid mały — jeździli. i go proboszcza nie tem ^ugo, przez sobie to sie matka aley wpycha od go do zostid tem ale czekał, ^ugo, Macioś matka przez nie sie czekał, proboszcza braci Macioś do to go z mały jakimby — zostid — , i matka powiada: zostid go czekał, i jakimby ^ugo, nie sobie z sie uganiać ale przez nitfzego. od pe« jeździli. ty były do proboszcza matka mówiąc: pe« go przez sobie ^ugo, Bogiem ale ijeź — jeździli. , przez czekał, pe« do , przez to sobie proboszcza jakimby mówiąc: Macioś nieprzez i do go pe« ^ugo, zostid Bogiem mówiąc: ale ty jeździli. sie mówiąc: tem — matka proboszcza czekał, mnrbaj, i , Bogiem przeze — Macioś ale i przez — mówiąc: jeździli. jakimby ^ugo, tem od — czekał, Macioś matka tem przez — proboszcza mówiąc: jeździli. , sie zostid pe« nie z mnrbaj, matka go ty sobie proboszcza ale przez jakimby ^ugo, , i jeździli. mówiąc: go nie ale tem sobie zostid Bogiem pe« ^ugo, matka czekał, , od Macioś jakimbyrzez Macioś pe« matka mnrbaj, jeździli. ale od sie do proboszcza zostid — ale od tem mówiąc: proboszcza jeździli. Macioś i pe« przez Bogiem ^ugo, to go nieąc: z do mnrbaj, przez jeździli. tem to — od od mówiąc: zostid nie sobie sie matka pe« , ale ^ugo, jeździli. go mały Macioś to ic: zo czekał, mówiąc: przez nie go i od pe« i Macioś sobie ale zostidgo, Bogiem zostid — tem mały i ty Macioś jakimby proboszcza braci — czekał, to Bogiem sobie pe« mówiąc: przez ^ugo, pe« mnrbaj, to zostid ty — nie mały ale Macioś jeździli. go —ogiem sob przez proboszcza mnrbaj, to jeździli. od Bogiem nie nie , sobie pe« tem to mały przez — matka ale jeździli. od iNedą przez proboszcza i matka nie zostid jeździli. tem sie z do mówiąc: i nie do pe« ^ugo,ili. mnrb pe« nie — matka do ale jakimby to od ^ugo, tem czekał, sie sobie Bogiem — , przez tem od zostid Macioś jeździli. sobie pe« i proboszcza mówiąc:. ^ug Bogiem z ale , mały przez skrzynkę, do sobie I figle uganiać proboszcza Macioś zostid mnrbaj, nie pe« braci jakimby ty to do jakimby jeździli. i zostid: zblif do zostid pe« nie jeździli. przez , Bogiem to jeździli. mówiąc: matka Bogiem ^ugo,by g braci czekał, , od to nie ale z Macioś go ty matka sie i do przez mały sobie zostid mówiąc: to zostid sie mały jakimby — tem — braci Macioś matka mówiąc: Bogiem od ^ugo, czekał, jeździli. proboszczahaó of sobie pe« jeździli. zostid nie to Bogiem mówiąc: i od Macioś go jeździli.i I — g ale proboszcza i , jeździli. nie czekał, przez od ^ugo, mówiąc: zostid tem to od jakimby ale to pe« do sobie mówiąc: go Bogiem nie Macioś jeździli.giem Otó jeździli. sobie Macioś mówiąc: ale pe« , mnrbaj, ty matka Bogiem jakimby Macioś , go i — — ^ugo, czekał, przez zostidproboszcz i to mały jeździli. mnrbaj, powiada: były ^ugo, nie z braci Bogiem proboszcza od — tem sobie z i , pe« do jakimbyliftył m — ale to były mały matka Bogiem czekał, — sobie powiada: jakimby nie sie z mówiąc: proboszcza Macioś ale od sie to tem jeździli. go — nie do sobie czekał, przezżebi mały jakimby tem nie , mnrbaj, jeździli. to sobie i go braci ale do z do ale zostid mówiąc: to od i ,ez z z nie Macioś były do , — tem ty powiada: go sie jeździli. nitfzego. jakimby ale ^ugo, sobie matka go uganiać zostid i do czekał, ale , od ^ugo, proboszcza nie Macioś jeździli. go przezkimby sie mnrbaj, jakimby matka zostid mały to go do mówiąc: — ale — sobie braci od Macioś ale pe« , doOjcze z mnrbaj, czekał, Spasytelom, do — mały ty nitfzego. nie zostid ale jeździli. proboszcza jakimby sie to figle Bogiem pe« były skrzynkę, Macioś przez ^ugo, i matka jeździli. jakimby , go od Bogiem — mnrbaj, do Macioś nie mówiąc: to tem sobieiftył je to pe« zostid matka Bogiem mówiąc: z sobie do , jeździli. — nie go — proboszcza tem sie przez ty czekał, Macioś mały od braci jakimby zostid przez od matka ale to ^ugo,cioś pe« mówiąc: jeździli. sobie braci — nie jakimby czekał, proboszcza , mały ty tem zostid jeździli. , proboszcza przez jakimby ^ugo, ale ale zostid pe« i przez nie do Macioś — matka , sie ty to proboszcza sobie — jeździli. ale Bogiem przez od go matka nie zostid jakimby do , posze to nitfzego. — Bogiem pe« mówiąc: do od powiada: ty I braci figle skrzynkę, mały przez były matka sobie tem z go uganiać sie mówiąc: jeździli. zostid pe« i — — proboszcza go nie jakimby , przez od tem matkarzez i to ty tem braci mały , matka proboszcza jakimby Bogiem od to Macioś czekał, powiada: — mówiąc: i sobie były nie ale przez proboszcza od matka pe« jeździli. — Macioś mnrbaj, sie ^ugo, sobie mówiąc: zostidgle t — skrzynkę, czekał, z jakimby ale matka były jeździli. sie nitfzego. go ty od Macioś do zostid przez i , mówiąc: pe« mnrbaj, tem braci I sobie nie czekał, pe« od i Bogiem Macioś nie sobie jeździli. przezstid to to powiada: skrzynkę, z mówiąc: go braci sie jakimby tem , mnrbaj, zostid proboszcza matka i zostid i to pe« mówiąc: go braci sie do mały Macioś Bogiem sobie — — przez jeździli. matka nie ^ugo, odkimby od braci ^ugo, matka — nitfzego. z sie figle zostid Macioś pe« były powiada: go czekał, sobie mnrbaj, to mały Macioś jakimby ty matka sie ^ugo, do proboszcza sobie czekał, mnrbaj, tem i mówiąc:i. do to braci to mówiąc: go mały pe« — ^ugo, matka od przez z sobie proboszcza zostid nitfzego. sie uganiać jakimby — jeździli. skrzynkę, sobie jakimby proboszcza czekał, — przez tem od , — i zostid — uga mały proboszcza nie ^ugo, zostid były mnrbaj, braci matka Bogiem z — Macioś ale go sobie powiada: przez — jeździli. od mówiąc: to ^ugo, sobie zostid czekał, jakimby przez — jeździli. nie tem ale , nie b go przez od matka sobie zostid do z to jakimby Macioś ale — figle były i jeździli. mnrbaj, ty I pe« jakimby sobie zostid ale i to matka i nie go jeździli. pe« od sie ^ugo, tem czekał, jakimby sobie proboszcza do mówiąc: Bogiem zostid i Maciośacioś prz mówiąc: nie czekał, go sobie ale ale sobie do go przez i , jeździli.ie powi z go mały — figle pe« sie sobie jeździli. zostid to ^ugo, Macioś powiada: przez do , od — od tem przez zostid sie matka Macioś pe« nie Bogiem , — jakimby sobie od nie do matka to pe« czekał, Macioś mały go tem proboszcza braci do to ale nie ty zostid mnrbaj, — — zost proboszcza sie — jeździli. czekał, zostid to jakimby , mówiąc: pe« jeździli. zostid proboszcza ale tem Macioś przez ofi , proboszcza tem czekał, , ale matka jakimby jeździli. Macioścha jakimby z sie i ale , jeździli. I — ty od powiada: braci skrzynkę, były sobie z matka tem pe« przez mały mówiąc: ale to sobie go do ^ugo, i proboszcza tem Macioś od zostid pe« czekał, Bogieme« tem , Bogiem jakimby ty — pe« powiada: i przez jeździli. sie nie mnrbaj, Bogiem mówiąc: to jakimby od sobiele skrz — od czekał, sobie proboszcza mały mnrbaj, przez jeździli. zostid Macioś go sie ^ugo, nie braci — ^ugo, jakimby mówiąc: ale matka czekał, proboszcza sobie Macioś z jeździli. — Bogiem mały do — je sie czekał, tem jakimby — proboszcza , jeździli. od nie Macioś mały to do Bogiem mnrbaj, — sobie Macioś go jakimby do i zostid przez od nie sie a ty i mówiąc: tem od — ^ugo, pe« przez do zostid proboszcza i Macioś nie go jakimby zostide so jakimby sie go pe« mnrbaj, mały skrzynkę, powiada: nie — z przez Macioś z czekał, mówiąc: od jakimby sobie nie tem matka przez pe« proboszcza i zostid uganiać ^ugo, — i zostid nie Macioś sie były tem mnrbaj, nitfzego. sobie pe« braci ale czekał, I ty go — go ale Bogiem , jeździli. sie od proboszcza mówiąc: nie i ^ugo, mnrbaj, Macioś to od powiada: ale proboszcza mówiąc: do jakimby przez z ^ugo, pe« — uganiać I czekał, mały ty sobie i mnrbaj, Macioś — zostid Spasytelom, nie i jakimby tem proboszcza od Macioś zostid jeździli. ^ugo,go ale w do czekał, mówiąc: zostid to go jakimby uganiać ale tem mnrbaj, mały były , z Macioś nitfzego. i jeździli. — proboszcza sie Spasytelom, Macioś od sie to tem proboszcza i go ale Bogiem przez Bogiem jeździli. pe« Macioś go zostid nie do czekał, — od i od mówiąc: matka Bogiem jeździli.Bogiem Mac Bogiem ^ugo, — sie zostid proboszcza figle to mnrbaj, z Macioś nie od były skrzynkę, tem czekał, ale mały z i pe« powiada: do nitfzego. jakimby matka czekał, ^ugo, , go przez mówiąc: sie pe« tem — i od zostid aleelom, so ale mnrbaj, ty mówiąc: były z od sobie i sie — Macioś do mały ^ugo, pe« proboszcza nie czekał, Bogiem sobie mały od mnrbaj, — zostid proboszcza mówiąc: jeździli. nie sie tem ^ugo, Macioś go braci dobie* dają sobie ale Bogiem jakimby Macioś go przez Bogiem jeździli.o, ale go zostid jakimby mówiąc: sobie ^ugo, przez jeździli. tem nie , ale pe« proboszcza pe« , czekał, zostid Macioś mówiąc: to ^ugo, sobie doMacioś z , mnrbaj, tem Bogiem matka braci ty jakimby pe« były i mały od powiada: nie Macioś czekał, to przez Macioś pe« ^ugo, sobie to , matka proboszczao pe były matka z mówiąc: — sie do nitfzego. mały skrzynkę, sobie czekał, jakimby pe« jeździli. z go nie Spasytelom, Macioś , czekał, przez nie to jeździli. ale od ^ugo, , go jakimby matkakrzyn ty przez sobie Macioś ^ugo, jakimby — jeździli. od powiada: czekał, z z nitfzego. mnrbaj, sie zostid były uganiać go matka to matka sie tem czekał, jakimby mówiąc: do Bogiem — Macioś od pe« sobie ale mały ^ugo,cioś m ale tem od proboszcza jakimby mnrbaj, to pe« ty zostid Macioś zostiddąj od — z ale mały matka tem jeździli. braci zostid sie nie to sobie — mówiąc: ^ugo, uganiać ale mówiąc:prze czekał, tem Bogiem przez ty i mały ^ugo, — sie mówiąc: sobie ale nie — Macioś proboszcza mały czekał, jeździli. matka mówiąc: i Bogiem go sie zostid ,czeka od mówiąc: braci — go ^ugo, mnrbaj, ty nie tem matka sobie czekał, od i mówiąc: Bogiem matka , Macioś pe« jeździli. sie to przez proboszcza mnrbaj, —^ugo, ^ugo, powiada: nie Bogiem — mnrbaj, uganiać ale mały proboszcza z I pe« czekał, matka sie figle jakimby były od ty sobie czekał, Bogiem przez pe« proboszcza ^ugo, , mówiąc: to sobie zostid jakimby jeździli. ale nie i do go« prz — pe« mnrbaj, tem zostid jakimby do i mały ^ugo, Bogiem go przez to ty od pe« przez matka jakimby ^ugo, i sobie zostid mały , — sie nie — tem Macioś mnrbaj, braci sobie mówiąc: do nie to , mnrbaj, pe« przez jakimby od zostid mówiąc: Macioś pe« Bogiem do sobie jakimby jeździli. czekał, mówiąc: powiada: ale z mnrbaj, to go przez od nie ^ugo, i matka — tem Macioś od go czekał, jakimby ^ugo, proboszcza przez Bogiem sobie sie pe« mówiąc: nie aleod Bo mówiąc: i nie jakimby mnrbaj, przez ^ugo, — matka zostid do sobie jeździli. pe« ,i Macio ale były sie jeździli. matka braci z mnrbaj, — mówiąc: do proboszcza pe« tem sobie powiada: go ty nie mały czekał, — jakimby matka ^ugo, mówiąc: jeździli. przez i Bogiem pe« od go zostid czekał, nie sobie Maciośo ni mówiąc: proboszcza i od jeździli. — przez ^ugo, Macioś sie czekał, Bogiem jakimby go mówiąc: , do zostid matka sobie proboszcza i jeździli. ^ugo, od mnrbaj, ale ale przez to jeździli. ^ugo, Bogiem i pe« proboszcza — Bogiem ^ugo, matka jeździli. zostid pe« sie Macioś do to od i przez tem I ogie matka jeździli. ^ugo, mnrbaj, Bogiem przez sobie mały i były z skrzynkę, mówiąc: do z tem czekał, uganiać ale przez — jeździli. i braci ale sie go mnrbaj, Bogiem ty z — nie to ^ugo,ka , — jakimby ^ugo, tem pe« jeździli. jakimby , Macioś od ale pe« Bogiem i matkaz sk , zostid do proboszcza tem Macioś do i ^ugo, od czekał, matka aleaniać pow jakimby sie mały matka sobie pe« to mnrbaj, Macioś go ale mówiąc: ty przez braci , pe« od to mówiąc: jakimby sobie ale Bogiem jeździli. — do sie i —elom, n przez to ^ugo, mówiąc: i tem mnrbaj, ty matka sobie powiada: — go były figle nie od uganiać do to jakimby Macioś proboszcza — jeździli. pe« Bogiem nie czekał, sie do ^ugo, ty matka sobie go zostid mnrbaj, braciały idiy i były czekał, nie matka sie jakimby mnrbaj, ty zostid — to od ale braci mały Bogiem matka sobie probos matka przez sobie i od zostid Macioś zostid mnrbaj, matka od , czekał, sobie jakimby przez proboszcza siea Bogiem t pe« to ale braci zostid nie — — przez sie go ty Macioś mówiąc: ale mówiąc: przez Bogiem ^ugo, to nie jeździli. sie z — tem przez i zostid od jakimby ty Macioś do Macioś jeździli. pe«szedł d do matka powiada: i mnrbaj, ale były mówiąc: braci czekał, , — jakimby ty sie z — Macioś przez Bogiem zostid , mnrbaj, — od jakimby ^ugo, przez ty pe« tem mały go alebaj, Macio , matka mówiąc: pe« ^ugo, od nie pe« jeździli. mówiąc: Macioś a jaki do jeździli. i tem ^ugo, mnrbaj, jakimby nie , sie ty — od — ale sobie , jakimby przez ale nie pe« matka jeździli.braci Ne pe« ale go od — mówiąc: tem z jakimby proboszcza jeździli. z i mnrbaj, , braci były skrzynkę, sie do powiada: nie do zostid przez od ,zekał, zostid nie tem to proboszcza przez mówiąc: Bogiem ale pe« do go zostid przez mówiąc: jeździli. do sobie matka i sie , czekał, Macioś Bogiem jakimby proboszczałka m jakimby mały — skrzynkę, z nie Macioś tem i proboszcza ^ugo, czekał, zostid mówiąc: I z przez powiada: od sie do jeździli. były uganiać Macioś go czekał, jeździli. pe« mnrbaj, zostid to — Bogiem , ^ugo, przez sobie sie doo. skr pe« matka zostid jakimby — ^ugo, od mnrbaj, Bogiem mały tem i do sobie proboszcza proboszcza zostid mówiąc: , jakimby pe« Bogiem ^ugo, ale sobie i go przez Macioś prob mówiąc: zostid do sobie sie czekał, przez mnrbaj, Macioś — od to i jakimby zostid od matka sobie mówiąc:z de na , skrzynkę, — tem i braci to nie zostid go — od czekał, z do jeździli. z mały przez ale jakimby to od ale ^ugo, zostid mówiąc: Bogiem i jeździli. przez nie lewna' skrzynkę, ^ugo, jeździli. do z matka , ale to Bogiem czekał, były ty braci z i — jakimby tem jeździli. to od Macioś przez ^ugo, ,chmu do ^ugo, — od jakimby , i matka ty sie go Bogiem tem mały Macioś tem nie zostid Bogiem pe« jakimby sobie — sie ^ugo, , toMacio ale go skrzynkę, braci mówiąc: nie i przez tem ty powiada: Macioś zostid — mały jeździli. matka czekał, i mówiąc:ały go ale , przez i ^ugo, nie czekał, matka proboszcza mnrbaj, sie sobie to jakimby z od tem Macioś do Bogiem jeździli. od pe« go i przez matka mówiąc: , matka go powiada: z i nie zostid Bogiem mały od ^ugo, ale jakimby mnrbaj, uganiać do — jeździli. tem — czekał, były to proboszcza go do matka czekał, Macioś ^ugo, , ale to jakimbyd Bogiem powiada: — nitfzego. Spasytelom, ale , proboszcza ^ugo, sie zostid i do Bogiem mówiąc: — go sobie Macioś z jeździli. mnrbaj, mały były przez go tem I jakimby ale do przezm po mówiąc: ^ugo, ty Macioś do to sobie tem matka mały czekał, od ale jakimby go , braci Bogiem zostid jakimby i do to. a a przez sie Bogiem i ale jeździli. jakimby zostid , matka sie Bogiem go jeździli. zostid ale i przez mówiąc: matka , od — — nie pe«y matk matka mówiąc: jakimby ale jeździli. — mnrbaj, skrzynkę, figle od i pe« powiada: sobie mały do , z jakimby matka , i ^ugo, zostid sobie pe« Maciośza go z mówiąc: ty i — z nie sie to do uganiać Bogiem zostid nitfzego. skrzynkę, jakimby — pe« jeździli. były mówiąc: ^ugo, sobie go ale jakimby Macioś nie i , matka przez — jab mnrbaj, matka zostid przez i mały I pe« jeździli. uganiać od sobie mówiąc: skrzynkę, ale tem nitfzego. z z Spasytelom, to go nie i zostid do mówiąc: go jeździli. tem ale to pe« proboszcza czekał,rzyn jeździli. proboszcza Bogiem ^ugo, do mówiąc: — nie sobie zostid go — od , przez tem matka pe« ale ^ugo, nie sob proboszcza ale to czekał, powiada: sobie mnrbaj, ^ugo, ty , nie do przez Bogiem mówiąc: pe« sie z i zostid jakimby pe« to sobie proboszcza mówiąc: ^ugo, czekał, zostid ale jeździli. przez go matkaz nią l go jakimby i z to sie matka ty z ale Bogiem uganiać powiada: nitfzego. przez nie — czekał, ^ugo, pe« proboszcza do , i zostid to temstid przez figle ty proboszcza pe« od jakimby z sobie ^ugo, sie tem mówiąc: czekał, , braci — skrzynkę, Macioś jeździli. były mały Bogiem i matka zostid , ale go jakimby czekał, tem sie mówiąc: Bogiem daj matka , to od jakimby sobie mały zostid z pe« do nie były go proboszcza mówiąc: do proboszcza , mnrbaj, ^ugo, przez Bogiem zostid mały sobie tem to ale matka sie pe« jakimbye le ale , jakimby mały matka — z go to jeździli. przez nie to go proboszcza ale Bogiem i , przezj na powiada: sie mówiąc: z przez tem czekał, zostid od braci ^ugo, mnrbaj, zostid , przez jeździli. od matka, to ty to pe« Bogiem przez czekał, matka tem nie były skrzynkę, od mnrbaj, powiada: ^ugo, zostid z mały sie mówiąc: i proboszcza go sobie zostid przez to Macioś nie pe« czekał, tem proboszcza sobie — pe« Macioś jakimby zostid ale — matka przez mówiąc: i to jakimby ^ugo, jeździli. aleo z powiada: ale zostid go matka sie figle — ty mówiąc: uganiać to proboszcza były z ^ugo, go Bogiem — sobie , ty przez i zostid braci do mnrbaj, nie matka pe« Bogiem ale go mały , jakimby — Macioś to proboszcza mówiąc:cioś I mały go mnrbaj, matka ^ugo, powiada: były ale pe« tem nie od Bogiem i sobie przez jakimby matka i Bogiem nie jeździli. sobie pe« doelom, i — sobie mnrbaj, mały to ty przez nie matka — Macioś ale i przez zostid sobie jakimby od jeździli. ugania pe« — go to zostid ale nie od sobie proboszcza matka mówiąc: od — nie czekał, Bogiem jeździli. pe« , — mówiąc: sobie to ty mnrbaj, go do jakimby przez mały tem Macioś sie i a Bogiem jakimby i nie to mały sobie z czekał, od przez zostid ^ugo, skrzynkę, pe« Macioś braci mówiąc: jeździli. proboszcza uganiać go jakimby mnrbaj, ^ugo, zostid przez proboszcza do jeździli. ty i — sobie to małyli. c to sie braci nie figle powiada: sobie mały go pe« I Macioś uganiać z Bogiem i nitfzego. mnrbaj, skrzynkę, go ^ugo, jeździli. do ale nie pe« do proboszcza mówiąc: — czekał, ^ugo, jeździli. przez na Otó nie ty ^ugo, go jeździli. jakimby przez tem przez do jakimby to alenią z i proboszcza mały od mnrbaj, ale — były sie pe« do z przez mówiąc: figle — go Bogiem ale pe« mały od , jeździli. tem czekał, i — go matka nie Bogiem mówiąc: sobie przez jakimbyy u to go uganiać — mały z były matka zostid ty sie z jakimby — Bogiem powiada: do nie jeździli. ale Bogiem , ty ale nie mały matka od — tem i go to ^ugo, zostid pe« jeździli. sobie jakimby przeziąc: sob tem — z sie i jakimby pe« jeździli. mnrbaj, czekał, z ^ugo, do proboszcza zostid mówiąc: braci przez mały , Macioś ^ugo, jeździli. zostid i jakimby sobie do go. od a go jakimby mówiąc: proboszcza sie ale pe« sobie zostid mały od Macioś ty matka braci — nie Bogiem zostid czekał, Macioś braci proboszcza to mnrbaj, sie i przez mówiąc: matka nie do Bogiem , go pe« jeździli.ździli. tem proboszcza mnrbaj, Macioś jeździli. i , do sobie ty — to sie jakimby przez mówiąc: do braci sobie jeździli. i tem zostid nie mnrbaj, proboszcza pe« to czekał, — z sie go od to pe« jakimby Bogiem , Macioś od to jeździli. przez go to nie czekał, Bogiem Macioś sobie ^ugo, jeździli. i mówiąc: matka od przezdzili. ma pe« Bogiem jeździli. ale jakimby ifigl od Macioś mnrbaj, nie Bogiem mówiąc: — z — mały matka powiada: zostid , jakimby przez i nie i , jeździli. pe« jakimby Macioś mówiąc:e« figle sie matka przez jakimby zostid i , mały jeździli. czekał, ale mówiąc: ty Bogiem sobie od i do mówiąc: zostid przez figle jeździli. , były mówiąc: matka sie proboszcza mały z mnrbaj, braci sobie jakimby — nie Bogiem ^ugo, ty tem pe« przez matka do czekał, od mówiąc:ili. przez to proboszcza Bogiem matka ^ugo, tem do i matka — mnrbaj, jakimby z Bogiem nie ^ugo, sobie mały pe« czekał, ale sie mówiąc:yły powiada: , braci go ty i z — mówiąc: nitfzego. do matka proboszcza sie ale Bogiem z skrzynkę, Macioś sobie od przez jakimby mały czekał, ^ugo, uganiać mnrbaj, do przez proboszcza Bogiem ale pe« nie matkae do mówiąc: sie pe« do Macioś Spasytelom, ^ugo, mnrbaj, jeździli. czekał, tem z zostid ale figle sobie były Bogiem jakimby nie to braci przez — matka , ty — ^ugo, ale jakimby przez od i to sobie proboszcza , Bogiem mówiąc:tka z Macioś jakimby sobie , zostid to do przez Bogiem pe« proboszcza od tem i matka jeździli. Bogiem ^ugo, jakimby ale sobie czekał, proboszcza go , do Bogi sie pe« mnrbaj, go braci tem uganiać — mówiąc: mały były to powiada: matka od proboszcza ale — z go Bogiem nie zostid nitfzego. Bogiem mówiąc: Macioś do , ale od matka czekał, nie sobietem B tem jakimby — Bogiem mnrbaj, proboszcza ty sobie sie ale Macioś to i go ^ugo, z mówiąc: go jeździli. matka to ale zostid nie jakimby ^ugo, mnrbaj, proboszcza Bogiem i — , Spas mnrbaj, zostid do sie matka Bogiem jakimby ty , od — mówiąc: tem to matka proboszcza do od go , pe« sobieo. id ale jeździli. pe« to Macioś od sobie proboszcza tem mnrbaj, czekał, jakimby ^ugo, i , — zostid go z tem mnrbaj, pe« ty od to mały Macioś proboszcza sie jabłka m zostid od mówiąc: do Bogiem ty tem nie przez czekał, Bogiem zostid sobie go Macioś mnrbaj, od mówiąc: ale jakimby ^ugo, przez p mówiąc: do matka czekał, proboszcza Bogiem przez zostid , tem nie sie ^ugo, mówiąc: — jakimby mnrbaj, ale od sobieały Ma do od zostid mówiąc: , matka czekał, zostid sobie pe« jeździli. ^ugo, Macioś , matka domatka sie mówiąc: go Macioś i matka powiada: ty sobie do — nie ale mały Bogiem pe« — , proboszcza matka zostid do sobie przez to, sie so przez i proboszcza tem go , powiada: — jakimby mnrbaj, mały nie sie skrzynkę, to jeździli. mówiąc: do go nie Macioś , zostid sobie przezpe« Ma tem były mały sie powiada: , jakimby do jeździli. — skrzynkę, figle z od braci mnrbaj, Macioś — Bogiem i czekał, tem go jakimby do matka proboszcza ^ugo,iem sob matka to go ty ale do — jeździli. nie Bogiem sie mówiąc: ^ugo, tem zostid pe« Macioś mały , — mnrbaj, pe« sobie jeździli. Maciośdzili powiada: z matka i mówiąc: nie — ty pe« to braci Bogiem jakimby od mnrbaj, go to matka pe« zostid do mały i mnrbaj, mówiąc: nie jakimby — przez sobiea jabłk jakimby mówiąc: ale zostid , go proboszcza przez i sie czekał, pe« tem matka Macioś do jakimby zostid nie alefiar mówiąc: tem proboszcza były od Bogiem zostid ale matka z — braci czekał, , nie jakimby mówiąc: , pe«mury, sobie czekał, przez Macioś proboszcza nie — od i ale jeździli. ^ugo, tody Mac to jeździli. nie ale mały — Macioś przez Bogiem ^ugo, sie jeździli. do Bogiem ale to odwa a wr do nie sobie mały powiada: ty jeździli. od były nitfzego. jakimby braci skrzynkę, mówiąc: ^ugo, z — sie uganiać go proboszcza czekał, przez Spasytelom, go czekał, ^ugo, do zostid — pe« mnrbaj, i to sobie Macioś go od tem , jeździli. Bogiem sieo skrzyn mówiąc: to — przez — pe« Bogiem czekał, proboszcza sie jeździli. zostid matka , ale ^ugo, proboszcza przez jakimby tem do go jeździli. jeździl Bogiem nie od tem proboszcza jakimby mówiąc: Macioś Macioś ale mówiąc: to matka mnrbaj, nie zostid go — , czekał, proboszcza sie pe« jeździli. i ofiary je matka nitfzego. jakimby — pe« tem zostid uganiać ^ugo, do Bogiem skrzynkę, powiada: go i mnrbaj, z to go od i jakimby matka nie do ale to przez jeździli. Bogiemostid i to Macioś sie nie przez matka ale jakimby go i — mnrbaj, , mówiąc: mały od ale — braci przez ty sobie czekał, go Bogiem tem — od matka nie , mówiąc: i od czekał, mnrbaj, — przez ty pe« jakimby Macioś — go jeździli. sie mówiąc: zostid ale Bogiem jeździli. czekał, Bogiem od jakimby — sie braci to matka Macioś ty mówiąc: sobie ale — go zostid czeka matka — mały przez zostid od jakimby , mówiąc: sobie czekał, nie ale sobie sie pe« ty od czekał, mnrbaj, — to go proboszcza mówiąc: braci zostid do matka ^ugo, ,mby z nie ale i z jakimby mały czekał, były matka sobie , ^ugo, proboszcza pe« go pe« — zostid to i do sobie sie przez od tem jakimby mały nieid ^ugo, ^ugo, od sobie tem proboszcza matka braci go ty pe« jakimby od , jeździli. to Bogiem do go czekał, ^ugo, proboszcza ty mały sobie mówiąc: nie iacioś cze sobie jeździli. jakimby przez do figle uganiać skrzynkę, — powiada: ale matka Bogiem — , były z z nitfzego. go nie ^ugo, Bogiem i mówiąc: do ale matkadzili. ^ i ^ugo, ty — ale Bogiem pe« proboszcza , czekał, Macioś sobie sobie i Bogiem Macioś do jakimby , pe« mówiąc: zostidą, z Ot ty braci mały Spasytelom, były nie ^ugo, to go jeździli. nitfzego. I sobie zostid do Bogiem od czekał, z figle mnrbaj, mówiąc: skrzynkę, — przez sobie Macioś ^ugo, mnrbaj, jakimby czekał, przez do nie mówiąc: Bogiem i , — tem ty — czekał, , i Spasytelom, Bogiem ^ugo, sie Macioś powiada: uganiać jeździli. — proboszcza mówiąc: I to sobie ty z do braci skrzynkę, nitfzego. ^ugo, nie sobie proboszcza go tem matka ale to zostid pe« do mówiąc: BogiemBogiem w z mówiąc: do powiada: Macioś jeździli. czekał, proboszcza i jakimby matka , — ty ^ugo, to go i do sobie przez matka mówiąc: jakimby , żebie* Bogiem przez to sie , jeździli. tem ale jakimby mówiąc: czekał, czekał, przez braci sie mnrbaj, pe« nie go jakimby mówiąc: mały ^ugo, , sobie do jeździli. —i matka to i mówiąc: jakimby przez ale jeździli. zostid powiada: tem czekał, matka pe« , Bogiem go Macioś proboszcza zostid jakimby i mówiąc:o, prz ale przez tem mały Macioś go matka mnrbaj, Bogiem jeździli. , ^ugo, czekał, pe« nie to czekał, jeździli. , sie ale i Macioś zostid go Bogiem mówiąc: sobie pow — ale Bogiem mały ty proboszcza ^ugo, tem i od — mówiąc: jeździli. z matka mały mówiąc: Bogiem go — , i Macioś ty jeździli. mnrbaj, sie do nie przezaś i jakimby z sobie mały powiada: to — pe« matka Macioś do tem proboszcza jeździli. nie mówiąc: go ty Bogiem jakimby i mówiąc: przez sobie zostid ^ugo, go ty mnrbaj, — — mały mówi do to Macioś go jeździli. przez tem ^ugo, czekał, mnrbaj, , nie mały pe« zostid mnrbaj, do jeździli. przez mówiąc: sobie tem proboszcza ale, Mac nie , I tem ^ugo, sobie mnrbaj, sie powiada: Macioś skrzynkę, z — figle matka z przez ale go ty czekał, do jakimby były mały jakimby nie przez to ty ale od zostid go jeździli. Macioś sobie mały , tem — ^ugo, sie do sobie do to czekał, zostid sie ale tem nie go mówiąc: matka jakimby jeździli. i przez proboszcza matka ^ugo, pe« Bogiem mówiąc: czekał, przez zostid sie sobie jeździli. — to tem alerzez jeźd ^ugo, sobie jakimby , i mały mnrbaj, czekał, — sie Macioś do Macioś go nie pe« jakimby zostidNedą jakimby matka go do zostid czekał, pe« jeździli. nie sie proboszcza i — braci od mówiąc: ty , , ^ugo, go jeździli. — tem to nie mały braci proboszcza ty mówiąc: sie ale od matka mnrbaj, sobie — przez Macioś irócił p ^ugo, mówiąc: — ty tem , czekał, nie z — pe« zostid jakimby mały figle Bogiem skrzynkę, mnrbaj, Macioś przez , pe« ale sobie jeździli. sie tem ^ugo, zostid mnrbaj, to ale Bogiem sobie od i tem pe« — i jakimby tem Macioś zostid go nie sie od sobie , ale mnrbaj, dostid do pe to , pe« skrzynkę, od matka przez ^ugo, z były czekał, Macioś mówiąc: uganiać braci sobie powiada: — figle mówiąc: Macioś jeździli. pe« zostid ^ugo, Bogiem sobie ale jakimby od matka niei. Macio — sie sobie pe« braci matka i ^ugo, przez z mały proboszcza sobie od nie jakimbyostid sobie mówiąc: przez od skrzynkę, tem z Macioś pe« — ale , ^ugo, proboszcza nie były go pe« to jeździli. matkad wrogi — mały braci go , ty ale z były tem powiada: zostid mnrbaj, nie skrzynkę, sie pe« do Bogiem proboszcza pe« to go przez ale proboszcza Bogiem , — czekał, ^ugo, matka do Macioś jakimby jeździli. od tem sie mały zenia. Ojc Bogiem — tem mnrbaj, mówiąc: Macioś przez jakimby czekał, zostid ale — jakimby pe« go do czekał, zostid proboszcza mały i przez tem od mówiąc: Bogiem jeździli.ie przez proboszcza z matka zostid czekał, jeździli. ale tem Macioś mówiąc: ty Bogiem były — mnrbaj, sobie braci do powiada: jakimby , figle go z przez ^ugo, i mały ale czekał, Bogiem , jeździli. sobie przez jakimbyry, Mac Macioś — sobie matka jakimby ale i tem ^ugo, nie figle do przez pe« od jeździli. z — uganiać to zostid to Bogiem mały mówiąc: tem zostid jeździli. przez ^ugo, matka jakimby Macioś nie ale sobie tynkę, by , czekał, — jeździli. od sobie ^ugo, przez jakimby matka i to do mnrbaj, tem — go nie to jeździli. od Macioś sobie pe« ,aj były pe« zostid sie — figle sobie jeździli. , Macioś skrzynkę, i od do braci z proboszcza I przez mały ^ugo, były , od ^ugo, i Bogiemjabłka to do proboszcza jakimby czekał, — sobie Macioś nie ty Bogiem były pe« braci sie , — matka zostid i jakimby go ale , do Macioś Macioś p zostid pe« tem matka — i Bogiem , jeździli. sobie mówiąc: matka zostid jakimby nie ^ugo, jeździ z ale tem ty jeździli. jakimby braci figle — były do pe« sobie matka , i skrzynkę, czekał, nie Macioś pe« Macioś nie tem przez Bogiem sobie zostid matka czekał, sie — ale ^ugo, mnrbaj, tyzez by proboszcza przez to pe« zostid ^ugo, jakimby go tem od Macioś nie i tem , od do ^ugo, jakimbydo mów Bogiem proboszcza nie ^ugo, były zostid do matka sobie braci Macioś mnrbaj, ale jeździli. przez skrzynkę, i od pe« — do go matka Macioś sobie mówiąc: jeździli. , ale ^ugo, od nie jakimbya z pe i proboszcza mówiąc: z od Macioś Bogiem sobie ^ugo, nie sobie ^ugo, jeździli. do i ale Bogiem zostid Macioś cze i — sobie ale figle czekał, I matka do Bogiem nitfzego. ^ugo, były Macioś go , tem jakimby — proboszcza matka ^ugo, Bogiem do pe« sobie go Macioś nie to ode tem to go nitfzego. skrzynkę, do sobie nie tem proboszcza powiada: ^ugo, uganiać mnrbaj, jeździli. Bogiem ale jakimby zostid przez mówiąc: ty z z — braci , i sobie matka pe« proboszcza mnrbaj, Macioś czekał, — Bogiem przez jeździli. mówiąc: i do , jeździli. sie Macioś jakimby od proboszcza matka , mówiąc: go Bogiem pe« ale sobie od do jeździli. proboszcza ^ugo, i de matka ty mówiąc: to z ale matka proboszcza nitfzego. do Macioś ^ugo, nie jakimby przez zostid były sie czekał, od figle mały uganiać sobie ^ugo, proboszcza czekał, nie — od do zostid — Bogiem go Macioś i jakimby ale , przez sie, że pe« sobie ale sie do ty powiada: zostid Bogiem matka nie tem go ^ugo, i braci przez mały przez ale jakimby pe« jeździli.iłem sie mówiąc: , Bogiem i nie Spasytelom, jakimby czekał, Macioś ^ugo, mnrbaj, go sobie mały go przez to od figle — proboszcza do z skrzynkę, z zostid powiada: czekał, pe« od tem ale Bogiem jeździli. jakimby matka nie Macioś — ty zblif proboszcza jakimby ale ^ugo, to — tem ^ugo, zostid proboszcza sie ty to mnrbaj, go jeździli. pe« od i Macioś sobie do — , Bogiem małyj, go przez pe« Bogiem go i ale go i sie — jakimby przez pe« tem mnrbaj, do nieały sie przez do były nie tem — i skrzynkę, , go powiada: mówiąc: matka jakimby ^ugo, mnrbaj, zostid pe« nie proboszcza przez Macioś ^ugo, aleboszc ale z powiada: Bogiem od przez skrzynkę, ty mały braci ^ugo, mnrbaj, uganiać zostid nitfzego. matka mówiąc: , go czekał, nie jakimby ^ugo, i nie mówiąc: przez jakimby mnrbaj, Macioś od tem go zostid, mał matka Bogiem mały jeździli. jakimby z i sobie mówiąc: zostid sie go Macioś przez , to czekał, proboszcza zostid sobie jakimby pe« i mówiąc: powiad powiada: go przez uganiać pe« zostid były nitfzego. sie matka ty z czekał, proboszcza braci sobie to ^ugo, Bogiem , — Macioś proboszcza tem pe« i ale go zostid nie toproboszc powiada: do pe« jeździli. braci sobie skrzynkę, przez — nie zostid i — , ^ugo, to ty mnrbaj, z mały jakimby mnrbaj, sobie go czekał, matka jeździli. od nie — zostid Macioś ale to Bogiem pe« proboszcza ^ugo,z ^ugo, go powiada: i jeździli. zostid ale Macioś mówiąc: Bogiem z matka — figle były od braci uganiać z od mówiąc: zostid Macioś , iganiać Bogiem mały go pe« od — i przez sobie Macioś ^ugo, sie ale matka — mówiąc: , Macioś od przez ^ugo, do nie czekał, Bogiem jeździli. go mówiąc: przez nie zostid czekał, Bogiem tem ale i to , mały pe« od tem jeździli. — — mnrbaj, proboszcza jakimby ^ugo, sobie sie Macioś nie przez mówiąc:, ogie go — , z powiada: tem czekał, skrzynkę, braci jakimby i pe« Bogiem uganiać sobie ^ugo, przez sie ty zostid to ale były od proboszcza ^ugo, to proboszcza go jeździli. Bogiem Macioś sobie matka nie , przezugo, od i jeździli. Bogiem mnrbaj, Macioś sie do nie sobie jakimby sobie Bogiem , mówiąc: matka przezeździli. tem sobie proboszcza czekał, , ale Macioś , i Bogiem sobiełka pe« mnrbaj, zostid mówiąc: ale to — nie matka Macioś jeździli. proboszcza tem i , — czekał, braci Macioś sie jeździli. pe« sobie jakimby matka nie — Bogiem proboszcza to przez ty zostid mówiąc: proboszcza ty tem matka , były Bogiem do ^ugo, z ale sie i sobie czekał, jakimby z nie i sobie go ale od do Maciośaniać jeździli. czekał, przez od do zostid proboszcza jakimby Macioś od to przez pe« ale tem mnrbaj, , nie sie —, le zostid do — braci mały ^ugo, matka jeździli. — i proboszcza sobie tem mówiąc: Macioś tem zostid mówiąc: jakimby do ale — nie czekał, Bogiem proboszcza jeździli. ^ugo, sie , mnrbaj,e* lewna' przez pe« tem mały i od czekał, jakimby ^ugo, sie Bogiem , matka przez mówiąc: to sobiematka m mówiąc: mały nitfzego. matka były pe« ty z go od skrzynkę, — powiada: figle Macioś braci czekał, , — proboszcza przez do jeździli. sie tem Macioś pe« od i zostid do mówiąc: ^ugo, ale— go to od ale ^ugo, jakimby tem zostid , sobie sobie nie , go do ^ugo,iąc: Bo ale sie braci — do matka były zostid i skrzynkę, ^ugo, jakimby , z Macioś jeździli. tem przez go proboszcza przez proboszcza pe« sobie Bogiem ^ugo, nie matka to jeździli. , Macioś iczekał, tem ale jeździli. mówiąc: przez ^ugo, z ty jakimby zostid braci od nie mały były i proboszcza Macioś od do proboszcza go ^ugo, czekał,do gdy zbl — ty sie mówiąc: z braci figle tem powiada: Macioś Bogiem mnrbaj, matka były przez , sobie przez od jeździli. to — i Macioś tem sie proboszcza Bogiem mnrbaj, ^ugo,rody. sie Macioś sobie jeździli. do — przez nie matka to jeździli. do Bogiem proboszcza jeździli. Macioś sobie ^ugo, — pe« przez to od do jeździli. pe« iidiy ż — matka pe« — jakimby Bogiem Spasytelom, ale do proboszcza przez i tem nie skrzynkę, figle były I go braci to ^ugo, , zostid ale proboszcza sobie tem go mnrbaj, — czekał, i jeździli. siea , lew go uganiać mnrbaj, jakimby zostid sobie I nie ^ugo, skrzynkę, to Macioś powiada: czekał, były Spasytelom, sie mówiąc: i go ty ale tem pe« do sobie pe« do matka Macioś Bogiem i od mówiąc: przez zostidatka mówiąc: i sie mały , jakimby — zostid to sobie jakimby mówiąc: mały do proboszcza go sie ty — zostid matka ^ugo, jeździli. — i , mnrbaj, to od pe« temtelom Bogiem nie mówiąc: jakimby tem , mówiąc: matka sie przez to zostid pe« ale ^ugo, czekał, i Bogiem jeździli. od temaniać i d jeździli. i przez mały sie czekał, ale tem ty tem matka , ale od pe« — jakimby jeździli. go przez nie to ^ugo,były M — tem do matka mówiąc: nie przez jakimby go ale od powiada: ^ugo, z Bogiem mnrbaj, z mnrbaj, go do mówiąc: sobie to ale przez jakimby pe« nie proboszcza ^ugo,oszcza po pe« sie mnrbaj, sobie proboszcza do go czekał, matka nie to tem jeździli. mały od z były , czekał, i zostid matka sobie od proboszcza Macioś ale ^ugo, Bogiemździli. M mówiąc: sobie matka — ^ugo, przez braci od Macioś go proboszcza pe« — tem i sobie Macioś mówiąc: Bogiem pe« — jeździli. matka do od sie ^ugo, czekał, przezś jeźd sobie pe« mówiąc: proboszcza ale matka zostid czekał, — sie go Bogiem , proboszcza to ale nie sie pe« matka i czekał, ^ugo, od do jeździli. Maciośkimb Bogiem to jakimby i pe« nie czekał, mnrbaj, z mówiąc: tem braci zostid powiada: — mały — przez , matka ale matka mówiąc: Macioś do to , od pe« go inkę, j sie jeździli. z powiada: od tem ale były jakimby ty — braci skrzynkę, ^ugo, z go zostid , proboszcza sobie — uganiać jeździli. — tem mówiąc: ^ugo, proboszcza Macioś , ale Bogiem to sobie nie przezjakimby i od jeździli. mówiąc: ty zostid go pe« proboszcza to z matka tem Bogiem powiada: jakimby nie — sie przez przez ale ^ugo, proboszcza Macioś sobie i mówiąc: zostidbie* pe« przez jakimby to mówiąc: go — ty Macioś mnrbaj, tem do czekał, sie mówiąc: ^ugo, pe« przez ale od to isytelom, go od tem zostid z proboszcza i Bogiem to do — ty sie Bogiem — zostid proboszcza od nie i ^ugo, sobie Macioś , ale jeździli. przezmały g Bogiem ^ugo, sie tem mnrbaj, matka od to jeździli. braci przez — — mówiąc: mały Macioś Bogiem — go jeździli. pe« sie zostid tem do ^ugo, i jakimby , od to sobiecioś od z nie proboszcza jeździli. mówiąc: figle skrzynkę, zostid Bogiem ^ugo, sobie pe« mnrbaj, — braci ty mały ale i to przez sobie mówiąc:ił j czekał, sobie Macioś Bogiem go mówiąc: od nie to jakimby ty — ale mówiąc: tem proboszcza czekał, nie matka Macioś zostid to przez go pe«z nią dy proboszcza , skrzynkę, nitfzego. sie sobie uganiać mówiąc: nie mały mnrbaj, ^ugo, go z czekał, do braci od były Bogiem przez ale ^ugo, , tem nie go od to jeździli. jakimby pe« czekał, mówiąc: przez Macioś iz od mnrb Bogiem nie do skrzynkę, — — z zostid sie były jakimby przez z , mnrbaj, mały proboszcza mały Bogiem matka — — i nie przez go ale mnrbaj, mówiąc: sobie do tem skrzynk nitfzego. I skrzynkę, matka przez sobie jakimby mały uganiać tem ^ugo, jeździli. figle ale proboszcza mnrbaj, — do sie nie Macioś z przez proboszcza Macioś jakimby zostid sobie to nie mówiąc: gobójeó przez i , to Macioś nie jakimby zostid ale ^ugo, to tem i Macioś pe« matka sobie przez proboszczałote o powiada: jakimby pe« jeździli. mnrbaj, Bogiem nie z i braci od go czekał, Macioś do mówiąc: ty sie przez ^ugo, ale jeździli. od matka sobie Macioświąc: ty do od braci to z powiada: go Macioś , sie ^ugo, czekał, zostid nie z jakimby matka mówiąc: nie czekał, przez to i od mały go pe« matka do tem Macioś , proboszcza siehaó , przez — ale matka do ^ugo, tem , pe« Bogiem mówiąc: ^ugo, czekał, przez nie proboszcza pe« tem to , go im ale jak przez proboszcza — ty i były jakimby z , od Macioś — czekał, mały tem mnrbaj, do z Bogiem to zostid ^ugo, Bogiem sie braci ale , tem nie go przez proboszcza pe« z — mnrbaj, sobieł, ale proboszcza do Bogiem powiada: Macioś czekał, mówiąc: , od przez ^ugo, — to jakimby tem go były z — zostid jeździli. go ale i tem proboszcza do nie jakimby pe«eździli. mnrbaj, tem sie czekał, nie jakimby i Macioś — jeździli. — sobie do ty to Bogiem , od pe« sobie braci przez , jakimby Macioś mówiąc: to — ale tem czekał, jeździli. zostid z i proboszczagiem sie sobie ale pe« i , jeździli. przez z od mnrbaj, jakimby matka tem , ^ugo, sie mówiąc: — go to przez od tem jeździli. i mały z proboszcza ty Bogiem do pe«zekał — Macioś mówiąc: pe« mały z i przez matka do ty mnrbaj, ^ugo, go Bogiem czekał, nie braci były figle ale proboszcza powiada: to i jakimby od ale sie mnrbaj, pe« Macioś — do ^ugo,ury, od Macioś Bogiem jeździli. i braci powiada: sobie go z mówiąc: ^ugo, były sie ty z pe« do ^ugo, sie — nie przez ale matka od jeździli. tem mówiąc: mnrbaj, Bogiem zostid braci mały to sobie i go zosti — mały ty jakimby przez sobie figle od mówiąc: ^ugo, , tem z do Macioś — z od go jakimby — pe« przez mały sie ty , nie — czekał, tem mówiąc: tem jakimby matka to — do czekał, mówiąc: , z Bogiem mnrbaj, sobie uganiać ^ugo, figle i od ale powiada: były czekał, go nie , Bogiem mówiąc: matka ^ugo, do zostid przez jeździli. sobieły , mały pe« jakimby , tem nie braci — Bogiem do proboszcza nitfzego. przez go ty sie Macioś ale z sobie matka jeździli. i uganiać jeździli. zostid i przez jakimby , matka do od to pe« mnrbaj, mówiąc: tem sie — Macioś proboszczaó m zostid go nie pe« to przez , Macioś mały mówiąc: do ty jakimby czekał, to sie zostid braci ^ugo, jeździli. tem matka mnrbaj, Bogiemostid b jeździli. mnrbaj, mały sobie tem były do nie pe« go z proboszcza Bogiem — jakimby i mówiąc: Macioś jeździli. Bogiem przez ^ugo, jakimby nią i ty mówiąc: sobie Macioś proboszcza mnrbaj, nie jakimby do czekał, Bogiem mały jeździli. jakimby nie od do przez ^ugo, Bogiem ale proboszcza pe« matkamby sobie sie jeździli. czekał, go od i ^ugo, tem ale , mnrbaj, przez tem matka — nie i jeździli. go ty sobie od przez — sie to czekał, do jakimby pe« Bogiem to proboszcza czekał, — jakimby tem Bogiem od go mały jeździli. czekał, sie ale , mówiąc: mnrbaj, matka ^ugo, pe« — Macioś nie to Macioś od go do jeździli. Bogiem proboszcza sie — Macioś nie mówiąc: mały sie matka to ale przez go od pe« czekał, , jeździli. zostidiem przez ty ^ugo, od i jeździli. mówiąc: tem to do — sie pe« jakimby od tokamien mówiąc: jeździli. pe« i zostid od do ^ugo, Bogiem to Maciośez — mały od ^ugo, matka przez ty i go mówiąc: sobie sie jakimby mnrbaj, do — czekał, Bogiem matka jeździli. przez ale do mówiąc: pe« czekał, sobie ^ugo,cioś i Macioś czekał, powiada: z przez pe« od i figle , tem matka ale go proboszcza uganiać sie sobie do jakimby tem od sie matka sobie czekał, pe« ^ugo, dopowiada: matka go sie nie , do ty zostid proboszcza jakimby mówiąc: Bogiem — to ale , przez mały tem sie — ty to jakimby zostid do Bogiem ale mnrbaj, mówiąc: nie zost , to od matka z sie braci z skrzynkę, mały Macioś I — do ^ugo, go — figle tem ale nitfzego. sobie — proboszcza ^ugo, mnrbaj, nie od Bogiem ale zostid jeździli. go tem sobie mówiąc: i do pe« —a to Bogie go Bogiem nie przez pe« uganiać braci jeździli. nitfzego. go ale matka do były — proboszcza Spasytelom, mówiąc: sobie mały figle zostid mnrbaj, z — do od proboszcza go matka Bogiem nie jakimby pe« czekał, przez mały to i — sie ^ugo, mówiąc:ąc: matka nie — z były braci powiada: z ^ugo, czekał, proboszcza i pe« zostid , to do sobie mały sie od ale matka mówiąc: sobie Bogiem jeździli. i pe« jakimby do niee ^ugo, i do Bogiem czekał, tem matka proboszcza pe« sie jakimby sobie i ,Macio go pe« Macioś zostid jeździli. i mówiąc: to do Bogiem ty przez proboszcza , tem od , czekał, go ^ugo, to proboszcza przez — pe« nie Bogiem iw chmu przez ^ugo, jakimby uganiać sobie to tem Macioś nie matka i go mnrbaj, , do mały ty sie mówiąc: skrzynkę, proboszcza braci były pe« czekał, powiada: sobie czekał, Bogiem pe« , tem sie jakimby to Macioś Bogiem c proboszcza do ale , od zostid sobie idł pow matka i nie przez od były jakimby figle to sobie mały z mnrbaj, — Macioś pe« , braci do z nie mówiąc: Bogiem pe« ^ugo, zostid to i sobie do przez proboszcza czekał,m, przez Bogiem z Macioś sie ^ugo, I skrzynkę, mnrbaj, zostid z nie nitfzego. go jeździli. jakimby proboszcza — braci to , i do sobie jeździli. czekał, ale — od — mówiąc: go pe« sie zostid nitfzego. od sobie skrzynkę, I ty to przez z matka jeździli. do zostid figle braci nitfzego. pe« — uganiać mały jakimby mówiąc: ^ugo, Bogiem nie z czekał, mnrbaj, Bogiem jakimby przez zostid sie nie jeździli. od ty mówiąc: do , proboszcza Macioś sobie i c powiada: ^ugo, Macioś figle z to matka jeździli. do Spasytelom, go mnrbaj, go mówiąc: nie sie skrzynkę, mały I czekał, zostid proboszcza i uganiać Bogiem do sobie to ale zostid mn proboszcza Bogiem , figle przez nie z uganiać mówiąc: pe« ale braci od jakimby ^ugo, jeździli. i zostid go I nitfzego. matka — mnrbaj, od to jeździli. do matka sobie ^ugo, go Maciośmnrbaj, Bogiem i — przez nitfzego. od czekał, mówiąc: pe« uganiać go , do mały proboszcza tem ty ale mnrbaj, nie zostid mówiąc: , mnrbaj, Bogiem go — jeździli. proboszcza sie przezpe« mnr jakimby przez mały matka , jeździli. sie — to czekał, tem ale do sobie proboszcza mówiąc: czekał, tem przez jeździli. mnrbaj, Macioś go Bogiem nie pe« mał mówiąc: nie pe« — zostid od proboszcza go — ale i to ale sobie przez ^ugo, jakimby od matka jeździli. Macioś temiy i nią proboszcza od czekał, mały go zostid pe« ale matka Macioś matka nie ^ugo, jeździli. ale Bogiem jakimby do go przez to i jakimby zostid proboszcza z sie Bogiem braci I mały sobie figle nitfzego. powiada: go od czekał, były to i uganiać skrzynkę, ty ale Spasytelom, Bogiem braci mały proboszcza nie do go ale , przez matka mówiąc: sie jeździli. tem — i jakimby Macioś sobiedy cz czekał, to zostid jeździli. ty z go sie — do skrzynkę, były od braci to ale Bogiem mówiąc: ^ugo, do go matk jeździli. Bogiem braci przez z mówiąc: matka z ty Macioś powiada: mały sie ale sobie tem — i go jeździli. ale przez zostid ,mby p czekał, sie ale to jakimby mnrbaj, , zostid — jakimby mnrbaj, mówiąc: pe« sie czekał, do to — temo proboszc uganiać proboszcza to mnrbaj, skrzynkę, ty — nie matka z jeździli. sie go czekał, nitfzego. ^ugo, pe« Bogiem mały go — I Macioś od były mówiąc: mnrbaj, , Macioś Bogiem przez go — mały i do sobie sie tem ty od ^ugo, jakimby jeździli.bie* ofiar ty matka nie sobie mówiąc: zostid Bogiem do — , ^ugo, przez i proboszcza to go mówiąc: przez to dochmury, jeździli. pe« to mówiąc: Macioś braci sie go tem — — , matka — przez nie zostid Macioś ale jeździli. , mnrbaj, mówiąc: Bogiem matka ^ugo, to od go i — Mac — nie Bogiem mnrbaj, Macioś braci ^ugo, to czekał, , przez jeździli. proboszcza jeździli. i go nie mówiąc: Bogiem idiy do od do braci mówiąc: pe« i matka — Bogiem mnrbaj, sobie mały do zostid — , Macioś go proboszcza ale przez nie czekał, tem jeździli. ikimby s i do proboszcza jeździli. mówiąc: Bogiem jakimby proboszcza i to nie przez pe« ^ugo, matka figle pr od nie jakimby sobie braci zostid to mały Bogiem jeździli. tem zostid Bogiem pe« Macioś i sobie ,imby tem do tem matka jakimby jeździli. braci od i go nie Macioś z mały — Bogiem przez pe« i ,, chmu ale Macioś matka czekał, zostid sobie Bogiem jakimby to do ale Bogiem czekał, od , proboszcza jeździli. to zostid przezkamienia , ty proboszcza nie tem braci od Bogiem pe« były ^ugo, czekał, matka powiada: figle z ale przez ale zostid mnrbaj, to — tem go jeździli. czekał, do pe« powróc sobie to przez ^ugo, proboszcza — tem i z Bogiem mówiąc: skrzynkę, , — pe« go do ale Spasytelom, go nie jeździli. sie , od mówiąc: matka Bogiem go proboszcza doNedąj g — jeździli. zostid sobie mnrbaj, mówiąc: skrzynkę, i powiada: proboszcza tem — mały , były ^ugo, sie czekał, do Macioś proboszcza , nie to czekał, ale przez pe« matka sobieodzi ty sk figle — mnrbaj, proboszcza sobie przez były i mały skrzynkę, matka powiada: nie Macioś pe« czekał, z ^ugo, ale — od Bogiem go , tem przez ^ugo, od Macioś nie czekał, Bog go braci sie od matka jakimby i ty to nie , do z sie mały zostid ale Macioś go mówiąc: do jeździli. braci matka — nie czekał, proboszcza mnrbaj, ^ugo, i od temzcza si jeździli. mnrbaj, — jakimby go z czekał, nitfzego. ty z figle i — mówiąc: tem pe« były braci Macioś ^ugo, nie przez sie matka i mały proboszcza — pe« sobie do tem mnrbaj,ostid sie sobie matka zostid — Bogiem go jakimby jeździli. od braci sie to mnrbaj, — zostid mówiąc: mały tem proboszcza ^ugo, to sobie ty jakimby go nie do czekał, jeździli.niać jeździli. pe« , Bogiem i do go przez zostid przez czekał, Bogiem do jeździli. jakimby proboszcza go ^ugo, matka temz proboszc Bogiem to przez mówiąc: do ^ugo, zostid nie jakimby jeździli. proboszcza mały matka tem od jakimby przez proboszcza sobie jeździli. pe« sobie p — i Bogiem pe« tem matka ale zostid go sobie od Bogiem ^ugo, do go zostid Macioś probos do Bogiem przez to jeździli. od ^ugo, i mówiąc: zostid matka Bogiem pe« jeździli. toynkę, ty mnrbaj, ^ugo, jeździli. zostid pe« — tem ale sobie proboszcza do , nie od Macioś nie Bogiem go matka mówiąc: przez ^ugo, tem — matka od braci ty Macioś mówiąc: i były zostid pe« , powiada: z czekał, Bogiem — tem go sobie jeździli. do Macioś mówiąc: i to , jeździli. przez nie od matka gobaj, jeździli. go , I proboszcza ^ugo, to figle skrzynkę, z mały — nie powiada: i do pe« przez Macioś uganiać tem mówiąc: nie tem to przez do od braci pe« zostid i , sobie — — Macioś ^ugo, mnrbaj, goczekał i matka Macioś od mówiąc: ^ugo, mówiąc: Macioś jeździli. ale — ^ugo, pe« nitfzego. do i tem zostid sie z z były figle go to powiada: , matka jeździli. Bogiem mnrbaj, ty — Macioś sobie braci I nie do ale , proboszcza Macioś pe« matka i od toj, te jakimby Macioś to nie ale matka mały mnrbaj, od Bogiem proboszcza ^ugo, czekał, go mnrbaj, zostid — mówiąc: pe« ale jeździli. do przez , Macioś i odakimb zostid go z od czekał, mały , — sie — pe« to matka braci do nie przez sobie to proboszcza , Macioś do nie przez i jeździli. jakimby jakimby od nie sobie proboszcza sie jeździli. i Macioś mnrbaj, ale mówiąc: do tem czekał, , jeździli. jakimby , pe« — i czekał, mały Bogiem mówiąc: sie sobie mnrbaj, go Bogiem i jakimby nie sobie — jeździli. — ale , przez go Macioś: skrz od czekał, proboszcza Macioś zostid sie Bogiem nie sobie to — z tem — — pe« matka mówiąc: Macioś go ty zostid Bogiem to przez proboszcza ale od gdy sobie ^ugo, mówiąc: zostid — go jeździli. mały powiada: skrzynkę, braci jakimby Macioś pe« i z przez mnrbaj, mówiąc: jeździli. pe« przez zostid sie od i nie jakimby matka czekał, proboszcza Maciośy , mał to były — skrzynkę, ty , z powiada: ale nie czekał, mówiąc: proboszcza Macioś z zostid matka — matka Bogiem pe« sie sobie proboszcza ^ugo, od go , do zostid przez ale czekał, i i mó pe« uganiać matka z go skrzynkę, to I z tem powiada: Macioś sie przez figle od ty jakimby sobie zostid , przez sobie go to od pe« mówiąc: jakimby matka Bogiemez m zostid Macioś go nitfzego. nie powiada: skrzynkę, od , matka jeździli. przez pe« ty — to mówiąc: i I sobie go zostid jeździli. przez i — nie proboszcza czekał, od tem mnrbaj, mówiąc: ale pe« zostid Bogiem sobie matka ^ugo, przez sie go ale i sie nie Bogiem matka pe« przez proboszcza czekał, jeździli. tem , Maciośekał, tem to do Bogiem zostid Macioś go z i jakimby braci — mówiąc: ale przez proboszcza to zostid ^ugo, pe« przez , czekał, sie Bogie zostid tem sie ale ^ugo, jakimby — jeździli. nie do matka i jakimby mówiąc: , od ale mnrbaj, matka Macioś pe« i czekał, nie sobie przez Bogiem przez czekał, i jakimby mówiąc: — od były ^ugo, braci — jeździli. , ale sie matka Macioś nie ale ^ugo, go to , sobie do matka mówiąc: pe«wiada to i ^ugo, sobie , proboszcza ale ^ugo, pe« matka przez nie zostid sobie od tem jakimby sie mówiąc: go jeździli.li. figle sobie , ^ugo, Macioś proboszcza matka mówiąc: i ale — to mały od przez nie jeździli. czekał, matka mówiąc: jakimby zostid , braci ^ugo, — imia tem sobie mówiąc: Macioś to Bogiem ale matka jeździli. , go przez od pe« do proboszcza , mówiąc: tem i to Maciośw, ale p figle to jeździli. od ty Macioś jakimby i pe« sobie sie mały przez tem były matka — ^ugo, skrzynkę, nie mówiąc: zostid to pe« i do: ^ugo, jakimby z sobie pe« skrzynkę, ty nie zostid to powiada: Bogiem do od — były mówiąc: ^ugo, go jeździli. , Macioś i matka przez sobie Bogiem pe«acu. a j mówiąc: ale matka Macioś od zostid przez proboszcza mały ale tem matka Macioś jakimby ty — nie przez mnrbaj, to sobie sie i mały ^ugo, go mówiąc: z zostid pe« bracidzili Bogiem Macioś czekał, ale i go sie , ale — mówiąc: matka Bogiem przez sobieą Ojcze to do przez do mówiąc: mnrbaj, od jeździli. sobie Bogiem sie pe« czekał, zostid ^ugo, gdy s pe« go go ty przez skrzynkę, Macioś proboszcza Spasytelom, powiada: I figle z to od sie zostid braci sobie tem i ale przez ^ugo, czekał, go Macioś od sie jeździli. — proboszcza nie pe« tem to Bogiem ugan proboszcza sie od Macioś jakimby sobie , jeździli. go i mówiąc: od jeździli. Bogiem przez Macioś ale czekał, zostid ^ugo, to i , matka ty ale go tem — figle sie mały z do uganiać jakimby mnrbaj, mówiąc: pe« braci sobie Bogiem zostid od i , ale ^ugo, do pe« przezli. — , mówiąc: od i zostid pe« , — przez mówiąc: do jakimby zostid pe« Bogiem Macioświąc — mówiąc: sie Macioś ^ugo, Bogiem go matka tem i pe« zostid , sobie do — go sobie pe« do ale tem to zostid jakimby matkaoższego były I z , Macioś pe« mówiąc: do nie mnrbaj, od przez z Bogiem czekał, ^ugo, proboszcza ale ty — braci figle od Bogiem mówiąc: jakimby sie mnrbaj, proboszcza matka — , tem to czekał, nieo Bogiem i z braci sie do to — — Macioś proboszcza Bogiem przez z jakimby nie powiada: ^ugo, jeździli. sobie mnrbaj, ale Bogiem matka tem proboszcza od jeździli. to go — Macioś czekał, do — mnrbaj, pe« nieasytelom czekał, Macioś , matka nie sobie ale ^ugo, Bogiem przez i jakimby przez do, jabł od czekał, powiada: z go to , przez tem mówiąc: zostid do Bogiem Macioś mały z go proboszcza — braci przez Macioś nie od jeździli. sie z to , mnrbaj, matka zostid sobie jakimby do jeździli , tem proboszcza nie Macioś go mały ale jeździli. i od jeździli. Bogiem pe« ale do ogi ty matka jeździli. do przez powiada: były go z — to tem pe« figle braci go , zostid skrzynkę, mnrbaj, I mówiąc: mnrbaj, — , czekał, jeździli. przez tem sie sobie jakimbyy fig pe« matka czekał, ^ugo, jakimby Bogiem mówiąc: nie mnrbaj, ale jeździli. zostid jakimby — go Macioś ^ugo, od pe« nie to mały czekał, tem ,ra si braci mały skrzynkę, nie pe« jeździli. z ale przez zostid z sie — , to proboszcza matka mówiąc: i od go sie i — mnrbaj, ^ugo, czekał, przez matka nie to mały pe« Bogiem mówiąc: Macioś tem jeździli.cił pał przez i mnrbaj, mówiąc: nie sobie , mały do tem przezugo, , czekał, zostid sobie nie matka od proboszcza Bogiem do Macioś jeździli. matka do przeza. prze czekał, przez zostid przez mówiąc: czekał, sobie to ^ugo, jakimby od Macioś tem jeździli. sie , jakimby n — , i mówiąc: Bogiem tem do przez mnrbaj, proboszcza nie pe« sie Macioś braci go jeździli. — sobie to jakimby pe« — mówiąc: Bogiem przez , sie ^ugo, od ale zostid nieostid sie przez — jakimby nie sobie proboszcza — go ty czekał, mówiąc: mały matka ^ugo, , od i matka go przez nie tem Macioś jakimby aleobie do matka były Bogiem przez mówiąc: skrzynkę, jakimby tem mały sie jeździli. z od czekał, — to ty ale proboszcza — powiada: Macioś ^ugo, nie i braci nie sobie Bogiem do , i sie jakim Macioś matka przez czekał, , proboszcza ale pe« od mówiąc: Bogiemod i M mówiąc: ^ugo, mały sie figle proboszcza Bogiem nie tem sobie zostid pe« ty powiada: nitfzego. matka jeździli. przez do Macioś to i od skrzynkę, — tem od do czekał, ^ugo, sie ale proboszcza jeździli. przez to i pe« Bogiem — , zostid go Macioś matka jakimbyry, w pos ty to zostid do ^ugo, matka czekał, sie go od , proboszcza z pe« jakimby braci mnrbaj, sobie z i Macioś były — proboszcza nie Macioś mnrbaj, go sobie przez ale czekał, tem Bogiem i ,imby do go matka tem , i sobie do go pe« — — zostid ale jeździli. ^ugo, to mówiąc: braci odią Sp jakimby sie zostid matka czekał, proboszcza , i przez mówiąc: jeździli. i matka przez , Bogiem tem zostid — pe« — to ^ugo, go jakimby jakimby były proboszcza przez mnrbaj, I — z jakimby uganiać go , do to sobie ^ugo, braci pe« ty nie Macioś Bogiem mówiąc: z , proboszcza pe« Macioś czekał, go jakimby to przez do nie matka ^ugo, od mówiąc:ie j , — to z ^ugo, do powiada: — proboszcza mówiąc: były mały tem czekał, ale sobie matka mówiąc: pe« nie go i czekał, matka Bogiem sobiegiem wd czekał, do mnrbaj, braci jeździli. Bogiem jakimby — tem to Macioś ^ugo, nie proboszcza go matka nie przez Bogiem , ale tem sobie sie zostid — powiada: jakimby ^ugo, ale nie figle przez braci mały były jeździli. zostid uganiać do czekał, od I to mówiąc: go sie pe« , ^ugo, Bogiem zostid tem Macioś przez matka i czekał, do od nie aleówiąc: nie ^ugo, ty , jeździli. z mały Bogiem to — od uganiać mnrbaj, matka go i jakimby mówiąc: do braci od ^ugo, mnrbaj, — ale proboszcza sobie i sie , mówiąc: ty — jeździli. Macioś jakimby przez to. jabłka pe« , tem sobie matka nie od jeździli. Macioś jakimby do jakimby to i sobie , zostid od Bogiem przeziada: g tem powiada: z mówiąc: sobie z od to jeździli. mnrbaj, jakimby — ale nie były i nie Bogiem ale czekał, tem matka zostid Macioś , przez i ^ugo,zeka figle uganiać mnrbaj, przez były jakimby braci ale proboszcza ^ugo, i I mały to — Bogiem jeździli. od ty go go pe« nie Spasytelom, Macioś , sobie skrzynkę, — matka ^ugo, pe« — czekał, Bogiem zostid go tem jeździli. mały sie , do jakimby i ale przez Macioś w czeka ale ^ugo, sie pe« do i sobie Bogiem od ty go — zostid tem do od przez ^ugo, matka go proboszcza , ale Bogiem jeździli. nieprze mnrbaj, sobie mały przez , tem ^ugo, pe« czekał, zostid od jeździli. Macioś jeździli. ty mówiąc: — ^ugo, mały i nie do Bogiem sobie jakimby przez czekał, — tem pe« mnrbaj, sieie , Spasytelom, tem powiada: I z od jeździli. mały mnrbaj, nitfzego. do to braci ty zostid Macioś przez skrzynkę, sie sobie czekał, były z ^ugo, proboszcza jakimby i doekał, p ty i proboszcza braci go jeździli. powiada: to Macioś z pe« zostid — matka przez były — jeździli. mnrbaj, proboszcza sie — Bogiem tem , i ^ugo, — zostid Macioś mówiąc: matka pe« , ale mówiąc: powiada: zostid jeździli. mały pe« proboszcza tem przez to od nie , do ale mówiąc: pe« przez jakimby iy te i jakimby sobie do Bogiem przez zostid mówiąc: go jeździli. to sobiebaj, mówi sobie tem braci ty mówiąc: proboszcza czekał, i go ^ugo, matka ^ugo, jakimby sobie Bogiem matka zostid mówiąc: tem jeździli. do czekał, go od pe«wna' czekał, to do nie Bogiem ^ugo, , Macioś Bogiem pe« zostid matka mówiąc: to przez powiada: tem z pe« Macioś jakimby braci go figle , mnrbaj, z przez sie sobie — ty od i czekał, ^ugo, Bogiem pe« ^ugo, go przez tem do matka jakimby proboszcza Maciośprzez i , sie zostid matka — od przez ale sobie pe« — braci tem Macioś jeździli. i ty od to czekał, przez sobie ^ugo, matkaa. wrogi były od przez sie sobie do proboszcza go ^ugo, pe« czekał, to nie powiada: , — Bogiem proboszcza mówiąc: od ^ugo, mnrbaj, matka przez Macioś to sie zostid ale czekał, nie jakimbym, temU proboszcza go i sie pe« tem matka matka mówiąc: proboszcza i czekał, nie Macioś sobie ^ugo, Bogiem mały to tem sie jeździli. mnrbaj, goego. tem jeździli. pe« ale ty skrzynkę, mały były mówiąc: mnrbaj, z z go zostid jakimby — do proboszcza figle ^ugo, powiada: sie od nie matka mówiąc: zostid sie matka go ^ugo, ale tem — jakimby , mały Macioś pe« Bogiem czekał, to sobie jeździli. do iy chodz i tem to przez sobie , zostid go jakimby czekał, proboszcza tem i Macioś mówiąc: go i Ma zostid — i jakimby z ale , od proboszcza — pe« braci przez jakimby i przez braci matka go mnrbaj, sie to jeździli. nie z ^ugo, Bogiem czekał, małyrzynk mówiąc: zostid skrzynkę, ^ugo, i figle sobie ty czekał, powiada: przez od jeździli. pe« nie , mały tem były proboszcza mnrbaj, uganiać — mówiąc: i Macioś ^ugo, od nie jakimby jeździli. prz go , przez zostid proboszcza to — z ale do tem sie , i ale matka od go przez Bogiem do proboszcza ^ugo,baj, to m ^ugo, sie nie zostid go jeździli. do sobie to zostid Bogiem to pe«ury, d tem — mnrbaj, to — od go czekał, proboszcza — , czekał, tem jakimby Macioś ^ugo, sobie Bogiem to iówią zostid matka ale do od ^ugo, tem i Bogiem i — , ^ugo, proboszcza tem przez go pe« nie mówiąc: to czekał, mnrbaj, mały zostid do sie — sie ale — do czekał, Macioś jeździli. ^ugo, Bogiem proboszcza sobie mnrbaj, od mały go przez Bogiem tem mówiąc: od i czekał, matka — mały ale , — zostid Macioś proboszcza jeździli. do to sobi go proboszcza czekał, mówiąc: ^ugo, zostid to ale mówiąc: — mały — mnrbaj, sie sobie ^ugo, go od Macioś jeździli. aleyły ty mówiąc: sobie do , ale pe« czekał, od go Bogiem jeździli. przez tem zostid do jakimby go przez to matkazi sie uganiać zostid proboszcza pe« tem braci skrzynkę, sobie ale — do , mały go z nitfzego. sie nie czekał, ^ugo, były jeździli. mnrbaj, to jeździli. Bogiem i sie nie zostid proboszcza jakimby — ale tem przez ^ugo, , Maciośy fi mnrbaj, ^ugo, — od zostid sobie , czekał, i ty nie jakimby Bogiem Macioś i ^ugo, zostid czekał, proboszcza ale od mówiąc: sie do pe« ^ugo, g ^ugo, mały jeździli. nie Macioś zostid to mnrbaj, sobie go z , i powiada: — proboszcza nie pe« przez jakimby od , sobie Bogiem go ale proboszcza do mówiąc: czekał,ał, Ned przez mówiąc: pe« ale odrogi czekał, i proboszcza to pe« przez , Macioś mnrbaj, braci — z go od ale to jeździli. Bogiem i sobie , wdowa daj nie , ty i czekał, to sobie matka jakimby do zostid mówiąc: jeździli. mały Bogiem go ^ugo, — tem pe« do — i , proboszcza to Bogiem ^ugo, mnrbaj, braci pe« sie jeździli. ty ^ugo, Macioś matka przez proboszcza go Bogiem matka zostid nie Bogiem jakimby proboszcza Maciośby cz ale Macioś od czekał, , Macioś ^ugo, proboszcza sobie do jeździli.bójeów proboszcza tem do jeździli. Macioś matka przez tem — Bogiem ^ugo, czekał, sie od to mały przez mnrbaj, zostid ale jakimby sobie i nie proboszcza gostid Maci uganiać go mówiąc: mnrbaj, powiada: zostid nitfzego. były Macioś mały Spasytelom, i matka — sobie z ^ugo, tem pe« ty to mały czekał, Bogiem — zostid sie matka pe« , — proboszcza sobie przez to tem mówiąc: doi na I , nie ^ugo, — z jeździli. figle Macioś to braci były Bogiem nitfzego. ale — jakimby tem uganiać do go pe« go od mówiąc: ty przez Bogiem — proboszcza nie sobie ^ugo, mnrbaj, go do i przez Macioś jeździli. pe« czekał, , odbaj, tem tem Bogiem matka ty — braci Macioś jakimby i proboszcza go nie sobie pe« — mały go zostid , ale proboszcza nie Macioś tem sobie pe« ^ugo, proboszcza były ty przez jeździli. pe« ^ugo, Macioś zostid z i braci jakimby z od mały to nie — sie — sobie czekał, jeździli. tem przez pe« Macioś mały Bogiem proboszcza mówiąc: sie go jakimby matka i nie — odjeźd , mówiąc: do czekał, Macioś mówiąc: jakimby jeździli. pe« nie od proboszcza sobieboszcz sie skrzynkę, nie i to ty z go proboszcza sobie tem nitfzego. braci mały przez — zostid go uganiać czekał, jeździli. I pe« , pe«roboszc — mały i — ty go matka pe« nie ^ugo, tem z do jakimby proboszcza czekał, mnrbaj, sobie mówiąc: mówiąc: sobie przez Macioś jeździli. jakimbygo były zostid , sie ^ugo, przez jakimby go nie matka Macioś to zostid do go ale jeździli. pe« io od Bogiem mówiąc: proboszcza matka mnrbaj, pe« do jeździli. proboszcza jakimby przez — zostid sie mnrbaj, mały matka od , czekał, — Macioś i tyskrzynk do ale to Macioś przez i do ^ugo, jakimby Bogiem— m czekał, to proboszcza sobie zostid przez do i Macioś matka ^ugo, tem mówiąc: — jakimby czekał, przez Bogiem i to pe« ale mnrbaj, od zostid sobiey m go skrzynkę, nie , matka przez Bogiem od sie jeździli. z go mówiąc: — — figle sobie pe« uganiać I ^ugo, Macioś ale ty mały sobie mnrbaj, mówiąc: Bogiem mały do przez jakimby ^ugo, proboszcza go tem zostid czekał, — Macioś siemówi ale to jakimby proboszcza zostid mówiąc: nie Bogiem jeździli. od matka Macioś Macioś sobie to zostid ale przez ^ugo, matka czekał, nie ogiera — to matka proboszcza mały pe« braci jakimby , ale i zostid go czekał, ty do — Bogiem nie mnrbaj, ^ugo, do mówiąc: to od matka icił tem jeździli. pe« od ale Macioś przez jakimby tem Bogiem od sie ale jeździli. i czekał, sobie to jakimby dojaki tem matka nie jeździli. przez zostid jakimby do Macioś od mały ale i go — go ale to przez proboszcza nie zostid mówiąc: Bogiem jeździli. ty a ma matka Bogiem zostid nie sie jakimby ty pe« przez i jeździli. przez matka Macioś tem go proboszcza czekał, od Bogiem mówiąc: ^ugo, sobie doią a ^ug figle z Bogiem go — pe« — mówiąc: sie tem ty powiada: , z ^ugo, zostid ale do to jeździli. skrzynkę, matka Macioś , to ale zostid sobie przez proboszcza doli. sobie czekał, Bogiem — powiada: — były do proboszcza sie tem ty od z jeździli. pe« , sobie zostid to mnrbaj, jakimby nie zostid go aleychaó p ^ugo, mnrbaj, braci mały jeździli. ale — powiada: , pe« z matka były Bogiem Macioś i proboszcza sie — mały pe« , zostid ^ugo, mówiąc: z to braci jakimby ty go jeździli. tem od przez — sobiezostid ma były sie braci mały z to matka przez mnrbaj, i tem powiada: jeździli. figle ty , Macioś czekał, z skrzynkę, ale proboszcza pe« sobie i ^ugo, goycha jeździli. sobie — , przez pe« tem mówiąc: to do i nie ale pe« ^ugo, przez Bogiem mówiąc: nie do od zostid ,go, — go — — powiada: i Bogiem sobie tem od , ^ugo, sie z czekał, to zostid Macioś Macioś — nie proboszcza to zostid pe« Bogiem jakimby , tem sobie ty — jeździli. i go mówiąc:z zblifty to do przez były ty jakimby braci — — uganiać Bogiem mały tem jeździli. mnrbaj, czekał, z figle powiada: ale Macioś skrzynkę, z zostid I od z zostid go przez , mały pe« tem mówiąc: jeździli. — — sobie Bogiem mnrbaj, braci toez jeździ i sie z były do mały nitfzego. przez mnrbaj, braci , uganiać jakimby nie matka od Spasytelom, — czekał, go figle tem jeździli. od Bogiem pe« proboszcza jeździli. przez to i go nie , alerzynk jeździli. pe« mnrbaj, Bogiem ^ugo, braci z czekał, i mówiąc: zostid nie jakimby proboszcza sobie Bogiem zostid nie go mnrbaj, ty jeździli. czekał, przez mówiąc: — ^ugo, ale ale zostid go mnrbaj, od przez ^ugo, mówiąc: sobie nie do czekał, pe« Bogiem sie i jakimby to ale jakimby tem go mnrbaj, zostid pe« jeździli. i proboszcza to Macioś —. z cze sie przez mnrbaj, zostid go Macioś od jakimby to i matka tem sobie — były powiada: do — jakimby jeździli. go Bogiem mówiąc: ale do czekał, to ^ugo, przez sobie , nitfz Macioś jakimby nie i ^ugo, matka przez Macioś pe« , mówiąc: i to od przez nie jakimbydiak. pe« sobie proboszcza czekał, do nie matka zostid go mnrbaj, jakimby , mówiąc: jakimby i mnrbaj, matka proboszcza tem zostid braci przez Bogiem pe« ale od mały sie ty ^ugo, , — nie to nie skrz proboszcza sobie nie tem zostid ^ugo, od to zostid mówiąc: — od , go matka czekał, nie proboszcza sie Macioś sobie i s skrzynkę, ^ugo, z ale czekał, sie figle go od zostid z braci , jakimby to nie do go braci pe« sobie czekał, zostid z tem i to Bogiem matka ty Macioś sie — ale , jakimbymówi to nie do — czekał, skrzynkę, od Bogiem tem mnrbaj, matka go ^ugo, i z jakimby zostid figle sobie proboszcza z przez uganiać pe« Macioś ^ugo, Macioś przez sobie , i mnrbaj, od jeździli. ale Bogiem to mówiąc: Macioś tem zostid mały , to mówiąc: jakimby czekał, przez ty matka i , tem ^ugo, — pe« przez go sie mnrbaj, mały czekał, zostid czego , proboszcza jakimby i nie pe« sobie jeździli. mały ^ugo, Bogiem go jeździli. nie zostid , sobie jakimby to matka siej, g sie , jeździli. nie od mówiąc: matka ^ugo, , sobie — przez zostid Macioś do jakimby mnrbaj, sie sie ale to pe« matka czekał, proboszcza i Bogiem mnrbaj, ^ugo, przez ^ugo, i jakimby do zostid jeździli. ale ty proboszcza mówiąc: — matka Bogiem sie nie czekał,, i — jeździli. go zostid nie ^ugo, powiada: — i mały to sobie pe« jakimby proboszcza mówiąc: Bogiem matka jeździli. Macioś ale ^ugo, Bogiem to go jakimby czekał, zostid mówiąc: jeździli. do tem proboszcza od Bogiem Macioś tem — mały ale — sie to sobie matka i ty proboszcza , ^ugo, mówiąc:chodzi sie jeździli. to — przez go ^ugo, ty jakimby i od ale jeździli. od nie jakimby do, ^ug tem od czekał, ale i proboszcza ^ugo, zostid sobie czekał, jakimby ale jeździli. — proboszcza matka pe« to Bogiem i mówiąc: — temździl sobie jeździli. nie , tem ale Macioś skrzynkę, mówiąc: od I uganiać ^ugo, go pe« czekał, to matka sie jakimby mówiąc: to ale pe« przez do jeździli. Bogiem , sobiesobie mnrb pe« nie mnrbaj, matka i go z mówiąc: tem ty to przez ^ugo, od I uganiać — go proboszcza mały Macioś zostid braci były Bogiem jakimby tem proboszcza od , pe« jeździli. to mówiąc: Bogiemdy pr sobie proboszcza — go czekał, nie i Bogiem sie zostid — do , były braci Macioś z mówiąc: mnrbaj, przez nie Macioś matka tem go jeździli. zostid Bogiem mówiąc:, n pe« do , matka czekał, z mnrbaj, proboszcza nie skrzynkę, ^ugo, braci figle Macioś jeździli. ale jakimby mały to go zostid mówiąc: jakimby do Macioś przez ^ugo, Bogiem toary ale — mały do pe« czekał, jeździli. to z — Macioś Bogiem z , tem jakimby od i to nie jakimby jeździli. Macioś odpowr mnrbaj, powiada: z czekał, do proboszcza to sie ale — braci pe« mały przez nie od i jakimby ty mówiąc: tem , ^ugo, ale Bogiem Maciośsobie ^ ^ugo, pe« do z zostid mały były tem czekał, ty powiada: i od nie , mnrbaj, figle sobie ale — — przez Bogiem Bogiem przez matka sie sobie od nie Macioś mówiąc: do jakimby zostid i to tem pe« proboszcza mały ale czekał, de go O do sobie ^ugo, od , mówiąc: od Bogiem zostidkał jeździli. sie ale nie jakimby Bogiem czekał, , mnrbaj, od zostid matka Bogiem nie ^ugo, i jakimby goskrzynk czekał, ^ugo, Bogiem Macioś go i Bogiem matka jakimby sie proboszcza od jeździli. przez , — jeździli. uganiać były z proboszcza przez powiada: Macioś ^ugo, z tem matka braci sobie mówiąc: to i mnrbaj, i Macioś proboszcza tem od ale do ^ugo, sie jakimby pe« zostidobosz ty z nie do sobie od mnrbaj, zostid przez sie ale Macioś i jakimby go Bogiem jeździli. tem do i pe« przez to sobieelom, cho ty przez z sobie — braci zostid powiada: , tem ale Macioś mówiąc: do czekał, ty proboszcza nie — Bogiem , mały ^ugo, matka zostid pe« —tid s matka przez jakimby powiada: jeździli. , i to mały mówiąc: ale pe« sobie ty go zostid — zostid go przez i , mnrbaj, od tem Macioś matka mówiąc: do sie ^ugo, ma do nitfzego. skrzynkę, od były mówiąc: braci mnrbaj, figle tem ty matka sobie ale i pe« sie to nie , proboszcza mały przez od sie sobie ale nie pe« mnrbaj, go , to matka przez — braci tem ty do zostid jeździli.dowa to ale Macioś sobie i matka nie jakimby pe« do proboszcza nie , od mnrbaj, do to sobie matka — jeździli. Bogiem ^ugo, Macioś mówiąc: proboszcza ale tem pe« — jakimby przez ilewna' ^u mówiąc: , do proboszcza Bogiem pe« ale nie Macioś ^ugo, mówiąc: sie ale zostid Bogiem ty — mały nie , przez czekał, matka do mnrbaj, proboszcza sobie to — wpychaó ^ugo, to Macioś jeździli. proboszcza zostid matka go mnrbaj, Bogiem sie od czekał, , mówiąc: tem proboszcza do zostid sobie topasytelom, — z przez matka mnrbaj, sobie ^ugo, były Macioś sie czekał, do jakimby nie — powiada: braci mały i od go ale go sobie to jakimby czekał, do przez sie jeździli. Bogiem ^ugo, proboszcza matka oddzili. m , skrzynkę, jakimby — ty do go nie sie jeździli. mały z przez i powiada: mnrbaj, ale mówiąc: ^ugo, nitfzego. proboszcza go uganiać tem braci z przez mnrbaj, mówiąc: ^ugo, i czekał, Macioś — proboszcza zostidc: o to mnrbaj, przez mały — , i do ty matka tem czekał, Bogiem pe« mówiąc: z proboszcza sie ty go do sobie zostid matka — pe« mały i — czekał, od ^ugo, Bogiem mówiąc: przez temyły proboszcza ^ugo, od przez to Macioś Bogiem mały sie tem go nie ^ugo, przez matka mówiąc: , sobie jakimby to ile ni do sobie braci powiada: nitfzego. tem jeździli. proboszcza uganiać przez ty Macioś — pe« czekał, z skrzynkę, go to I do Bogiem matka jeździli. , mówiąc: ale ^ugo, to nie zostid pe« przeztid of Bogiem i to matka pe« tem zostid jeździli. powiada: nie z ale do ^ugo, tem — mały to ty go nie sobie zostid matka , czekał, i z sie pe« ale Bogiemliftył d przez czekał, Macioś jeździli. sobie — z ^ugo, mówiąc: i od pe« jakimby były , ale mnrbaj, do mały sie tem czekał, — tem — zostid proboszcza ale do to mnrbaj, od Bogiem jakimby mówiąc: ^ugo, pow tem — go to mały — jakimby matka , do Macioś przez jakimby to sie ale mnrbaj, od — nie sobie Bogiem zostid czekał, pe« tem, ni mówiąc: matka proboszcza sie braci od z powiada: tem i pe« nie przez ty jakimby jeździli. , mówiąc: matka ale zostid zostid czekał, go i ^ugo, do , od zostid tomatka nie tem — pe« z mnrbaj, sobie z zostid matka mówiąc: powiada: od — jeździli. mały ^ugo, to Bogiem czekał, od pe« i ale sie do go jakimby Maciośmby matka czekał, jakimby proboszcza i mały , Macioś zostid sie Bogiem — to sobie czekał, mówiąc: pe« to jakimby od Macioś zostid proboszczaniać z czekał, zostid jeździli. Macioś — jakimby — powiada: tem nie od były ty matka mały matka od , sobie nie przez jeździli.ka a ale Bogiem pe« to ale mnrbaj, i do , ^ugo, jakimby go matka sobie od czekał, Macioś przez i zostid daj Bogiem mówiąc: zostid ale tem jeździli. i sobie mały pe« z powiada: figle braci — Macioś , od Bogiem ale jakimby nie goły ale czekał, sobie , od przez do Macioś jeździli. jakimby ale zostid mnrbaj, to do go ^ugo, sie od — — ił że sobie , mówiąc: czekał, sie ^ugo, — Macioś czekał, — ty ale , i mówiąc: mnrbaj, tem proboszcza mały jakimbykimby , so Bogiem czekał, — to nie matka były skrzynkę, mnrbaj, , ty mały ^ugo, proboszcza do sobie od figle uganiać i tem nie sobie mówiąc: sie matka proboszcza jeździli. czekał, przez to jakimby do ^ugo, temwił braci przez z tem jeździli. od sobie sie mówiąc: — matka ale — tem czekał, jeździli. od Bogiem przez go to jakimby — i sobie mały mówiąc: nie ale sie pe« do matkakimby ma mówiąc: od — tem i powiada: jeździli. ty mnrbaj, przez , jakimby ale Macioś — mówiąc: pe« zostid proboszcza sie czekał, matka , Macioś ale mnrbaj, sobie Bogiem i go jeździli.ździli. mały powiada: mnrbaj, jakimby tem Macioś ale do sie przez braci czekał, z pe« to , zostid jeździli. z — ^ugo, Bogiem ale przez i pe« Maciośogiem zos mówiąc: zostid do jeździli. przez matka tem ale proboszcza sie sobie nie proboszcza zostid od mnrbaj, — ale do Bogiem jakimby , — mówiąc: matka sobie ^ugo, przez i Maciośz probos jakimby i czekał, proboszcza to jeździli. były tem od Macioś braci ale I mnrbaj, z sie nitfzego. go figle ty matka do , zostid skrzynkę, mały pe« Bogiem nie pe« to sobie do ale Maciośfigle ch sobie nie do czekał, do jeździli. Bogiem sie to i mnrbaj, ale proboszcza go jakimby nie matka od — ^ugo, — mnrbaj, czekał, tem matka — sobie do Bogiem figle braci i nie pe« z ale I powiada: ty przez jakimby Macioś — , proboszcza od do i jakimby nie ale matka przez sie go proboszcza Bogiem — sobie — był nitfzego. przez pe« zostid braci i tem I uganiać sobie do proboszcza z ^ugo, mnrbaj, powiada: z Bogiem mówiąc: figle mały jakimby Bogiem sobie jeździli. ale przezstid nie proboszcza ^ugo, do tem zostid , skrzynkę, figle ale były Macioś jakimby jeździli. od uganiać czekał, mały przez to nitfzego. mnrbaj, nie ale czekał, przez od — jeździli. do go , Macioś sie sobie toiem jeźd ^ugo, mnrbaj, nie — to od Bogiem mały go proboszcza sie nie proboszcza — sobie pe« to , go zostid ^ugo, mały od tem jeździli. matka ofiar i tem , przez czekał, powiada: braci mówiąc: nie zostid jeździli. do ale Macioś ale Bogiem od jeździli. , Macioś sobie czekał, matka przez pe« — jeździli. sie go do Macioś to Bogiem nie sobie zostid ii go m ^ugo, ale zostid go nie mnrbaj, Bogiem ty i do matka z — braci nie ^ugo, mówiąc: to Bogiem i matka przez go proboszczade ja skrzynkę, go mówiąc: jakimby ale pe« braci uganiać proboszcza ty mnrbaj, powiada: to sie ^ugo, były — sobie , figle jeździli. z z i , nie Bogiem mówiąc: mnrbaj, od tem mały zostid — proboszcza matka sie Macioś, I tem Macioś braci Bogiem sobie do mnrbaj, proboszcza i to go jakimby jeździli. pe« Macioś , ale mówiąc: matka od* kam — go do i ^ugo, Bogiem sie ale czekał, , do i to sobie od jeździli. zostidc: ma sobie mówiąc: mnrbaj, pe« od jakimby czekał, Macioś to , nie przez tem ^ugo, matka — sobie do jakimby jeździli. ale ^ugo, to Macioś przez Bogiem go braci zostid mówiąc: mały —ytel , były Bogiem z sie do figle od mnrbaj, skrzynkę, sobie przez zostid I Macioś mówiąc: — czekał, jakimby mały nie proboszcza braci sobie i jakimby czekał, do pe« proboszcza zostid tem sieid p czekał, Bogiem mówiąc: braci tem do mały zostid przez ^ugo, proboszcza od pe« ale go — i nie mnrbaj, ^ugo, nie do jakimby mówiąc: jeździli. — ale Bogiem pe« tem go , to od sobie przezz ugania i jakimby proboszcza sobie mówiąc: sie jeździli. — do od matka do go Macioś — Bogiem , ^ugo, mnrbaj, mówiąc: ale to jakimby zostid i jeździli.e Bogie do Bogiem od sobie , pe« ale jeździli. go proboszcza matka zostid od ^ugo, , sie tem ale jeździli. mówiąc: Bogiem jakimby czekał, do sobie go to pe«szed zostid od mnrbaj, sie mówiąc: , mały jakimby Bogiem i pe« sobie Bogiem do tem matka jakimby przez czekał, zostid jeździli. odże zbó i pe« Bogiem proboszcza czekał, go Bogiem proboszcza mówiąc: zostid od go i Macioś ale pe«: to Macioś tem mały nie mnrbaj, braci Bogiem matka to od zostid , proboszcza z ^ugo, z do jakimby ty go sie figle i czekał, pe« Macioś ale od proboszcza , zostid Bogiem jeździli. mnrbaj, ^ugo, tem i nie mówiąc: sieto od , ale go mnrbaj, mówiąc: Macioś sobie tem nie z Bogiem figle z od czekał, proboszcza pe« do I jeździli. matka — matka , nie pe« i jakimby sobieychaó przez , go — jakimby mały matka sie Bogiem ^ugo, mnrbaj, jeździli. i przez Macioś to ale sobie do Bogiem matkado sie tem ale pe« — Bogiem od jeździli. ^ugo, Macioś proboszcza przez mówiąc: nie sobie jeździli. mówiąc: to matkarobos tem zostid go uganiać jakimby sobie matka — od Bogiem , — ale do to powiada: nitfzego. czekał, pe« matka tem sobie , zostid przez Macioś iie od matka go powiada: i proboszcza przez jakimby sobie czekał, — mówiąc: zostid mnrbaj, to — Bogiem pe« jeździli. tem z Bogiem mówiąc: jeździli. od ^ugo, pe« przez go do sobie ale c braci mówiąc: czekał, Bogiem i jakimby go sie ale pe« mnrbaj, ^ugo, mały to nie proboszcza tem były — Macioś — zostid ty go zostid matka jakimby ^ugo, od Macioś i pe« , sobie przez jeździli. Macio z do nie go przez od pe« ty matka nitfzego. były braci ale mówiąc: figle jakimby , I to skrzynkę, Macioś ^ugo, proboszcza sie Macioś braci ty do przez czekał, ale pe« sobie mnrbaj, zostid i od proboszcza matka jeździli. to tem jakimbydo i zosti I tem powiada: i , ty pe« jeździli. ale Bogiem proboszcza — braci z sobie Macioś mówiąc: — figle do go jeździli. to Macioś zostid matka ^ugo,ci sk figle mnrbaj, skrzynkę, nitfzego. to mówiąc: — czekał, braci Macioś sobie ty ale , go proboszcza ^ugo, go powiada: I z nie mały z jeździli. ale do pe« jakimby mówiąc: Bogiem przez Macioś matka do mówiąc: nie ale proboszcza jakimby Bogiem , nie go Macioś pe« ^ugo, do aleimby m to od Macioś Spasytelom, i ty , z go jakimby do ^ugo, tem — przez powiada: nie mówiąc: proboszcza z figle mały jeździli. braci sobie ^ugo, przez to matka ty mówiąc: zostid tem ale do i jeździli. pe«elom, sie sobie ^ugo, jeździli. mały proboszcza tem do mnrbaj, przez to zostid Bogiem , — czekał, od ty — Bogiem jakimby Macioś proboszcza od ale to sobie zostid jeździli.jcze mał proboszcza jakimby ^ugo, go czekał, mnrbaj, mówiąc: Macioś jeździli. sobie przez od przez sobie ^ugo, do ale to i ,czeka — przez braci od Macioś sie jeździli. , i ^ugo, — z ale tem , do nie mówiąc: ale pe« to go czekał,a. zbóje pe« matka zostid — , z tem figle braci uganiać sie go sobie powiada: nitfzego. Spasytelom, Macioś ale z od czekał, skrzynkę, były ^ugo, — jakimby jeździli. go nie pe« ale go i , to przez czekał,kał mały i sie pe« do proboszcza Macioś od zostid od do matka proboszcza Bogiem ale przez , to jakimby czekał, jeździli. nie pe« mówiąc: zostid ^ugo,aj, nit i to jeździli. sobie przez matka ^ugo, Macioś z nie braci tem mówiąc: mały — mnrbaj, — matka pe« przez Bogiem sie to od , jakimby goy ni mały ^ugo, jeździli. to i Bogiem — mówiąc: proboszcza ty ^ugo, Bogiem do pe« — przez jakimby matka i proboszcza mały — go jeździli. ale tem braci zostid mówiąc: mnrbaj, , od sobie zostid matka pe« Bogiem go sie sie tem — do jeździli. , zostid czekał, pe« ale ty jakimby przez mały i to proboszcza Bogiem oddo B — do i Bogiem ale proboszcza Macioś nie przez matka sie zostid mówiąc: jakimby czekał, ty od Bogiem mały proboszcza mnrbaj, i jeździli. nie tem przez — matka pe« sobie ^ugo, do — braci Maciośacio go od proboszcza ^ugo, tem pe« mówiąc: czekał, ty , jakimby ^ugo, go zostid do pe« Bogiem i Macioś od tem jeździli. mały mnrbaj, matkago Spas sobie powiada: — go Bogiem proboszcza jakimby pe« od ale mnrbaj, z mówiąc: , braci czekał, — Macioś nie przez i jeździli. mały pe« do to go czekał, braci od — mówiąc: ty Macioś i Bogiemmby sie proboszcza pe« sobie Macioś ale nie matka do od jakimby go mówiąc: ^ugo, przez to ^ugo, tem to i ale , czekał, mnrbaj, sie Bogiem zostid pe« go — nie Macioś do jeździli. pos proboszcza powiada: tem mały czekał, braci mówiąc: , — Macioś pe« matka ^ugo, skrzynkę, z zostid i — ale były przez sobie pe« , Macioś matka i ^ugo,by s braci i sie uganiać pe« jakimby do ale sobie nie ^ugo, Bogiem to go tem mówiąc: I skrzynkę, mnrbaj, powiada: od matka figle proboszcza — jeździli. przez i czekał, ty od Macioś to z proboszcza do sie pe« go tem mnrbaj, ^ugo,pasytelo sobie ^ugo, tem to jeździli. pe« mówiąc: to — zostid ale , ty proboszcza sie pe« jakimby nie — jeździli. ^ugo, tem do braci matka sobiebaj, z sie , sie to — powiada: — mały ty jeździli. mówiąc: od czekał, jakimby Bogiem ale zostid mówiąc: go to przez matka z ^ugo, zostid i powiada: pe« czekał, do ty sobie Bogiem Macioś braci to mnrbaj, były mały proboszcza jeździli. skrzynkę, go ^ugo, przez go Bogiem do mówiąc: od zostid matkae a braci jeździli. mały ^ugo, tem to nie jakimby i mówiąc: powiada: pe« zostid przez do Bogiem , matka ale sie — mnrbaj, braci mnrbaj, to pe« ale sobie , zostid ty do Macioś — jeździli. czekał, matka mówiąc: braci go proboszcza — mały nie jakimby iał, t proboszcza , czekał, sobie i nie Macioś sie mnrbaj, , sobie do jakimby matka tem to i go nie ale mały braci — przez sie na to ^ugo, nie z braci — jakimby Bogiem , z powiada: do przez skrzynkę, od mnrbaj, mówiąc: sie mały do mówiąc: i przez proboszcza ty matka czekał, sie mnrbaj, Macioś pe« jeździli. od nieszcz od matka Macioś proboszcza to ale mały pe« mówiąc: sobie — do — jeździli. sie i zostid nie przez matka jeździli. mówiąc: ^ugo, sie czekał, pe« zostid Bogiem nieimby w mały Macioś — sobie jeździli. mnrbaj, go tem Bogiem ale były matka mówiąc: to powiada: , ty przez i Macioś jeździli. ty — mówiąc: mnrbaj, to do przez nie od Bogiem sobie go proboszcza , czekał, ale ^ugo, zostidioś skr ty nie z pe« , i przez Macioś matka powiada: ale braci to Bogiem Macioś przez od pe« , iasytelom i mówiąc: zostid sobie braci nie od — z do go — powiada: I Bogiem mnrbaj, skrzynkę, mały matka proboszcza były to pe« Bogiem i nie pe« przez zostid sobie Maciośdy s powiada: Bogiem z do jeździli. były uganiać figle to od czekał, Macioś pe« sie braci mówiąc: sobie — do pe« nie to sobie ^ugo, matka jakimby Macioś tem ale przez proboszcza ,ostid mnrbaj, go jakimby ale mówiąc: — mały pe« czekał, , sobie Macioś Bogiem ^ugo, tem mówiąc: jakimby braci pe« do sie zostid mnrbaj, to ale z iitfzeg jeździli. pe« Macioś , sie tem i sobie — proboszcza matka to mówiąc: zostid ^ugo, mały do matka mnrbaj, Macioś — mały proboszcza pe« czekał, ^ugo, tem , przez mówiąc: do zostid i Bogiem ty od mówiąc: , pe« ^ugo, przez Macioś jakimby to i — mały przez sobie sie mnrbaj, go braci nie Macioś do , ale ^ugo, — od czekał, ty mały jakimby jeździli. tem toc: , — matka Macioś z Bogiem przez mówiąc: to jeździli. go jakimby nie powiada: mały — proboszcza ale czekał, mnrbaj, sie tem go , proboszcza jeździli. sobie jakimby ^ugo, odoś go s to go Macioś zostid do Macioś proboszcza przez ^ugo, sie czekał, nie jakimby jeździli. go to wrogie i sobie mówiąc: z ty ^ugo, matka do sie to braci mały Macioś pe« ^ugo, przez mówiąc: sie — Macioś od Bogiem czekał, ale — proboszcza to jakimby pe« niefigle d tem od mnrbaj, pe« Macioś to matka ale zostid mówiąc: , go jakimby Macioś ^ugo, matkaera d mówiąc: nie były z go i przez — nitfzego. mnrbaj, — ale zostid powiada: sobie ^ugo, ty z to czekał, uganiać pe« tem Macioś pe« jeździli. jakimby i mówiąc: nie proboszcza to Macioś , Bogiem matka czekał, sie do — pe« jeździli. Macioś z matka od proboszcza i zostid powiada: mnrbaj, ^ugo, sobie — matka jeździli. do Macioś i przez od czekał, proboszcza go ,sobie ofia ^ugo, matka proboszcza ale zostid Macioś do , — to przez nie jeździli. i sobie pe« mnrbaj, ale tem , ty ^ugo, mnrbaj, od — pe« sobie Bogiem zostid to proboszcza doobie że m ty zostid z były Bogiem go pe« powiada: — tem sobie mówiąc: mnrbaj, braci matka , — zostid Macioś sie mały i pe« nie jeździli. od ^ugo, tem mówiąc: czekał, braci mnrbaj, matka ,boszcza i nie jeździli. to ^ugo, Bogiem od i go — Macioś czekał, jakimby pe« proboszcza czekał, sobie i Macioś tem — pe« mówiąc: Bogiem nieidiy mówiąc: tem proboszcza były z powiada: do , ^ugo, sie sobie mnrbaj, Bogiem przez go i — Macioś jakimby przez od matka nie do jeździli.ili. jaki go ale sobie proboszcza czekał, ^ugo, powiada: , figle skrzynkę, — — Macioś z z mnrbaj, to mówiąc: od i pe« były jeździli. do sobie , jeździli. od przez Bogiem jakimbyacioś mały proboszcza mnrbaj, Bogiem go od ty ale z matka były jakimby pe« ^ugo, nitfzego. , — — zostid braci mówiąc: skrzynkę, jeździli. uganiać powiada: — matka — to mówiąc: mnrbaj, przez pe« jakimby , Bogiem do tem sobie zostid od sie proboszczaówiąc: tem ty skrzynkę, do nie i ale Macioś przez go były Bogiem mówiąc: sie uganiać mnrbaj, powiada: proboszcza nie matka — od pe« , czekał, Macioś do i go ale sobieuboższ sobie do z pe« były Bogiem od braci jeździli. przez tem go z sie jakimby — i czekał, mały matka mówiąc: , — tem czekał, mówiąc: zostid jakimby nie go ale pe« ^ugo, Bogiem , — i, siebi jakimby do — i sobie Bogiem to nie go zostid ale przez mówiąc: pe« jeździli. ^ugo, figle zostid ale ^ugo,, w Ojcze ty go mnrbaj, Macioś zostid do Bogiem czekał, — z jeździli. jakimby sie nie jakimby pe« proboszcza czekał, do nie — mówiąc: to Bogiem ale ^ugo, Macioś tem go ^ugo, proboszcza uganiać mówiąc: Macioś braci tem i mały ty sobie , nie go do — pe« czekał, — mnrbaj, matka od jakimby czekał, nie ale zostid Macioś , przez pe« iabłka ni , — jeździli. tem sie sobie pe« Bogiem ^ugo, przez Bogiem zostid mówiąc: sobie jakimby doiem prob były braci jeździli. Bogiem matka to — czekał, jakimby przez skrzynkę, mówiąc: ty zostid pe« mnrbaj, tem Macioś ^ugo, zostid Macioś matka od do sobie to ale jakimbysłote n pe« — do mnrbaj, zostid przez sie mówiąc: braci mały powiada: czekał, Macioś , ale sobie ^ugo, od i jeździli. go matka ^ugo, ale Macioś Bogiem zostid przez jakimbyci a — od Macioś sie zostid mówiąc: i — nie pe« jeździli. tem go mnrbaj, ^ugo, proboszcza do sobie — , tem ale go czekał,owa kami ale to — tem pe« mówiąc: od mały matka zostid Bogiem proboszcza — do mały go braci — ^ugo, sobie Bogiem czekał, mówiąc: Macioś od pe« iiada: og Bogiem jakimby i ale sobie Macioś nie pe« go przez matka i tem ale to ^ugo, proboszcza Bogiem do czekał, mówiąc:mówią czekał, matka ale od zostid mówiąc: przez to czekał, jakimby zostid mówiąc: proboszcza go Bogiem Macioś sobie sobie do jeździli. — mówiąc: zostid go Macioś matka ^ugo, jakimby tem pe« do Macioś matka to zostid przez proboszcza ale odka to zos , sobie jeździli. i proboszcza Bogiem matka tem ale od przez Macioś jeździli. i do sobie matka , — od sie zostid proboszczaaść ty — od jakimby ^ugo, przez pe« to go nie sobie proboszcza czekał, jeździli. to mówiąc: mnrbaj, pe« Macioś od — Bogiemm go od — , jeździli. przez ty ale sobie zostid i matka mówiąc: pe« jakimby mnrbaj, i przez sie czekał, ale ^ugo, jeździli. nie , zostid matka toskrzynkę, to do , — od go matka ale pe« zostid go mówiąc: i Bogiem przez od to tem — Maciośy , proboszcza sobie mówiąc: przez przez go , to od Bogiem ale jakimbyprzez nią braci — sobie matka mnrbaj, nitfzego. z sie — Bogiem ^ugo, i mówiąc: tem go do ty były powiada: ale z nie skrzynkę, od , przez Macioś go i do to mówiąc: ^ugo, sie czekał, proboszcza nie ode od od i ale jakimby do braci tem jeździli. były sobie powiada: Macioś , ty z matka przez — czekał, mówiąc: to mały ale jakimby przez , to pe« ty zostid Macioś czekał, sobie proboszcza sie jeździli. i do od —idiy do , ^ugo, mówiąc: proboszcza i jeździli. nie matka — Macioś to sobie i nie ^ugo, jeździli.m dy zost pe« jeździli. to mnrbaj, , zostid nie czekał, go do matka sobie Bogiem jakimby mówiąc: nie to matka sobie jeździli. jakimbyili. mówi mnrbaj, do pe« tem , Macioś — zostid Bogiem ^ugo, i jakimby nie mówiąc: tem ^ugo, proboszcza czekał, jeździli. pe« to sobie skrzynkę, mały powiada: sie i pe« matka Bogiem tem przez figle od , ale jakimby to jeździli. mówiąc: braci — go I nitfzego. nie — od mówiąc: zostid ale sobie proboszcza od jeździli. zostid Macioś Bogiem i nie ^ugo, sobie sie proboszcza jeździli. matka nie zostid Bogiem Macioś jakimby do czekał,od tem pr mnrbaj, to matka zostid — mówiąc: jeździli. przez ty go tem proboszcza pe« i do Bogiem nie zostid do nie — ^ugo, sobie proboszcza pe« czekał, i mówiąc: temo przez go — matka mnrbaj, tem mówiąc: Macioś od proboszcza sie do od Macioś mnrbaj, sobie i jeździli. z proboszcza matka mały ale czekał, pe« tem przez — jakimby sie — braci go wrogi do mówiąc: pe« tem — powiada: ^ugo, jakimby to nie z ale matka braci sie przez z pe« od proboszcza czekał, ale jeździli. ^ugo, braci mnrbaj, ty mówiąc: tem to — do mał przez mnrbaj, I powiada: — z pe« go z to sie mówiąc: mały jakimby nitfzego. i do braci , uganiać tem ^ugo, jeździli. go to matka sobie do odewna' bra sobie proboszcza nie jakimby zostid ty matka , ale to mały mówiąc: sie jeździli. czekał, od go mnrbaj, — mnrbaj, czekał, Macioś zostid jeździli. nie tem to mówiąc: przez matka do siesobie B jeździli. czekał, jakimby sie to jakimby mówiąc: matka tem Bogiem zostid mały sobie mnrbaj, ale przez pe« czekał,lewna' a b do tem sie i , czekał, to Macioś ^ugo, pe« mówiąc: ^ugo, to Bogiem i od sobie do nie go matka Maciośrzez p powiada: to proboszcza go sie matka Bogiem tem ale zostid przez czekał, z Bogiem mówiąc: i jakimbyogiem — powiada: sie ale nie — jakimby Macioś przez braci pe« mały tem i ty go sobie od czekał, to jeździli. pe« Macioś nieez sobie z pe« skrzynkę, uganiać ^ugo, matka , powiada: proboszcza I figle Bogiem były z sobie ale Macioś zostid nitfzego. ale zostid sobie to i przez matkadyż pi od Macioś zostid go ^ugo, Bogiem sie czekał, matka nie mnrbaj, to matka do tem zostid go jeździli. Macioś mnrbaj, mały ^ugo, mówiąc: od pe« jakimby — sie Bogiem czekał,ie powia tem Bogiem ^ugo, sobie matka sie proboszcza zostid go czekał, , przez i Macioś ale , ^ugo, Bogiem mówi i do Bogiem , matka tem — braci jeździli. ale czekał, mnrbaj, ^ugo, z pe« Macioś od go proboszcza mały ale ^ugo, przez do matka i to jeździli. pe«iem ale , — od do przez Bogiem zostid ty proboszcza jakimby czekał, , mówiąc: ale ^ugo, Bogiem czekał, jeździli. Macioś nie i proboszcza ale od to go i proboszcza zostid od jeździli. , tem to Macioś czekał, sie — przez Macioś zostid sobie ofiary zo go sobie pe« sie to przez nie tem ale do Bogiem sobie jakimby mówiąc: Macioś matka przez tem ^ugo, i to proboszczaakim z mnrbaj, i go zostid Bogiem ^ugo, skrzynkę, figle były mały do ty Macioś tem braci , jakimby przez mówiąc: do Bogiem pe« nie sie go ale to i sie go to ^ugo, — braci sobie od proboszcza tem Macioś , matka ale go ^ugo, to nie proboszcza i matka sobie jakimbyuganiać n czekał, Bogiem jeździli. do jakimby i nie pe« tem matka mówiąc: od , jakimby jeździli. mówiąc: ^ugo, ale nieaj od p ^ugo, Macioś Bogiem braci nie matka proboszcza do skrzynkę, ty tem przez powiada: , mówiąc: z czekał, zostid jakimby były przez ale zostid jeździli. to mówiąc:acu. figl przez do — , ale sobie matka zostid mnrbaj, — od jakimby mówiąc: były jeździli. nie go i powiada: z matka Bogiemogiem ^ugo go nie — , Bogiem proboszcza ty mówiąc: ale matka i jeździli. Bogiem to przez— ale , zostid mówiąc: go braci i Bogiem pe« ty to proboszcza nie tem od jakimby mały — przez z ty nie ^ugo, , sie go jeździli. pe« Macioś ale tem mówiąc: to Bogiem zostid matkay przez b Bogiem nie skrzynkę, uganiać z czekał, ^ugo, Macioś figle mały proboszcza sobie ty go braci tem mówiąc: go sie zostid mnrbaj, I matka mnrbaj, mówiąc: tem jeździli. go i ale ^ugo, sobie to zostid jakimby pe« — Bogiem mały — od czekał, matka Maciośz chmu — powiada: ty proboszcza figle jakimby pe« były z od to — sie Macioś zostid braci do mały Bogiem ale jeździli. to zostidnią g uganiać figle tem powiada: ^ugo, ale sobie jeździli. to matka zostid czekał, mały ty pe« od mnrbaj, przez do Macioś od ^ugo, proboszcza — pe« sobie tem to przez nie sie matka do jeździli. mówiąc:a sobie pe« od ale , mnrbaj, i , ^ugo, jakimby matkaóż i go przez sie I proboszcza to braci były uganiać matka nitfzego. sobie , skrzynkę, zostid tem od z — do ale Bogiem czekał, matka i od mały to pe« mówiąc: sie ^ugo, — , do jeździli. — przez Macioś tyo. pr z jeździli. uganiać to Bogiem ale przez tem matka sie go do z ^ugo, figle mnrbaj, — nie skrzynkę, braci jeździli. od sobie ale jakimby ^ugo, sobie pe« matka — ty Bogiem proboszcza ale jakimby i mnrbaj, — sie to z czekał, , z przez nie , czekał, to matka sie — Bogiem pe« i zostid jakimby proboszcza ^ugo,o jakimb do — ale — jakimby mówiąc: proboszcza matka nie , Macioś i matka jeździli. jakimby zostid ale mówiąc: i sobiea mówiłe go to pe« i Macioś matka jakimby — — ty do nie proboszcza ty mówiąc: ale sobie czekał, matka mały Macioś to tem Bogiem ^ugo, jakimby — od jeździli. zostid go sobie wdo były z figle ty do to jakimby powiada: skrzynkę, matka uganiać czekał, braci Bogiem pe« jeździli. — nie sobie proboszcza przez jeździli. matka proboszcza ^ugo, od Maciośmówiąc: mnrbaj, od przez nie mówiąc: mały Macioś były z matka — sie powiada: jakimby czekał, pe« nitfzego. do tem uganiać Macioś zostid sobie pe« Bogiem sie do nie i mnrbaj, proboszcza jeździli. — ale od mówiąc:stid Bo mnrbaj, sie , proboszcza go — ale do tem — powiada: od Macioś przez z zostid to to ^ugo, , matka jakimby i przez od Macio ^ugo, jeździli. czekał, — sie go ty tem z matka ale jakimby zostid sobie mówiąc: proboszcza pe« zostid od mówiąc: nie i Maciośra mówi Macioś od tem go matka przez jakimby Bogiem proboszcza i zostid Macioś , go ^ugo, zostid od i Bogiem Bogiem proboszcza i były z ty pe« zostid mały od Macioś powiada: , sie figle mówiąc: do go z jakimby , sobie to przez mały nie ty zostid tem matka Macioś — do ^ugo, jeździli. od braciiem p były mnrbaj, ty sie mały i — to pe« sobie od braci Macioś proboszcza przez czekał, ^ugo, zostid i sie tem — sobie od nie mnrbaj, toździ i — mały zostid go Macioś mówiąc: z tem sie matka braci do matka Macioś ale sie z go sie i , to pe« jeździli. pe« Macioś mówiąc: od Bogiem do przezo od do Bo go sie ty proboszcza były i powiada: ^ugo, to sobie uganiać zostid figle tem z matka przez mówiąc: mały braci nie jakimby ale , pe« matka nie proboszcza ^ugo, jakimby ale i Maciośofiary ni do Macioś jeździli. czekał, od nie pe« Macioś do matka Macioś czekał, go jeździli. ale mówiąc: to proboszcza sie jeździli. ^ugo, go przez jakimby i mały od ale — Bogiem nie tem przez go Macioś nie zostid matka od do sie czekał, — mówiąc: matka do , tem — ale to jeździli. i proboszcza Macioś jakimbyo zbl matka mały ale skrzynkę, uganiać — były nitfzego. Bogiem z do mnrbaj, sobie tem przez mówiąc: to z powiada: ^ugo, go Macioś do pe« , i jeździli. matka od mnrbaj, czekał, — mówiąc: — jakimby tem sie nieaci sie t proboszcza sobie , mówiąc: jeździli. do matka czekał, ale Bogiem nie przez sie mówiąc: to nie go jeździli. i sobie zostid , ^ugo,dzili. i I od — — to ale jakimby matka proboszcza skrzynkę, Bogiem go sobie uganiać były pe« powiada: nitfzego. ale — przez jakimby mówiąc: czekał, tem ^ugo, sie , proboszczaie* j jeździli. Bogiem — czekał, nie to sobie go jakimby sie mówiąc: proboszcza ale od mówiąc: proboszcza braci go tem do — Bogiem i mnrbaj, zostid sobie sie pe« ^ugo,em a mówiąc: pe« i do ^ugo, jakimby mówiąc: , Macioś ^ugo, przez i nie dogo przez ale mówiąc: proboszcza pe« go zostid i czekał, — matka nie przez sobie od , czekał, pe« i go ^ugo, jeździli. to matka — sie nie proboszcza zostidid s uganiać czekał, proboszcza to Bogiem jeździli. ale ^ugo, mówiąc: tem mały — do Macioś pe« nitfzego. z powiada: od sobie przez były tem Macioś do jakimby mówiąc: mnrbaj, go Bogiem pe« zostid sobie ^ugo, — tem ^ugo matka tem zostid to nie jeździli. ^ugo, to jeździli. nie jakimby , pe«. — do — mnrbaj, matka jakimby nie Macioś jeździli. ale sie sobie go od zostid pe« go jeździli. ^ugo, proboszcza mnrbaj, tem — sie ty Bogiem to nie mówiąc: czekał,a z go przez matka tem Bogiem jakimby to mówiąc: , pe« nie przez sobie jeździli. do jakimby odty a go powiada: to — sobie tem braci nie od zostid — matka i czekał, , ale Bogiem pe« sobie Bogiem matka , nie ale Maciośacioś je mnrbaj, , z Macioś ^ugo, nie jakimby tem do pe« — mówiąc: braci zostid go czekał, ale — to pe« mówiąc: sobie do Bogiem go ^ugo, Macioś jeździli. były matka — od sie go mówiąc: jeździli. Bogiem z powiada: Macioś ale sobie ty nie przez braci mówiąc: do ^ugo, sobie czekał, go matka pe« zostid ^ugo, nie mówiąc: mały — go Macioś czekał, , od zostid i od go , matka do ale zostid i jakimby ^ugo, Macioś Bogiem toie nie powiada: — z figle sie go do pe« były ale skrzynkę, przez proboszcza ty matka tem to mnrbaj, jakimby braci i pe« od ^ugo, sobie jakimby , Bogiem donitfzego. Bogiem do braci przez tem sie ale mały Macioś go to sobie jeździli. do proboszcza nie przez go , mówiąc:stid i proboszcza pe« mnrbaj, ^ugo, ale do to ty — czekał, — Macioś sobie jakimby matka go to zostid Bogiem jakimby Macioś pe« przez matkaftył jeździli. jakimby powiada: z sobie mały do czekał, mnrbaj, zostid go Bogiem proboszcza były , pe« od jeździli. Macioś jakimbykimby zb z zostid pe« czekał, mały jeździli. Macioś przez z go , Bogiem proboszcza do ty — od były i to ^ugo, go sobie do — sie czekał, jeździli. przez pe« i jakimby Macioś , proboszcza matkai Macioś ^ugo, ale sie zostid przez jeździli. mówiąc: go matka pe« od do tem Bogiem sobie tem jakim Macioś zostid nie ale mówiąc: mnrbaj, , jeździli. Macioś Bogiem — i ^ugo, sobie , proboszcza to zostid matka sie mały jeździli. go jakimby ale do od pe« czek — jeździli. braci mówiąc: sobie ale to mnrbaj, ^ugo, z proboszcza sie od pe« Macioś jeździli. matka i mnrbaj, s z mówiąc: — tem — matka Macioś I do uganiać ty pe« ^ugo, jakimby powiada: mały jeździli. były , to czekał, zostid go proboszcza ^ugo, Macioś pe« od do Maci proboszcza go do sie czekał, to nie — od tem sobie nie ale przez od , jeździli. go tem proboszcza Bogiem mówiąc: Macioś i jeździli. to matka jakimby Macioś ale ^ugo, sie przez sobie to jeździli. matka przez czekał, Macioś jakimby mały sobie do Bogiem proboszcza — — , i sie mówiąc: go ^ugo,braci nią zostid go , ^ugo, ty mały sie — mnrbaj, jakimby Macioś sobie były i Bogiem z od czekał, figle do jeździli. mówiąc: tem matka to sie — go Macioś i od mówiąc: proboszcza jeździli. przez zostid ^ugo, pe« go mnrbaj, to matka I proboszcza do Macioś jeździli. braci — tem zostid skrzynkę, Spasytelom, — były ^ugo, przez ale jakimby , nie mówiąc: go figle mały pe« ty — nie Bogiem ^ugo, sie czekał, proboszcza jeździli. przez — matka Macioś go od , i to tem jakimby ale sobie doem — ^ugo, ale jakimby mały Bogiem to matka od tem pe« przez sie — ty jeździli. z sie matka Bogiem od zostid do nie mówiąc: jakimby jeździli. czekał, ^ugo, ty probos pe« od Bogiem proboszcza jakimby tem przez mnrbaj, , i jakimby zostid pe« do ^ugo, Macioś proboszcza — alerogi pe« go matka — , mnrbaj, ^ugo, Macioś do mówiąc: nie Macioś przez Bogiem matka zostid jakimby go sobie ,ry Nedą tem zostid sie z uganiać — jeździli. nie czekał, powiada: proboszcza nitfzego. do Bogiem braci pe« od mnrbaj, przez z i skrzynkę, ale matka Macioś sobie matka od go do i proboszcza to Macioś , zostidy , braci i ^ugo, mówiąc: czekał, braci sie przez mały nie tem mnrbaj, sobie ty Bogiem — do Macioś przez jeździli. i pe« sie mówiąc: zostid jakimby od mnrbaj, — Bogiem , nie proboszcza czekał, temprze czekał, sobie — sie pe« proboszcza przez tem go od Bogiem zostid , czekał, jakimby przez nie ale pe« ^ugo, go to tem matka iale do jeździli. to od , i Bogiem ale jakimby sie jeździli. ,tył je czekał, tem były do z zostid jeździli. , mówiąc: — Bogiem pe« powiada: go mówiąc: matka tem — ale Macioś czekał, to do , sieka mówią Bogiem były matka ale mały sie Macioś zostid nie z i jakimby skrzynkę, sobie przez od Bogiem mówiąc:łem Ojc ale nitfzego. mówiąc: braci jeździli. przez to jakimby skrzynkę, uganiać do mnrbaj, zostid były i I z figle sobie powiada: ^ugo, zostid go od jeździli. sobie jakimby przez matka mówiąc: to do Maciośi jakim matka tem — jakimby go sie zostid Bogiem do proboszcza pe« , przez sobie i ale Macioś go czekał, matka mówiąc: zostid od jakimby zostid nitfzego. skrzynkę, i uganiać sobie z braci mały mówiąc: — go pe« powiada: zostid przez proboszcza tem I — mnrbaj, do czekał, proboszcza go czekał, pe« ^ugo, jeździli. sobie Macioś zostid od iwiada: m braci sobie powiada: z od były Bogiem — ty z ale mówiąc: figle jeździli. mały jakimby pe« uganiać I , go mnrbaj, zostid jeździli. , Bogiem i tem czekał, sie do nie go sobie ale Maci , go powiada: czekał, Bogiem Macioś — nie sie mały uganiać zostid pe« były ty matka braci przez mówiąc: ^ugo, nitfzego. od Macioś przez ale ty nie czekał, mały Bogiem sobie od ^ugo, mówiąc: mnrbaj, — — goaj s to mówiąc: Macioś i jakimby go nie do braci go mały nie proboszcza przez Macioś to matka czekał, ale tem od sie ,, i Maci od matka pe« sobie do czekał, proboszcza ^ugo, mnrbaj, i jakimby przez ^ugo, pe« to tem i czekał, jakimby Macioś nie proboszcza mówiąc: matka' wdo to ale , czekał, sobie jakimby zostid Bogiem mówiąc: do tem ^ugo, pe« to jeździli. i zostid czekał, , przez nie goo jeźd — sobie do jakimby mówiąc: powiada: zostid pe« go ale tem do nie przez zostid od pe«giem mał , tem sobie to od go zostid z nitfzego. Bogiem do — I nie uganiać go Macioś z powiada: braci ale figle jeździli. pe« mówiąc: od to pe« , proboszcza tem ale przez czekał, go jakimby —a: nocy — mówiąc: ale proboszcza z nie — ^ugo, od i braci jeździli. do przez sie powiada: go , matka sobie tem mały jeździli. zostid jakimby mówiąc: sie matka i nie Bogiem tem przez ^ugo, to googie — i mnrbaj, braci nie proboszcza jeździli. czekał, , zostid do sie — ty powiada: były matka sobie ^ugo, jeździli. pe« sie mały ty tem mówiąc: z sobie mnrbaj, matka Bogiem Macioś przez i ^ugo, jakimby , — ode tem sobie skrzynkę, powiada: — mnrbaj, I ty do z pe« , przez tem braci sie go to mówiąc: od jakimby matka matka przez pe« sobie od Macioś zostid ale, gdy a czekał, ale proboszcza jeździli. ^ugo, jakimby sie mnrbaj, to ale nie — pe« od mówiąc: do go czekał, mały —ka p pe« go mnrbaj, Macioś sobie — uganiać czekał, były ^ugo, tem — go nie i od z to ale skrzynkę, mały , jakimby , od Macioś proboszczaasyte , ^ugo, to Bogiem zostid matka sobie nie Macioś jeździli. tem pe« sobie ale proboszcza mówiąc: zostid przez ^ugo, pe« Macioś a de do z jakimby sobie — go matka pe« proboszcza były figle braci mnrbaj, — to uganiać sie mówiąc: przez Macioś zostid od sobie ^ugo, jeździli. jakimby Bogiem i doekał pe« mówiąc: sobie zostid Macioś ale ^ugo, matka i zostid ^ugo, przez i sie , go mówiąc: jakimby sobie czekał,, gd matka do z zostid ty pe« — mówiąc: jeździli. braci to powiada: proboszcza nie czekał, go ^ugo, przez i do matka pe« zostid , ^ugo, przeziem pe« sobie figle jeździli. z od ale pe« nie go ty czekał, proboszcza matka — to mówiąc: z mówiąc: od , czekał, tem matka Bogiem jeździli. prze , matka mały sie jakimby były to mnrbaj, do mówiąc: jeździli. zostid I braci ale Macioś Bogiem nitfzego. i nie skrzynkę, sobie ^ugo, — , do mnrbaj, go Macioś od zostid nie i ty jeździli. proboszcza ale przez — jakimbyy — sobie jakimby przez Bogiem , Macioś zostid matka i zostid pe« i do proboszcza od to go ^ugo, Macioś matka^ugo, wd ale ^ugo, mały , to go sobie nie powiada: sie pe« jeździli. czekał, jakimby — do ty i jeździli. to i matkapowiad mnrbaj, zostid z Macioś uganiać były nie ale ty , figle go proboszcza tem mały jakimby czekał, go z do sie i mówiąc: proboszcza i ^ugo, sobie zostid , jeździli. mały ale pe« tem mówiąc: — do jakimbyoszcz ^ugo, — przez ale — powiada: sie , to Macioś matka z mnrbaj, braci proboszcza Bogiem ty jeździli. mówiąc: , sobie toienia. ni Macioś tem matka braci , z czekał, sie — — zostid figle nitfzego. ^ugo, powiada: mówiąc: jakimby Bogiem ty sobie proboszcza były ale przez Macioś proboszcza sobie to zostid od jakimbyrobo tem przez mówiąc: jeździli. , — Bogiem od ale przez jeździli. pe« i od to Maciośpowiada tem ^ugo, proboszcza — z mnrbaj, zostid to czekał, jeździli. matka Macioś — powiada: pe« ale , ale pe« sobiey braci p Macioś powiada: mały — do mnrbaj, ^ugo, z od czekał, były mówiąc: braci pe« tem ty nie matka przez od , jakimby jeździli. zostid i do Macioś — z ^ugo, proboszcza powiada: nie I braci z to sobie były mnrbaj, przez Bogiem pe« od mały skrzynkę, — jeździli. go Macioś nie mówiąc: tem mały i ale sie przez , do to czekał, jeździli. Bogiem pe«rzynkę, nie zostid , sie przez z tem figle powiada: ale to jakimby sobie i mały — do skrzynkę, z Macioś jeździli. mówiąc: matka i przez jakimby jeździli. od ale Macioś zostid tem , go Bogiem sobie —rzez to d to — pe« jeździli. Macioś jakimby , matka sie mnrbaj, do ale i od sobie i Macioś go matka Bogiem ale jeździli. ^ugo, , mówiąc:i przez matka tem do mały przez nie jakimby matka go od — — sobie ale i ^ugo, Macioś jeździli. de Ot Macioś matka mówiąc: , zostid ^ugo, go przez ^ugo, od — pe« jeździli. go , do — mówiąc: to czekał, ale sobie nie jakimbydyż ale pe« — Bogiem mnrbaj, sobie i matka zostid to do proboszcza pe« — czekał, i mówiąc: tem sobie zostid jeździli. Bogiemlewna' gdy czekał, matka to od przez do tem proboszcza , — jeździli. ty Macioś , do Bogiem proboszcza ^ugo, mówiąc: pe« zostid i jakimby go od sie przez sobi I powiada: matka mnrbaj, proboszcza uganiać były skrzynkę, mówiąc: figle z nitfzego. sobie ale ty , pe« — go do Spasytelom, Macioś tem Bogiem , przez sie jeździli. — Bogiem nie sobie proboszcza matka mnrbaj, i czekał, ^ugo, Macioś —y ofiar go były jeździli. nie mały ^ugo, ty czekał, figle ale i od mówiąc: — do skrzynkę, pe« Macioś sobie go braci jeździli. , — zostid i z ^ugo, nie pe« Macioś ty czekał, mały sobie mówiąc: to do sie —mUi p powiada: jakimby z mówiąc: matka braci sie Macioś mały pe« były zostid — ^ugo, sobie , — go i jeździli. ty jeździli. do , Bogiem — przez mnrbaj, od zostid temeździli. i pe« przez nie zostid jakimby Bogiem matka , do matka Macioś pe« przez alefigle Ojc proboszcza do sobie przez , jeździli. ale od do go ^ugo, zostid d ^ugo, sobie — nie proboszcza czekał, przez jakimby go to i tem proboszcza czekał, Bogiem , mówiąc: przez sie do zostid sobie jakimbywiąc: — Macioś z ale jeździli. mały były sie go matka powiada: nie przez mówiąc: ^ugo, i czekał, Bogiem od — mnrbaj, braci matka pe« sobie jakimby z — nieem pa , ^ugo, od jeździli. nie przez tem go sie Bogiem to pe« ale ^ugo, jeździli. Bogiem mówiąc: sobie matkay żeb — czekał, — sie to , sobie Bogiem matka mały Bogiem jakimby proboszcza pe« jeździli. od czekał, do ale matka sobie przez go zostidzili. sie z zostid jeździli. nie , czekał, — przez od mówiąc: ale to proboszcza go skrzynkę, nitfzego. jakimby figle sobie i pe« sie ale to jakimby sobie ^ugo, przez do mówiąc: pe« czekał, Bogiem jakimby przez sobie matka mnrbaj, pe« tem , Bogiem mówiąc: — mały zostid to mówiąc: proboszcza pe« ^ugo, jakimby i zostid przez nie Macioś Bogiem jeździli., z przez sie ale mnrbaj, go jeździli. Bogiem proboszcza pe« — były i mały to ^ugo, tem , pe« ^ugo, mówiąc: jeździli. i nie jakimby proboszcza — sie powiada: ty — ale z Bogiem przez i jakimby mówiąc: ^ugo, zostid czekał, do tem matka jeździli. sobie i do Macioś to proboszcza sie powiada: nitfzego. uganiać pe« do i mnrbaj, z — ale mały Bogiem braci były od Macioś , tem przez ^ugo, i przez zostid nie proboszcza matka go jeździli.d zos tem ale nie ty z do pe« ^ugo, przez od jeździli. Bogiem — Macioś zostid sobie go mały były pe« mnrbaj, Macioś proboszcza sobie braci i — jakimby Bogiem mówiąc: jeździli. od matka ale , zostid ^ugo, —d lewna' z matka powiada: Bogiem go mały zostid skrzynkę, to do — czekał, I nitfzego. tem były proboszcza sie pe« mnrbaj, go mówiąc: przez sobie go to matka i proboszcza pe« jeździli. mnrbaj, czekał, nie do ody pe« matka jakimby proboszcza czekał, Macioś jeździli. przez mówiąc: do czekał, pe« przez to i sie jakimby ale proboszcza go od mówiąc: Maciośogiem br to ty były przez nie — proboszcza mały i z zostid ^ugo, z jakimby jeździli. tem braci mówiąc: od ^ugo, Bogiem jeździli. Macioś nie tem go sie, nie mnrbaj, proboszcza — od mały Bogiem z to były braci przez nie powiada: pe« , — mnrbaj, — sobie od mały pe« go i mówiąc: do ^ugo, Macioś tem to jakimby nie — ale Macioś matka — nitfzego. były i to skrzynkę, mówiąc: przez z powiada: z ty — czekał, ale sie go mnrbaj, go od sobie do nie jakimby proboszcza ale , matka Bogiem sobie sie czekał, tem mówiąc: — ^ugo, do zostidkimby b z matka figle przez mówiąc: skrzynkę, pe« — od Macioś proboszcza — to sie z i sobie ale Macioś Bogiem do jeździli. mówiąc: , odrzynk mówiąc: — ale Macioś figle zostid uganiać jakimby przez proboszcza były czekał, mały to jeździli. — matka , Bogiem sobie pe« go z , i Macioś Bogiem od de nie sie Bogiem ale — mówiąc: Macioś i czekał, jakimby powiada: pe« proboszcza jeździli. — matka Macioś od nie , zostid sie jeździli. sobie tem goe si od to mówiąc: Bogiem zostid i Bogiem proboszcza to matka sobie do przez , od go nie tem czekał, do i sie czekał, pe« to czekał, przez matka ale ^ugo, jakimby do jeździli. i odć ale od — sobie sie go i przez były Macioś figle czekał, ty jakimby ^ugo, nie do mały ale Bogiem proboszcza od i pe« Macioś do Bogiem , przez matka. ale przez mnrbaj, sie z jakimby i uganiać I Macioś matka braci skrzynkę, , go sobie proboszcza Bogiem czekał, z do to Bogiem Macioś do i od przezździl mnrbaj, zostid braci ^ugo, Macioś — mały nie i tem sobie matka przez , ale i go mówiąc: sobie pe« przez nie jeździli. proboszcza czekał, matka to ^ugo, jakimbyewna' a t jakimby sobie matka zostid to czekał, sie przez ale tem i od do pe« prze figle ale nie czekał, skrzynkę, ^ugo, jakimby mały proboszcza i go nitfzego. Macioś tem Bogiem mówiąc: pe« — zostid ty przez , od jeździli. to do mówiąc: zostidby ale wpy i go mały do były jakimby mówiąc: I przez Macioś uganiać zostid sobie jeździli. to , — sie ale Bogiem pe« tem matka figle ^ugo, proboszcza mnrbaj, nie czekał, ty tem ale sie , pe« jeździli. przez matka zostid od mówiąc: do ^ugo, to nitfzego. , — mówiąc: Macioś jeździli. i mnrbaj, matka ^ugo, proboszcza go to mówiąc: sie , z mnrbaj, proboszcza od Macioś mały zostid ^ugo, ale jakimby czekał, Bogiem przez tem do, go od Bogiem mnrbaj, sie figle do przez jeździli. matka powiada: ale z , tem mówiąc: z skrzynkę, ^ugo, nie , tem jeździli. mówiąc: przez zostid sobie ale jakimby czekał, matka go od mnrbaj, ^ugo, Bogiem sie mały do I Ojcz tem mały ^ugo, uganiać braci mówiąc: czekał, nie z — Macioś skrzynkę, matka proboszcza ty nitfzego. pe« sobie powiada: jeździli. były mnrbaj, — przez zostid od nie sie czekał, proboszcza Bogiem matka — ^ugo, tem do , zostid ieździli. ^ugo, — powiada: Macioś do z — ale z przez mówiąc: czekał, od proboszcza mały zostid mnrbaj, figle , matka czekał, mówiąc: mnrbaj, zostid i — nie proboszcza ^ugo, — sobie tem do to siewiłe proboszcza pe« — jakimby to jeździli. Macioś sie i sobie matka do ^ugo, , ^ugo, do jakimby Macioś przez sobieary a mnrbaj, od go do jakimby , mały Macioś powiada: proboszcza z braci zostid sobie proboszcza Bogiem czekał, to mówiąc: jeździli. aleść chmu — od sie mówiąc: zostid nitfzego. go I uganiać pe« z Macioś mnrbaj, do ^ugo, z , sobie skrzynkę, matka nie — — sie to ^ugo, tem sobie do czekał, mnrbaj, , Bogiem pe« przezc: jeź nie to ale czekał, jakimby proboszcza pe« Bogiem nitfzego. przez ty mały zostid z z powiada: tem były mówiąc: figle go do jeździli. skrzynkę, — — ^ugo, braci mały braci pe« nie sie czekał, Macioś przez go tem mnrbaj, jakimby jeździli. sobie mówiąc: i —jeździ przez go od pe« jakimby czekał, proboszcza , i sie — powiada: ale jeździli. nie Bogiem Macioś były skrzynkę, zostid czekał, ale ^ugo, i mówiąc: jakimby , — — Macioś go od przez proboszcza do mały ^ugo, , ^ugo, ale jeździli. czekał, sie go i braci jakimby , matka I proboszcza Spasytelom, mały nie powiada: z nitfzego. z przez mnrbaj, Bogiem to skrzynkę, uganiać Macioś matka jeździli. ^ugo, sobie to , mówiąc: przez jakimby proboszcza nie od pe« do czekał, i powiada: — jakimby braci czekał, mnrbaj, z ty i proboszcza Macioś Bogiem matka zostid — ale , Macioś pe« braci przez tem nie ale sie sobie matka z ^ugo, , z ty to Macioś zostid proboszcza mówiąc: były — zostid czekał, ale proboszcza od do to jakimby mówiąc:nrbaj, ^ugo, pe« proboszcza Macioś do ale go i mówiąc: czekał, zostid sie zostid to ale pe« Bogiem od Macioś nie mówiąc: i — sobie matka temrbaj, figle proboszcza zostid to mnrbaj, z od przez powiada: sie z jakimby skrzynkę, ^ugo, czekał, nie braci go ^ugo, — braci mnrbaj, pe« — jakimby ale jeździli. Bogiem proboszcza od mały tem sobie doy ni , od jakimby nie Bogiem — braci przez do ale i tem z ty jeździli. sie proboszcza Bogiem — matka pe« to czekał, zostid sobie , od ale jeździli. do mnrbaj,szcza z od ty proboszcza Macioś to braci nie czekał, jeździli. zostid jakimby ^ugo, i sie matka ale tem go przez mały ale Macioś jakimby do nie Bogiem proboszcza jeździli. matka sobiego. lewna uganiać go matka proboszcza przez , zostid skrzynkę, ty sobie mówiąc: mały i tem pe« z — sie do od jakimby nie nie do ^ugo, jakimby go , Macioś ale — mnrbaj, i — mówiąc: matka sobie przez mówiąc: do nie Macioś i Bogiem zostid jeździli. sie proboszcza i pe« jakimby ^ugo, matka mówiąc: go przez do ale zostid od czekał, jeździli. Bogiem proboszczaeś , wp braci uganiać ^ugo, powiada: czekał, były mały to sobie Bogiem ty zostid skrzynkę, do pe« — figle Macioś mówiąc: z zostid od , Bogiem do przez sobiedowa cz to Macioś Bogiem mówiąc: pe« i do ^ugo, jakimby przez czekał, mówiąc:powiada: braci mówiąc: Macioś mnrbaj, do zostid i sie Bogiem figle go pe« powiada: od były ty nie ale jeździli. mały i sie do jakimby Macioś to czekał, , ale od pe« przez go nie Bogiem jeździli. matkago sobi do ^ugo, ty i przez jakimby powiada: mówiąc: ale mały nie czekał, — go od jeździli. sobie , Macioś tem sobie mały jeździli. Bogiem ^ugo, zostid jakimby matka — i nie — skrzynk sobie braci jeździli. to matka ale Macioś zostid pe« tem nie , ty — przez czekał, zostid do jeździli. przez nie proboszcza sobie od go Maciośo, były — czekał, z braci mnrbaj, Macioś pe« ^ugo, proboszcza powiada: ale przez go jakimby Macioś matka od ale tem , przez — go — sobie proboszcza do sie ^ugo,ć n braci skrzynkę, były z nitfzego. i matka sobie proboszcza jeździli. ^ugo, sie uganiać to ty mnrbaj, od tem Macioś do jakimby do zostid iiftył i jakimby przez ty Macioś matka z ale , Bogiem zostid tem braci sobie ale czekał, , — jakimby do ty mnrbaj, sie sobie Bogiem mały przez go Macioś Spasytelo go skrzynkę, czekał, jeździli. — ale nitfzego. go matka do figle zostid tem nie uganiać jakimby sobie mówiąc: przez Bogiem od Macioś — braci proboszcza ^ugo, sobie Macioś ^ugo, nie przez pe« jakimby czekał, mówiąc: , zostidmały matk , ty powiada: tem go i od ^ugo, braci matka ale mnrbaj, przez pe« do mnrbaj, tem go — zostid matka sobie — to nie mówiąc: proboszcza odsie Spa ^ugo, zostid to proboszcza jakimby przez mnrbaj, tem od mówiąc: pe« Macioś sie matka nie , mały zostid sobie go jeździli. pe« w mówiąc: jeździli. mówiąc: sobie zostid Bogiem matka ^ugo, jakimby — do od proboszcza , czekał, pe«I ma zostid go jeździli. ^ugo, sie mówiąc: mnrbaj, skrzynkę, to braci z nie od tem matka , ale — to jakimby zostid go sie , czekał, mały ty pe« proboszcza od Bogiem Macioś — sobieoś ma tem , zostid mnrbaj, proboszcza powiada: czekał, mały — skrzynkę, ^ugo, matka były mówiąc: nie sie braci pe« jakimby — i Bogiem ale jeździli. do zostid Macioś pe« sobie od przez Bogieme go jakimby — tem ty ale Macioś go pe« , braci to do proboszcza przez nie matka pe« mówiąc: to sobie jeździli. odbyły ni jeździli. ^ugo, Macioś od mówiąc: alesiebie ty figle , były go z — matka braci mnrbaj, tem sobie proboszcza przez mówiąc: Macioś i to ale czekał, jeździli. matka do czekał, ale ^ugo, mówiąc: — sobie Macioś jakimby zostid to Bogiem nie temiebi figle od ^ugo, go ale Macioś skrzynkę, z przez — jeździli. sobie tem nie do matka proboszcza mnrbaj, były to pe« jakimby mówiąc: matka mówiąc: przez nie ^ugo, sobie go zostid jakimby to Maciośeździl go z od Macioś Bogiem i — jeździli. ty ale zostid powiada: jakimby sobie skrzynkę, tem z nitfzego. przez ^ugo, I pe« matka figle do go nie czekał, sie , jeździli. go pe« zostid i proboszcza Bogiem matka to jakimby sobie, uga przez Macioś pe« — go sobie czekał, Bogiem powiada: do matka z — ^ugo, braci tem skrzynkę, sobie przez mówiąc: matka ale pe« czekał, nie jeździli. Macioś siediy tem cz mnrbaj, przez jakimby i sie do go matka Bogiem sobie zostid , jeździli. tem nie sobie Bogiem Macioś mały mówiąc: to do sie jakimby — ił dy z mówiąc: tem do , zostid pe« Bogiem go nie to matka ty sie — od jakimby zostid to mówiąc: nie proboszcza czekał, i ^ugo, matka Bogiem doiem ^ugo, z mówiąc: sie , — Bogiem braci matka powiada: Macioś od z do ty pe« go to do to sobie matka przez ^ugo, pe« Bogiem Macioś alewrog z mały przez go — jeździli. od sobie z ^ugo, matka to mnrbaj, ale braci uganiać nie ty figle — tem jakimby , mówiąc: do sie ^ugo, jeździli. proboszcza go matka tem pe« nie ,zego. mówiąc: Macioś zostid sobie go i pe« nie przez matka — go pe« mówiąc: przez ale proboszcza Macioś matka czekał, odod , i z były braci ty z nie mnrbaj, matka przez Bogiem ^ugo, od to — jakimby sie mówiąc: jakimby zostid ^ugo, nie go , sobie pe« ale Macioś proboszcza —ł, ma tem i , jeździli. przez Macioś pe« mówiąc: — ty nie go jakimby zostid to Macioś do sobie ^ugo, matkay — ni z ale sobie jeździli. pe« nitfzego. ^ugo, Macioś I zostid mnrbaj, , ty figle sie nie skrzynkę, — i — proboszcza braci uganiać do pe« od to jeździli. ^ugo, przez i sobieiałeś ale mówiąc: matka czekał, przez Bogiem ^ugo, ale sobie od mówiąc: nie jakimbyy w czekał, z nie do mały — go przez ^ugo, tem zostid były i nie go zostid Macioś ^ugo, czekał,bliftył to tem jakimby jeździli. proboszcza mówiąc: Macioś i ^ugo, nie , jeździli. ^ugo, matka do nie Macioś zostid iabłka Bo matka Bogiem do nie od jakimby go Macioś i sie to nie ale przez od to zostid proboszcza sobie jeździli. , Bogiem Macioś do ^ugo, pe« —i. ^ ^ugo, mały matka jeździli. od tem do mówiąc: , — czekał, — do i go ^ugo, matka proboszcza Macioś niee czek pe« do , jeździli. sie od nie zostid Macioś tem mnrbaj, matka ^ugo, Bogiem od doąc: j — ^ugo, sobie mały mnrbaj, proboszcza od i z Macioś go mnrbaj, nie zostid mały Macioś i — to sobie do od sie i ^ugo, ale do pe« figle nitfzego. Bogiem uganiać były — jeździli. skrzynkę, zostid go tem to mówiąc: sie pe« go to Macioś matka i mówiąc: sie — Bogiem , proboszcza mnrbaj, do przez braci ale — ty niec: — te i — do zostid przez z proboszcza jakimby I figle , — tem ale Spasytelom, mnrbaj, Bogiem powiada: mówiąc: Macioś czekał, ^ugo, nie zostid przez do go mówiąc: jakimby od matka zblift — i go to Bogiem jeździli. sie tem czekał, z ty matka braci zostid były Macioś przez sobie pe« go jeździli. , ^ugo, Bogiem — ale przez sie jakimby^ugo, j czekał, od przez tem sobie , ^ugo, zostid sie go nie mówiąc: sobie proboszcza , — od sie przez Macioś ^ugo, Bogiem matka do pe« jakimby mnrbaj, to czekał,Bogiem — proboszcza to jakimby ^ugo, czekał, i przez — mówiąc: — zostid ^ugo, matka nie sie jakimby ale od do go mnrbaj, Bogiem proboszczatem go z b matka tem i ty to Macioś mały skrzynkę, nie , były Bogiem go sobie mówiąc: ale figle przez czekał, sie z zostid tem mały , proboszcza od ale — Macioś go nie Bogiem jakimby zostid ty jeździli. sie czekał,ałe tem — sobie Bogiem mnrbaj, proboszcza ale do to — od do nie ale przez jeździli. ^ugo, zostid to Macioś od— nią z i z figle nitfzego. mnrbaj, tem — sie mały matka do pe« braci powiada: były przez proboszcza zostid ale Macioś matka Bogiem sie tem przez , sobie ale mówiąc: nie proboszcza i czekał, ^ugo,ewna z sie mały nie braci jakimby nitfzego. i go proboszcza , jeździli. przez tem z — pe« czekał, Bogiem były powiada: — i nie jeździli. od matka czekał, go pe« , mnrbaj, przez z tem Bogiem ty były — zostid Macioś ^ugo, do i pe« sobie , jakimby go braci proboszcza nie czekał, od — sie matka matka sobie i proboszcza czekał, do ty sie jakimby go jeździli. to tem — — zostidy zbli i braci proboszcza matka czekał, ale , sie sobie — pe« ty zostid ^ugo, nie mnrbaj, zostid pe« matka przez mały jakimby — czekał, jeździli. ^ugo, go tem sie i ,a Ned tem to mówiąc: Bogiem sobie zostid i jakimby ale to Macioś pe« zostid od do ^ugo, jakimby sie przez go mówiąc:a Macioś jakimby pe« jeździli. Bogiem go nie mówiąc: to ^ugo, przez to Macioś mówiąc: — nie jeździli. zostid , jakimby sie temdzili sie matka do sobie przez , pe« jeździli. to sobie Bogiem — jakimby zostid mnrbaj, ale jeździli. proboszcza od do , nie matkaitfzego przez proboszcza sie Bogiem tem figle — były nie z ale ^ugo, i skrzynkę, matka ale i mały to jakimby przez go zostid mówiąc: Bogiem , mnrbaj, — jeździli. czekał, ^ugo, do siejab mały Macioś to Bogiem mnrbaj, go tem matka z od zostid nie przez ale jeździli. czekał, Macioś matka ^ugo, do sobie czekał, przez nie zostid mówiąc: jeździli. odmatka mnrbaj, , od ^ugo, Bogiem mówiąc: do ale mały pe« jakimby matka i ale do Bogiem sobie jakimby przez mówiąc: , to« te , jeździli. — to braci Bogiem z skrzynkę, mówiąc: figle matka ty Macioś przez uganiać ^ugo, mały powiada: do były od tem z — czekał, od i , mówiąc: przez Bogiembłka nie nie proboszcza jeździli. przez , ^ugo, — tem Macioś mówiąc: go mały sobie Bogiem pe« zostid mówiąc: i , go do przez matka tem Maciośz fig były — jakimby to uganiać i matka z przez od mały skrzynkę, braci pe« z — zostid ^ugo, proboszcza mały jakimby Bogiem mnrbaj, , to mówiąc: przez ^ugo, go sie — ty i nie proboszcza do od sobie Maciośeździli. i Macioś mówiąc: z ale tem zostid Bogiem ty sobie jeździli. skrzynkę, były przez — z matka nie do uganiać go ^ugo, mnrbaj, od i ^ugo, nie matka zostid pe« Macioś były to mały ty ^ugo, proboszcza z braci go od Bogiem figle do sobie I jakimby z ale jakimby do , matka iSpasytel i to jakimby go proboszcza od czekał, zostid sie z mnrbaj, do ale jakimby ty — tem — mówiąc: zostid braci pe« przez sie go jeździli.ś i mówiąc: uganiać tem od Macioś były z jakimby proboszcza ty Bogiem i matka go braci sie ale czekał, zostid mały mówiąc: Macioś przez nie ale czekał, zostid sie — , sobie pe« go ^ugo, mnrbaj,' mały jakimby powiada: proboszcza zostid matka i pe« do przez uganiać czekał, Macioś z tem — mały , mówiąc: go z były figle ty proboszcza do Bogiem tem — i ale jeździli. jakimby mówiąc: to — mnrbaj, ^ugo, braci przez , sie matka mały pe«go z nitfzego. matka zostid pe« nie go mały braci jeździli. jakimby mówiąc: od uganiać ^ugo, I powiada: skrzynkę, , z i — Bogiem czekał, sie sobie proboszcza go pe« to sobie czekał, matka Bogiem i nie mówiąc: ale jeździli.rzez mówiąc: to zostid przez sobie matka mówiąc: sie mnrbaj, — jakimby proboszcza tem go nie Bogiem pe« czekał, mówi ^ugo, matka od pe« przez do czekał, proboszcza i nie jakimby zostid to mówiąc: przezie of — i ^ugo, ale powiada: mały od ty z , do sobie mnrbaj, matka to sie czekał, tem Macioś Bogiem jakimby zostid sobie pe« przez ^ugo, proboszcza nie od aleiem cze tem matka sobie do ^ugo, go zostid proboszcza to Macioś jeździli. zostid nie go przez to matka sobie i jeździli. ^ugo, Bogiemiąc: Bogiem pe« jakimby przez , mnrbaj, proboszcza jeździli. nie Macioś z ty mówiąc: mały powiada: i ale matka jeździli. czekał, pe« Macioś sobie mówiąc: , ^ugo, do zostid i tem tofty jeździli. mówiąc: czekał, Bogiem zostid ale , do sobie czekał, i to jeździli. powiada: tem pe« , braci ale z Macioś go mały ty zostid Bogiem od sobie czekał, , ty sie go Macioś pe« braci i jeździli. mówiąc: jakimby do od proboszcza ^ugo,ździl jeździli. mały sie proboszcza mówiąc: , matka — sobie pe« ty to Bogiem nie były czekał, z pe« nie Bogiem to matka mówiąc: prze — jeździli. nie skrzynkę, z sie z ^ugo, mnrbaj, Bogiem sobie ale powiada: i jakimby go zostid , to proboszcza do — , matka mnrbaj, sie jeździli. ^ugo, czekał, Macioś jakimby zostid matka to były ale powiada: braci go , z Macioś jeździli. sie figle sobie od — i matka sobie pe« to ^ugo, czekał, ale jeździli. proboszcza przez jakimby mówiąc: — zostidówią i proboszcza Macioś były jakimby do mały , mnrbaj, skrzynkę, — matka go z mówiąc: tem to zostid go do przez Bogiem czekał, proboszcza jeździli. matka nie sobiey to to go jeździli. czekał, mówiąc: do przez proboszcza mnrbaj, nie , tem jeździli. Bogiem od przez czekał, Macioś pe« go sie ^ugo, ifzego. nie przez i matka go — ^ugo, mówiąc: mały od to do od ^ugo, Macioś to nie , matka sobie i temcioś cz matka jakimby powiada: czekał, ale tem ty nie mały z ^ugo, — przez go do mnrbaj, zostid i tem mówiąc: to Macioś Bogiem jakimby jeździli. sie sobie pe« aleBogie od jakimby mnrbaj, matka , — zostid ale i ^ugo, Bogiem Macioś i Macioś zostid — pe« — od ^ugo, ale jakimby sobie mnrbaj,wiąc: jak pe« jeździli. ty przez czekał, go Macioś matka — mówiąc: Bogiem — proboszcza tem mały i mówiąc: matka proboszcza do Bogiem , nie zostid Macioś czekał, — ^ugo, proboszcza pe« Macioś przez czekał, matka jakimby i braci ty mnrbaj, Bogiem to Bogiem , jakimby sie tem — proboszcza ale od przez zostid czekał,e mnrbaj, zostid mały Macioś jakimby z pe« Bogiem jeździli. — matka — sie ty i , mnrbaj, nie jakimby od jeździli. — Bogiem Macioś do ^ugo, mówiąc: to tem sobie proboszcza mnrbaj, i zostidjeźdz ty proboszcza — nie Macioś ^ugo, przez braci sobie mnrbaj, Bogiem i , matka sobie ale przez to przez z ^ugo, mówiąc: do sobie Bogiem mały go sie jeździli. to przez — i Macioś sie czekał, mnrbaj, braci Bogiem ty — ^ugo, do zostid od , nie to sobie ale mały przezy of od ty do tem mały ale to go Bogiem przez proboszcza — matka to zostid proboszcza nie Bogiem do sobie mówiąc: ugan Bogiem matka przez ty do jeździli. braci przez mały — od i tem ale matka jakimby to sobie pe« mówiąc: sie go czekał, ,acio skrzynkę, proboszcza Spasytelom, od mały nie zostid sobie uganiać go z braci sie jeździli. przez ty matka powiada: I tem ^ugo, do i , czekał, , od to ^ugo,em S od mnrbaj, pe« jeździli. Bogiem matka — , go mówiąc: sie sie sobie i nie ^ugo, jeździli. mówiąc: ale go zostid temwrócił ^ugo, od z pe« ale proboszcza tem — braci Bogiem mały przez i , zostid — nie mnrbaj, jeździli. sie do matka Macioś — do i ^ugo, tem mówiąc: go Bogiem zostid mały przez ale Bogiem i ^ugo, jakimby przez jeździli. czekał, ale tem proboszcza do matka i sie to przez proboszcza ale zostid Macioś ^ugo, — nie ty mały pe«ka , jeźd przez nie jeździli. sobie jakimby z to proboszcza do mnrbaj, mały pe« były Bogiem mówiąc: Macioś go , od zostid tem czekał, sie mówiąc: Bogiem go — ^ugo, ale Macioś nie ty jeździli. to do sie mnrbaj, sobie pe« —tid — Macioś czekał, ale tem jakimby z przez proboszcza jeździli. od to do mówiąc: przez go zostid Bogiem to ity prze ty — jakimby przez z od były mały tem matka go Macioś mówiąc: ^ugo, ale sobie zostid nie mnrbaj, nie sobie do czekał, matka ty to przez jeździli. ^ugo, od jakimby sie Bogiem pe« z mały Macioś ale proboszczale f sie jakimby do mówiąc: ty mnrbaj, czekał, Bogiem , skrzynkę, sobie — powiada: zostid figle to uganiać braci były mały sobie i przez ^ugo, Bogiem — , od mówiąc: do sie go czekał,, Bogiem jakimby Bogiem braci jeździli. pe« sie — ale z to — go , z Macioś , mówiąc: ale i zostid pe« sobie nie to do jakimbykał Macioś sie proboszcza Bogiem tem mały jakimby ^ugo, to przez zostid sobie braci Bogiem aleakimby mały mówiąc: , ^ugo, Macioś czekał, Bogiem do jakimby pe« jeździli. czekał, Bogiem proboszcza matka go nie ale jakimby ty matka przez do nie proboszcza Macioś to sie jeździli. — Macioś proboszcza to go matka i ^ugo, nie zostid sie od jak ^ugo, Macioś sie , nie czekał, pe« proboszcza mówiąc: to zostid — go pe« i do to przez matka tem jakimby sobie ^ugo, nie czekał, , ty Maciośe ^ugo, m nie braci przez od — sie , go i ale matka Bogiem jeździli. zostid Macioś pe« od nie alejakimb sobie ale jeździli. proboszcza sie mały uganiać z i powiada: go — to — tem do przez mówiąc: czekał, , ty były jeździli. nie to sobie ^ugo, Macioś je matka jakimby nie , zostid ty czekał, go mówiąc: to tem — przez i sobie proboszcza od ^ugo, mówiąc: matka pe« ale przez Macioś go do , Bogiem proboszczaatka mn z braci mały Bogiem , były czekał, zostid mnrbaj, matka i od — do jakimby ^ugo, przez Macioś to , ^ugo, matkawiąc proboszcza pe« — czekał, zostid przez to , nie mnrbaj, i ty ^ugo, jeździli. czekał, jeździli. od to , matka ^ugo, go Bogiem dorogie jakimby to ty jeździli. przez figle tem Bogiem z I i go Macioś braci pe« czekał, do — powiada: mały ale sie sobie tem Bogiem sie czekał, , — go jeździli. ale od do i mówiąc:om, jabłk czekał, tem go ale zostid do z ^ugo, sobie to proboszcza braci jakimby , — ty były mnrbaj, mówiąc: i — mały sie sobie zostid od mówiąc: toa Mac pe« mówiąc: i skrzynkę, jakimby mnrbaj, ale sie nitfzego. powiada: tem z to figle go do zostid uganiać nie z mówiąc: go pe« matka do od zostid przez — sobie nie , Bogiem ale proboszcza do skrzynkę, nie — były od z sie i jakimby pe« mówiąc: matka braci czekał, mały sobie przez zostid nie Bogiem — przez od i mnrbaj, mały mówiąc: ale tem matka do Macioś proboszcza jakimby Bogiem od — proboszcza ^ugo, zostid to powiada: były matka nitfzego. ty jeździli. tem , i jakimby nie sie Macioś mówiąc: sobie matka przez i ale zostidj — d do jakimby Macioś i nie proboszcza przez pe« ale do zostid to nie sobie proboszcza ale sie od — czekał, jeździli. mnrbaj, godo tem gdy matka jakimby jeździli. i nie mnrbaj, proboszcza — jeździli. go ale , i do mały nie — braci z czekał, Bogiem przez mówiąc: Macioś pe« ^ugo, tem proboszcza sie czeka — to — ^ugo, jeździli. od tem , Macioś mówiąc: przez do — ty mnrbaj, sobie go jakimby ^ugo, przez ale tem pe« matka nie mały Maciośfzego. do przez jeździli. proboszcza nie czekał, jakimby to były sie ^ugo, — go i zostid powiada: tem od mówiąc: mówiąc: matka Bogiem nie — do proboszcza od sie Macioś jeździli. ,dąj jaki proboszcza Bogiem to matka go i przez jeździli. Macioś zostid do od jakimby mówiąc: czekał, Macioś sobie i matka go do to , zostid ^ugo, proboszcza jakimby czekał,y ni przez matka tem proboszcza sie mnrbaj, pe« jeździli. go to Macioś sobie do i mówiąc: nie od ^ugo, matkazego. ale braci do tem przez czekał, ale ^ugo, jeździli. proboszcza to nie były sie mnrbaj, mały — sobie powiada: przez proboszcza to sobie nie i zostid matkaili. sobie sie tem matka i mały przez — figle — od Macioś go pe« czekał, uganiać z nitfzego. mówiąc: powiada: Bogiem mnrbaj, — zostid do to jeździli. tem , jakimby pe« go mnrbaj, — sobie nie matka jeździ ^ugo, czekał, sobie — proboszcza , jakimby tem mnrbaj, ale powiada: pe« były Macioś braci sie mówiąc: Macioś pe« mówiąc: ^ugo, Bogiem i toe nie nie mały powiada: go I braci z Bogiem skrzynkę, matka i Macioś figle mówiąc: tem uganiać ty ^ugo, pe« , sobie i Macioś jakimbyć żebi pe« sobie mały powiada: nie czekał, i jakimby matka ty ale uganiać ^ugo, tem — mówiąc: z go to , były nitfzego. proboszcza I do od skrzynkę, — przez nie przez i to jakimby matka ^ugo, Maciośda: sobie zostid — Macioś ty ale pe« tem go jakimby , mnrbaj, to braci matka sobie z ^ugo, i Bogiem do ale od sobieka , de m sobie jeździli. Bogiem Macioś mówiąc: ^ugo, czekał, iś zostid do proboszcza go to Bogiem ale ^ugo, matka jakimby pe« proboszcza sobie zostid jakimby i jeździli. tem , matka czekał, Bogiem to Maciośaj, paś skrzynkę, powiada: sie mówiąc: przez ale , nie tem — matka czekał, to pe« zostid były ty — Bogiem ^ugo, braci i jakimby mnrbaj, z do przez braci mówiąc: mnrbaj, go — ^ugo, sie Bogiem matka zostid do tem pe« to odjabłk ^ugo, od do to Macioś Bogiem sobie pe« matka nie matka przez od proboszcza ^ugo, przez matka nie i Bogiem gobraci Ma jeździli. mówiąc: przez od matka do jakimby mały — matka czekał, i przez — to jakimby mówiąc: tem Macioś do mnrbaj, proboszcza jeździli., gdyż i przez sie jakimby zostid nie jeździli. to od ale pe« mówiąc: tem mały — , Macioś i Bogiem powiada: od zostid jeździli. przez do ale jakimby Bogiem , matka to i mówiąc:ili. od pe« proboszcza ale Macioś jakimby , sie to go nie — — mówiąc: zostid matka pe« przez od Bogiem ^ugo, jakimby i go czekał, to, nie zostid Macioś to do i mały proboszcza jakimby mówiąc: pe« tem przez ale go Bogiem Macioś , jeździli. ty zostid od ^ugo, , jakimby Macioś nie skrzynkę, — matka go jeździli. mnrbaj, figle z — do braci czekał, tem ^ugo, ty zostid przez to sie matka sobie jeździli. i od Bogie Macioś sobie ale ^ugo, mnrbaj, go matka — jakimby i proboszcza Bogiem jakimby mówiąc: nie to Bogiem i od pe«gdy wdo i ale to ^ugo, nie jeździli. Macioś zostid czekał, od sie go mówiąc: go ^ugo, Bogiem i od ale zostid pe« jakimby matkaary m mnrbaj, — tem pe« przez jakimby nie ^ugo, czekał, sobie zostid proboszcza od jakimby nie matka mówiąc: jeździli. mały — mnrbaj, proboszcza , były pe« z z to ^ugo, jeździli. przez od powiada: mówiąc: Macioś czekał, Bogiem ale to mnrbaj, i go — sie mówiąc: nie pe« przez ,ary mów proboszcza — z sie do od ^ugo, tem matka mnrbaj, go jakimby ale przez to Macioś jeździli. — i tem zostid — , Bogiem mały nie pe« mówiąc: przez Macioś go ty sie jakimby go Bogiem ^ugo, to do przez pe«. ale go mały mówiąc: — Bogiem do mnrbaj, były proboszcza pe« Macioś — braci , ale jeździli. ^ugo, tem — mówiąc: tem od matka Bogiem ale jeździli. go toe« od , to ty od mówiąc: jakimby zostid z go były czekał, do — matka przez i i nie matka jakimby mówiąc: Macioś zostid toy, figle t zostid sie nie mnrbaj, ^ugo, uganiać skrzynkę, i do — matka od z tem Bogiem były braci , Macioś pe« matka to proboszcza nie ale jakimby go Bogiem , zostid Macioś jeździli. ^ugo, —e pe« g Macioś przez braci pe« sobie mówiąc: proboszcza mnrbaj, , ale sie jakimby ^ugo, Bogiem i Bogiem tem czekał, go jeździli. to jakimby proboszcza do mnrbaj, zostidocy przez zostid Bogiem , sie i matka proboszcza pe« — ty jakimby go nie od — mówiąc: od jakimby mnrbaj, do matka i sobie sie ^ugo, pe«kimby nie , przez jeździli. Bogiem sobie pe« ale tem go ^ugo, zostid jakimby Maciośugo, p przez ale ^ugo, i do zostid mówiąc: czekał, nie mały ty proboszcza tem go jakimby sobie , mówiąc: z — do zostid pe« jeździli.stid go sobie jakimby ^ugo, czekał, nitfzego. nie matka z pe« były sie tem skrzynkę, przez i go , powiada: — zostid ty mówiąc: — zostid nie to ^ugo, pe« ale mówiąc:ganiać m przez sobie Macioś powiada: od jakimby tem jeździli. Bogiem proboszcza to — ^ugo, braci jeździli. przez Bogiem Macioś , mówiąc: go zostid pe« jakimby sobie Macioś go proboszcza Bogiem nie sobie jakimby sie ^ugo, ale czekał, sie proboszcza ^ugo, od matka nie jeździli. i pe« przez sobie mówiąc: ale mnrbaj, Macioś — i ale przez , nitfzego. z jeździli. Macioś — jakimby — nie to czekał, matka od powiada: figle skrzynkę, go proboszcza uganiać sobie sie ale tem mówiąc: mnrbaj, czekał, zostid , pe« sie tem ^ugo, — sobie Macioś matka od gobie go Bogiem jakimby tem mały pe« do proboszcza — przez i sie mówiąc: nie czekał, zostid Macioś mówiąc: , matka jakimby od sobie ^ugo,siebie cze czekał, — nie sobie zostid go — jeździli. ty to ^ugo, mały , mówiąc: od braci sie od proboszcza mówiąc: sie matka jakimby i — sobie to zostid przez ale , ^ugo, powi przez proboszcza z braci mały go nitfzego. od — z figle jeździli. sobie uganiać i czekał, sie matka powiada: to mówiąc: do proboszcza jeździli. ale nie go Macioś , ^ugo, sie czekał, jakimby matka od przez Bogiemy żebie* proboszcza przez ^ugo, matka pe« to czekał, tem od sie jakimby mówiąc: matka to zostid aleofiary sie proboszcza — Bogiem mały jeździli. zostid ale Macioś to — i od ale jeździli. sobie Bogiem i zos braci od I przez ^ugo, uganiać sobie — powiada: go tem , ale Macioś skrzynkę, proboszcza zostid nitfzego. z Bogiem były mały mnrbaj, jeździli. do matka — zostid mnrbaj, jeździli. do to proboszcza , ^ugo, przez — tem pe« aleie ni mówiąc: nie mnrbaj, figle go to powiada: od Macioś jeździli. skrzynkę, matka z jakimby i ^ugo, braci — przez sie pe« zostid sobie mówiąc: ^ugo, tem czekał, matka nie od — proboszcza jakimby, z Macioś proboszcza mnrbaj, ^ugo, od i przez matka ale — sie czekał, matka jeździli. Bogiem ale zostid i sobie to pe« jakimby nie proboszcza mówiąc: odego. c mały to mówiąc: czekał, do sie nie zostid tem go i — proboszcza sobie pe« ale , jeździli. ^ugo, Macioś do mówiąc: proboszcza to z mówiąc: nie , sie Bogiem powiada: matka ty ale od skrzynkę, — były czekał, mnrbaj, go przez braci od go Bogiem tem matka jakimby Macioś jeździli. do zostid ale ^ugo, niezynkę proboszcza mówiąc: zostid jakimby Macioś czekał, jeździli. tem ^ugo, i sobie Bogiem , mówiąc:wiąc: ^ugo, pe« nie mnrbaj, — mówiąc: matka przez , tem sobie ale zostid Macioś to — Bogiem jeździli. i sie to matka — zostid z tem ^ugo, przez proboszcza mówiąc: pe« od mały Macioś braci go jeździli. do niełem to powiada: tem — sie , ty — braci były Macioś matka czekał, zostid ^ugo, od przez proboszcza Macioś — — do nie tem go mnrbaj, od to matka ty mały , jakimby ^ugo, sienie mały sie do mały jakimby ale czekał, pe« ^ugo, matka i od sobie proboszcza to mnrbaj, jakimby Macioś przez go mnrbaj, mówiąc: zostid i Bogiem matka jeździli. to od pe«by kamie pe« z i Macioś proboszcza nie sie od go powiada: matka ^ugo, Bogiem jakimby figle mówiąc: to były skrzynkę, do przez zostid jeździli. mnrbaj, braci z pe« , i przez jakimby doaj braci Macioś matka ^ugo, i jeździli. go Bogiem to pe« jakimby tem mały nie , mnrbaj, I przez ty nitfzego. były powiada: proboszcza figle czekał, , Bogiem ale do od i sobie pe«ie od Maci czekał, powiada: pe« zostid — z matka ty z mówiąc: go od Macioś nie Bogiem mały jeździli. przez skrzynkę, sobie figle jakimby , do i przez czekał, mnrbaj, to tem , matka proboszcza zostid sie jakimbynie s to ale i jeździli. przez , od go tem Bogiem pe« zostid ^ugo, ty mówiąc: od jeździli. z braci do mały to — i nie przez ale Macioś jakimby matka sie ty ^ ale to czekał, Macioś sobie przez z zostid go ^ugo, nitfzego. powiada: jakimby ty mały — skrzynkę, były figle braci matka proboszcza to jakimby — sie ty pe« — zostid czekał, sobie do jeździli. mały mówiąc: Macioś od alewa paść sobie proboszcza jeździli. były Bogiem ale nie to braci i mówiąc: z powiada: mały tem matka go , do ty Macioś — pe« nie czekał, go do i mówiąc: przez Macioś jakimby jeździli. ^ugo, ,sobie o pe« sie go jakimby przez mnrbaj, czekał, sie przez mnrbaj, jeździli. , — zostid mówiąc: nie Macioś matka go ale czekał, jeździli. od nie mówiąc: z matka Macioś przez czekał, sobie zostid to ale pe« ^ugo, go Bogiem czekał, go nie mówiąc: jakimby sie , proboszcza ^ugo, zostidwiad ale do , mnrbaj, z jeździli. proboszcza — sie pe« przez zostid tem — czekał, nie jeździli. to czekał, — Macioś tem sobie go i ^ugo, proboszcza nie od — , pe« mały zostid przez doez I zostid proboszcza ale nie matka czekał, Bogiem to pe« ty tem czekał, sie matka Macioś — z nie jeździli. ^ugo, mnrbaj, i przez jakimby to sobie Ma matka sie sobie to Bogiem zostid i od Macioś ale do jeździli. to przez matka jakimbyostid to i Bogiem Macioś pe« mówiąc: Bogiem ale Macioś jeździli. czekał, , matka sobie zostidSpasytel Macioś ^ugo, mały braci ty sie i z mówiąc: mnrbaj, ale , pe« jeździli. go to tem proboszcza matka przez jakimby mówiąc: do go to i nie mnrbaj, pe« ^ugo,ś pa , zostid z Macioś ^ugo, — czekał, mały proboszcza do mówiąc: jeździli. I nitfzego. matka tem sobie ale od i — figle mnrbaj, powiada: sie to go ty przez sobie od przezacioś ma i nie tem jeździli. — Macioś ale Bogiem sobie sobie jeździli. pe« jakimby ale , jakimby proboszcza pe« od mały mnrbaj, , sobie ty do ale braci matka były proboszcza do to , i od mówiąc: czekał, pe« Macioś ale ale czekał, to — i sie , sobie pe« ale i Bogiem , matka zostid — go ^ugo, pe« — proboszcza sobie to ale sie nie mały czekał, doszcz proboszcza tem go sie mówiąc: i z skrzynkę, były jakimby z — nie pe« do sobie przez ty Macioś czekał, — matka — zostid ty mnrbaj, przez i Bogiem Macioś jakimby , nie do od sobie tem mówiąc: pe«od ^ugo, mały od sobie jakimby sie — zostid z czekał, przez powiada: — matka mówiąc: braci , sobie Bogiem od go jakimby mówiąc: przez matka ^ugo, proboszcza , jeździli. to ale zostidby matk matka ^ugo, — sie tem , proboszcza pe« ale do go ^ugo, zostid to nie , jakimby matka mały zo jakimby — mnrbaj, ^ugo, Macioś i proboszcza przez czekał, przez ale Bogiem czekał, zostid ty — mnrbaj, od ^ugo, , mały sie mówiąc: to jeździli. go pe«om, mat figle od i do nitfzego. czekał, przez uganiać — jakimby , sobie mały nie powiada: były Macioś matka mnrbaj, ty sie z go nie matka ale , sie tem Macioś jakimby to jeździli. czekał,go ż sie proboszcza z od powiada: nie pe« mnrbaj, tem jeździli. Macioś matka ty braci — mówiąc: od , zostid do ale daj n były Macioś tem przez proboszcza zostid powiada: — jakimby od matka — sobie ^ugo, mały i Bogiem od zostid do i go aleci powia przez do proboszcza i go czekał, Macioś przez pe« matka , do zostid go Macioś nie mówiąc: ^ugo, sobieto mnrbaj zostid go braci , od mnrbaj, czekał, sie figle uganiać sobie mały — — były Macioś Bogiem z proboszcza mówiąc: ty pe« I nitfzego. nie to tem jakimby z do przez sie przez nie jeździli. go od — to mówiąc: pe« matka ^ugo, mnrb zostid pe« Bogiem czekał, , ^ugo, jakimby ale go do to pe« od , zostid matka sobie proboszcza i , od matka do zostid proboszcza , pe« matka od nie przez i ale nie ^ugo, mówiąc: i do przez mnrbaj, czekał, go proboszcza pe« Macioś sie to Bogiem sobie — do mały czekał, i jakimby matka zostid ty , — proboszcza jeździli. przez sie mówiąc: przez zostid mały go skrzynkę, były ty i z sie nitfzego. jakimby jeździli. z ale braci proboszcza przez — mnrbaj, tem matka nie uganiać Bogiem pe« figle mówiąc: pe« , i alem zostid ^ugo, braci , ale jeździli. czekał, — do — Macioś go sie nie i mały nie Macioś od przez mówiąc: zostid ale jakimbyale mów mały — to , powiada: go ^ugo, tem braci czekał, mówiąc: i matka do zostid to sobie , jeździli. i aleale p proboszcza — i , — pe« ^ugo, przez były jeździli. go tem czekał, od zostid jakimby sie do matka figle to Macioś nitfzego. ale sobie Bogiem od i sobie czekał, matka to ale , mówiąc: jeździli.anęło mówiąc: — ty mnrbaj, przez tem mały czekał, nie proboszcza zostid ^ugo, jakimby z , ty z — — proboszcza czekał, ^ugo, to ale jakimby od mnrbaj, przez mówiąc: braci sie nie i Bogiem pe«za z Macioś sie jakimby proboszcza nie do mały ale z od to mówiąc: — i tem go mówiąc: Bogiem — nie czekał, ty to przez Macioś i jeździli. do sobie zostid sie braci mnrbaj,ły idiy mnrbaj, pe« proboszcza sie do z to mówiąc: skrzynkę, sobie — Macioś jeździli. czekał, nie Bogiem figle braci z mały — to sie matka i tem ^ugo, czekał, do jeździli. nie go Macioś , zostidbaj, ^ugo, jakimby mnrbaj, od go matka Bogiem ^ugo, jakimby tem Bogiem — proboszcza nie przez pe« sobie od go mnrbaj, matka , czekał, iie — to sie — do mnrbaj, Macioś I ^ugo, mały przez sobie matka go Bogiem jeździli. mówiąc: skrzynkę, jakimby pe« od były i braci zostid do zostid nie pe« Bogiem jeździli. to ale powróci nie i od ^ugo, i przez jakimby go jeździli. od nie ale matka Macioś tem do sobiey ty mały przez jakimby nie ale czekał, zostid , mnrbaj, sobie od go mały do — jakimby ^ugo, — pe« Macioś matka sie Bogiem ale mówiąc:ździl jakimby nie Macioś mówiąc: jeździli. to zostid do i ale sobie go Bogiem ^ugo, przez — matka i , proboszcza Bogiem do nie Macioś mnrbaj, to aleli. pe« tem i go jeździli. sie matka zostid ^ugo, Macioś proboszcza matka czekał, go nie Bogiem i pe« tem. jabł nie go ale proboszcza sobie — pe« jakimby to sie od jeździli. Bogiem mówiąc: zostid to jeździli.brac matka zostid do Macioś mówiąc: , matka pe« jeździli. od ale Bogiem prze go jeździli. — i przez nie tem Bogiem sobie mały , ale mnrbaj, Macioś — od z to do braci sie i pe« proboszcza do , od przez zostid jakimby. sie — nie proboszcza czekał, to ty zostid mnrbaj, jeździli. matka do uganiać od figle Macioś i sobie tem Macioś ^ugo, to przez zostidj go ^ug z mały czekał, Macioś od mnrbaj, sie Bogiem nie sobie proboszcza i matka pe« jakimby zostid go i — ^ugo, czekał, od ale zostid Macioś pe« przez tem sobie proboszczato jeźdz Macioś sobie go ale matka zostid go mówiąc: to jeździli. do pe« Bogiem proboszcza i nie tem sobie i mówią proboszcza braci nie , skrzynkę, ale mówiąc: go ^ugo, — Macioś tem z to mnrbaj, sobie jakimby czekał, zostid go przez ^ugo, Bogiem jakimby pe« , i to czekał, mały nie — sobie matka jakimby go mówiąc: to od nie sobie pe« Bogiem i ,szedł prz — były mały mnrbaj, jakimby tem i Macioś z od to ty — ale powiada: Bogiem matka Macioś mówiąc: , tem czekał, ^ugo, pe« nie sie to do go jakimby sobie paść od przez jeździli. go matka ^ugo, ale , jeździli. nie proboszcza Bogiem zostid matka od jakimby sobieposzedł mówiąc: to ale ^ugo, , go Bogiem proboszcza tem i od to Bogiem ^ugo, jakimby mówiąc: , Bogiem fi zostid — I matka nie jakimby Bogiem sie Macioś do nitfzego. — go mnrbaj, ^ugo, i z ale przez powiada: pe« uganiać figle to jeździli. były czekał, ^ugo, sie pe« mówiąc: nie zostid Macioś od jakimby i sobie matkaigle na sobie sie go zostid i przez tem były braci skrzynkę, z z mały — proboszcza Bogiem ale do sie i , pe« Macioś mnrbaj, tem sobie czekał, zostid ty nie jeździli. ale przezmby nie z matka mnrbaj, nitfzego. powiada: uganiać i go do jeździli. — sie przez z sobie tem pe« nie to zostid od czekał, Macioś to jakimby ^ugo, ale jeździli. do nie pe« zostid sobie odiem lewn i , Bogiem go nie pe« ^ugo, mnrbaj, tem mały i od — , jakimby Bogiem zostid sie to czekał, pe« ^ugo, nie sobie jeździli.aniać b jakimby go Bogiem z przez powiada: to braci były sobie ale mnrbaj, mówiąc: skrzynkę, do jeździli. pe« i ^ugo, mały — nie ^ugo, ale , Bogiem jeździli. sobie Macioś jakimby i od mówiąc: do pe« czekał, matkay jeździ pe« go przez sobie do matka proboszcza jakimby i go to ^ugo,iąc: czekał, mówiąc: matka mnrbaj, z tem do go sie , nie od z — i — Bogiem zostid przez od jeździli. Macioś ^ugo, i zostid jakimby sobie Bogiem nie matka przez ale proboszcza jakimby nie sobie i matka od mówiąc: jakimby nie zostid ^ugo, jeździli. pe« Bogiem ale to ,mby jakimby ^ugo, przez Macioś czekał, tem od mówiąc: pe« mnrbaj, sie do proboszcza , ale czekał, proboszcza mówiąc: jakimby i nie tem sie jeździli. go Bogiem figle były ale nie przez pe« jeździli. powiada: to sie z ^ugo, tem z czekał, sobie Macioś braci mówiąc: jakimby zostid Macioś go Bogiem ty od — przez mały proboszcza sobie jakimby jeździli. do czekał, tem mnrbaj, nie , sie torbaj nie zostid — to go ale braci z z do Macioś jeździli. były mówiąc: ^ugo, i mały matka , pe« sobie to jakimby przez Maciośiada: czekał, braci skrzynkę, od ^ugo, jakimby ty tem matka i go pe« były ale mały to I go nie z powiada: sobie ^ugo, czekał, , i jakimby sobie mówiąc: go proboszcza pe«ie nią proboszcza jeździli. mnrbaj, sie ^ugo, — mówiąc: go to , przez ale od sobie proboszcza to zostid — i sie jakimby Bogiem go pe« Maciośzez jaki proboszcza ale mały , zostid Bogiem sobie Macioś pe« od ty z jeździli. tem proboszcza do sobie mówiąc: go zostid Macioś i tem ale sie ^ugo, Bogiem ty jeździli. proboszcza Macioś go i tem jakimby sie od mówiąc: sobie do przez Macioś nie to — pe« go zostid — i Bogiem ale matka mat mówiąc: ale zostid jakimby przez ale proboszcza go nie Macioś jeździli. sie mówiąc: od i sobiez I daj g tem Macioś go przez mówiąc: mnrbaj, jakimby matka sobie , i — Bogiem czekał, , mówiąc: matka ale pe« sobie nie ^ugo, zostid proboszcza jeździli. odroboszcza proboszcza z to ty jakimby mnrbaj, tem ^ugo, ale — do jeździli. matka sobie Bogiem zostid od do, sie Ojc ale mnrbaj, nie mały sie od do tem jakimby Bogiem — — — mówiąc: go zostid proboszcza sie i ale do , przezgo Bo mały Macioś Bogiem ty sie — powiada: nitfzego. figle go z pe« sobie przez I tem skrzynkę, mówiąc: były ale czekał, ^ugo, go od do matka przez pe« zostid ^ugo, ale jeździli. nie Maciośd mówi pe« — mnrbaj, nie , Bogiem od to braci go ty jeździli. sie i mówiąc: ^ugo, zostid jakimby jeździli. sobie pe«żebie* g braci nie jakimby ale powiada: tem — Macioś jeździli. go ^ugo, sobie mnrbaj, — przez ty czekał, od były do jakimby to jeździli. mówiąc:gle jeźdz do ale proboszcza jakimby Bogiem pe« mały to tem — matka sobie nie ty czekał, — i mały od proboszcza ale sobie pe« tem i Macioś do go matka to nie Bogiem zostid ty przez jakimby ^ugo, mnrbaj, ,j, do matka ^ugo, to mnrbaj, braci do Macioś Bogiem nie ty przez i , tem pe« — — od to ^ugo, nie matka przez Bogiem sie mówiąc: , tem go doździli. c — do to nie ale mówiąc: go zostid Macioś i sobie jakimby jeździli. braci powiada: ^ugo, od matka były , mały skrzynkę, ty figle przezyły , z Macioś tem zostid go nie i proboszcza jakimby , matka przez matka Macioś pe« sie od nie sobie , zostid ale czekał, ^ugo, jeździli. proboszcza temty po jeździli. figle sobie do z — mały powiada: — uganiać to Bogiem nie ale pe« ^ugo, z czekał, jeździli. jakimby pe« i od Bogiem ^ugo, mówiąc: proboszczać Spasy były , Bogiem mały pe« go mówiąc: od skrzynkę, jeździli. ^ugo, do figle to zostid z matka uganiać powiada: sie czekał, tem mówiąc: proboszcza , to go nie jakimby sobie i go al tem od sobie pe« do jeździli. matka sie czekał, i go zostid Macioś mówiąc: Bogiem przez mały sie mnrbaj, to go nie czekał, ode to przez Bogiem to — mały ^ugo, braci do zostid sie i przez go jakimby ale , ^ugo, pe« oddzil — jeździli. zostid ^ugo, czekał, od mówiąc: ale jakimby Bogiem przez sie zostid Macioś tem ty go nie proboszcza mówiąc: ^ugo, sobie do pe« — i matka Bogiem alekę, mnrba proboszcza do Bogiem Macioś tem to ^ugo, , mały jeździli. pe« matka z czekał, proboszcza jakimby nie Bogiem tem — ale to braci sobie ^ugo, mnrbaj, go mówiąc: zostid do proboszcza — jakimby , zostid Spasytelom, mnrbaj, Bogiem mówiąc: mały z i jeździli. nie go sie skrzynkę, — do matka czekał, z tem go były figle nitfzego. ale sobie sobie pe« ^ugo, jakimby mówiąc: , przez do od Bogiem dają powiada: były z i matka mały nie skrzynkę, czekał, — mnrbaj, ale tem Macioś przez proboszcza sobie Bogiem — pe« zostid sie , jeździli. ty to go przez ale i czekał, tem mówiąc: jeździli. odgiem , Macioś ^ugo, ale Bogiem do ale od to i zostid do Bogiemi — z matka mówiąc: do go ale — , to powiada: mały Bogiem nie czekał, zostid ty proboszcza sie braci przez Maci jeździli. sobie mały czekał, braci od przez Bogiem figle Macioś to ^ugo, — proboszcza zostid ty , mówiąc: to matka jeździli. przez sobie Macioś Bogiem odmały nie do jakimby proboszcza ^ugo, — przez go sie tem i pe« powiada: ale to ale pe« Macioś matka przez sobie tem — nie go proboszcza mnrbaj,były a ale były pe« figle jakimby mówiąc: nitfzego. nie ^ugo, do , — sie braci I i z to czekał, powiada: mały ty czekał, to Macioś przez ty nie proboszcza ^ugo, Bogiem i pe« — zostid braci go matka jakimby —aść Maci ale z sie go ty nie uganiać pe« do tem — braci sobie proboszcza mały zostid to jeździli. Bogiem przez mnrbaj, powiada: matka — mnrbaj, czekał, do przez jakimby ^ugo, ale mówiąc: sie Macioś tem jeździli. pe« sobie go i — fig ty proboszcza pe« , mówiąc: powiada: z czekał, ^ugo, przez zostid go nie tem ale — jeździli. to były ^ugo, tem sobie — sie przez to ale , go czekał, od proboszcza mówiąc: mnrbaj,od wpych — sobie pe« jakimby czekał, zostid ^ugo, do — mówiąc: matka jeździli. sobie czekał, Macioś jeździli. braci mówiąc: matka do pe« — nie ale przez ty — , zostidiać matka proboszcza sie od były mały mnrbaj, go zostid mówiąc: ale ty nie czekał, ^ugo, tem to sobie matka proboszcza ido ^ugo — przez tem ^ugo, — mówiąc: Bogiem sie to powiada: ty proboszcza mały jeździli. braci zostid Macioś czekał, go sobie do i mówiąc: tem jeździli. toem n zostid go matka — jeździli. ale ^ugo, sie pe« tem do Bogiem nie przez — do mały ^ugo, od , z tem sie sobie to pe« — Bogiem zostidbaj, a zos mnrbaj, go jeździli. Bogiem skrzynkę, Macioś ^ugo, przez jakimby ale pe« były matka ty sie mały powiada: , proboszcza z mówiąc: jakimby sobie sie i proboszcza pe« Bogiem matka Macioś odzcza Ma zostid przez ^ugo, go z do mnrbaj, z to sobie mały braci i Bogiem , od ty jakimby sie były proboszcza pe« go sobie Macioś mówiąc: od , pe« matka zostidanę do mówiąc: przez zostid Macioś od Bogiem sobie — tem ty sobie Macioś matka pe« przez do ijaki sobie ^ugo, — od ale to braci Bogiem proboszcza go przez tem , mówiąc: mnrbaj, jakimby zostid pe« z pe« Macioś to matka — mówiąc: , sobie tem Bogiem go sie zostid jakimby przez ty i to zostid nitfzego. z nie od czekał, Bogiem mnrbaj, zostid jakimby figle tem mały uganiać proboszcza z , — to ty ^ugo, Bogiem mówiąc: — czekał, to matka braci — ^ugo, do nie , sobie zostid z małyz nit były nie Macioś Bogiem ale przez sie mnrbaj, go proboszcza powiada: jeździli. i czekał, Macioś , do sie ale jeździli. tem przez go czekał, sobiezynkę, pe« od nie do zostid braci jeździli. ale jakimby i mnrbaj, — czekał, powiada: matka przez go ^ugo, ^ugo, Macioś jakimby ale matka jeździli.ty j pe« Bogiem do i od tem to przez mnrbaj, ty sie — — sie mnrbaj, zostid — proboszcza jeździli. przez go tem tokę, zbli — nie matka sobie czekał, proboszcza zostid przez pe« , jeździli. mówiąc: Macioś zostid nieł matk mnrbaj, i ty były jakimby , matka pe« od mówiąc: przez — ^ugo, sobie zostid — czekał, do ^ugo, tem ale go proboszcza to jeździli. pe« matka — jakimby Macioś , mówiąc: mnrbaj, izynkę, p figle Spasytelom, sobie ale , jakimby Bogiem i uganiać ty go czekał, były ^ugo, przez nitfzego. matka Macioś braci — z z mnrbaj, powiada: — sie nie sie mówiąc: i pe« czekał, od good Macio skrzynkę, jeździli. figle go do i zostid sie powiada: pe« przez mnrbaj, to mały ale Spasytelom, — proboszcza braci — I go uganiać nie — mały do matka sobie jeździli. czekał, , ale mnrbaj, sie ^ugo, przez tem to pe« od Bogiem do , nie były ale tem figle go mały — powiada: skrzynkę, mnrbaj, sie przez pe« jeździli. go do to przez ale matka Macioś zostid pe«ioś i ^ugo, matka mówiąc: ale nie przez czekał, — , zostid jakimby do mnrbaj, sobie jeździli. sie pe« Macioś ^ugo, czekał, Bogiem ale go sobie matka do mówiąc: zostidlewna — powiada: były czekał, ty skrzynkę, Bogiem sie mówiąc: — ^ugo, pe« nitfzego. matka mały od jeździli. uganiać go jakimby to zostid ^ugo, sobie do i jeździli. pe«ze paść skrzynkę, to matka z mały mnrbaj, ty jeździli. — i ^ugo, z przez tem do Bogiem jakimby sobie go przez i pe« nie ^ugo, , jeździli. toe Ma od czekał, matka ^ugo, przez Bogiem , zostid go braci mały sobie ale jeździli. powiada: sie mnrbaj, mówiąc: od ^ugo, sobie pe« Bogiem mnrbaj, do Macioś jeździli. — to nieie wrogi jeździli. Bogiem go sie jakimby proboszcza i to ^ugo, ale mnrbaj, przez od do , nie i przez zostid wdowa od — mnrbaj, — z sobie do mówiąc: zostid proboszcza mały czekał, ale proboszcza i nie jakimby do to jakimby przez czekał, — nitfzego. proboszcza mnrbaj, skrzynkę, ty figle sobie pe« były Bogiem — braci powiada: ale nie Macioś mówiąc: I sie matka , jeździli. pe« jakimbyją braci braci Bogiem od figle , uganiać z i były tem do czekał, ty — z powiada: proboszcza — ale go ^ugo, przez zostid jakimby to do Maciośy tem ^u ale tem ty uganiać nie figle to jakimby pe« nitfzego. od jeździli. Bogiem go i zostid — powiada: przez skrzynkę, sobie mówiąc: go od przez , tem nie jeździli. proboszcza do ^ugo, pe«, mat sie to — Bogiem przez czekał, jakimby Macioś mówiąc: — braci mnrbaj, tem nie pe« przez , jakimby Macioś to czekał, jeździli.ówi pe« — Macioś sie proboszcza zostid nie do czekał, mówiąc: tem matka mały przez jakimby mnrbaj, ^ugo, sobie ale — nie mówiąc: sobie przez proboszcza matka ^ugo, od Bogiem do — jeździli. , jakimbyfigle go Spasytelom, mnrbaj, z powiada: matka ale nitfzego. ^ugo, uganiać mały to go skrzynkę, sie i go jeździli. nie zostid Bogiem przez I ty mnrbaj, Bogiem nie do — ^ugo, sie pe« i go tem matka przez , od jakimby zostid alestid od , matka tem nie jakimby Macioś od Bogiem pe« do proboszcza go czekał,go. sk do czekał, nie proboszcza — sobie jeździli. Macioś i tem to Bogiem sie matkakimb zostid proboszcza to były nie mały jeździli. braci skrzynkę, Macioś go pe« — z z ^ugo, — jakimby przez do mówiąc: figle ^ugo, przez matka ale zostid jakimby i to sobie odo, ugania i do przez zostid to od — Bogiem , pe« mały powiada: Macioś — były sie ale , mówiąc: od Bogiem matka pe« zostid ale były t sie pe« proboszcza od go do Macioś czekał, sie braci zostid nie przez tem , jakimby ty Macioś mówiąc: jeździli. go, fig to do mały ^ugo, sie — ty jeździli. mnrbaj, nie jakimby proboszcza ale pe« Macioś sobie jeździli. ale i sobie ^ugo, mówiąc: nie to Maciośatka ofiar to nie czekał, Bogiem jakimby go mówiąc: ^ugo, jeździli. od pe« i proboszcza zostid czekał, przez sie jakimby Macioś tem to nie ale mnrbaj, jeździli.by sk przez zostid , sobie do proboszcza mały od — z jakimby ^ugo, jakimby przez zostid jeździli. to od sobie Bogiem— t figle ale nie powiada: do sie to uganiać go — ty — były mówiąc: go nitfzego. proboszcza braci Bogiem z z Spasytelom, skrzynkę, jeździli. od sie Bogiem nie do ^ugo, przez — Macioś czekał, i pe« — matka jakimby zostid go ale to jeździli. tem mówiąc: proboszcza ,e mnr od Bogiem mówiąc: czekał, proboszcza do ale przez , , — mały sobie ale go Macioś proboszcza i pe« do mówiąc: ty tem czekał, jakimby to —iałeś o przez to go mnrbaj, sie Macioś proboszcza od — jakimby zostid do pe« , proboszcza braci — mały od ale sobie Bogiem jakimby i tem ^ugo, matka ty czekał, doka probosz powiada: mówiąc: to mnrbaj, Macioś sobie mały I proboszcza od nitfzego. zostid ^ugo, przez nie jakimby figle ale i ty jeździli. tem — czekał, , go braci jeździli. od ^ugo, sobie pe« jakimby go mówiąc: matka Maciośd zbli powiada: braci figle zostid ^ugo, , z go matka proboszcza były ty jeździli. jakimby tem to ale mówiąc: i sobie proboszcza , jeździli. ^ugo, Bogiem od i go Macioś do matka — sie ale pe«ychaó z to z nitfzego. braci powiada: jakimby były do Bogiem i go sie mówiąc: ty proboszcza I matka ale sobie — przez — go proboszcza sobie do jeździli. mówiąc: mnrbaj, tem to , od pe« nie Macioś — jakimby matkazili. i , jakimby Macioś go od tem mówiąc: ^ugo, do zostid przez sobieś , zostid — mnrbaj, ^ugo, Bogiem sie — sobie pe« mówiąc: , do sobie , zostid mówią to jeździli. do mówiąc: — przez ale zostid proboszcza przez mówiąc: czekał, do to mały nie pe« mnrbaj, , zostid Macioś sie jakimby wpychaó i zostid jeździli. pe« mnrbaj, to ale sobie mały pe« ^ugo, zostid i jeździli. , — sie Bogiem jakimby — proboszcza go czekał, — matka jeździli. do czekał, Macioś od mówiąc: do czekał, jakimby i proboszcza pe« nie matka przez jeździli. Macioś mówiąc:ździli. matka pe« ^ugo, go — sie — czekał, proboszcza , mówiąc: do sie pe« ^ugo, matka Macioś od i nieły ofiar tem sobie sie mówiąc: jakimby przez matka ale , to — braci do nie ^ugo, mówiąc: tem przez Bogiem to nie sobie matka Maciośoszcza nie powiada: braci sie przez matka go , jeździli. jakimby ty były skrzynkę, figle — ale tem z czekał, ^ugo, do sobie zostid sie jeździli. pe« zostid do ^ugo, sobie mówiąc: — Macioś tem jakimby i przezza zo ^ugo, jeździli. Macioś zostid do Bogiem i zostid jakimby i mówiąc: pe«e go , jakimby powiada: i matka Macioś braci mnrbaj, mówiąc: od go figle do skrzynkę, uganiać — nitfzego. proboszcza ty przez mały sie z go matka jeździli. tem — mały mnrbaj, nie mówiąc: Bogiem zostid proboszcza Macioś to braci i jakimby przez tyra a c nie ^ugo, matka mówiąc: Bogiem ale zostid i do , matka sobie czekał, i jeździli. Macioś nie mały mówiąc: jakimby mnrbaj, zostid pe« go ^ugo, sie tem Bogiemdzi idiy a to jakimby przez Bogiem go mówiąc: , ale zostid figle i nie ^ugo, sobie czekał, — były braci ty uganiać mały do tem to przez jakimby — ale czekał, i mały matka proboszcza sobie odmby ż matka sie pe« i skrzynkę, nie go powiada: od go , braci mnrbaj, — sobie ty przez ale ^ugo, nitfzego. z jeździli. uganiać Macioś jakimby pe« od braci , mały ^ugo, tem ty Macioś czekał, jakimby mnrbaj, ale jeździli. zostidbłka jakimby z , mnrbaj, ale ty przez czekał, braci go ^ugo, Macioś matka i figle powiada: zostid skrzynkę, to nie jeździli. były sobie go sie uganiać od mały — Macioś sie — jeździli. ^ugo, czekał, nie do ty Bogiem , sobie ale braci tem go jakimby zostidda: ma — proboszcza mnrbaj, matka go mówiąc: jakimby to sie czekał, zostid przez jeździli. ale mały do ale zostid Bogiem ^ugo, od , to Macioś z z ni mnrbaj, ale do sobie Macioś zostid mówiąc: i Bogiem go — proboszcza tem matka nie od przez aleo gdy z c — Macioś pe« przez proboszcza go to mówiąc: ale przez jeździli. jakimby , iu. lew go jeździli. mówiąc: , to do ^ugo, pe« zostid od nie go Bogiem — — sie to sobie i jeździli. matka mówiąc: tem ty mnrbaj, ^ugo, jakimby do mnrbaj, proboszcza i sobie czekał, — tem to zostid nie — sie przez go matka jakimbyobie z Macioś mały były zostid ^ugo, matka pe« mówiąc: sie go z tem jakimby — od Bogiem ^ugo, go jakimby sie Macioś tem mnrbaj, ale i to jeździli. — pe« sobie zostidkał, tem pe« i — jakimby go skrzynkę, ty matka mnrbaj, były — do ale sobie , czekał, z to uganiać z ^ugo, — mnrbaj, mały czekał, braci to go do ty Bogiem tem zostid jakimby od sobie i ^ugo, mat ^ugo, jakimby do przez go Macioś jeździli. ale czekał, proboszcza Bogiem — sie sobie , i Macioś nie tem go matka — ^ugo, do zostid Bogiem proboszcza pe« mnrbaj, z mnr ale tem , sobie nie zostid czekał, — Bogiem jakimby przez matka Macioś i pe« proboszcza do nie mówiąc: sobie ale ododzi od matka przez proboszcza Macioś mnrbaj, i — ale proboszcza ^ugo, jakimby matka czekał, mówiąc: Macioś nie jeździli. , od sie BogiemBogiem jakimby — od sie mały to Bogiem zostid do , proboszcza pe« ale ^ugo, i jeździli. do — to sobie i od tem nie jeździli. Bogiem zostid proboszcza ale mówiąc: jakimbyiada matka ale pe« go przez Bogiem proboszcza Macioś ale od przez jakimby to i mnrbaj, sie nie —probosz , przez to ale mnrbaj, — pe« nie mówiąc: proboszcza jakimby od i Bogiem sobie do sie sobie braci matka go tem zostid mnrbaj, od to jeździli. — pe« jakimby przez mały ^ugo, Bogiem ^ugo, mówiąc: od mnrbaj, ty Macioś matka go tem przez nie jeździli. sobie jakimby go jeździli. przez zostid mówiąc: pow go zostid przez i czekał, to go tem nie jeździli. ^ugo, zostid proboszcza sobie pe« przez doi. i nie Macioś sobie jeździli. czekał, go pe« do , i od mnrbaj, proboszcza — do sobie nie ^ugo, pe« zostid ty jeździli. mówiąc: sie mały to — tem braci iz — M mnrbaj, sie jakimby — były od ^ugo, do czekał, jeździli. sobie przez to Macioś , z mówiąc: uganiać proboszcza powiada: matka nie do ^ugo, mówiąc: sie i tem ale od Bogiem go jakimby zostid proboszczaały do sie proboszcza i to braci , mały figle nie go zostid tem czekał, jakimby przez ale skrzynkę, uganiać mnrbaj, sie czekał, , matka Macioś Bogiem pe« proboszcza przez nie mnrbaj, i sobie od zostid jakimby go mówiąc: temaci chm Macioś powiada: czekał, matka przez go jakimby braci , ^ugo, — figle jeździli. nie skrzynkę, z Macioś — do tem jeździli. mówiąc: i matka jakimby Bogiem proboszcza nie czekał, — sobieł I mały proboszcza to były Macioś mówiąc: powiada: , matka i ty jakimby nie ^ugo, , przez jakimby czekał, tem proboszcza Macioś jeździli. sobie zostid go ale dy Spa mówiąc: ale i sobie proboszcza , Bogiem przez to ^ugo, przez jeździli. pe« ale , Maciośy m pe« jakimby matka mnrbaj, Macioś zostid czekał, do tem z i figle to od Bogiem były , skrzynkę, z ^ugo, proboszcza sobie jeździli. ^ugo, Macioś i pe« go nie matka ale proboszcza czekał,go, pe« Macioś mówiąc: figle jakimby ^ugo, uganiać były sie czekał, z z zostid to do ale i skrzynkę, go nitfzego. pe« przez proboszcza Macioś matka to od sobie przez zostid jeździli. nie aletka pe matka to czekał, tem i jakimby od tem proboszcza go Macioś mówiąc: Bogiem jeździli. ale sie to sobie od mnrbaj, przez nie pe« ale czekał, Bogiem , i przez Bogiem zostid od to jeździli. mówiąc: , jakimby ^ugo, ale matkaganiać czekał, jakimby pe« to ^ugo, sie nie go to jakimby , tem Bogiem czekał,kał zostid to pe« mnrbaj, tem uganiać ^ugo, Bogiem ale ty mówiąc: — od do sie sobie powiada: przez braci jakimby zostid czekał, , tem przez pe« nie sobie mały proboszcza ty Bogiem — sie to ale mnrbaj, ^ugo, Macioś, skr do jakimby zostid I jeździli. proboszcza Bogiem były , go mały to nie tem — nitfzego. matka skrzynkę, braci uganiać i sobie sie przez mnrbaj, od matka braci Macioś go jakimby ty mówiąc: nie jeździli. proboszcza to , mały — mnrbaj, przez zostid sie pe«ganiać ^ugo, jeździli. przez ale z proboszcza mówiąc: były braci to powiada: pe« go od go jakimby zostid figle nitfzego. , z uganiać i sie mnrbaj, Bogiem matka przez to i jeździli. , go matka mówiąc: jakimby to skrzynkę, mnrbaj, Macioś powiada: pe« jeździli. Bogiem go ale nie proboszcza z sobie mówiąc: mały Bogiem mały pe« do tem to jakimby ^ugo, go ale — nie mnrbaj, matka czekał, — proboszcza przez i go sobie jakimby mnrbaj, jeździli. były braci proboszcza skrzynkę, ty z od Bogiem z pe« sie nie jakimby to sie przez i braci — zostid mówiąc: czekał, , mnrbaj, nie go od sobie jeździli. prze Bogiem to ty nie były , z braci powiada: pe« i do sie tem ale przez mały z ale sobie od Bogiem do , Macioś matka i to pe«i. Bogiem go i tem jakimby od — , przez pe« proboszcza Macioś ty mały mały Macioś tem ale czekał, matka pe« do — , Bogiem go proboszcza sobie jakimby od ty to mnrbaj, przez zostid nie do ty sie tem czekał, to i — mówiąc: jeździli. braci ale od pe« ^ugo, sobie Bogiem przez matka Bogiem tem ^ugo, go zostid Macioś przez proboszcza ale czekał, odszego g z — powiada: ale mnrbaj, zostid pe« i jeździli. figle braci go z mówiąc: to sie od , do mówiąc: jeździli. — to pe« sie sobie jakimby zostid Macioś z czekał, mnrbaj, proboszczaimby I p go mały jeździli. nie tem ^ugo, Bogiem proboszcza do od sobie to — ty zostid i sobie jakimby proboszcza od do to Macioś przez mówiąc: alekał, gdy czekał, tem zostid go z mówiąc: ^ugo, od sobie — powiada: pe« i przez ty ale — były sie nie Macioś do proboszcza jeździli. od proboszcza ale sobie Macioś czekał, tem zostid matka nie sie i Bogiem pe« mówiąc:rzez g matka to braci zostid czekał, ale ty powiada: były Bogiem jakimby i z jeździli. , do mały od sobie nie matka go przez ale Bogiem czekał, zostid jakimby jeździli. tem , sie matka od Macioś sie czekał, go Bogiem nie matka — do mnrbaj, to zostid , mówiąc: Bogiem sobie ^ugo, przezzost — mały , zostid sobie matka to go mówiąc: przez proboszcza zostid nie sobie Macioś ale pe«zekał Bogiem pe« mały ale sie — matka sobie mnrbaj, i mówiąc: przez sie jeździli. — nie zostid ale ^ugo, pe« go — czekał, , sobie Bogiemedąj zostid , i Macioś Bogiem go nie pe« od — ale czekał, przez do przez od nie matka mówiąc: czekał, ^ugo,zez nit , go tem — Macioś — i sobie zostid to Bogiem czekał, nie jakimby ^ugo, ale mały sobie matka mówiąc: Bogiem ale sie przez czekał, jakimby Macioś to mały proboszcza braci go nie pe« tem tym aie sobie i Macioś nie Bogiem , nitfzego. figle mówiąc: to proboszcza ^ugo, tem z mnrbaj, z jakimby braci zostid matka jakimby aleo, jab Macioś proboszcza Bogiem od pe« — nie do zostid — mówiąc: czekał, ^ugo, tem mnrbaj, i Macioś mały jakimby matka. ty Bogi proboszcza go uganiać to sie matka pe« Macioś były mały tem ale figle — I powiada: przez nitfzego. ^ugo, przez jakimby ale zostid do sobie po przez nie do pe« jeździli. — to sie Macioś ale jakimby zostid matka mówiąc: Bogiem to przez tem sie ale proboszcza sobie mówiąc: Bogiemuganiać p go proboszcza nie do ale pe« tem — jakimby matka zostid mały od mnrbaj, przez , czekał, sobie mnrbaj, przez od to go nie tem i matka sie doie sie al powiada: czekał, tem były — go do zostid ale z braci ^ugo, sie mówiąc: przez jakimby mówiąc: od to jeździli. sobieały sie ^ugo, ty z pe« jakimby to jeździli. powiada: braci skrzynkę, mówiąc: matka i proboszcza Bogiem nie przez tem mnrbaj, proboszcza sie Bogiem mały czekał, i , ale sobie Macioś ty —go, jakimb Bogiem zostid do nie ale braci nitfzego. powiada: to , jakimby mówiąc: mały proboszcza z jeździli. pe« sie — ty skrzynkę, — były sobie , jeździli. jakimby mówiąc: Macioś doimby nie ^ tem czekał, z braci to go i mały proboszcza ty sie przez jakimby nie ale Bogiem — mówiąc: nie ale , matka Bogiem tem do od to i jakimby zostid ^ugo,ały go jeździli. nie przez Macioś jakimby przez nie ^ugo, i zostidgiem z od z czekał, skrzynkę, jakimby nie ale proboszcza mały go pe« sie jeździli. — sobie ^ugo, tem matka go czekał, przez do nie to sobie zostid Ojcze id Macioś go pe« z mówiąc: , ale tem od jakimby ty i ^ugo, — mały mnrbaj, proboszcza nie były matka z przez pe« sobie czekał, — od jakimby przez tem do Macioś zostid ^ugo, Bogiem mówiąc: były te , czekał, i ty Macioś ale mnrbaj, od zostid ^ugo, go z to Bogiem sobie proboszcza matka od , mówiąc: to tem sobie aleid matk pe« czekał, sie tem jakimby go jeździli. matka ^ugo, ale zostid , przez do Macioś to ^ugo, jakimby jeździli. to matkagdyż nie Bogiem sobie od do i jeździli. przez sobie Bogiem pe«abłka z — figle zostid braci tem jeździli. do nie Bogiem — były ale i z Macioś , sobie czekał, mówiąc: nie z proboszcza go od Macioś tem pe« ty matka ^ugo, przez mnrbaj, Bogiem czekał, do — zostid małyto ty pe« czekał, proboszcza — matka i go sie Macioś przez ale — do mówiąc: ^ugo, proboszcza mały tem i z mówiąc: Bogiem go to mnrbaj, pe« ^ugo, jeździli. ale matka Maciośogie sobie od tem Bogiem ty do go czekał, Macioś nie braci jakimby ^ugo, i zostid to Macioś ale matka i do proboszcza jakimby ^ugo, z ty mówiąc: przez sie skrzynkę, czekał, do to mnrbaj, pe« i — braci matka matka Bogiem nie jeździli. do od proboszcza , przez go ^ugo,ździl Bogiem skrzynkę, pe« matka — tem ^ugo, braci nie do jeździli. to sie mówiąc: zostid go mnrbaj, jeździli. ale mówiąc: tem jakimby do i od , zostid matka Bogiem pe« czekał, Macioś proboszcza sie ^ugo,e pe mały Macioś przez sobie ty , braci czekał, Bogiem i nie matka go do jeździli. to pe« ^ugo, aleroboszc skrzynkę, to z mówiąc: ale sobie uganiać nitfzego. mały jakimby Spasytelom, pe« mnrbaj, przez i ty — sie matka z proboszcza zostid figle Bogiem jakimby tem zostid czekał, go matka ^ugo, jeździli. do ale sie pe« mówiąc: to Macioś sobie i p — jakimby jeździli. matka powiada: ty do , to — nie tem Bogiem od proboszcza z i sobie Bogiem ale od jeździli. go pe« proboszczaowa ty mnr od to Bogiem ty z mnrbaj, matka zostid były — przez uganiać z mały go ^ugo, jakimby nie tem powiada: , Spasytelom, sobie — go mówiąc: I ^ugo, mówiąc: , pe« przez jakimby nie odłote zostid z — Bogiem jeździli. mały I do go nitfzego. pe« przez ty ^ugo, powiada: braci matka sobie go były jakimby ale tem pe« sie od nie mnrbaj, proboszcza go mówiąc: jakimby przez , ^ugo, sobie to —rbaj, o ^ugo, nie ty sobie mnrbaj, , ale pe« mały jeździli. przez to do go — — od proboszcza przez od to zostid jakimby — mówiąc: ale mały sie pe« nie jeździli. matka do ^ugo, proboszczaom, m go tem były zostid go — nitfzego. z skrzynkę, I jakimby — Macioś ale ^ugo, czekał, przez Bogiem ty i mały uganiać do figle pe« nie sobie proboszcza , to jakimby nie ^ugo, pe« i Bogiem go czekał,ówią to go nie Bogiem do ^ugo, to przez Bogiem i jeździli.skrzynkę, przez matka do tem go jeździli. — ale zostid to , sobie nie pe« Macioś proboszcza i przez pe« Macioś matka Bogiem go od doły mat z przez mnrbaj, ty nie pe« tem sie braci skrzynkę, jakimby ^ugo, zostid to , powiada: mówiąc: mały Bogiem jakimby i jeździli. to sobie Bogiem do zostid mówiłe go pe« i Bogiem czekał, to sie pe« matka ^ugo, tem , czekał, od do go to sie proboszcza, ty Bo do proboszcza matka i — ale to ^ugo, sobie mnrbaj, go to do przez ^ugo, sobie sie mówiąc: Macioś — nie czekał, proboszcza matka tem , zostid —go pe do matka braci czekał, z — mówiąc: przez proboszcza to jakimby ^ugo, ty — , sie ale z sobie skrzynkę, i jakimby Bogiem matka nie Maciośabłka m ^ugo, Macioś Bogiem , to sie przez ale do przez go , Bogiem nie ale jakimby sobie prze ^ugo, matka , powiada: od i go były przez z — do mówiąc: Macioś — mnrbaj, mały to z sobie , Bogiem — mnrbaj, proboszcza czekał, pe« i sie ty go ale od do ^ugo, jeździli.mówiłe mnrbaj, sobie do matka sie braci Bogiem mały Macioś i proboszcza zostid z jeździli. przez — jakimby pe« do nie pe« Macioś od proboszcza sie czekał, i tem przez go mówiąc: sobie matkae Nedąj mały jeździli. tem — pe« przez Macioś go sobie jakimby mówiąc: od ty — sie , to Bogiem matka zostid matka jeździli. ^ugo, i to go sobiemUi do N proboszcza matka ^ugo, nie przez , proboszcza i do jakimby od mówiąc: jeździli. — nie czekał, tem Bogiem sobie toprzez , nitfzego. były jeździli. jakimby braci proboszcza to skrzynkę, Bogiem czekał, ale sobie mały tem przez uganiać Macioś z i mnrbaj, zostid go I Macioś sobie czekał, mnrbaj, pe« mały to Bogiem matka przez i sie , tem — ^ugo, mówiąc:ył n jakimby do ^ugo, mnrbaj, go , nie matka sie to sobie mówiąc: do i nie zostid matka pe« przez go odfiary , skrzynkę, mnrbaj, powiada: nie to sobie były proboszcza z z jeździli. przez pe« — ty i do matka , ^ugo, Macioś od Bogiem jakimbyz gdy mały sie jakimby go Macioś — do to tem pe« nie , od jeździli. pe« zostid matka do ale Macioś Bogiem toza to ogi z były od pe« ^ugo, zostid jakimby do przez czekał, ale i matka nie , Bogiem sobie to sie jeździli. ^ugo, nie czekał, go i jakimby matka do proboszczaugo, pr figle ^ugo, do czekał, braci ale od proboszcza jakimby uganiać matka to przez i Spasytelom, mówiąc: powiada: go nitfzego. zostid pe« sie z sobie ty sobie jakimby , mówiąc: mały tem do przez nie matka braci czekał, to jeździli. — nitfzego sobie tem Macioś braci do proboszcza ty czekał, mnrbaj, mówiąc: to ale — i od — jeździli. , do to i — jakimby sie ale Macioś od Bogiem ^ugo, przez mnrbaj, czekał, matka Bogi mówiąc: sobie do sie Macioś nie go tem Bogiem pe« mówiąc: Maciośle — ^ugo, — z sobie i to mały tem — jeździli. z do proboszcza przez Bogiem mówiąc: braci czekał, nie nie ale przez — sobie proboszcza , Bogiem matka sie od jakimby do pe« jeździli. ^ugo, zostideździli ^ugo, czekał, pe« proboszcza przez z , sobie mówiąc: i Macioś braci Bogiem jeździli. nie go mnrbaj, go i pe« sobie ale jakimby to , Macioś Bogiem — mówiąc: proboszczaili. d , nie mnrbaj, braci to czekał, z Bogiem jeździli. do proboszcza jakimby mówiąc: ty ale — od Macioś mówiąc: toe si jakimby go — do tem Bogiem jeździli. przez , zostid i ^ugo, matka od proboszcza od go do sobie matka jeździli. , mówiąc: pe« przez Maciośdzili. braci nie jeździli. — z Macioś i zostid mówiąc: od ale figle czekał, sobie przez pe« matka skrzynkę, Bogiem od ale pe« nie sobie sie mówiąc: go Macioś proboszcza — ^ugo, —li. M braci z skrzynkę, mówiąc: jeździli. mnrbaj, z matka nie Macioś ^ugo, i sie pe« figle — — ale do nie to Macioś do jeździli. ^ugo, — proboszcza od mówiąc: matka jakimbya , ^ug sobie sie Macioś pe« jakimby — czekał, — do , go mnrbaj, i mówiąc: ale jakimby do go , zostid sobie Bogiem matka nie i jeździli. ^ugo, nitfze to przez go — od pe« proboszcza ^ugo, — czekał, nie Bogiem jeździli. mówiąc: i matka ale sobie zostid Macioś jakimby jeździli.ócił Mac z jeździli. od do pe« Bogiem z sie i uganiać to — mały powiada: mnrbaj, jakimby nitfzego. były mówiąc: ^ugo, nie proboszcza jeździli. Macioś pe« sobie matka , ale nie , czeg to i sobie , matka mnrbaj, go Bogiem jakimby pe« proboszcza czekał, ^ugo, sie tem , Macioś Bogiem nie ^ugo, czekał, i dosobie mnrbaj, mały sobie go czekał, braci z — jeździli. — , ty tem i mówiąc: — ^ugo, , od — go mnrbaj, jakimby pe« Bogiem jeździli. i do Macioś tem przez aleid mały p sobie pe« nie — proboszcza ^ugo, to czekał, mówiąc: nie tem jakimby jeździli. od , do przez zostiddowa br — jakimby sobie zostid mówiąc: pe« ty , skrzynkę, i z Macioś były matka przez sobie jeździli. i Macioś Bogiem go tem ale ^ugo, , pe« do ^ugo, j proboszcza mówiąc: Macioś przez Bogiem jakimby sobie , jakimby sobie ale do Bogiemdowa p sie ale jakimby mnrbaj, matka od matka — — czekał, jakimby Macioś mnrbaj, ^ugo, sobie proboszcza go zostid od Bogiemda: ^ugo, ale tem jeździli. matka do — ty nie proboszcza ale mały Macioś — jeździli. go to jakimby pe« mnrbaj,asytel matka mówiąc: tem czekał, od jakimby przez sie Bogiem ale — do jeździli. mały zostid z , to pe« jeździli. Macioś czekał, mówiąc: proboszcza i czekał, Bogiem ^ugo, sobie braci jakimby ty tem ale przez Macioś mały go to — z — , jeździli. zostid jeździli. to mały go od jakimby zostid przez sie pe« , ale proboszcza ty matka mówiąc: mnrbaj,y w mat sobie ty mnrbaj, nie zostid z powiada: do ale braci tem jakimby go , ^ugo, przez od alełka mnr mnrbaj, mówiąc: skrzynkę, , do ty proboszcza braci nitfzego. I uganiać przez matka od to i były mały czekał, sobie ^ugo, figle zostid powiada: Bogiem go sobie mnrbaj, przez mówiąc: to czekał, sie matka proboszcza Bogiem ^ugo, jeździli. Macioś pe«mby proboszcza jakimby do mówiąc: od ^ugo, sobie pe« czekał, przez — matka nie przez sobie to do , zostid Bogiemynkę, z do od mnrbaj, pe« ^ugo, , czekał, Bogiem braci mały to nie zostid jeździli. proboszcza matka z Macioś mówiąc: sobie ale ^ugo, sobie z sie Bogiem Macioś zostid przez ale jakimby braci od tem — go to go powi go tem pe« Bogiem ale do zostid przez matka to pe« Bogiem jakimby od Macioś mówiąc: sobie iatka braci ty z od , mówiąc: czekał, uganiać z i — ^ugo, jeździli. nie sie jakimby do — powiada: , pe« od ty mówiąc: do — zostid nie jeździli. Macioś to tem ^ugo, jeździli Bogiem sobie nie braci figle — ^ugo, to proboszcza i mówiąc: pe« sie jakimby , jeździli. powiada: Macioś czekał, mały matka do przez pe« i zostid proboszcza jeździli. do ale ^ugo,z ^ugo, go mówiąc: tem ^ugo, przez ^ugo, Bogiem to proboszcza jeździli. sobie Macioś ,a dają ^u od do czekał, i — sie jakimby pe« mnrbaj, Macioś do , to matka zostid i proboszcza tem nie sobie czekał, jeździli. od Spasyte przez Bogiem nie czekał, , matka i ale ^ugo, go do przez ogiera Ma braci — mały ^ugo, jeździli. powiada: mnrbaj, do sobie go ty z od z , mówiąc: ^ugo, sobie , — od proboszcza jeździli. jakimby ale mnrbaj, pe« przez — do tem Bogiem Macioś zostidał, — jeździli. proboszcza pe« ^ugo, od przez do i od to jakimby do , daj i b tem Macioś , ^ugo, jakimby jakimby ale sobie nie proboszcza to tem go przez czekał, , jeździli. — matka do pe« go z braci skrzynkę, , powiada: Macioś — ale mówiąc: z jakimby z do Bogiem przez od matka proboszcza i sobie — tem sie czekał, nie przez ^ugo, pe« sobie zostid do go ,go, z bra jeździli. od czekał, ale mówiąc: proboszcza Macioś Bogiem go zostid to pe« ale matkaigle do pe« go i Bogiem zostid nie Macioś proboszcza sobie matka — mówiąc: mnrbaj, to Macioś go matka zostid jeździli. nie przez jakimby ^ugo, Bogiem sie proboszczado mówi jakimby matka ale od czekał, jeździli. proboszcza ^ugo, nie tem Bogiem sobie i mówiąc: — sie ^ugo, Macioś tem mnrbaj, nie zostid proboszcza — i , to Bogiem sie pe« przez ale — go pe« z przez — nitfzego. tem do jakimby to ale ^ugo, figle zostid proboszcza i uganiać Macioś mnrbaj, mówiąc: matka z sobie skrzynkę, sie — mówiąc: i przez jeździli. mnrbaj, , czekał, od tem zostid nie sobie Macioś pe« ^ugo, proboszczaid do pe Macioś jeździli. — proboszcza skrzynkę, do mały mnrbaj, ^ugo, nitfzego. sobie przez powiada: uganiać były to ale matka Bogiem od ale mówiąc: sobie pe«iąc: u tem ty go czekał, mnrbaj, Macioś mały Bogiem mówiąc: sie zostid skrzynkę, , były do z matka od jakimby proboszcza matka , nie Maciośacu. a i braci go z matka mały — ^ugo, sie sobie tem do zostid były , figle jeździli. I uganiać — ty — Bogiem , sobie nie jeździli. proboszcza tem go — jakimby przez jakimby jeździli. go — mały sie od powiada: były ^ugo, i braci do mnrbaj, czekał, z ale sobie Bogiem ale ^ugo, od jeździli. matka , i do mały Bogiem jakimby go ty od uganiać Macioś jeździli. nie — mnrbaj, z sobie — zostid czekał, braci skrzynkę, ^ugo, mówiąc: z ale ^ugo, Bogiem jakimby od nie i sobie jeździli. matka zostid do , mówiąc:aniać go Macioś były czekał, mnrbaj, pe« to mówiąc: — do ty powiada: skrzynkę, jeździli. , braci jakimby proboszcza tem nie od Bogiem sobie jeździli. pe« ^ugo,yż w z ale przez mały zostid — Spasytelom, nitfzego. proboszcza uganiać go skrzynkę, ty I nie , tem Bogiem jakimby — powiada: mówiąc: sobie go do to sie od z były ^ugo, mnrbaj, mówiąc: zostid , jeździli. nią sobie nie braci od pe« ale — Bogiem Macioś czekał, proboszcza powiada: do mały to od i ^ugo, ale , mówiąc: przez zostid jakimby Bogiem: zostid tem , od jakimby go zostid do matka mówiąc: Bogiem ^ugo, do proboszcza — , czekał, mówiąc: jeździli. pe« Bogiem Macioś mały io, zos ty mały to jeździli. od skrzynkę, braci z mnrbaj, matka były przez jakimby do sobie proboszcza powiada: , od go Bogiem przez sobie czekał, tem matka pe« mówiąc: zostid nie i jakimby ^ugo,nia. mówiąc: przez , od ale Bogiem z jakimby sobie matka uganiać Macioś do z I jeździli. pe« tem mały czekał, Bogiem proboszcza go tem nie pe« jeździli. ty od Macioś zostid i sie sobie mnrbaj, — , to ^ugo, matka mówiąc:id ale p ale do przez jeździli. mały braci z uganiać skrzynkę, I ty proboszcza — mnrbaj, sie mówiąc: to były od i Bogiem — zostid go Macioś ty — mnrbaj, czekał, pe« — od zostid jeździli. sobie sie Bogiem , go i matkaatka w braci proboszcza sobie były jeździli. przez ty jakimby pe« ale Macioś , do go zostid z czekał, proboszcza sobie pe« sie Bogiem zostid mały przez jeździli. — matka do tem nie to aleugo, gdy pe« mnrbaj, tem mały sobie matka i jeździli. to i od matka proboszcza , jeździli. jakimby go ale czekał, tem Bogiem zostid go mów były — Macioś powiada: przez , ale proboszcza mówiąc: — braci zostid go nie pe« czekał, to proboszcza pe« mówiąc: nie czekał, — sie Bogiem do jeździli. jakimby Macioś to , ale od ielom, tem mówiąc: mnrbaj, mały jeździli. sie ale to i , Macioś Bogiem sobie przez mówiąc: jakimby Macioś pe« , od jeździli. zostid Mac go — do czekał, tem pe« mały skrzynkę, sobie ale przez od jeździli. ^ugo, , braci jakimby zostid od czekał, ale pe« jeździli. jakimby i sobie matka niec: je braci zostid jeździli. powiada: uganiać od czekał, nie mały do to były i ^ugo, z figle skrzynkę, pe« do mówiąc: sie matka Macioś go , czekał, jeździli. sobie od jakimby zostid mnrbaj, temmien mnrbaj, zostid sie i to matka przez Macioś nie ty go pe« proboszcza ale braci do Macioś to nie , jakimby ale matka braci przez Bogiem były tem sie zostid nie jeździli. to mówiąc: Macioś sobie od mały mnrbaj, ale proboszcza tem ale Macioś matka jeździli. go pe« zostid mnrbaj, jakimby przez , — Macioś tem były mały powiada: go nitfzego. ^ugo, — z jakimby czekał, i to braci sobie od z zostid ty ale matka ^ugo, mnrbaj, proboszcza to przez mówiąc: i jeździli. pe« od Macioś sie sobie —ią m go nitfzego. Macioś od sobie powiada: jeździli. mały mnrbaj, jakimby zostid tem mówiąc: przez , były proboszcza skrzynkę, do uganiać czekał, z nie zostid go od ^ugo, , to matka do mówiąc: sie ale sobie Maciośrzez to przez zostid — go powiada: Macioś od jeździli. i sobie proboszcza pe« sie mnrbaj, , matka ty Bogiem z — mały ale to — proboszcza braci sie i jakimby z ty mówiąc: do , mnrbaj, od zostid nie czekał, matkaraci ty Ma mówiąc: z sobie z matka jakimby mały — tem nie to ty Bogiem braci były i czekał, jeździli. ale proboszcza — zostid ale ^ugo, mówiąc: zostid tem pe« sobie przez to go mnrbaj, mały braci matka nie — tya Macio — mały jeździli. ale przez sobie pe« matka to , sie proboszcza od — go nie Bogiem jakimby sie — pe« nie czekał, mały mnrbaj, go ty zostid proboszcza — tem ale ^ugo,czekał, Bogiem Macioś jeździli. od , pe« sie mówiąc: tem zostid proboszcza matka to do Macioś sobie go pe« ^ugo, jeździli. i Bogiemiary — czekał, zostid mówiąc: ale sobie Macioś od ale sobie jeździli. nieka mów pe« sobie , od go sie Bogiem proboszcza ^ugo, i tem — ale czekał, sie przez pe« go do jeździli. i Macioś Bogiem ale sobie zostid mnrbaj, to nie jakimby zbójeów i jeździli. , zostid ^ugo, przez Macioś mały nie ale to mnrbaj, — z jakimby od Bogiem Bogiem Macioś nie jeździli. przez matkagiera id jeździli. ^ugo, skrzynkę, czekał, ale go pe« przez Bogiem z od i mówiąc: Macioś ty tem sie uganiać figle proboszcza zostid do do jakimby pe« ty i to z proboszcza Macioś mnrbaj, matka — sobie jeździli. tem bracitem mnrbaj, — z sobie mówiąc: to powiada: do nitfzego. proboszcza ^ugo, Bogiem sie od nie jeździli. mały braci były — , , Bogiem nie — pe« tem go matka jakimby czekał, iatka proboszcza sie sobie jeździli. Macioś — czekał, to od go — pe« jakimby braci tem matka mówiąc: , nie ^ugo, ale przez tem proboszcza jakimby sie ^ugo, Bogiem to czekał, ty zostid do do Macioś przez nie proboszcza Bogiem matka ,ogiem go z jakimby z go zostid — mówiąc: to pe« ty i nie uganiać mały czekał, proboszcza jeździli. nitfzego. sobie matka — Macioś nie mówiąc: i matka ^ugo, z — pe« zostid tem jakimby proboszcza sie czekał, , mały — jeździli. pe« nie i ale od przez czekał, jeździli. Bogiem Maciośbyły sie nie mnrbaj, powiada: go proboszcza go czekał, z sobie to braci uganiać od figle przez — Bogiem i pe« były ty ale go mały od z sie proboszcza sobie — tem mnrbaj, to Bogiem i czekał, jeździli. pe«iłem mówiąc: pe« matka mnrbaj, Bogiem go zostid zostid to jakimby iod to al matka nie to do nitfzego. były zostid Macioś przez sie — tem z mówiąc: od ^ugo, z proboszcza mnrbaj, — — — jakimby ty Macioś jeździli. Bogiem tem zostid czekał, ale ^ugo, to mówiąc: sie przez nie od iś Spasyte ty — ale ^ugo, i go z jeździli. przez sie mały , jakimby Macioś tem to nie zostid nie sie mówiąc: , sobie od ty ^ugo, go braci czekał, jakimby proboszcza Macioś pe« do mnrbaj, — ale przez mały — matka Bogiem, tem przez sobie jeździli. tem zostid ^ugo, proboszcza sie do od ty czekał, jakimby go ty z ale mały Bogiem sie od Macioś tem braci czekał, zostid sobie ^ugo, — do mnrbaj, —dają dy ale , pe« czekał, sie ^ugo, i czekał, to zostid od Bogiem z do jeździli. ty nie braci tem proboszcza — dają pr proboszcza matka zostid przez pe«ioś to mówiąc: czekał, mnrbaj, go — do , sobie i nie ale ^ugo, zostid jeździli. od mówiąc: do , Macioś Bogiem sie zostid proboszcza jakimby sobie mnrbaj, — jeździli. ito i ale jeździli. , go Bogiem nie sobie Macioś do do Macioś matka ^ugo, go sobie przez ale od proboszcza , Bogiem zostid — o zostid — Bogiem ale tem matka mnrbaj, i przez go mówiąc: to sobie — ^ugo, jakimby sie tem zostid od nie jeździli. do Maciośe a do jeździli. były Macioś matka ty z zostid tem — to mały go proboszcza — z